Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 14|  |автомашин, автопокри-|     |    |     |     |     |     |
|  |шок         |     |    |     |     |     |     |
|946.|Документи про  вихід| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |автомобілів на лінію|     |    |     |     |     |     |
|  |(графіки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|947.|Дорожні листи та на-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після за|
|  |ряди на машини    |     |    |     |     |     |вершення |
|  |           |     |    |     |     |     |ревізії |
|948.|Книги обліку пробігу| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |автомашин      |     |    |     |     |     |     |
|949.|Документи про  наяв-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ність і стан автомо-|     |    |     |     |     |     |
|  |більних парків, гара-|     |    |     |     |     |     |
|  |жів, майстерень (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|950.|Документи про ремонт| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |транспортних засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, акти, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|951.|Графіки  технічного| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |обслуговування та ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |монти автомобільного|     |    |     |     |     |     |
|  |транспорту      |     |    |     |     |     |     |
|952.|Листування про витра-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ти пально-мастильних|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів, запасних|     |    |     |     |     |     |
|  |частин        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      17.4. Організація внутрівідомчого зв'язку                  |
|                                            |
|953.|Документи про  стан| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |служби зв'язку (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|954.|Дозволи Міністерства| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |зв'язку України  на|     |    |     |     |     |кінчення |
|  |встановлення та вико-|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |ристання   засобів|     |    |     |     |     |ції   |
|  |зв'язку, радіозв'язку|     |    |     |     |     |     |
|955.|Договори на  оренду| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |тезнічних   засобів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |зв'язку       |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|956.|Листування про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення робіт з телефо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізації,  радіофіка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, сигналізації ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|957.|Документи про експлу-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |атацію і ремонт засо-|     |    |     |     |     |     |
|  |бів зв'язку  (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|958.|Акти введення в експ-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |луатацію ліній зв'яз-|     |    |     |     |     |зняття  |
|  |ку          |     |    |     |     |     |лінії  |
|959.|Документи про встано-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |влення, перенесення,|     |    |     |     |     |     |
|  |перемикання,  зняття|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів зв'язку (за-|     |    |     |     |     |     |
|  |явки, книги  обліку,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        17.5. Охорона банківських установ                    |
|                                            |
|960.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію загальної, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |типожежної  охорони|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні записки,до|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, плани, звіти) |     |    |     |     |     |     |
|961.|Документи про обсте-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ження протипожежного|     |    |     |     |     |     |
|  |стану будинків   і|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю за виконан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ням обстежень (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, зведення)  |     |    |     |     |     |     |
|962.|Схеми дислокації пос-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |тів охорони     |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|963.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і   несення|     |    |     |     |     |     |
|  |сторожової і пожежної|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчо і позавідом-|     |    |     |     |     |     |
|  |чої охорони установ |     |    |     |     |     |     |
|964.|Листування про інже-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нерно-технічні проти-|     |    |     |     |     |     |
|  |пожежні заходи та за-|     |    |     |     |     |     |
|  |ходи з охорони уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов         |     |    |     |     |     |     |
|965.|Документи про несення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |караульної   служби|     |    |     |     |     |     |
|  |(розписи,   табелів|     |    |     |     |     |     |
|  |постів, нарядів, пос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тові відомості, жур-|     |    |     |     |     |     |
|  |нали обходу будівель,|     |    |     |     |     |     |
|  |рапорти)       |     |    |     |     |     |     |
|966.|Документи про заходи| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |щодо загальної і про-|     |    |     |     |     |     |
|  |типожежної  охорони|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|967.|Списки протипожежного| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |обладнання та інвен-|     |    |     |     |     |     |
|  |таря, відомості  про|     |    |     |     |     |     |
|  |рух інвентаря    |     |    |     |     |     |     |
|968.|Акти про  порушення| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |правил протипожежної|     |    |     |     |     |     |
|  |безпеки       |     |    |     |     |     |     |
|969.|Акти перевірок несен-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня варти постовими та|     |    |     |     |     |     |
|  |роботи бюро перепус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток         |     |    |     |     |     |     |
|970.|Журнали обліку  опе-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |чатування приміщень і|     |    |     |     |     |     |
|  |передачі ключів   |     |    |     |     |     |     |
|971.|Списки, графіки чер-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |гових по установах  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    17.6. Медичне і санаторно-курортне обслуговування                |
|                                            |
|972.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію і  діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |лікувально-профілак- |     |    |     |     |     |     |
|  |тичних і   санатор-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-курортних закладів|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти обстежень, відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості)        |     |    |     |     |     |     |
|973.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |санаторно-курортних |     |    |     |     |     |     |
|  |закладів       |     |    |     |     |     |     |
|974.|Листування про сані-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тарний нагляд, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |ведення  запобіжних|     |    |     |     |     |     |
|  |щеплень, медичний ог-|     |    |     |     |     |     |
|  |ляд, диспансерезацію,|     |    |     |     |     |     |
|  |госпіталізацію    |     |    |     |     |     |     |
|975.|Документи про  наяв-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ність і стан медичних|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктів в  установах|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|976.|Документи про періо-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дичні медичні огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |(плани, довідки, кар-|     |    |     |     |     |     |
|  |тки, списки)     |     |    |     |     |     |     |
|977.|Відомості про склад,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |кількість, рух хворих|     |    |     |     |     |     |
|  |і відпочиваючих у лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |карняно-профілактич- |     |    |     |     |     |     |
|  |них і  санаторно-ку-|     |    |     |     |     |     |
|  |рортних закладах   |     |    |     |     |     |     |
|978.|Звіти, довідки  про| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |причини  захворюва-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності   працівників|     |    |     |     |     |     |
|  |банківських установ |     |    |     |     |     |     |
|979.|Рішення   лікарня-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |но-трудових експерт-|     |    |     |     |     |     |
|  |них комісій, висновки|     |    |     |     |     |     |
|  |лікарняно-консульта- |     |    |     |     |     |     |
|  |ційних комісій    |     |    |     |     |     |     |
|980.|Листки  непрацездат-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ності, корінці лист-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків непрацездатності |     |    |     |     |     |     |
|981.|Акти перевірок  пра-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вильності заповнення|     |    |     |     |     |     |
|  |лікарняних листків  |     |    |     |     |     |     |
|982.|Журнали (книги) реєс-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |трації листків непра-|     |    |     |     |     |     |
|  |цездатності     |     |    |     |     |     |     |
|983.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію лікувального|     |    |     |     |     |     |
|  |харчування і призна-|     |    |     |     |     |     |
|  |чення, видачу дотації|     |    |     |     |     |     |
|  |на лікувальне харчу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
|984.|Листування про надан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня місць у лікуваль-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-профілактичних ус-|     |    |     |     |     |     |
|  |тановах, про прикріп-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення до поліклінік |     |    |     |     |     |     |
|985.|Списки співробітників| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |і членів  їх сімей,|     |    |     |     |     |     |
|  |прикріплених до  ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домчих поліклінік  |     |    |     |     |     |     |
|986.|Договори про  сана-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |торно-курортне обслу-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |говування      |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|987.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |надання путівок  та|     |    |     |     |     |     |
|  |оздоровлення праців-|     |    |     |     |     |     |
|  |ників банків     |     |    |     |     |     |     |
|988.|Документи про надан-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня, придбання, облік,|     |    |     |     |     |     |
|  |розподіл і реалізацію|     |    |     |     |     |     |
|  |путівок у  санатор-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-курортні заклади |     |    |     |     |     |     |
|989.|Протоколи комісій  з| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |розподілу путівок  у|     |    |     |     |     |     |
|  |санаторно-курортні  |     |    |     |     |     |     |
|  |заклади       |     |    |     |     |     |     |
|990.|Документи про  одер-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |жання путівок (заяв-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, вимоги, накладні,|     |    |     |     |     |     |
|  |ордери, відомості)  |     |    |     |     |     |     |
|991.|Книги обліку розподі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лу, надходжень і ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |дачі путівок у сана-|     |    |     |     |     |     |
|  |торно-курортні закла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди          |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         17.7. Житлово-побутові питання                    |
|                                            |
|992.|Документи про стан і | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |експлуатацію  житло-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-комунального фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |ду, управління житло-|     |    |     |     |     |     |
|  |вими будинками    |     |    |     |     |     |     |
|993.|Документи про обсте-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ження і  поліпшення|     |    |     |     |     |надання |
|  |житлово-побутових  |     |    |     |     |     |житлової |
|  |умов робітників   і|     |    |     |     |     |площі  |
|  |службовців   (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|994.|Документи про надан-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |ня, розподіл,  облік|     |    |     |     |     |надання |
|  |квартир (заяви, допо-|     |    |     |     |     |житлової |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |площі  |
|  |ки, відомості, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|995.|Угоди на дарування та| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |     |
|  |обмін квартир    |  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|996.|Договори, угоди  про| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |право  користування|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |житловою площею в бу-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |динках, що  належать|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |банківським установам|     |    |     |     |     |вору   |
|997.|Протоколи  засідань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |житлових комісій   |     |    |     |     |     |     |
|998.|Листування про висе-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |лення, виселення  і|     |    |     |     |     |надання |
|  |продовження  строків|     |    |     |     |     |житлової |
|  |користування житловою|     |    |     |     |     |площі  |
|  |площею        |     |    |     |     |     |     |
|999.|Списки черговості на| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |одержання житла   | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|1000|Журнали обліку отри-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |мання житлової площі | мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|1001|Ордери на право ко-| до кінця|до кінця| до кінця | до кінця | до кінця|     |
|  |ристування  житловою| користу-|користу-| користу- | користу- | користу-|     |
|  |площею, корінці орде-| вання  |вання  | вання  | вання  | вання  |     |
|  |рів         | житловою|житловою| житловою | житловою | житловою|     |
|  |           | площею |площею | площею  | площею  | площею |     |
|1002|Журнали (книги) облі-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |ку видачі ордерів на| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |житлову площу    | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|1003|Листування про надан-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня місць у гуртожит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ках, готелях     |     |    |     |     |     |     |
|1004|Листування про броню-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання житлової площі |     |    |     |     |     |     |
|1005|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію роботи відомчих|     |    |     |     |     |     |
|  |дитячих закладів (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1006|Документи про надання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |місць дітям у відом-|     |    |     |     |     |     |
|  |чих дитячих садках і|     |    |     |     |     |     |
|  |яслах (заяви, плани,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1007|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зацію  колективного|     |    |     |     |     |     |
|  |садівництва і город-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва,  відведення|     |    |     |     |     |     |
|  |земельних ділянок ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |бітникам і службовцям|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   рішення,|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, довідки, по-|     |    |     |     |     |     |
|  |дання, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      17.8. Організація громадського харчування                  |
|                                            |
|1008|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію  громадського|     |    |     |     |     |     |
|  |харчування (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домості, пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1009|Документи про стан і| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |поліпшення   роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |підриємств громадсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кого харчування (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, довідки,  листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|1010|Відомості про  наяв-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ність їдалень в уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новах        |     |    |     |     |     |     |
|1011|Акти перевірок стану| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |роботи  підприємств|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |громадського  харчу-|     |    |     |     |     |ння реві-|
|  |вання        |     |    |     |     |     |зії   |
|1012|Книги обліку  зняття| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |проб на підприємствах|     |    |     |     |     |     |
|  |громадського  харчу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
|1013|Накопичувальні журна-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ли витрат продуктів |     |    |     |     |     |     |
|1014|Листування про розд-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |рібний товарообіг  і|     |    |     |     |     |     |
|  |реалізацію продуктів |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        18. Організація цивільної оборони                    |
|                                            |
|1015|Плани проведення за-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |ходів із  цивільної|     |    |     |     |     |тверджен-|
|  |оборони об'єктів бан-|     |    |     |     |     |ня нових |
|  |ківської системи   |     |    |     |     |     |планів  |
|1016|Плани дій органів уп-| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |равління і сил  для| міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |попереджування і лік-| новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|  |відації надзвичайних|     |    |     |     |     |     |
|  |ситуацій у мирний час|     |    |     |     |     |     |
|1017|Звіти, доповіді бан-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ківських установ із|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1018|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1019|Листування про інже-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |нерно-технічні й ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізаційні заходи з|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної оборони  |     |    |     |     |     |     |
|1020|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |проведення  навчань,|     |    |     |     |     |     |
|  |підготовки керівного|     |    |     |     |     |     |
|  |складу на курсах ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1021|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |фінансування заходів|     |    |     |     |     |     |
|  |цивільної  оборони,|     |    |     |     |     |     |
|  |спеціального майна  |     |    |     |     |     |     |
|1022|Звіти-заявки на  хі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |мічне, медичне, інше|     |    |     |     |     |     |
|  |спеціальне майно ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1023|Акти  інвентаризації| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |спеціального майна  |     |    |     |     |     |     |
|1024|Акти приймання захис-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |них споруд цивільної|     |    |     |     |     |     |
|  |оборони       |     |    |     |     |     |     |
|1025|Плани бойової підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товки формувань  ци-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільної оборони   |     |    |     |     |     |     |
|1026|Списки (журнали облі-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |ку) формувань цивіль-|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |ної оборони     |     |    |     |     |     |новими  |
|1027|Списки тих, хто під-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |лягає евакуації   |     |    |     |     |     |заміни но|
|  |           |     |    |     |     |     |вими, спи|
|  |           |     |    |     |     |     |ски еваку|
|  |           |     |    |     |     |     |йованих |
|  |           |     |    |     |     |     |під час |
|  |           |     |    |     |     |     |стихійно-|
|  |           |     |    |     |     |     |го лиха -|
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|1028|Книги обліку бланків| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |спецобліку, військо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих квитків та особо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих карток      |     |    |     |     |     |     |
|1029|Журнали обліку війсь-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ковозобов'язаних,  |     |    |     |     |     |     |
|  |призовників та   їх|     |    |     |     |     |     |
|  |бронювання      |     |    |     |     |     |     |
|1030|Журнали обліку майна| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |підрозділів цивільної|     |    |     |     |     |     |
|  |оборони       |     |    |     |     |     |     |
|1031|Звіти про чисельність| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |процюючих та забронь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ованих військово-зо-|     |    |     |     |     |     |
|  |бов'язаних      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|      19. Діяльність профспілкових організацій                  |
|                                            |
|1032|Докуметни загальних,|     |    |     |     |     |     |
|  |звітно-виборних збо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів (протоколи, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, накази за звіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ними доповідями, сте-|     |    |     |     |     |     |
|  |нограми,  постанови,|     |    |     |     |     |     |
|  |резолюції):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) в організації  в| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |цілому        |  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |б) у первинних осе-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |редках        |     |    |     |     |     |     |
|1033|Бюлетені таємного го-| протягом|протягом| протягом | протягом | протягом|     |
|  |лосування,   списки| строку | строку | строку | строку | строку |     |
|  |кандидатів, висунутих| повнова-|повнова-| повнова- | повнова- | повнова-|     |
|  |до нового складу ке-| жень  | жень  | жень  | жень  | жень  |     |
|  |рівництва профспілко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вої організації   |     |    |     |     |     |     |
|1034|Плани реалізації кри-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |тичних зауважень  і|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |пропозицій, прийнятих|     |    |     |     |     |     |
|  |за звітними докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тами на звітно-вибор-|     |    |     |     |     |     |
|  |них зборах      |     |    |     |     |     |     |
|1035|Протоколи  засідань| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ревізійних комісій  |     |    |     |     |     |     |
|1036|Акти ревізійних комі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |сій         |     |    |     |     |     |     |
|1037|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і проведення|     |    |     |     |     |     |
|  |звітно-виборних кам-|     |    |     |     |     |     |
|  |паній        |     |    |     |     |     |     |
|1038|Календарні плани про-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ведення  громадських|     |    |     |     |     |     |
|  |заходів       |     |    |     |     |     |     |
|1039|Документи  керівних| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |органів профспілкових|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |організацій (протоко-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли, стенограми, резо-|     |    |     |     |     |     |
|  |люції, постанови)  |     |    |     |     |     |     |
|1040|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |профспілкових органі-|     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка