Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 12|756.|Книги обліку  розпо-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ряджень на  відпуск|     |    |     |     |     |     |
|  |товарів,  матеріалів|     |    |     |     |     |     |
|  |зі складів      |     |    |     |     |     |     |
|757.|Перепустки на  виве-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зення товарів і мате-|     |    |     |     |     |     |
|  |ріалів зі складів  |     |    |     |     |     |     |
|758.|Документи про  виго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |товлення друкарської|     |    |     |     |     |     |
|  |продукції  (заявки,|     |    |     |     |     |     |
|  |книги обліку, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|759.|Документи про  виго-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |товлення бланків су-|     |    |     |     |     |     |
|  |ворою звітності (за-|     |    |     |     |     |     |
|  |явки, довідки, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       13. Науково-інформаційна діяльність                   |
|        13.1. Науково-технічна інформація                    |
|                                            |
|760.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізації і методи нау-|     |    |     |     |     |     |
|  |ково-технічної інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |мації        |     |    |     |     |     |     |
|761.|Документи про роботу| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |з питань   науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-технічної інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, зведення,  відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості, довідки)   |     |    |     |     |     |     |
|762.|Листування про  роз-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*із зару-|
|  |робку науково-техніч-|     |    |     |     |     |біжними |
|  |них видань, підготов-|     |    |     |     |     |країнами |
|  |ку інформаційних баз|     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|  |даних        |     |    |     |     |     |     |
|763.|Інформаційні видання|     |    |     |     |     |     |
|  |(бюлетені,  вісники,|     |    |     |     |     |     |
|  |інформаційні  листи,|     |    |     |     |     |     |
|  |каталоги, списки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відники, збірники): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |ня          |  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|764.|Інформаційні підбірки| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |систем  вибіркового| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |поширення інформації| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|  |і  документаційного|     |    |     |     |     |     |
|  |забезпечення  керів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва, реферативні і|     |    |     |     |     |     |
|  |бібліографічні  під-|     |    |     |     |     |     |
|  |бірки, тематичні по-|     |    |     |     |     |     |
|  |кажчики  літератури,|     |    |     |     |     |     |
|  |бібліографічні покаж-|     |    |     |     |     |     |
|  |чики літератури   |     |    |     |     |     |     |
|765.|Аналітичні   огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді   науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-технічної інформа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції):        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |  -  |
|  |ня          |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|766.|Інформаційні огляди: |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |ня          |  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|767.|Переклади   статей,| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |іноземних книг, жур-| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |налів з питань науки| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|  |і техніки      |     |    |     |     |     |     |
|768.|Картки обліку вибір-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кового поширення ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації       |     |    |     |     |     |     |
|769.|Документи про  вико-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ристання науково-тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нічної   інформації|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|770.|Документи про потребу| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |в інформаційних мате-|     |    |     |     |     |     |
|  |ріалах (заявки,  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |мовлення, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|771.|Документи про перек-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |лад іноземної літера-|     |    |     |     |     |     |
|  |тури з питань  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківської  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,  відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|772.|Документи про реклам-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ну діяльність  (рек-|     |    |     |     |     |     |
|  |ламні тексти, зразки|     |    |     |     |     |     |
|  |проспектів, замовлен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|          13.2. Видавнича діяльність                      |
|                                            |
|773.|Протоколи, стенограми|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |*у редак-|
|  |редакційно-видавничих|     |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |і художніх рад, ред-|     |    |     |     |     |мчих жур-|
|  |колегій, нарад редак-|     |    |     |     |     |налів  |
|  |цій         |     |    |     |     |     |     |
|774.|Протоколи, нарад ав-|  -   | постій-|  _   |  _   |  _  |*у редак-|
|  |торського активу  і|     |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |власних кореспонден-|     |    |     |     |     |мчих жур-|
|  |тів         |     |    |     |     |     |налів  |
|775.|Документи про визна-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |чення   можливості|     |    |     |     |     |     |
|  |опублікування видань,|     |    |     |     |     |     |
|  |інформації (акти екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |пертизи, списки, опи-|     |    |     |     |     |     |
|  |си, дозволи)     |     |    |     |     |     |     |
|776.|Листування з устано-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |вами і організаціями|     |    |     |     |     |     |
|  |про спільний  випуск|     |    |     |     |     |     |
|  |видань        |     |    |     |     |     |     |
|777.|Листування про підго-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  -  |     |
|  |товку і хід випуску|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчої літератури,|     |    |     |     |     |     |
|  |періодичних та інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |маційних видань   |     |    |     |     |     |     |
|778.|Тематичні плани  ви-| доки не | постій-|  -   |  -   |  -  |*у редак-|
|  |пуску видань (річні) | мине  |  но* |     |     |     |ціях відо|
|  |           | потребаа|    |     |     |     |чих журна|
|  |           |     |    |     |     |     |лів   |
|779.|Авторські й  набірні|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |*рукописи|
|  |рукописи опублікова-|     | ЕПК* |     |     |     |відомих |
|  |них видань, верстки,|     |    |     |     |     |банківсь-|
|  |звірки        |     |    |     |     |     |ких праці|
|  |           |     |    |     |     |     |ників,  |
|  |           |     |    |     |     |     |учених - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|780.|Авторські  рукописи|  -  | 3 р.* |  -   |  -   |  -  |*не затре|
|  |неопублікованих робіт|     |    |     |     |     |бувані ав|
|  |           |     |    |     |     |     |торами - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|781.|Ілюстрації до видань |  -   | 3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|782.|Сигнальні примірники|  -   | 1 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |видань        |     |    |     |     |     |здавання |
|  |           |     |    |     |     |     |тиражів |
|783.|Зразки рекламних ви-|  -   | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |  -  |     |
|  |дань         |     |    |     |     |     |     |
|784.|Листування про охоро-|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ну авторських прав  |     |    |     |     |     |     |
|785.|Журнали  реєстрації|  -   | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |документів      |     |    |     |     |     |     |
|786.|Журнали  реєстрації|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рецензій       |     |    |     |     |     |     |
|787.|Списки видань,   що|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вийшли з друку    |     |  но  |     |     |     |     |
|788.|Листування з друкар-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нями про  виконання|     |    |     |     |     |     |
|  |замовлень      |     |    |     |     |     |     |
|789.|Заявки,  замовлення,| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |наради на друкарські,|     |    |     |     |     |     |
|  |копіювально-розмножу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні роботи    |     |    |     |     |     |     |
|790.|Журнали (книги) облі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ку замовлень на дру-|     |    |     |     |     |     |
|  |карські,  копіюваль-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-розмножувальні ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |боти         |     |    |     |     |     |     |
|791.|Звіти, акти витрат і| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |перевитрат  полігра-|     |    |     |     |     |     |
|  |фічних  друкарських|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів      |     |    |     |     |     |     |
|792.|Акти перевірки збері-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |гання і використання|     |    |     |     |     |     |
|  |копіювально-розмоно- |     |    |     |     |     |     |
|  |жувальної техніки  |     |    |     |     |     |     |
|793.|Листування про  роз-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |повсюдження видань і|     |    |     |     |     |     |
|  |рознарядку на їх роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |силку        |     |    |     |     |     |     |
|794.|Журнали, аркуші від-|  -   |до за- |  -   |  -   |  -  |     |
|  |битків зразків шриф-|     | міни  |     |     |     |     |
|  |тів і  пояснювальні|     |новими |     |     |     |     |
|  |записки до них    |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         14. Науково-дослідна робота                     |
|                                            |
|795.|Проекти  тематичних|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |планів  науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|796.|Перспективні,  річні|  -   |  -  | постій- |  -   |  -  |*за міс-|
|  |тематичні плани нау- |     |    |  но*  |     |     |цем затве|
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |рдження |
|797.|Листування про  роз-|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |робку окремих науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих проблем і тем  |     |    |     |     |     |     |
|798.|Програми, оперативні|  -   | 5 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |графіки,  календарні|     |    |     |     |     |     |
|  |плани виконання нау-|     |    |     |     |     |     |
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |     |
|799.|Особисті творчі плани|  -   | 3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|800.|Реєстраційні, інфор-|  -   | 10 р.* |  -   |  -   |  -  |*за міс-|
|  |маційні карти, огляди|     |    |     |     |     |цем реєст|
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |рації - |
|  |біт         |     |    |     |     |     |постійно |
|801.|Тематичні карти нау-|  -   | доки не|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ково-дослідних робіт |     | мине |     |     |     |     |
|  |           |     | потреба|     |     |     |     |
|802.|Технічні завдання та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи до   них|     |    |     |     |     |     |
|  |(технічні й  такти-|     |    |     |     |     |     |
|  |ко-технічні  вимоги)|     |    |     |     |     |     |
|  |та виконання  науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-дослідних робіт: |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розробки|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |і затвердження    |     |  но  |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
|803.|Технічні описання та| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не|     |
|  |документи до   них| мине  | мине | мине  |  мине  |  мине |     |
|  |(розрахунки, технічні| потреба | потреба| потреба | потреба | потреба|     |
|  |характеристики)   |     |    |     |     |     |     |
|804.|Листування про  роз-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |робку і затвердження|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних завдань та|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних проектів  |     |    |     |     |     |     |
|805.|Техноробоча докумен-|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |*за міс-|
|  |тація на системи  і|     |  но* |     |     |     |цем розро|
|  |програми       |     |    |     |     |     |бки, в ін|
|  |           |     |    |     |     |     |ших - до-|
|  |           |     |    |     |     |     |ки не ми-|
|  |           |     |    |     |     |     |не потре-|
|  |           |     |    |     |     |     |ба    |
|806.|Інформаційно-аналі- |  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |тичні звіти про нау-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |ково-дослідні роботи |     |    |     |     |     |     |
|807.|Звіти про   наукові|  -   | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |відрядження     |     |  но  |     |     |     |     |
|808.|Листування про науко-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |ві відрядження    |     |    |     |     |     |     |
|809.|Договори, замовлення| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  |  -  |*після  |
|  |на  науково-дослідні|     |    |     |     |     |закриття |
|  |роботи та листування|     |    |     |     |     |теми   |
|  |щодо їх розробки   |     |    |     |     |     |     |
|810.|Документи про розроб-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  |  -  |*після  |
|  |ку наукових тем (до-|     |    |     |     |     |закриття |
|  |відки, обгрунтування,|     |    |     |     |     |теми   |
|  |розрахунки)     |     |    |     |     |     |     |
|811.|Документи про невико-|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нані й відкладені на-|     |    |     |     |     |     |
|  |уково-дослідні роботи|     |    |     |     |     |     |
|  |(протоколи, акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|812.|Документи про  відк-| 10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |риття проблемних ла-|     |    |     |     |     |     |
|  |бораторій, груп (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|813.|Листування з  мініс-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, організаціями про|     |    |     |     |     |     |
|  |проведення  спільних|     |    |     |     |     |     |
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |біт         |     |    |     |     |     |     |
|814.|Паспорти,  анотації,|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |реферати і регламенти|     |  но  |     |     |     |     |
|  |на  науково-дослідні|     |    |     |     |     |     |
|  |роботи        |     |    |     |     |     |     |
|815.|Переліки (списки) ви-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |конаних науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|816.|Плани роботи  науко-|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |во-технічних рад   |     |    |     |     |     |     |
|817.|Звіти про діяльність|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |наукових рад     |     |    |     |     |     |     |
|818.|Протоколи  засідань|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |наукових рад і доку-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |менти до них     |     |    |     |     |     |     |
|819.|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нізацію роботи науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих рад       |     |    |     |     |     |     |
|820.|Переліки, характерис-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |тики робіт, що вису-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |нуті на здобуття дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавних премій, спеці-|     |    |     |     |     |     |
|  |альних премій, інших|     |    |     |     |     |     |
|  |нагород       |     |    |     |     |     |     |
|821.|Робочі програми нау-|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ково-дослідних робіт |     |    |     |     |     |     |
|822.|Заключні звіти  про|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |закінчені теми науко-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |во-дослідних робіт з|     |    |     |     |     |     |
|  |додатками та виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками до них     |     |    |     |     |     |     |
|823.|Проміжні або  етапні|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти з науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт:    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) що мають самостій-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |не значення     |     |  но  |     |     |     |     |
|  |б) що ввійшли до зак-|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |лючних звітів    |     |    |     |     |     |     |
|824.|Звіти про припинені і|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |незакінчені теми  та|     |  но  |     |     |     |     |
|  |висновки до них   |     |    |     |     |     |     |
|825.|Графіки і таблиці по-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |рівняння науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт із зару-|     |    |     |     |     |     |
|  |біжними аналогами  |     |    |     |     |     |     |
|826.|Акти, протоколи прий-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |мання науково-дослід-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |них робіт      |     |    |     |     |     |     |
|827.|Доповіді  керівників|  -  | 5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |тем про хід науко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-дослідної роботи |     |    |     |     |     |     |
|828.|Документи з розробки|  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |науково-дослідних ро-|     |    |     |     |     |     |
|  |біт (журнали, щоден-|     |    |     |     |     |     |
|  |ники,   аналітичні|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, ескізи)   |     |    |     |     |     |     |
|829.|Акти-процентовки  на|  -  | 5 р.* |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |виконання   науко-|     |    |     |     |     |проведен-|
|  |во-дослідних робіт  |     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зії   |
|830.|Документи про  впро-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вадження науково-дос-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |лідних робіт (прото-|     |    |     |     |     |     |
|  |коли, довідіки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, аналі-|     |    |     |     |     |     |
|  |зи, акти)      |     |    |     |     |     |     |
|831.|Розрахунки   техні-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |ко-економічної ефек-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |тивності науково-дос-|     |    |     |     |     |     |
|  |лідних робіт     |     |    |     |     |     |     |
|832.|Акти  приймання-зда-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |вання виконаних нау-|     |  но  |     |     |     |     |
|  |ково-дослідних робіт|     |    |     |     |     |     |
|  |з рекомендаціями щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх впровадження  та|     |    |     |     |     |     |
|  |очікуваного економіч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ного ефекту     |     |    |     |     |     |     |
|833.|Раціоналізаторські  |     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, технічні|     |    |     |     |     |     |
|  |вдосконалення та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументи до них (вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, відгуки, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки  економічної|     |    |     |     |     |     |
|  |ефективності):    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) прийняті до реалі-|  -  | постій-|  -   |  -   |  -  |     |
|  |зації        |     |  но  |     |     |     |     |
|  |б) відхилені     |  -  | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|                  |    |     |     |     |     |
|  15. Інформатизація, автоматизація, технічне обслуговування             |
|                                            |
|834.|Цільові  комплексні| 10 р. | 5 р. | 10 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |програми інформатиза-|  ЕПК  |    |  ЕПК  |     |     |     |
|  |ції банківських уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов та документи з їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розробки       |     |    |     |     |     |     |
|835.|Листування з органами| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |представницької, дер-| ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |жавної   виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади, місцевого са-|     |    |     |     |     |     |
|  |моврядування   про|     |    |     |     |     |     |
|  |впровадження  нових|     |    |     |     |     |     |
|  |форм обслуговування в|     |    |     |     |     |     |
|  |банківській системі |     |    |     |     |     |     |
|836.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |інформатизації, авто-|     |    |     |     |     |     |
|  |матизації банківських|     |    |     |     |     |     |
|  |робіт        |     |    |     |     |     |     |
|837.|Листування з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |електронних розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, банківських тех-|     |    |     |     |     |     |
|  |нологій       |     |    |     |     |     |     |
|838.|Виробничо-фінансові | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |плани підрозділів ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |форматизації банків |     |    |     |     |     |     |
|839.|Листування з інофір-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |мами, інобанками  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  використання|     |    |     |     |     |     |
|  |комп'ютерів у  бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківській системі   |     |    |     |     |     |     |
|840.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |впровадження  елект-|     |    |     |     |     |     |
|  |ронних платежів (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, листування)|     |    |     |     |     |     |
|841.|Документи банків  з| до за- | до за-| до за- | до за- |  -  |     |
|  |питань створення ін-| міни  | міни | міни  |  міни  |     |     |
|  |формаційного і мате-| новими | новими | новими  | новими |     |     |
|  |матичного забезпечен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня  (класифікатири,|     |    |     |     |     |     |
|  |нормативи)      |     |    |     |     |     |     |
|842.|Документи про введен-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня в дію  технічних|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів (плани, акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |графіки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|843.|Аналізи економічного| постій- | постій-| постій- | постій- |  -   |     |
|  |ефекту від  впровад-|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |ження нової техноло-|     |    |     |     |     |     |
|  |гії, техніки     |     |    |     |     |     |     |
|844.|Документи про забез-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |печення  технічними|     |    |     |     |     |     |
|  |засобами і матеріала-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми (заявки, розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|845.|Технічна та експлуа-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |таційна документація;| сання | сання | сання  | сання  | сання |     |
|  |документи з організа-| устат- | устат-| устат- | устат- | устат- |     |
|  |ції технічного обслу-| кування | кування| кування | кування | кування |     |
|  |говування   (схеми,|     |    |     |     |     |     |
|  |інструкції,   листи|     |    |     |     |     |     |
|  |супроводження)    |     |    |     |     |     |     |
|846.|Акти  приймання-зда-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |вання системних прог-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |рамних і  технічних|     |    |     |     |     |     |
|  |засобів; акти готов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності об'єктів   до|     |    |     |     |     |     |
|  |впровадження     |     |    |     |     |     |     |
|847.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |міжнародної  мережі|     |    |     |     |     |     |
|  |телекомунікацій (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|848.|Документи з  питань| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |банківської  мережі|     |    |     |     |     |     |
|  |телекомунікацій (допо|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|849.|Запити щодо комплек-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |тації  телекомуніка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційними засобами   |     |    |     |     |     |     |
|850.|Зведені звіти про ви-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 5 р.  |     |
|  |конання планів інфор-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |матизації комплексних|     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка