Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 1
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
             П Е Р Е Л І К
 
 N 327 від 23.12.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    24 грудня 1996 р.
 vd961223 vn327             за N 406
 
                        Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного Банку України
                    від 23 грудня 1996 р. N 327
                    ( v0327500-96 )
                       Затверджую
                 Начальник Головного архівного
                 управління при Кабінеті Міністрів
                 України
                 Н.В.Кистурська
                 5 грудня 1996 р.
   Схвалено Експертною комісією    Схвалено ЦЕПК Головархіву
   Національного банку України     України
   6 листопада 1996 р.         3 грудня 1996 р.
 
   Перелік документів Національного банку України, установ
   і організацій його системи, акціонерно-комерційних та
    комерційних банків України із зазначенням строків
              зберігання
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 531 ( v0531500-01 ) від 19.12.2001 )
 
 
     Вказівки щодо застосування "Переліку документів
    Національного банку України, установ і організацій
    його системи, акціонерно-комерційних та комерційних
    банків України із зазначенням строків зберігання"*
------------------------------
   * Далі - Перелік
           1. Загальні положення
   1.1. Цей Перелік складено відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи" (24 грудня 1993 р.)
( 3814-12 ) і з урахуванням  положень  сучасних  нормативних
документів  і методичних посібників з експертизи цінності і
комплектування державних архівів.
   1.2. Перелік є основним нормативним документом, що визначає
строки зберігання всіх категорій документів, які утворюються у
процесі діяльності Національного банку України (далі - НБУ),
установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних і
комерційних банків, їх філій та відділень. Строки зберігання
документів, зазначені у Переліку, є обов'язковими для  усіх
організацій  системи  НБУ, а також акціонерно-комерційних та
комерційних банків.
   1.3. Перелік слугує меті раціональної організації документів
у діловодстві, забезпечення їх схоронності і відбору документів на
постійне зберігання і знищення. Перелік може бути використаний як
посібник для  класифікації  документів  банківської  системи,
формування справ і складання номенклатур справ у діловодстві.
   1.4. Склад документів і строки їх зберігання у Переліку
визначені у результаті безпосереднього ознайомлення з процесом
утворення документів  в  установах  банківської  системи,  з
урахуванням рекомендацій їх спеціалістів.
   1.5. При користуванні Переліком для складання номенклатур
справ необхідно мати на увазі, що Перелік не містить конкретних
заголовків справ, а лише перераховує категорії і види документів.
Тому  для складання заголовків справ з Переліку слід брати
відповідні найменування видів документів і формування питань,
доповнюючи  їх  іншими  обов'язковими  елементами  заголовка
(зазначення автора, кореспондента, дати тощо).
   Відповідно до Переліку в номенклатурі справ ставляться строки
зберігання документів з посиланням на номери відповідних статей
Переліку.
   1.6. Документи, строк зберігання яких визначений Переліком
"постійно", підлягають державному зберіганню і передаються у
відповідні державні архіви у  строки,  передбачені  "Типовим
положенням  про архівний підрозділ державного органу, органу
місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і
організації" ( v0047353-96 ) (К., 1995). (Додаток N 1).
   Комерційні банки, які згідно з чинним законодавством не
зобов'язані  передавати  документи  постійного  зберігання до
державних архівів, зберігають ці документи у своїх архівних
підрозділах  "постійно", керуються у своїй роботі "Примірним
положенням про архів (архівний підрозділ об'єднання громадян,
підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та
приватній формах власності") ( v0007353-96 ) (додаток N 2).
   1.7. Документи постійного строку зберігання передаються на
державне зберігання, як правило, у вигляді оригіналів або ж
засвідчених копій, що замінюють оригінали.
   1.8. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені
раніше  встановлених  для  них  строків  зберігання. У разі
необхідності, згідно  з  рішенням  експертних  комісій  (ЕК)
банківських установ, строки зберігання окремих документів можуть
бути збільшені.
   1.9. Строки зберігання документів, що утворюватимуться після
введення у дію цього Переліку, встановлюватимуться Центральною
експертно-перевірною  комісією  (ЦЕПК)  Головного  архівного
управління при Кабінеті Міністрів України (Головархів) за поданням
Національного  банку  України. Зміни строків зберігання усіх
категорій документів, передбачених  Переліком,  встановлюються
відповідно до рішень ЦЕПК Головархіву України.
    2. Структура Переліку і порядок його застосування
   2.1. Перелік побудовано за галузево-виробничою ознакою у
поєднанні з функціональним принципом, У ньому в систематизованому
порядку, у логічній послідовності, подаються види документів і
питання діяльності Національного банку  України,  установ  і
організацій  його  системи, а також акціонерно-комерційних і
комерційних банків.
   2.2. Перелік складається з 19 розділів, які відповідають
основним питанням і напрямам діяльності банківських установ.
Більша частина розділів для зручності користування поділена на
підрозділи з більш вузькими групами питань.
   2.3. До  розділу 1 включена документація, що відображає
розпорядчі і організаційні функції управління, функції контролю, а
також   правове   забезпечення   управління,   організацію
документаційного забезпечення і відомчого зберігання документів.
   Розділи 2-9 відображають спеціальну банківську документацію,
яка стосується специфічних питань діяльності банківських установ.
   Розділи 10-19 містять документи, що відображають допоміжні
функції і напрями діяльності банківської системи.
   Перелік передбачає усі статистичні форми відомчої і державної
звітності, які ведуться у банківських установах на час складання
Переліку. Конкретні форми статзвітності включені до розділів
Переліку за відповідними напрямами діяльності. У розділі  8
"Бухгалтерський облік і звітність" подаються лише схематично і
узагальнено загальні підходи до відомчої і державної статистики.
   У разі відміни або введення нових статформ необхідно для
визначення строків їх зберігання користуватися статтями Переліку
NN 568, 569, 570.
   2.4. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано
за 5 групами організацій (3, 4, 5, 6 і 7 графи). У графу 3
включено документи Національного банку України, який виконує
функцію управління галуззю. Графа 4 - це документи регіональних
управлінь НБУ та його установ.
   До графи  5  включено  документи  центральних  апаратів
акціонерно-комерційних і комерційних банків; до графи  6  -
регіональних управлінь, дирекцій і філій акціонерно-комерційних
банків; до графи 7 - районних відділень акціонерно-комерційних
банків.
   Документи установ, що включені до граф 3-4,  підлягають
обов'язковому прийманню на державне зберігання.
   НБУ і його регіональні управління передають документи на
державне  зберігання у повному обсязі. Для інших установ і
організацій НБУ форму прийняття, а також види документів, які
підлягають передаванню до державних архівів, визначають відповідні
державні архівні установи.
   До граф 5-6 включені організації, документи яких підлягають
передаванню на державне зберігання лише у разі їх згоди.
   До графи 7 включені установи, які не передають документи на
державне зберігання, а окремі види їх документації, у тому числі й
статистична звітність, надходять на державне зберігання у складі
фондів вищестоящих організацій,  коли  останні  є  джерелами
комплектування державних архівів.
   2.5. При визначенні строків зберігання документів необхідно
враховувати  всі  примітки  до статей Переліку, уточнення і
роз'яснення: "після заміни новими", "після закінчення строку дії"
тощо. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документи мають
обмежене практичне значення, а тому строк їх зберігання  у
номенклатурах справ встановлюють самі установи, але не менше 10
років.
   2.6. Відмітка ЕПК (експертно-перевірна комісія), проставлена
у Переліку до строку зберігання деяких категорій документів,
означає, що частина з них може мати не тільки практичне значення,
але й наукову та історико-культурну цінність, а тому  такі
документи повинні передаватися на державне зберігання.
   2.7. Відрахування строків зберігання справ і документів, у
тому числі книг і журналів, якщо вони ведуться впродовж кількох
років, проводиться з 1 січня року, який іде за роком закінчення їх
у діловодстві. Так, відрахування строків зберігання документів,
закінчених діловодством у 1996 р., починається із січня 1997 р.
   Для документів з особового складу, для яких встановлено
строки зберігання 75 р. - "В", 75 р. - "В" ЕПК, відрахування
строків зберігання необхідно вести з урахуванням віку людини, який
у Переліку позначений літерою "В", до часу закінчення справи.
Наприклад, особова справа службовця була закінчена діловодством,
коли йому було 35 років. 3 цього виходить, що зазначена особова
справа має зберігатися 40 років (75-35).
        3. Організація проведення експертизи
            цінності документів
   3.1. Під експертизою цінності документів  слід  розуміти
визначення   їх   практичного   значення,   наукової  та
історико-культурної цінності з  метою  відбору  на  державне
зберігання або встановлення термінів їх зберігання.
   3.2. Для організації і  проведення  експертизи  цінності
документів, відбору їх на зберігання або знищення створюється
експертна комісія, типове положення ( z0173-96 ) про яку додається
(додаток N 3).
   3.3. Відбір документів на державне зберігання здійснюється
після  закінчення  діловодного  року  і передбачає складання
номенклатури справ, впровадження її у практику роботи (додаток
N 4), групування документів у справи відповідно до номенклатури
справ, їх оформлення, внесення до номенклатури справ необхідних
змін і доповнень і, нарешті, складання річного розділу опису справ
з паралельним затвердженням його на ЕПК державної  архівної
установи (для банківських установ, які передають свої документи на
державне зберігання).
   3.4. Відбір  документів  на  зберігання  і знищення має
здійснюватися шляхом поаркушного перегляду справ,  завершених
діловодством. Не допускається відбір справ тільки на підставі їх
заголовків, винесених на обкладинки, без попереднього перегляду
вміщених у них документів.
   3.5. За результатами щорічного відбору документів на постійне
зберігання має розглядатися питання про доцільність зняття з
окремих справ відмітки ЕПК. У разі необхідності також можуть
уточнюватися заголовки відповідних справ і строки їх зберігання. В
залежності від прийнятого ЕК установи рішення строк зберігання
зазначених справ може залишатись тимчасовим без відмітки ЕПК або ж
замінятися на постійний строк зберігання, якщо  ЕК  і  ЕПК
визначають, що документи мають наукове та історико-культурне
значення.
   3.6. Справи, відібрані у результаті експертизи цінності на
постійне і тимчасове (понад 10 років) зберігання, оформлюються і
описуються відповідно до діючих архівних правил. На справах
постійного зберігання, які підлягають передаванню до державних
архівів, мають бути відповідним чином оформлені обкладинки справ
(додаток N 5).
   3.7. На відібрані справи постійного зберігання складається
річний розділ опису (додаток N 6). Річний розділ опису справ
постійного зберігання підлягає затвердженню ЕПК державної архівної
установи не пізніше ніж через два роки після закінчення цих справ
у діловодстві.
   Описи справ,  які  підлягають  передаванню  на  державне
зберігання, складаються у 4 примірниках.
   3.8. Документи тимчасового (понад 10  років)  зберігання
включаються до окремих описів, які складаються у 2 примірниках,
погоджуються з ЕК установи і затверджуються їх керівником.
   Описи справ з особового складу для установ, які передають
документи на державне зберігання, складаються у 3 примірниках і
погоджуються з ЕПК державної архівної установи.
   3.9. Після затвердження ЕПК державних архівних установ описів
справ постійного зберігання установам надається право на знищення
(утилізацію) документів, строки зберігання яких закінчились, за
період часу, відповідний затвердженим описам справ постійного
зберігання.
   3.10. Знищення документів, які не підлягають зберіганню,
оформлюється відповідними актами (додаток N 7), котрі підписують
голова і члени ЕК і затверджує керівник установи.
   Акти про  виділення  документів  до  знищення  установ,
передбачених  графою  7  Переліку, затверджуються головою ЕК
вищестоящої установи.
   3.11. Документи,  які внесені до затверджених актів про
виділення  документів  до   знищення,   передаються   за
приймально-здавальними  накладними організаціям, що займаються
заготівлею вторинної сировини, з метою перероблення на паперових
фабриках. Використання цих документів для господарських потреб
забороняється.
   3.12. Знищення  документів без відповідного оформлення і
погодження, а також порушення строків їх зберігання категорично
забороняється. Службові особи, винні у недбалому зберіганні,
псуванні і знищенні документів, відповідно до Закону України "Про
Національний  архівний  фонд  і  архівні  установи"  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   3.13. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності
і застосуванням цього Переліку здійснюють Національний  банк
України, Головархів України і відповідні місцеві державні архівні
установи.
   3.14. Після видання цього Переліку втрачає чинність "Перелік
документів з зазначенням строків зберігання Державного банку СРСР,
установ і організацій його системи" (М., 1983) та п.6 листа
Національного банку України від 30 жовтня 1995 р. N 315 "Про
порядок передачі документів у разі реорганізації чи ліквідації
комерційного банку" ( v0315500-95 ).
 
 Управління загального діловодства
 Національного банку України
               Перелік
    документів Національного банку України, установ і
     організацій його системи, акціонерно-комерційних
      та комерційних банків України із зазначенням
            строків зберігання
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Вид документів   |        Строк зберігання          |Примітка |
|ста-|           |--------------------------------------------------|     |
|тті |           |у центра-|у регіо-|у центра- |у регіо- |у район- |     |
|  |           |льному  |нальних |льних   |нальних  |них від- |     |
|  |           |апараті |управлі-|апаратах |управлін- |діленнях |     |
|  |           |Націона- |ннях НБУ|акціонер- |нях, ди- |акціоне- |     |
|  |           |льного  |та його |но-комер- |рекціях  |рно-коме-|     |
|  |           |банку Ук-|устано- |ційних та |і філіях |рційних |     |
|  |           |раїни  |вах   |комерцій- |акціонер- |банків  |     |
|  |           |(НБУ)  |    |них банків|но-комер- |     |     |
|  |           |     |    |     |ційних та |     |     |
|  |           |     |    |     |комерцій- |     |     |
|  |           |     |    |     |них банків|     |     |
|----+---------------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------|
| 1 |     2     |  3  |  4  |  5   |  6   |  7  |  8  |
|----+---------------------+---------+--------+----------+----------+---------+---------|
|                                            |
|        1. Організація системи управління                   |
|          1.1. Розпорядча діяльність                     |
|                                            |
| 1.|Закони,  постанови,|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |рішення Верховних Рад|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |України,  Автономної|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |     |
|  |Республіки Крим та їх|     |    |     |     |     |     |
|  |комітетів Укази, роз-|     |    |     |     |     |     |
| 2.|порядження Президента|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |України       |мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |           |реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |     |
| 3.|Декрети,  постанови,|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |розпорядження, прото-|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |коли засідань Кабіне-|реба*  |треба* |реба*   |реба*   |реба*  |ті цієї |
|  |ту Міністрів України,|     |    |     |     |     |установи |
|  |Ради Міністрів Авто-|     |    |     |     |     |- постій-|
|  |номної   Республіки|     |    |     |     |     |но    |
|  |Крим, їх президій та|     |    |     |     |     |     |
|  |комісій; документи до|     |    |     |     |     |     |
|  |них (довідки, допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |дні записки, огляди) |     |    |     |     |     |     |
| 4.|Розпорядження  голів|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |з питань |
|  |обласних,   міських|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |(м.Києва і м.Севасто-|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |ті цієї |
|  |поля), районних дер-|     |    |     |     |     |установи |
|  |жавних адміністрацій |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 5.|Рішення, розпоряджен-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |з питань |
|  |ня, протоколи засі-|мине пот-|мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |дань місцевих Рад на-|реба   |треба  |реба   |реба   |реба   |ті цієї |
|  |родних депутатів та|     |    |     |     |     |установи |
|  |їх виконавчих коміте-|     |    |     |     |     |- постій-|
|  |тів         |     |    |     |     |     |но    |
| 6.|           |постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*з питань|
|  |Постанови,  рішення|     |но*   |     |     |мине пот-|діяльнос-|
|  |вищих судових органів|     |    |     |     |реба   |ті цієї |
|  |України,  Автономної|     |    |     |     |     |установи,|
|  |Республіки Крим з пи-|     |    |     |     |     |інші -  |
|  |тань діяльності бан-|     |    |     |     |     |доки не |
|  |ків         |     |    |     |     |     |мине пот-|
|  |           |     |    |     |     |     |реба   |
| 7.|Проекти законів, ука-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |зів, постанов, розпо-|     |    |     |     |     |     |
|  |ряджень; ініціативні|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції,  внесені|     |    |     |     |     |     |
|  |до центральних орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нів державної вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |навчої влади та міс-|     |    |     |     |     |     |
|  |цевого самоврядуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня; документи щодо їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розроблення (довідни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, висновки)    |     |    |     |     |     |     |
| 8.|Доручення центральних|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |та місцевих органів|     |    |     |     |     |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади та  місцевого|     |    |     |     |     |     |
|  |самоврядування; доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |менти щодо виконання|     |    |     |     |     |     |
|  |доручень  (довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди,   доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки)     |     |    |     |     |     |     |
| 9.|Доручення Національ-|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |ного банку України та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи щодо вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |нання доручень (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, огляди, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, розпорядження) |     |    |     |     |     |     |
| 10.|Листи-запити народних|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |депутатів і документи|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |щодо їх розгляду і|     |    |     |     |     |     |
|  |виконання      |     |    |     |     |     |     |
| 11.|Постанови  Правління|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |Національного  банку|     |мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |України       |     |треба* |реба*   |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |           |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 12.|Протоколи, стенограми|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |*з питань|
|  |засідань  Правління|     |мине по-|мине пот- |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |Національного  банку|     |треба* |реба*   |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |України, документи до|     |    |     |     |     |установи |
|  |них         |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 13.|Постанови,  рішення|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |*з питань|
|  |правлінь комерційних|     |    |     |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |банків        |     |    |     |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |           |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 14.|Протоколи, стенограми|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |*з питань|
|  |засідань правлінь ко-|     |    |     |мине пот- |мине пот-|діяльнос-|
|  |мерційних банків, до-|     |    |     |реба*   |реба   |ті цієї |
|  |кументи до них    |     |    |     |     |     |установи |
|  |           |     |    |     |     |     |- постій-|
|  |           |     |    |     |     |     |но    |
| 15.|Протоколи, стенограми|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |нарад, які проводять-|     |    |     |     |     |     |
|  |ся керівником, та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументи до них    |     |    |     |     |     |     |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
| 16.|Документи  міжнарод-|     |    |     |     |     |     |
|  |них,  національних,|     |    |     |     |     |     |
|  |міжвідомчих конферен-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій, нарад, семінарів|     |    |     |     |     |     |
|  |(резолюції, постано-|     |    |     |     |     |     |
|  |ви, рішення, рекомен-|     |    |     |     |     |     |
|  |дації) та  документи|     |    |     |     |     |     |
|  |про реалізацію  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень:        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) в  установах, що|постійно |постійно|постійно |постійно | 10 р. |     |
|  |здійснюють захід   |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  5 р. | 5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
| 17.|Протоколи загальних,|  -  |  -  |постійно |постійно |постійно*|*на дер- |
|  |звітно-виборних збо-|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |рів акціонерів банків|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |           |     |    |     |     |     |дять у  |
|  |           |     |    |     |     |     |фонд об- |
|  |           |     |    |     |     |     |ласних  |
|  |           |     |    |     |     |     |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |мерційних|
|  |           |     |    |     |     |     |банків  |
| 18.|Протоколи  засідань|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |рад банків та доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |менти до них     |     |    |     |     |     |     |
| 19.|Документи про підго-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |товку засідань  рад|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (проекти  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень, постанов, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки)    |     |    |     |     |     |     |
| 20.|Постанови,  рішення,|     |    |     |     |     |     |
|  |рекомендації, стеног-|     |    |     |     |     |     |
|  |рами постійно діючих|     |    |     |     |     |     |
|  |комітетів,  комісій,|     |    |     |     |     |     |
|  |рад:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем прове-|постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |     |
|  |дення        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |           |мине по- |мине по-|мине по- |мине по- |мине по- |     |
|  |           |треба*  |треба* |треба*  |треба*  |треба*  |     |
| 21.|Накази, розпорядження|     |    |     |     |     |     |
|  |установ  банківської|     |    |     |     |     |     |
|  |системи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) з основної діяль-|постійно |постійно|постійно |постійно |доки не |*надісла-|
|  |ності        |     |    |     |     |мине по- |ні до ві-|Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка