Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 11|  |           |     |    |     |     |     |но    |
|680.|Журнали  реєстрації| 5 р.*  | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |угод та  колективних|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |договорів      |     |    |     |     |     |ня журна-|
|  |           |     |    |     |     |     |лу    |
|681.|Листування про скла-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дання угод та колек-|     |    |     |     |     |     |
|  |тивних   договорів,|     |    |     |     |     |     |
|  |підсумки їх виконання|     |    |     |     |     |     |
|682.|Документи про облік,| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |втрати робочого часу|     |    |     |     |     |     |
|  |(зведення, відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|683.|Табелі (графіки) ви-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ходу  співробітників|     |    |     |     |     |     |
|  |на роботу      |     |    |     |     |     |     |
|684.|Документи про трудову| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дисципліну (повідом-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|685.|Документи про притяг-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нення до відповідаль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності осіб, які пору-|     |    |     |     |     |     |
|  |шили трудову дисцип-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліну (характеристики,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|686.|Документи про прове-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |дення соціологічних,|     |    |     |     |     |     |
|  |психологічних обсте-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень (анкети, опиту-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні листи)    |     |    |     |     |     |     |
|687.|Методики і рекоменда-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з психологічного|     |    |     |     |     |     |
|  |забезпечення:    |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-| постій- | постій-| постій- |  -   |  -  |     |
|  |лення        |  но  |  но  |  но   |     |     |     |
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|688.|Тарифно-кваліфікацій-| постій- |до  за-| постій- | до  за- | до  за-|*за міс- |
|  |ні  довідники, сіт-|  но*  | міни |  но*  |  міни  |  міни |цем роз- |
|  |ки, ставки      |     | новими |     | новими | новими |роблення |
|689.|Документи про розроб-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |лення тарифно-квалі-|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |фікаційних  довідни-|     |    |     |     |     |ження  |
|  |ків, сіток,  ставок|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки,  акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, проекти)  |     |    |     |     |     |     |
|690.|Документи про стан і| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 3 р.  |     |
|  |вдосконалення діючих|     |    |     |     |     |     |
|  |систем оплати праці,|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріального і  мо-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального стимулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |та контролю  за  їх|     |    |     |     |     |     |
|  |застосуванням (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, проекти, пропози-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, інформації)   |     |    |     |     |     |     |
|691.|Затверджені   річні| постій- | 10 р. | постій- | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |фонди   заробітної|  но  |    |  но  |     |     |     |
|  |плати        |     |    |     |     |     |     |
|692.|Списки  банківських| постій- |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |установ за категорія-|  но  |    |     |     |     |     |
|  |ми і групами оплати|     |    |     |     |     |     |
|  |праці        |     |    |     |     |     |     |
|693.|Документи про премію-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |вання (довідки спис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, розрахунки,  ли-|     |    |     |     |     |     |
|  |стування)      |     |    |     |     |     |     |
|694.|Положення про премію-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |лення        |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|  |б) в інших установах | до за- | до за-| до за- | до за- | до за-|     |
|  |           | міни  | міни | міни  |  міни  |  міни |     |
|  |           | новими | новими | новими  | новими | новими |     |
|695.|Листування про засто-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |сування різних  форм|     |    |     |     |     |     |
|  |оплати праці,  вста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новлення  посадових|     |    |     |     |     |     |
|  |окладів       |     |    |     |     |     |     |
|696.|Листування про оплату| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |праці у святкові дні,|     |    |     |     |     |     |
|  |дні відпочинку та за|     |    |     |     |     |     |
|  |понаднормові роботи |     |    |     |     |     |     |
|697.|Акти, розпорядження з| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |техніки безпеки і са-|     |    |     |     |     |     |
|  |нітарії       |     |    |     |     |     |     |
|698.|Документи про поліп-| постій- | постій-| постій- | постій- | 5 р.  |     |
|  |шення умов   праці,|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |стан техніки безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |і санітарії     |     |    |     |     |     |     |
|699.|Листування про осво-| 3 р.  | 3 р. | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |єння і стан засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |техніки безпеки   |     |    |     |     |     |     |
|700.|Документи  розсліду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вань нещасних випад-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (акти, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |протоколи):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем події  | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- | 75 р.- |     |
|  |           | "В"  | "В"  |  "В"  |  "В"  |  "В"  |     |
|  |б) в інших організа-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
|701.|Журнали  реєстрації| постій- | постій-| постій- | постій- | 75 р. |     |
|  |нещасних випадків  |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|702.|Книги обліку аварій,| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р. |     |
|  |пожеж        |  но  |  но  |  но  |  но  |     |     |
|703.|Відомості про аварії| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |і нещасні випадки  |     |    |     |     |     |     |
|704.|Документи про забез-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |печення співробітни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків спеціальним одя-|     |    |     |     |     |     |
|  |гом, запобіжними за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собами,  спеціальним|     |    |     |     |     |     |
|  |харчуванням     |     |    |     |     |     |     |
|705.|Листування про профе-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |сійні  захворювання,|     |    |     |     |     |     |
|  |виробничий  травма-|     |    |     |     |     |     |
|  |тизм, заходи щодо їх|     |    |     |     |     |     |
|  |усунення       |     |    |     |     |     |     |
|706.|Документи про  сані-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тарний стан службових|     |    |     |     |     |     |
|  |приміщень (акти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|707.|Акти, анкети  обсте-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ження умов праці бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківських працівників |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|    12. Капітальне будівництво і матеріально-технічне                |
|              постачання                         |
|         12.1. Капітальне будівництво                     |
|                                            |
|708.|Техніко-економічні  | постій- | постій-| постій- | постій- | доки не |     |
|  |обгрунтування доціль-|  но  |  но  |  но  |  но  | мине  |     |
|  |ності будівництва та|     |    |     |     | потреба |     |
|  |реконструкції    |     |    |     |     |     |     |
|709.|Листування про техні-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ко-економічні обгрун-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування  доцільності|     |    |     |     |     |     |
|  |будівництва та  ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |конструкцію     |     |    |     |     |     |     |
|710.|Листування з органами| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -   |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади про проектуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня, будівництво  та|     |    |     |     |     |     |
|  |реконструкцію    |     |    |     |     |     |     |
|711.|Листування з проект-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ними інститутами, бу-|     |    |     |     |     |     |
|  |дівельними організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями,  банківськими|     |    |     |     |     |     |
|  |установами про проек-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування, будівництво|     |    |     |     |     |     |
|  |та реконструкцію   |     |    |     |     |     |     |
|712.|Документи про проек-| постій- | постій-| постій- | постій- |  -  |     |
|  |тування й будівництво|  но  |  но  |  но   |  но  |     |     |
|  |об'єктів зарубіжними|     |    |     |     |     |     |
|  |фірмами   (технічні|     |    |     |     |     |     |
|  |завдання, контракти,|     |    |     |     |     |     |
|  |договори, листування)|     |    |     |     |     |     |
|713.|Документи про підго-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |товку і хід капіталь-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ного будівництва  та|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |реконструкції (допо-|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |віді, огляди, інфор-|     |    |     |     |     |     |
|  |маційні довідки)   |     |    |     |     |     |     |
|714.|Технічні завдання на|     |    |     |     |     |     |
|  |проектування, будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництво та реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію будівель і спо-|     |    |     |     |     |     |
|  |руд:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розробки| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р.* |*у замов-|
|  |і затвердження    |  но*  |  но* |  но*  |  но*  |     |ника до |
|  |           |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня експ- |
|  |           |     |    |     |     |     |луатації |
|  |           |     |    |     |     |     |об'єкта, |
|  |           |     |    |     |     |     |у будіве-|
|  |           |     |    |     |     |     |льників -|
|  |           |     |    |     |     |     |до здаван|
|  |           |     |    |     |     |     |ня в екс-|
|  |           |     |    |     |     |     |плуатацію|
|  |б) в інших організа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ціях         | мине  | мине | мине  |  мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|715.|Затверджена  проект-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-кошторисна  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментація на  будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництво і реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |цію об'єктів (поясню-|     |    |     |     |     |     |
|  |вальні записки, кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |ториси,   протоколи|     |    |     |     |     |     |
|  |затвердження техніч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної документації, ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |сновки, довідки):  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем проекту-| постій- | постій-| постій- | постій- | 10 р.* |*на держ-|
|  |вання і затвердження |  но*  |  но* |  но*  |  но*  |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |ть після |
|  |           |     |    |     |     |     |ліквіда- |
|  |           |     |    |     |     |     |ції уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нови   |
|  |б) за місцем будів-| 1 р.* | 1 р.* | 1 р.*  | 1 р.*  | 1 р.*  |*після  |
|  |ництва        |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |           |     |    |     |     |     |ництва  |
|  |в) за місцем експлуа-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |тації        | мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |           | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|716.|Доповідні записки  і| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |листування про  тех-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |нічний нагляд і конт-|     |    |     |     |     |ня будів-|
|  |роль за будівельними|     |    |     |     |     |ництва  |
|  |роботами       |     |    |     |     |     |     |
|717.|Титульні списки  на| доки не |доки не | доки не | доки не | доки не |*після  |
|  |капітальне будівницт-| мине  | мине  | мине  | мине  | мине  |затверд- |
|  |во          | потреба*|потреба*| потреба* | потреба* | потреба*|ження ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |щими і це|
|  |           |     |    |     |     |     |нтральни-|
|  |           |     |    |     |     |     |ми органа|
|  |           |     |    |     |     |     |ми держав|
|  |           |     |    |     |     |     |ної влади|
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
|718.|Титульні списки  на|     |    |     |     |     |     |
|  |реконструкцію об'єк-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ня та затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших організа-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |завершен-|
|719.|Титульні списки  на| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |капітальний ремонт  |     |    |     |     |     |     |
|720.|Внутрішньо-будівельні| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |титульні списки  на|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |об'єкти, що будуються|     |    |     |     |     |ня роботи|
|721.|Документи про відве-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій-|*на дер- |
|  |дення земельних діля-|  но*  |  но* |  но*  |  но*  |  но* |жавне збе|
|  |нок під будівництво з|     |    |     |     |     |рігання |
|  |додатками   планів,|     |    |     |     |     |не переда|
|  |профілей  земельних|     |    |     |     |     |ються  |
|  |ділянок  (протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |паспорти, акти,  до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, висновки, рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шення, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|722.|Документи про прийн-|     |    |     |     |     |     |
|  |няття в експлуатацію|     |    |     |     |     |     |
|  |закінчених  об'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |будівництва  (акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |рішення,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, довідки):  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) для об'єктів за-| постій- | постій-| постій- | постій- | постій- |     |
|  |гальнодержавного зна-|  но  |  но  |  но   |  но  |  но  |     |
|  |чення        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) для об'єктів міс-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |цевого значення   |     |    |     |     |     |     |
|723.|Акти приймання-пере-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |давання проектно-кош-|     |    |     |     |     |введення |
|  |торисної документації|     |    |     |     |     |об'єкта в|
|  |на новозбудовані  та|     |    |     |     |     |експлуата|
|  |здані в експлуатацію|     |    |     |     |     |цію   |
|  |об'єкти       |     |    |     |     |     |     |
|724.|Протоколи розбіжнос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тей між замовниками і|     |    |     |     |     |     |
|  |підрядниками з будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва об'єктів   |     |    |     |     |     |     |
|725.|Технічні паспорти бу-| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |дівель        |     |    |     |     |     |знесення |
|  |           |     |    |     |     |     |будівлі |
|726.|Оціночні акти вартос-| доки не | доки не| доки не | доки не | доки не |     |
|  |ті завершених будів-| мине  | мине | мине  | мине  | мине  |     |
|  |ництвом об'єктів   | потреба | потреба| потреба | потреба | потреба |     |
|727.|Документи про переда-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |вання і приймання бу-| сання з | сання з| сання з | сання з | сання з |     |
|  |дівель на баланс   | балансу | балансу| балансу | балансу | балансу |     |
|728.|Документи про  стан| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |будівель і   споруд|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|729.|Документи про витрати| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |будівельних матеріа-|     |    |     |     |     |     |
|  |лів (довідки,  відо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мості,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, доповідні  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки)        |     |    |     |     |     |     |
|730.|Документи про експе-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |  -  |     |
|  |ртизу проектів будів-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва та реконструк-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції (акти, звіти, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|731.|Документи про прове-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |дення капітального і|     |    |     |     |     |     |
|  |поточного   ремонту|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості, зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |кошториси, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|732.|Акти огляди та прий-| 5 р.* | 5 р.* | 5 р.*  | 5 р.*  | 5 р.* |*після  |
|  |мання об'єктів після|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |капітального і поточ-|     |    |     |     |     |ня ремон-|
|  |ного ремонту     |     |    |     |     |     |ту    |
|733.|Затверджені  ліміти| постій- | 10 р. | постій- | 10 р.  |  -  |     |
|  |асигнувань на капіта-|  но  |    |  но   |     |     |     |
|  |льне будівництво, ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |конструкцію     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       12.2. Матеріально-технічне постачання                   |
|                                            |
|734.|Докуметни про потребу| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |в матеріалах і облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нанні (особові рахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, зведені відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, таблиці, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки)        |     |    |     |     |     |     |
|735.|Заяви на імпортне об-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ладнання       |     |    |     |     |     |     |
|736.|Річні фонди й ліміти| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |на всі види постачан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|737.|Відомості  розподілу| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |річних фондів і лімі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів на всі види пос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачання       |     |    |     |     |     |     |
|738.|Рознарядки на розпо-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |діл імпортного облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання і матеріалів  |     |    |     |     |     |     |
|739.|Листування про мате-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ріальне і  технічне|     |    |     |     |     |     |
|  |постачання      |     |    |     |     |     |     |
|740.|Зведення,  відомості| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |про надходження, вит-|     |    |     |     |     |     |
|  |рачання, залишки си-|     |    |     |     |     |     |
|  |ровини, матеріалів і|     |    |     |     |     |     |
|  |готової продукції  |     |    |     |     |     |     |
|741.|Акти, висновки  про| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |якість  обладнання,|     |    |     |     |     |     |
|  |метеріалів, що надхо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дять         |     |    |     |     |     |     |
|742.|Акти про   прийман-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ня-здавання продукції|     |    |     |     |     |     |
|  |представникам замов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ників        |     |    |     |     |     |     |
|743.|Документи про реалі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію понаднорматив-|     |    |     |     |     |     |
|  |них і невикористаних|     |    |     |     |     |     |
|  |матеріалів і  облад-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання (відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|744.|Комерційні акти   | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|745.|Дозволи на відпускан-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |ня матеріалів   для|     |    |     |     |     |     |
|  |господарських потреб |     |    |     |     |     |     |
|746.|Документи про органі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |зацію і  обладнання|     |    |     |     |     |     |
|  |складських приміщень|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідник, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, листування) |     |    |     |     |     |     |
|747.|Нормативи складських| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після  |
|  |запасів       |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|748.|Повідомлення, листу-| 1 р.(1) | 1 р.(1)| 1 р.(1) | 1 р.(1) | 1 р.(1)|(1) екс- |
|  |вання про прибуття  |     |    |     |     |     |портно- |
|  |вантажів       |     |    |     |     |     |імпортних|
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|749.|Графіки завезення то-| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |варів,  матеріалів,|     |    |     |     |     |     |
|  |обладнання на склади |     |    |     |     |     |     |
|750.|Акти приймання мате-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |ріалів,  обладнання,|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |що надійшли на склади|     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |           |     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |           |     |    |     |     |     |нення спо|
|  |           |     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |           |     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |           |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|751.|Документи з  обліку| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  |  3 р.* |*за умови|
|  |прибутку, витрат, на-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |явності залишків то-|     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |варів і матеріалів на|     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |складах (картки, ко-|     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |мірні й амбарні кни-|     |    |     |     |     |нення спо|
|  |ги, описи, прибуткові|     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |і видаткові накладні,|     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |ордери)       |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|752.|Відомості про  наяв-| до спи- | до спи-| до спи- | до спи- | до спи- |     |
|  |ність імпортного об-| сання з | сання з| сання з | сання з | сання з |     |
|  |ладнання       | балансу | балансу| балансу | балансу | балансу |     |
|753.|Акти перевірок  при-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |бутку-витрат сирови-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни, матеріалів    |     |    |     |     |     |     |
|754.|Акти, відомості про-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*за умови|
|  |ведення інвентариза-|     |    |     |     |     |завершен-|
|  |ції майна      |     |    |     |     |     |ня реві- |
|  |           |     |    |     |     |     |зій. У ра|
|  |           |     |    |     |     |     |зі виник-|
|  |           |     |    |     |     |     |нення спо|
|  |           |     |    |     |     |     |рів, роз-|
|  |           |     |    |     |     |     |біжнос- |
|  |           |     |    |     |     |     |тей, слід|
|  |           |     |    |     |     |     |чих і су-|
|  |           |     |    |     |     |     |дових  |
|  |           |     |    |     |     |     |справ - |
|  |           |     |    |     |     |     |зберігаю-|
|  |           |     |    |     |     |     |ся до ви-|
|  |           |     |    |     |     |     |несення |
|  |           |     |    |     |     |     |остаточно|
|  |           |     |    |     |     |     |го рішен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|755.|Документи про недос-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тачі й розтрати това-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів, матеріалів (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, відомості, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, листування)   |     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка