Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 13|  |тематичних програм  |     |    |     |     |     |     |
|851.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |роботу  підрозділів|     |    |     |     |     |     |
|  |інформатизації і об-|     |    |     |     |     |     |
|  |числювальних центрів|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.1-інф.;  2-інф.;|     |    |     |     |     |     |
|  |3-інф.; 4-інф.):   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|852.|Кошториси витрат  на| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |виконання  комплекс-|     |    |     |     |     |     |
|  |них і   тематичних|     |    |     |     |     |     |
|  |програм       |     |    |     |     |     |     |
|853.|Документи про вироб-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ничо-економічну  ді-|     |    |     |     |     |     |
|  |яльність банківських|     |    |     |     |     |     |
|  |установ (таблиці, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|854.|Договори про придбан-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |ня технічних засобів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |автоматизації,  вит-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ратних матеріалів та|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |ремонт техніки    |     |    |     |     |     |вору   |
|855.|Листування про прид-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бання та монтаж тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічних засобів авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизації      |     |    |     |     |     |     |
|856.|Договори про проекту-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |вання,   розробку,|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |створення,  впровад-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ження автоматизованих|     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |систем        |     |    |     |     |     |вору   |
|857.|Договори про розвиток| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |банківської  мережі|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |телекомунікацій   |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|858.|Документи про органі-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |зацію фонду алгорит-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |мів і програм (довід-| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |ки, таблиці, діагра-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|859.|Регламенти зберігання| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |інформації на магні-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |тних носіях     | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|860.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нормативно-довідкової|     |    |     |     |     |     |
|  |інформації, стандар-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизації, техніко-еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номічної інформації |     |    |     |     |     |     |
|861.|Документи про склад і| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |структуру баз  даних| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |(довідки,  таблиці,| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |діаграми)      |     |    |     |     |     |     |
|862.|Реєстраційні  справи| доки не |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |клірингових  установ| мине  |    |     |     |     |     |
|  |(ліцензії, висновки,| потреба |    |     |     |     |     |
|  |довідки, комплект до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів з описанням|     |    |     |     |     |     |
|  |програмно-технічних |     |    |     |     |     |     |
|  |комплексів)     |     |    |     |     |     |     |
|863.|Книги   реєстрації| доки не |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |технічних  ліцензій| мине  |    |     |     |     |     |
|  |клірингових установ | потреба |    |     |     |     |     |
|864.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |видачі технічних лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |цензій  кліринговим|     |    |     |     |     |     |
|  |установам      |     |    |     |     |     |     |
|865.|Журнали  технічного| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |стану обладнання   |     |    |     |     |     |     |
|866.|Звіти про  технічну| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |експлуатацію  облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання        |     |    |     |     |     |     |
|867.|Документи про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення ремонтних, на-|     |    |     |     |     |     |
|  |лагоджувальних робіт|     |    |     |     |     |     |
|  |(плани, акти, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|868.|Документи про прид-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бання запасних частин|     |    |     |     |     |     |
|  |і ремонт  обладнання|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|869.|Номенклатури запасних| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |частин до обладнання |     |    |     |     |     |     |
|870.|Специфікації на  за-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |пасні частини до об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ладнання       |     |    |     |     |     |     |
|871.|Акти перевірки якості| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ремонту і підготовки|     |    |     |     |     |     |
|  |обладнання до техніч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної експлуатації   |     |    |     |     |     |     |
|872.|Журнали обліку  зда-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання-приймання  об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ладнання після ремон-|     |    |     |     |     |     |
|  |ту          |     |    |     |     |     |     |
|873.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |списання обладнання |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        16. Захист банківської інформації                    |
|                                            |
|874.|Листування з  мініс-| 10 р. | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, банківськими ус-|     |    |     |     |     |     |
|  |тановами з питань ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізації стану тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічного захисту  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації       |     |    |     |     |     |     |
|875.|Акти перевірок орга-| 10 р. | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нізації і стану тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічного захисту  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації в централь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ному апараті і уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новах НБУ      |     |    |     |     |     |     |
|876.|Акти перевірок  тех-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |нічних засобів, вис-|     |    |     |     |     |кінчення |
|  |новки про можливість|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |обробки  інформації,|     |    |     |     |     |ції   |
|  |що охороняється, за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собами електронно-об-|     |    |     |     |     |     |
|  |числювальної техніки|     |    |     |     |     |     |
|  |і розпорядження  на|     |    |     |     |     |     |
|  |експлуатацію ПЕОМ  |     |    |     |     |     |     |
|877.|Документи з  питань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |фінансової  безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|878.|Акти приймання етало-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |нів програмного  за-| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |безпечення (ЕПЗ), ак-| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |ти зняття  з обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |ЕПЗ         |     |    |     |     |     |     |
|879.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення копій етало-|     |    |     |     |     |     |
|  |нів програмного  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |безпечення (ЕПЗ) спе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціалізованих автома-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизованих   робочих|     |    |     |     |     |     |
|  |станцій (САРС) (заяв-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доручення, копії|     |    |     |     |     |     |
|  |платіжних документів)|     |    |     |     |     |     |
|880.|Акти   впровадження| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |спеціалізованих авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизованих  робочих|     |    |     |     |     |     |
|  |станцій (САРС БОН)  |     |    |     |     |     |     |
|881.|Акти зняття з обліку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |копій ЕПЗ (САРС БОН)|     |    |     |     |     |     |
|882.|Картотеки реєстрації| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |копій ЕПЗ (САРС) та| міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |ЕПЗ (ІАСБВ)     | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|883.|Журнали  реєстрації| до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |ЕПЗ (САРС БОН)    | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|884.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення копій  ЕПЗ|     |    |     |     |     |     |
|  |інтегрованих автома-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизованих систем бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківського виробництва|     |    |     |     |     |     |
|  |(ІАСБВ) (заявки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |ручення, копії  пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тіжних документів)  |     |    |     |     |     |     |
|885.|Акти   впровадженя| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ІАСБВ        |     |    |     |     |     |     |
|886.|Акти зняття з обліку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |копій ЕПЗ (ІАСБВ)  |     |    |     |     |     |     |
|887.|Звіти банківських ус-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |танов про експлуата-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію ІАСБВ, САРС БОН |     |    |     |     |     |     |
|888.|Програми захисту ін-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після за|
|  |формації       |     |    |     |     |     |кінчення |
|  |           |     |    |     |     |     |експлуата|
|  |           |     |    |     |     |     |ції   |
|889.|Документи про розслі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дування порушень під| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |час роботи із систе-|     |    |     |     |     |     |
|  |мою захисту інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (акти, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, висновки)  |     |    |     |     |     |     |
|890.|Акти міжвідомчих ко-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |місій про обстеження|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |будівель банків   |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|891.|Договори з  охорони| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |будівель банків   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|892.|Документи з  питань| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |пропускного і  внут-|     |    |     |     |     |     |
|  |рішньооб'єктового ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |жиму (плани,  звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|893.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |порушення пропускного|     |    |     |     |     |     |
|  |і внутрішнгьооб'єкто-|     |    |     |     |     |     |
|  |вого режиму     |     |    |     |     |     |     |
|894.|Документи про видачу| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |посвідчень і перепус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ток у службові примі-|     |    |     |     |     |     |
|  |щення (заявки, спис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|895.|Книги реєстрації пос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |відчень і перепусток |     |    |     |     |     |     |
|896.|Приймальні акти  на| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |бланки посвідчень  і|     |    |     |     |     |     |
|  |перепусток, витратні|     |    |     |     |     |     |
|  |акти знищення посвід-|     |    |     |     |     |     |
|  |чень, перепусток, ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |рінців до них    |     |    |     |     |     |     |
|897.|Документи про втрату| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |посвідчень і перепу-|     |    |     |     |     |     |
|  |сток (акти, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |і пояснювальні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|898.|Разові  перепустки,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |корінці перепусток у|     |    |     |     |     |     |
|  |службові приміщення |     |    |     |     |     |     |
|899.|Документи про допуск| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |у службові приміщення|     |    |     |     |     |     |
|  |в неробочий час  та|     |    |     |     |     |     |
|  |вихідні дні (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |списки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|900.|Документи про зловжи-| остій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*у банків|
|  |вання і розкрадання в|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |ських  |
|  |банківських установах|     |    |     |     |     |установах|
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, довідки, пові-|     |    |     |     |     |     |
|  |домлення)      |     |    |     |     |     |     |
|901.|Документи про захист| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |банківських службов-| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |ців (листування, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні   записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, заявки)   |     |    |     |     |     |     |
|902.|Документи про  пору-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |шення правил роботи з| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |документами, які міс-|     |    |     |     |     |     |
|  |тять  конфіденційну|     |    |     |     |     |     |
|  |інформацію (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|903.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |допуску до конфіден-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціної інформації (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, дозволи, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|904.|Листування з правоо-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |хоронними органами з| ЕПК  | ЕПК  | ЕПК   | ЕПК   |     |     |
|  |питань безпеки банків|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    17. Адміністративно-господарськен обслуговування                |
|      17.1. Адміністративно-господарські питання                 |
|                                            |
|905.|Правила внутрішнього| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після за|
|  |розпорядку      |     |    |     |     |     |міни нови|
|  |           |     |    |     |     |     |ми    |
|906.|Акти про  порушення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |внутрішнього  розпо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рядку        |     |    |     |     |     |     |
|907.|Журнали, табелі реєс-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |трації приходу на ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |боту і виходу з робо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти робітників і служ-|     |    |     |     |     |     |
|  |бовців        |     |    |     |     |     |     |
|908.|Листування про  зат-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вердження печаток та|     |    |     |     |     |     |
|  |штампів       |     |    |     |     |     |     |
|909.|Журнал відбитків  і| постій- | постій-| постій- | постій- | до за- |*на дер- |
|  |зліпків печаток  та|  но*  |  но* |  но*  |  но*  | міни  |жавне збе|
|  |штампів       |     |    |     |     | новими |рігання |
|  |           |     |    |     |     |     |не переда|
|  |           |     |    |     |     |     |ється  |
|910.|Журнали обліку вида-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |чі печаток та штампів|     |    |     |     |     |     |
|911.|Акти знищення печаток| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.** |*за відсу|
|  |та штампів      |     |    |     |     |     |тністю жу|
|  |           |     |    |     |     |     |рналів - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |           |     |    |     |     |     |**за від|
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |журналів |
|  |           |     |    |     |     |     |- до замі|
|  |           |     |    |     |     |     |ни новими|
|912.|Дозволи на  виготов-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |лення печаток   та|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |штампів       |     |    |     |     |     |рігання |
|  |           |     |    |     |     |     |не переда|
|  |           |     |    |     |     |     |ються  |
|913.|Журнал   реєстрації| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |місцевих відряджень |     |    |     |     |     |     |
|914.|Списки, книги адрес і|     |    |     |     |     |     |
|  |телефонів      |     |    |     |     |     |     |
|915.|Квитанції,  корінці| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |квитанцій, заявки на|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |передплату на періо-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |дичні і неперіодичні|     |    |     |     |     |     |
|  |видання       |     |    |     |     |     |     |
|916.|Листування з органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |заціями з питань гос-|     |    |     |     |     |     |
|  |подарської діяльності|     |    |     |     |     |     |
|917.|Листування про прид-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |бання господарського|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, канцелярського|     |    |     |     |     |     |
|  |приладдя, залізничних|     |    |     |     |     |     |
|  |і авіаквитків, оплату|     |    |     |     |     |     |
|  |послуг засобів зв'яз-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку          |     |    |     |     |     |     |
|918.|Докуменит про оформ-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |лення митних деклара-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій на вантажі,  що|     |    |     |     |     |     |
|  |надходять до  банків|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|919.|Листування про надан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня місць у готелях  |     |    |     |     |     |     |
|920.|Листування про  вмі-| 1 р.  | 1 р.  | 12 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |щення в газетах ого-|     |    |     |     |     |     |
|  |лошень і публікацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |що стосуються поточ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної діяльності  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських установ   |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       17.2. Експлуатація службових будівель                   |
|                                            |
|921.|Акти приймання та пе-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |редачі будівель, при-|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |міщень, земельних ді-|     |    |     |     |     |рігання |
|  |лянок у користування |     |    |     |     |     |не переда|
|  |або власність    |     |    |     |     |     |ються  |
|922.|Документи про  прий-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |мання та здачу буді-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |вель, приміщень   в|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |оренду        |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
|923.|Листування про  екс-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |плуатацію і  надання|     |    |     |     |     |     |
|  |приміщень в оренду  |     |    |     |     |     |     |
|924.|Листування про  все-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лення, виселення  і|     |    |     |     |     |     |
|  |продовження  строків|     |    |     |     |     |     |
|  |користування  примі-|     |    |     |     |     |     |
|  |щеннями, які займають|     |    |     |     |     |     |
|  |організації     |     |    |     |     |     |     |
|925.|Документи про оцінку| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |стану будівель і при-|     |    |     |     |     |     |
|  |міщень, які займають|     |    |     |     |     |     |
|  |організації (допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |ді, огляди, довідки) |     |    |     |     |     |     |
|926.|Плани розміщення ор-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|927.|Листування про розмі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |щення організацій  |     |    |     |     |     |     |
|928.|Угоди про страхування| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |будівель       |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії угоди|
|929.|Документи про техніч-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ний та   санітарний|     |    |     |     |     |     |
|  |стан будівель (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|930.|Листування про підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товку будівель до зи-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми та попереджувальні|     |    |     |     |     |     |
|  |заходи щодо затопленн|     |    |     |     |     |     |
|931.|Листування про кому-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |нальне обслуговування|     |    |     |     |     |     |
|  |будівель і приміщень |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        17.3. Транспортне обслуговування                    |
|                                            |
|932.|Документи про органі-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |зації і експлуатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |автотранспорту (огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, доповід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні записки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті)         |     |    |     |     |     |     |
|933.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію,  наявність,|     |    |     |     |     |     |
|  |стан,  експулатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |автотранспорту    |     |    |     |     |     |     |
|934.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і здійснення|     |    |     |     |     |     |
|  |перевезень  вантажів|     |    |     |     |     |     |
|  |та виділення  транс-|     |    |     |     |     |     |
|  |порту        |     |    |     |     |     |     |
|935.|Документи про аналіз| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |роботи   транспорту|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |токоли, відомості)  |     |    |     |     |     |     |
|936.|Документи про визна-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |чення потреби    у|     |    |     |     |     |     |
|  |транспортних засобах|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки, розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|937.|Листування про виді-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |лення й  закріплення|     |    |     |     |     |     |
|  |автатранспорту за ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізаціями та служ-|     |    |     |     |     |     |
|  |бовими особами    |     |    |     |     |     |     |
|938.|Заявки на перевезення| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |вантажів       |     |    |     |     |     |     |
|939.|Документи про аварії|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, висновки, про-|     |    |     |     |     |     |
|  |токоли):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) пов'язані з вели-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |кими  матеріальними|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |збитками та людськими|     |    |     |     |     |     |
|  |жертвами       |     |    |     |     |     |     |
|  |б) про інші аварії  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|940.|Документи про розслі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дування      до-|     |    |     |     |     |     |
|  |рожньо-транспортних |     |    |     |     |     |     |
|  |пригод (повідомлення,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|941.|Документи про техніч-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ний стан  і  огляд|     |    |     |     |     |     |
|  |транспортних засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти,   відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|942.|Паспорти транспортних| до спи- |до спи- | до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |засобів       | сання  |сання  | сання  | сання  | сання  |     |
|  |           | транспо-|транспо-| транспо- | транспо- | транспо-|     |
|  |           | ртних  |ртних  | ртних  | ртних  | ртних  |     |
|  |           | засобів |засобів | засобів | засобів | засобів |     |
|943.|Документи про списан-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ня транспортних засо-|     |    |     |     |     |списання |
|  |бів (акти, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|944.|Технічні характерис-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.* |*після  |
|  |тики транспорту   |     |    |     |     |     |списання |
|945.|Відомості,   картки| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |обліку  експлуатації|     |    |     |     |     |списання |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка