Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов"язкового) відселення


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 2000 р. N 1869
                Київ
      Про затвердження Порядку видачі спеціальних
     дозволів на провадження окремих видів діяльності
     на території зони відчуження і зони безумовного
          (обов'язкового) відселення
 
   З метою дотримання режиму радіаційної безпеки відповідно до
статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок видачі спеціальних дозволів на провадження
окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення (додається).
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 грудня 2000 р. N 1869
               ПОРЯДОК
    видачі спеціальних дозволів на провадження окремих
    видів діяльності на території зони відчуження і зони
       безумовного (обов'язкового) відселення
   1. Цей Порядок визначає механізм видачі, переоформлення,
зупинення, анулювання та поновлення дії спеціальних дозволів на
провадження окремих видів діяльності (далі - спеціальні дозволи)
на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення,  віднесеної  до  сфери  управління   Державного
департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного
(обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація зони відчуження).
   2. Спеціальні дозволи юридичним та фізичним особам (далі -
суб'єкти діяльності) видає Адміністрація зони відчуження.
   3. Для отримання спеціального дозволу на провадження окремого
виду діяльності суб'єкт діяльності подає до Адміністрації зони
відчуження заяву за формою згідно з додатком 1.
   4. У заяві зазначаються:
   відомості про заявника: для громадянина - прізвище, ім'я, по
батькові та паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),
місце  проживання;  для  юридичних  осіб  -  найменування,
місцезнаходження;
   вид діяльності, на  який  заявник  має  намір  отримати
спеціальний дозвіл;
   термін дії спеціального дозволу.
   5. Суб'єкти підприємницької діяльності до заяви додають такі
документи:
   громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності -  копію
свідоцтва  про  державну  реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності;
   юридичні особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.
   6. Адміністрація зони відчуження приймає рішення про видачу
спеціального дозволу або про відмову в його видачі протягом не
більш як 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів.
У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у
цих документах, та спроможності виконання заявником умов і правил
провадження певного виду діяльності на території зони відчуження і
зони безумовного (обов'язкового) відселення.
   7. Спеціальний дозвіл  видається  за  формою  згідно  з
додатком 2. Бланки спеціального дозволу виготовляються друкарським
способом.
   8. У спеціальному дозволі зазначаються:
   прізвище, ім'я,  по  батькові,  місце  проживання  або
найменування і місцезнаходження суб'єктів діяльності;
   вид діяльності, на яку видається спеціальний дозвіл;
   місце провадження діяльності;
   особливі умови та правила провадження виду діяльності;
   номер реєстрації спеціального дозволу;
   дата видачі і термін дії спеціального дозволу.
   Спеціальний дозвіл підписується начальником  Адміністрації
зони відчуження і скріплюється печаткою.
   Передача спеціального дозволу іншим юридичним і фізичним
особам забороняється.
   Термін дії спеціального дозволу встановлюється Адміністрацією
зони відчуження.
   Дія дозволу поширюється на всю територію, віднесену до сфери
управління Адміністрації зони відчуження, якщо інше не обумовлено
в дозволі.
   У разі  потреби Адміністрація зони відчуження затверджує
інструкції щодо умов і вимог провадження окремих видів діяльності
та контролю за їх дотриманням.
   Спеціальний дозвіл видається не пізніше трьох днів з дня
прийняття рішення про його видачу.
   Видача дозволів проводиться безкоштовно.
   У видачі спеціального дозволу може бути відмовлено у разі
виявлення  недостовірних  відомостей  у  документах,  поданих
заявником, а також у разі неможливості провадження заявником
певного виду діяльності відповідно до умов зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення. У рішенні про відмову у
видачі спеціального дозволу, який видається заявнику у письмовій
формі у термін не пізніш як 30 днів з дня отримання заяви,
зазначаються підстави відмови.
   9. Продовження  дії  спеціального  дозволу провадиться у
порядку, встановленому для його отримання.
   10. У разі втрати спеціального дозволу суб'єкт діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це Адміністрацію
зони відчуження та подати заяву про видачу дубліката спеціального
дозволу.
   Дублікат спеціального дозволу видається суб'єкту діяльності у
20-денний термін після подання відповідної заяви.
   У цьому разі на бланку спеціального дозволу у правому кутку
ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.
   У видачі дубліката спеціального дозволу може бути відмовлено
у разі порушення терміну подання заяви про його видачу, виявлення
розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві і зазначеними у
книзі обліку виданих спеціальних дозволів.
   У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
заявнику в письмовій формі у 20-денний термін після подання
відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.
   11. Спеціальний дозвіл підлягає переоформленню у разі зміни:
   місцезнаходження, а також найменування юридичної особи;
   відомостей, зазначених у спеціальному  дозволі,  виданому
громадянину.
   Для переоформлення спеціального дозволу суб'єкт діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання змін подати заяву
на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та
копії документів, що підтверджують такі зміни.
   Переоформлення спеціального дозволу  проводиться протягом
20 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у
порядку, встановленому для його видачі. До здійснення цього
переоформлення діє раніше виданий спеціальний дозвіл.
   У разі прострочення суб'єктом діяльності терміну подання
заяви про переоформлення спеціального дозволу  він  підлягає
оформленню в порядку, встановленому для його видачі.
   12. Адміністрація зони відчуження має право зупинити дію
спеціального дозволу у разі:
   порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу;
   невиконання умов спеціального дозволу суб'єктом діяльності у
визначений Адміністрацією зони відчуження термін.
   У разі  своєчасного  усунення  порушень, що призвели до
зупинення дії спеціального дозволу, Адміністрація зони відчуження
приймає рішення про поновлення його дії.
   Адміністрація зони відчуження має право анулювати спеціальний
дозвіл у разі:
   виявлення недостовірних відомостей  у  заяві  на  видачу
спеціального дозволу чи в документах, що додаються до неї;
   передачі суб'єктом  діяльності спеціального дозволу іншій
особі;
   повторного або грубого порушення суб'єктом діяльності умов
спеціального дозволу.
   Спеціальний дозвіл вважається анульованим з дати прийняття
рішення про його анулювання або з дати скасування державної
реєстрації суб'єкта діяльності.
   Мотивоване рішення про зупинення дії або його анулювання
доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта діяльності у
5-денний термін.
   13. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, його
дубліката, а також переоформлення, зупинення дії спеціального
дозволу  або  його анулювання може бути оскаржено суб'єктом
діяльності відповідно до законодавства.
   14. Адміністрація  зони  відчуження  веде  книгу  обліку
спеціальних дозволів за формою згідно з додатком 3.
   Діловодство з питань видачі спеціальних дозволів здійснюється
Адміністрацією зони відчуження окремо щодо кожного  суб'єкта
діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер
справи та реєстраційний номер спеціального дозволу. У справі
вміщуються всі документи, подані для видачі спеціального дозволу
(дубліката) та його переоформлення, а також відомості про суб'єкта
діяльності.
   Після закінчення терміну дії спеціального дозволу чи у разі
його анулювання матеріали зберігаються в Адміністрації  зони
відчуження.
   15. Контроль  за  дотриманням  суб'єктом діяльності умов
спеціального дозволу здійснюється Адміністрацією зони відчуження.
   Контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам діяльності
спеціальних дозволів здійснює МНС.
 
 
Зразок                         Додаток 1
                            до Порядку
               ЗАЯВА
     на отримання спеціального дозволу на провадження
   окремих видів діяльності на території зони відчуження
     і зони обов'язкового (безумовного) відселення
 
Заявник __________________________________________________________
    (найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,
__________________________________________________________________
   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
__________________________________________________________________
    прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і
__________________________________________________________________
   номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
просить видати спеціальний дозвіл на провадження такого виду
діяльності:
__________________________________________________________________
 
Термін дії спеціального дозволу, що пропонується
заявником ________________________________________________________
 
З порядком отримання спеціального дозволу, умовами і правилами
проведення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
 
Перелік документів, що додаються:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
 
Підпис заявника _______________    "___" _____________ 200_ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 200_ р. N _________
 
____________________
 (посада особи, яка
____________________    ____________   ______________________
прийняла заяву)       (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
МП
 
 
Зразок                         Додаток 2
                            до Порядку
     МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
      У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
   Державний департамент - Адміністрація зони відчуження
     і зони обов'язкового (безумовного) відселення
           СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N ___
 
Виданий __________________________________________________________
       (найменування, місцезнаходження юридичної особи;
__________________________________________________________________
      прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
__________________________________________________________________
            місце проживання)
на право провадження діяльності __________________________________
                        (вид)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Місце провадження діяльності _____________________________________
 
Особливі умови та правила провадження виду діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Дата видачі "___" ______________ 200_ р.
 
Термін дії спеціального дозволу ____________________
 
______________
______________    ________________   ______________________
  (посада)        (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
МП
 
 
Зразок                         Додаток 3
                            до Порядку
               КНИГА
    обліку спеціальних дозволів, виданих на здійснення
   окремих видів діяльності на території зони відчуження
     та зони безумовного (обов'язкового) відселення
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Реєстра- |Види діяль-|Прізвище,|Юридична|Органі-|Термін |
з/п|ційний  |ності, на |ім'я, по |адреса |зацій- |дії  |
  |номер спе-|які видає- |батькові |суб'єкта|но-  |спеціа-|  Відмітка про продовження
  |ціального |ться спе- |громадя- |діяльно-|правова|льного |  дії спеціального дозволу
  |дозволу та|ціальний  |нина або |сті,  |форма |дозволу|
  |дата його |дозвіл   |наймену- |телефон |    |    |
  |видачі  |      |вання  |    |    |    |
  |     |      |юридичної|    |    |    |
  |     |      |особи  |    |    |    |
---+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+-------------------------------
  |     |      |     |    |    |    |припинення|понов-|пере- |видача
  |     |      |     |    |    |    |та анулю- |лення |оформ-|дублі-
  |     |      |     |    |    |    |вання   |дії  |лення |ката
---------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка