Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України річних звітів про виконання державного бюджету"


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 144 від 29.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001229 vn144
 
       Про затвердження "Інструкції про порядок
         складання органами Державного
       казначейства України річних звітів про
         виконання державного бюджету"
 
   З метою встановлення  єдиних вимог до порядку складання
органами  Державного  казначейства України річного звіту про
виконання державного бюджету за 2000 рік Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Інструкцію про порядок складання органами
Державного  казначейства України річних звітів про виконання
державного бюджету", що додається.
   2. Встановити, що органи Державного казначейства України
річний звіт складають у відповідності до вимог даної Інструкції.
   3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства програмними засобами для складання та
консолідації звітності.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління бухгалтерського обліку операцій державного бюджету і
звітності Пилипчук С.І.
 
 Голова Державного                   О.І.Кірєєв
 казначейства України
                      Додаток
                      до наказу Державного
                      казначейства України
                      від 29.12.2000 р. N 144
      Інструкція про порядок складання органами
    Державного казначейства України річних звітів про
          виконання державного бюджету
   Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" ( 1458-14 ) та наказу Міністерства фінансів України від
21.01.2000 р. N 10 ( v0010201-00 ) "Про затвердження документів,
що застосовуються в процесі виконання бюджету" встановлюється
слідуючий порядок складання та подання форм  звітності  про
виконання державного бюджету за 2000 рік.
           I. Загальні положення
   1. Органи Державного казначейства складають річні звіти про
виконання державного бюджету в наступному обсязі:
   - форма N 1 "Баланс виконання державного бюджету"  (додаток*
N 1);
   - форма N 2 "Звіт про виконання державного бюджету" (додаток
N 2);
   - форма N 2/1 "Звіт про виконання державного бюджету" (в
частині ст. 60, 71-2 Закону України "Про Державний  бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) (додаток N 3);
   - форма 2-валюта "Звіт про виконання асигнувань з державного
бюджету з міжнародної діяльності України" (додаток N 4);
   - форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" (додаток N 5);
   - форма N 4 "Звіт про депозитні суми" (додаток N 6);
   - форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток N 7 );
   - довідка  про  перераховані  кошти  державного  бюджету
транзитним управлінням Державного казначейства на  здійснення
видатків для розпорядників бюджетних коштів станом на 1 січня 2001
року (додаток N 8);
   - довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів
між органами Державного казначейства, фінансовими органами та
органами   Державної податкової адміністрації станом на 1 січня
2001 року ( додаток N 9 );
   - довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на
рахунок, відкритих на ім'я органів Державного казначейства, станом
на 1 січня 2001 року;
   - пояснювальна записка до річного звіту.
____________
   * Додатки в роботі.
   2. Річні звіти про виконання державного бюджету складаються в
тисячах гривень з трьома знаками після коми.
   3. Строки подання Державному казначейству України річних
звітів про виконання державного бюджету управліннями Державного
казначейства встановлюються Міністерством фінансів України.
   4. Управління Державного казначейства встановлюють строки
подання річних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які
вони обслуговують, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне
їх подання Державному казначейству України.
   5. Відділення Державного казначейства встановлюють строки
подання звітності бюджетним установам, організаціям та іншим
одержувачам, яким вони перераховують кошти та/або здійснюють
оплату рахунків з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне
подання звітів управлінням Державного казначейства в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   6. Органи Державного казначейства перевіряють і візують звіти
та зведені фінансові звіти за 2000 рік розпорядників коштів, які
останні подають до вищестоящих розпорядників коштів.
   7. При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками
коштів  бюджету  фінансової  звітності,  органи  Державного
казначейства можуть припинити перерахування коштів з бюджету
та/або здійснення оплати рахунків відповідно до п.2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
   8. Річні звіти про виконання державного бюджету підписуюються
керівником та головним бухгалтером.
   9. Річні звіти подаються до вищестоящого органу Державного
казначейства засобами електронного зв'язку.  Підтвердження  у
паперовій формі подається особисто головним бухгалтером.
   10. Зведені звітні дані органів Державного  казначейства
України повинні дорівнювати аналітичним даним зведеної фінансової
звітності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
інших  головних  розпорядників  коштів  бюджету (установи та
організації, які повністю переведені на казначейське виконання
кошторисів) за відповідними кодами бюджетної класифікації.
          II. Заповнення форм звітів
   1. Форма  N  1  "Баланс  виконання  державного бюджету"
складається на підставі даних книги "Журнал-головна" (форма N 1ф),
використовуючи такі класи рахунків:
   ресурси бюджету;
   розрахунки по боргових зобов'язаннях;
   кошти в розрахунках;
   результат;
   доходи;
   видатки.
   До заповнення  балансу  проводиться  звірка  між  даними
синтетичного і аналітичного обліку на кінець року.
   В активі балансу відображаються дебетові залишки по активних
рахунках  (рахунків  класів  1;  6),  залишки  по  дебету
активно-пасивних рахунків (рахунки класів 2; 3) та залишок по
дебету рахунків 411 "Результат виконання загального фонду бюджету
в  поточному  році"  (рахунок   4   класу   "Результат
(дефіцит/надлишок)").
   В пасиві балансу відображаються кредитові залишки по пасивних
рахунках (рахунки 5 класу), залишки по кредиту активно-пасивних
рахунків (рахунки класів 2; 3) та залишки по кредиту рахунку 41
"Результат виконання бюджету".
   Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших
форм звітності. Рекомендації щодо заповнення форми N 1 "Баланс
виконання державного бюджету" та звірки показників балансу з
іншими формами звітності наводяться в додатку N 10.
   2. Форма N 2 "Звіт про виконання державного бюджету" включає
три розділи, а саме:
   1. Доходи
   2. Видатки
   3. Погашення позичок,  наданих  з державного бюджету в
1998-2000 роках за рішеннями Уряду.
   Розділ 1  "Доходи"  складається  органами  Державного
казначейства по загальному та спеціальному фондах державного
бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі  даних
аналітичного обліку доходів, які повинні бути звірені з даними
вищестоящих органів Державного казначейства України, Державної
податкової адміністрації України та установами банків.
   У нижченаведених графах 3-8 розділу 1 звіту відображаються
дані про надходження доходів до загального фонду державного
бюджету.
   У графі  3 "Планові показники" - проставляються планові
показники в розрізі бюджетної класифікації доходів загального
фонду державного бюджету, з урахуванням внесених протягом року
змін. Зазначена графа  заповнюється  управліннями  Даржавного
казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   У графі 4 "Надійшло з початку року" -  загальна  сума
надходжень за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів.
   У графі 5 "По банку" - сума надходжень доходів на рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства за балансовим
рахунком  3510(2510)  Плану  рахунків  бухгалтерського обліку
Національного та комерційних банків України> що відповідають даним
банківської звітності (ф.412).
   У графі 6 "По векселях"  -  сума  погашених  векселів,
зарахованих  у рахунок сплати до бюджету податків і зборів
(обов'язкових платежів) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для здійснення негрошових операцій по
виконанню державного бюджету.
   У графі 7 "По взаємних розрахунках" - сума надходження
доходів за взаємними розрахунками між бюджетами при наявності
законодавчих та нормативних актів, що є підставою для здійснення
негрошових операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів.
   У графі 8 "Інші" - сума надходжень доходів  по  інших
безгрошових операціях при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для здійснення негрошових форм розрахунків
по виконанню державного бюджету.
   По рядку "В тому числі, відшкодовано ПДВ" проставляються суми
податку на додану вартість, відшкодовані з початку року, згідно
чинного законодавства, які не включаються у загальну суму доходів
по рядку "Всього доходів".
   У нижченаведених графах  9-13  відображаються  дані  про
надходження доходів до спеціального фонду державного бюджету.
   У графі 9 "Планові показники" - проставляються  планові
показники  спеціального  фонду  державного бюджету в розрізі
бюджетної класифікації доходів (лише за власними надходженнями
розпорядників коштів бюджету).
   У графі 10 "Надійшло з початку року" - загальна  сума
надходжень за відповідними кодами бюджетної класифікації.
   У графі 11 "По банку" - сума надходжень доходів на рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства за балансовим
рахунком 3510 (2510), що відповідають даним банківської щомісячної
звітності та/або на рахунки, відкриті на ім'я органів Державного
казначейства за балансовим рахунком 3530 (2530), що відповідають
даним аналітичного обліку органів Державного казначейства.
   У графі 12 "По векселях" - надходження сум погашених векселів
у рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов'язкових
платежів) при наявності законодавчих та нормативних актів, що є
підставою  для  здійснення  негрошових операцій по виконанню
державного бюджету.
   У графі  13 "Інші" - сума надходжень доходів по інших
негрошових операціях при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для здійснення негрошових форм розрахунків
по виконанню державного бюджету.
   У нижченаведених графах 14 - 18 відображаються дані про
надходження доходів до державного бюджету.
   У графі  14 "Надійшло з початку року" - загальна сума
надходжень до державного бюджету за відповідними кодами бюджетної
класифікації по загальному та спеціальному фондах державного
бюджету (сума даних гр.4 та гр.10).
   У графі 15 "По банку" - надходження доходів загального і
спеціального фондів державного бюджету на рахунки, відкриті на
ім'я органів Державного казначейства, що відповідають  даним
банківської звітності (ф.412) та аналітичного обліку державного
казначейства (сума даних гр.5 та гр.11).
   У графі 16 "По векселях" - надходження сум погашених векселів
у рахунок сплати до загального та спеціального фондів бюджету
податків і зборів (сума даних гр.6 та гр.12) при наявності
законодавчих та нормативних актів, що є підставою для здійснення
негрошових операцій по виконанню державного бюджету.
   У графі 17 "По взаємних, розрахунках" - надходження доходів
загального фонду бюджету за взаємними розрахунками між бюджетами
(дані гр-7) при наявності законодавчих та нормативних актів, що є
підставою для здійснення негрошових  операцій  по  виконанню
державного та місцевого бюджетів.
   У графі 18 "Інші" - надходження доходів до загального та
спеціального фондів бюджету по інших негрошових операціях (сума
даних гр.8 та гр.13) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для здійснення негрошових форм розрахунків
по виконанню державного бюджету.
   Слід мати на увазі, що надходження коштів в рахунок погашення
заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання  юридичними
особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих
на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні
гарантії, відображається у звіті по доходах загального фонду
бюджету за кодом бюджетної класифікації 24061300.
   Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення
позичок, наданих з державного бюджету в 1998-1999 роках за
рішеннями Уряду) відображаються у звіті по видатках з мінусом,
тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними КФК, КВК
та КЕКВ.
   Розділ 2  "Видатки"  складається  в  розрізі  кодів
функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків
загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі
даних  аналітичного  обліку  видатків  органів  Державного
казначейства, звірених із звітами розпорядників коштів бюджету за
формами N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)", N 4-1 "Звіт про надходження  і
використання спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і
використання сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших
власних надходжень", N 4-5 "Звіт про використання субвенцій,
одержаних з інших бюджетів" та N 4-6 "Звіт про надходження і
використання інших доходів (спеціальний фонд)" з урахуванням всіх
типів проведених операцій.
   Цей розділ складається з наступних підрозділів:
   2.1 Видатки загального фонду бюджету;
   2.2 Видатки спеціального фонду бюджету.
   Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету" ділиться
на наступні частини:
   2.2.1 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок спеціальних коштів
   2.2.2 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень
   2.2.4 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок інших власних надходжень
   2.2.5 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих з бюджетів інших рівнів
   2.2.6 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок інших доходів (асигнування)
   2.2.7 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок інших доходів
   Розділ 2 форми 2 "Видатки" (зведений)
   У графі 5 "Касові видатки загального фонду" проставляються
суми проведених за рік касових видатків по загальному фонду
державного бюджету (дані гр.5 дорівнюють відповідним даним гр.8
підрозділу 2.1 звіту).
   У графі 6 "З них, негрошові операції" проставляються суми
проведених за рік касових видатків шляхом  негрошових  форм
розрахунків по загальному фонду (дані гр.6 дорівнюють  сумі
відповідних даних гр. 10, 11, 12, 13, 14 підрозділу 2.1 звіту).
   У графі 7 "Касові видатки спегрального фонду" проставляються
суми проведених за рік касових видатків по спеціальному фонду
державного бюджету (дані гр.6 дорівнюють відповідним даним гр.8
підрозділу звіту 2.2).
   У графі 8 "З них, негрошові операції" проставляються суми
проведених за рік касових видатків шляхом  негрошових  форм
розрахунків по спеціальному фонду (дані гр.8 дорівнюють сумі
відповідних даних гр.10, 11, 12, 13, 14 підрозділу 2.2 звіту).
   У графі 9 "Всього" - проставляються суми проведених за рік
касових видатків по загальному та спеціальному фондах державного
бюджету (дані гр.9 дорівнюють сумі даних гр.5 і гр.7 зазначеного
звіту).
   У графі 10 "З них, негрошові операції" - проставляються суми
проведених  за  рік касових видатків шляхом негрошових форм
розрахунків по загальному та спеціальному фондах  державного
бюджету (дані гр.10 дорівнюють сумі даних гр.6 і гр.8 зазначеного
звіту).
   2.1 Видатки загального фонду бюджету
   Підрозділ 2.1 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного  казначейства
звірених із звітами розпорядників коштів бюджету за формою N 2
"Звіт про виконання кошторису доходів і  видатків  установи
(загальний фонд)".
   У графі 5 "Бюджетні призначення" відображаються суми планових
бюджетних  призначень  розпорядників  коштів на 2000 рік по
загальному фонду державного бюджету, з урахуванням внесених змін.
   У графах 6 "Залишок на початок року" і 15 "Залишок коштів на
кінець  року" відображаються залишки коштів на реєстраційних
рахунках на початок року та на кінець року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року " відображаються
суми коштів, що виділені з бюджету і надійшли на реєстраційні
рахунки за рік.
   Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів,
що надійшли в рахунок погашення позичок, виданих з державного
бюджету в минулі, роки за рішеннями Уряду за винятком непогашених
позичок,  що  обліковуються  на  рахунку 231 "Розрахунки по
короткострокових боргових зобов'язаннях".
   У графі 8 "Касові видатки, всього" - відображаються суми
проведених за рік касових видатків розпорядників по відповідних
кодах бюджетної класифікації з урахуванням всіх типів проведених
операцій.
   Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів,
що надійшли в рахунок погашення позичок, виданих з державного
бюджету в минулі роки за рішеннями Уряду за винятком непогашених
позичок, що обліковуються на  рахунку  231  "Розрахунки  по
короткострокових боргових зобов'язаннях".
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції"- відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3513 (2513) Плану
рахунків  бухгалтерського обліку Національного та комерційних
банків України ( va493500-97 ).
   У графі 10 "Касові видатки, взаємозалік" - відображаються
суми касових видатків, проведених шляхом взаємозаліку.
   У графі 11 "Касові видатки, векселі" - відображаються суми
касових видатків, проведених казначейськими векселями.
   У графі  12  "Касові  видатки,  взаємні  розрахунки" -
відображаються суми касових видатків, проведених за взаємними
розрахунками.
   У графі  13  "Касові  видатки, централізовані проплати" -
відображаються  суми  касових  видатків,  проведених  шляхом
централізованих проплат.
   У графі 14 "Касові видатки, децентралізовані проплати" -
відображаються  суми касових видатків, проведених за рахунок
децентралізованих операцій.
   2.2 Видатки спеціального фонду бюджету (зведений)
   Підрозділ 2.2 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства,
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формами N
4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", N
4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", N
4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" N 4-5 "Звіт про
використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" та N 4-6 "Звіт
про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)".
   Якщо бюджетною установою протягом року проводились операції у
іноземній валюті або у натуральній формі за коштами спеціального
фонду, то за такими операціями розпорядники коштів складають і
подають до органів Державного казначейства окремі звіти за формами
N 4 в розрізі видів спеціального фонду кошторису, що передбачено
"Інструкцією про порядок складання за 2000 рік річних фінансових
звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного
та/або місцевих бюджетів".
   Органи Державного казначейства, на підставі окремих звітів
розпорядників, відображають зазначені операції в бухгалтерському
обліку  по виконанню державного бюджету в загальноприйнятому
порядку та у відповідних формах звітності частин 2.2.1 "Видатки
спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок спеціальних
коштів", 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень", 2.2.4
"Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших
власних надходжень" підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду
бюджету" звіту.
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на  2000  рік  по
спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням внесених змін
(сума даних за відповідними КФК та КВК граф 5 частин 2.2.1; 2.2.2;
2.2.4; 2.2.5; 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   У графі 6 "Залишок на початок року" відображаються залишки
коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року (сума
даних за відповідними КФК та КВК граф 6 частин 2.2.1; 2.2.2;
2.2.4; 2.2.5; 2.2.6 та2.2.7 звіту).
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" по  рядках
"Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету^
відображаються загальні суми надходжень до спеціального фонду
(суми даних по відповідних КФК і КВК граф 7 частин 2.2.1; 2.2.2;
2.2.4; 2.2.5; 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   У графі 8 "Касові видатки, всього" по рядках "Надходження та
використання коштів спеціального фонду бюджету" проставляються
загальні суми проведених касових видатків за відповідними кодами
функціональної і відомчої класифікації з урахуванням всіх типів
проведених операцій.
   За кодами економічної класифікації видатків проставляються
суми  проведених  за  рік  касових видатків (суми даних за
відповідними КФК, КВК та КЕКВ граф 8 частин 2.2.1,2.2.2, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції"- відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків бухгалтерського обліку Національного та  комерційних
банків України (суми даних за відповідними КФК, КВК та КЕКВ граф 9
частин 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   У графах  10-16  "Касові видатки", за типом операції -
відображаються суми касових видатків, проведених шляхом негрошових
форм  розрахунків  (взаємозалік, векселі, взаємні розрахунки,
централізовані проплати, децентралізовані  проплати,  бартерні
операції  та  операції  проведені  у  валюті) при наявності
законодавчих та нормативних актів, що є підставою  для  їх
здійснення в процесі виконання державного бюджету (суми даних за
відповідними КФК, КВК та КЕКВ  граф  10-16  частин  2.2.1,
2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" по  рядках
"Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету"
відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень
(з урахуванням залишків на спеціальних реєстраційних рахунках на
початок року) та сумами проведених касових видатків (суми даних за
відповідними КФК, КВК та КЕКВ граф 15 частин 2.2.1, 2.2.2, 2,2.4,
2.2.5, 2.2.6 та 2.2.7 звіту).
   2.2.1 Видатки  спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок спеціальних коштів
   Підрозділ 2.2.1 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства,
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою N4-1
"Звіт про надходження і використання спеціальних коштів".
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних  призначень  розпорядників  коштів на 2000 рік за
спеціальними коштами розпорядників, з урахуванням внесених змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" по рядках "Надходження та
використання спеціальних коштів" відображаються залишки коштів на
спеціальних реєстраційних рахунках на початок року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" по  рядках
"Надходження та використання спеціальних коштів" відображаються
суми спеціальних коштів, які надійшли на спеціальні реєстраційні
рахунки бюджетних установ.
   У графі 8 "Касові видатки, всього" по рядках "Надходження та
використання спеціальних коштів" проставляються загальні суми
проведених за рік касових видатків за  відповідними  кодами
функціональної і відомчої класифікації з урахуванням всіх типів
проведених операцій.
   За кодами економічної класифікації видатків проставляються
суми проведених за рік касових видатків.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків  бухгалтерського обліку Національного та комерційних
банків України.
   У графах 10-16 "Касові видатки" - відображаються суми касових
видатків,  проведених  шляхом  негрошових  форм  розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" по  рядках
"Надходження та використання спеціальних коштів" відображаються
суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами
проведених касових видатків за відповідними КФК та КВК.
   2.2.2 Видатки спеціального  фонду бюджету, проведені за
рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень
   Підрозділ 2.2.2 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства,
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою N 4-2
"Звіт про надходження і використання сум за дорученнями".
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на 2000 рік за коштами,
отриманими на виконання окремих доручень, з урахуванням внесених
змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" по рядках "Надходження та
використання коштів, отриманих на виконання окремих доручень"
відображаються залишки коштів  на  спеціальних  реєстраційних
рахунках на початок року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" по  рядках
"Надходження  та використання коштів, отриманих на виконання
окремих доручень" відображаються суми коштів,  отриманих  на
виконання окремих доручень бюджетними установами.
   У графі 8 "Касові видатки, всього" по рядках "Надходження та
використання коштів, отриманих на виконання окремих доручень"
проставляються загальні суми проведених касових видатків  за
відповідними кодами функціональної і відомчої класифікації з
урахуванням всіх типів проведених операцій.
   За кодами  економічної  класифікації  проставляються суми
проведених з початку року касових видатків.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків  бухгалтерського обліку Національного та комерційних
банків України.
   У графах 10 - 16 "Касові видатки"- відображаються суми
касових видатків, проведених шляхом негрошових форм розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" по  рядках
"Надходження  та використання коштів, отриманих на виконання
окремих доручень" відображаються суми, які дорівнюють різниці між
сумами  надходжень та сумами проведених касових видатків за
відповідними КФК та КВК.
   2.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету,  проведені  за
рахунок інших власних надходжень
   Підрозділ 2.2.4 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства,
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою N 4-4
"Звіт про рух інших власних надходжень".
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на 2000 рік за іншими
власними надходженнями розпорядників, з урахуванням внесених змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" по рядках "Надходження та
використання інших власних коштів" відображаються залишки коштів
на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" по  рядках
"Надходження та використання інших власних коштів" відображаються
суми інших власних надходжень бюджетних установ.
   У графі 8 "Касові видатки, всього" по рядках "Надходження та
використання інших власних коштів" проставляються загальні суми
проведених касових видатків за відповідними кодами функціональної
і відомчої класифікації з урахуванням всіх типів проведених
операцій.
   За кодами економічної  класифікації  проставляються  суми
проведених з початку року касових видатків.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків бухгалтерського обліку Національного та  комерційних
банків України.
   У графах 10-16 "Касові видатки"- відображаються суми касових
видатків,  проведених  шляхом  негрошових  форм  розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі  17 "Залишок коштів на кінець року" по рядках
"Надходження  та  використання  інших:  власних,  коштів"
відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень
та сумами проведених касових видатків за відповідними КФК та КВК.
   2.2.5 Видатки спеціального фонду бюджету,  проведені  за
рахунок коштів, отриманих з бюджетів інших рівнів
   Підрозділ 2.2.5 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства,
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою N 4-5
"Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів".
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на 2000 рік за коштами,
отриманими з бюджетів інших рівнів, з урахуванням внесених змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" по рядках "Надходження та
використання  коштів,  отриманих,  з  бюджетів інших рівнів"
відображаються залишки коштів  на  спеціальних  реєстраційних
рахунках на початок року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" по  рядках
"Надходження та використання коштів, отриманих з бюджетів інших
рівнів"  відображаються  суми  коштів,  отриманих  бюджетними
установами з бюджетів інших рівнів.
   У графі 8 "Касові видатки, всього" по рядках "Надходження та
використання  коштів,  отриманих  з  бюджетів  інших рівнів"
проставляються загальні суми проведених касових видатків  за
відповідними кодами функціональної і відомчої класифікації з
урахуванням всіх типів проведених операцій.
   За кодами  економічної  класифікації  проставляються суми
проведених за рік касових видатків.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків  бухгалтерського обліку Національного та комерційних
банків України.
   У графах 10 - 16 "Касові видатки" - відображаються суми
касових видатків, проведених шляхом негрошових форм розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" по  рядках
"Надходження та використання коштів, отриманих з бюджетів інших
рівнів" відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами
надходжень та сумами проведених касових видатків.
   2.2.6 Видатки спеціального фонду бюджету,  проведені  за
рахунок інших доходів (асигнування)
   У цій частині звіту відображаються дані про надходження та
використання коштів спеціального фонду, які зараховуються на
спеціальні реєстраційні  рахунки  розпорядників  на  підставі
розподілу  вищестоящих  розпорядників коштів, і надходять на
рахунки, відкриті на ім'я органів Державного казначейства згідно
реєстрів на здійснення видатків (з признаком 6).
   Підрозділ 2.2.6 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного  казначейства
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою N 4-6
"Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний
фонд).
   У графі 5 "Бюджетні призначення" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на 2000 рік за коштами
спеціального фонду  бюджету,  що  направлені  на  проведення
спеціальних видатків (асигнування), з урахуванням внесених змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" відображаються залишки
коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року.
   У графі 7 "Надійшло коштів з початку року" відображаються
суми виділених коштів, що надійшли на спеціальні реєстраційні
рахунки бюджетних установ.
   У графі  8 "Касові видатки, всього" проставляються суми
проведених за рік касових видатків з урахуванням всіх типів
проведених операцій.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків бухгалтерського обліку Національного та  комерційних
банків України.
   У графах 10 - 16 "Касові видатки"- відображаються суми
касових видатків, проведених шляхом негрошових форм розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті) при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" відображаються
залишки коштів на реєстраційних рахунках на кінець звітного
періоду.
   2.2.7 Видатки спеціального фонду бюджету,  проведені  за
рахунок інших доходів
   Частина звіту  2.2.7  заповнюється  органами  Державного
казначейства у випадках безпосереднього зарахування на спеціальні
реєстраційні рахунки розпорядників інших цільових доходів, які
направляються на спеціальні видатки.
   Підрозділ 2.2.7 складається в розрізі кодів функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних
аналітичного обліку видатків органів Державного  казначейства
звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів.
   У графі 5 "Затверджено на рік" відображаються суми планових
бюджетних призначень розпорядників коштів на 2000 рік за іншими
коштами спеціального фонду бюджету, з урахуванням внесених змін.
   У графі 6 "Залишок на початок року" по рядках "Надходження та
використання інших доходів, що надійшли на спеціальні реєстраційні
рахунки"  відображаються  залишки  коштів  на  спеціальних
реєстраційних рахунках на початок року.
   У графі  7 "Надійшло коштів з початку року" по рядках
"Надходження та використання інших доходів, що надійшли  на
спеціальні  реєстраційні  рахунки"  відображаються суми інших
спеціальних доходів, що надійшли на рахунки розпорядників для
здійснення спеціальних видатків.
   У графі 8 "Касові видатки, всього" порядках "Надходження та
використання інших доходів, що надійшли на спеціальні реєстраційні
рахунки" проставляються загальні суми проведених касових видатків
за відповідними кодами функціональної і відомчої класифікації з
урахуванням всіх типів проведених операцій.
   За кодами  економічної  класифікації  проставляються суми
проведених за рік касових видатків.
   У графі 9 "Касові видатки, грошові операції" - відображаються
суми касових видатків розпорядників, проведених через рахунки,
відкриті на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 3530 (2530) Плану
рахунків  бухгалтерського обліку Національного та комерційних
банків України.
   У графах 10 - 16 "Касові видатки"- відображаються суми
касових видатків, проведених шляхом негрошових форм розрахунків
(взаємозалік,  векселі,  взаємні  розрахунки,  централізовані
проплати, децентралізовані проплати, бартерні операції та операції
проведені у валюті), при наявності законодавчих та нормативних
актів, що є підставою для Їх здійснення в процесі виконання
державного бюджету.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець року" по  рядках
"Надходження  та використання інших доходів, що надійшли на
спеціальні реєстраційні  рахунки"  відображаються  суми,  які
дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами проведених
касових видатків.
   Розділ 3 "Погашення позичок, виданих з державного бюджету в
1998-2000 роках за  рішеннями  Уряду"  складається  органами
Державного казначейства на підставі аналітичного обліку позичок,
виданих з державного бюджету в 1998-2000 роках за рішеннями Уряду.
Зазначений розділ заповнюється на підставі даних аналітичного
обліку органів Державного казначейства по рахунку 231 "Розрахунки
по короткострокових боргових зобов'язаннях".
   У графі 3 "Залишок непогашеної суми позички станом  на
01.01.2000 р." - загальна сума залишку непогашеної позички станом
на 1 січня 2000 року.
   У графі 4 "Сума погашеної позички з початку року, всього"
- загальна сума погашеної позички з початку року.
   У графі 5 "Сума погашеної позички з початку року, в т.ч.
негрошові операції" - сума погашеної позички шляхом негрошових
форм розрахунків при наявності законодавчих та нормативних актів,
що є підставою для її погашення.
   У графі 6 "Залишок непогашеної суми позички на звітну дату" -
загальна сума залишку непогашеної позички на звітну дату.
   3. Форма N 2/1 "Звіт про виконання державного бюджету (в
частині ст.60, 71-2 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2000 рік")" включає 2 розділи, а саме;
   1. Доходи
   2. Видатки
   Розділ 1  "Доходи"  складається  органами  Державного
казначейства на підставі аналітичного обліку доходів, що надійшли
у рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до
Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року та
поточного року, дані якого повинні бути звірені з органами
Державного  казначейства  України,  Державної   податкової
адміністрації України та установами банків.
   У нижченаведених графах 3-9 розділу 1 звіту відображаються
дані про надходження до державного бюджету коштів на виконання
статті 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000
рік" ( 1458-14 ):
   У графі 3 "Надійшло з початку року на виконання ст.60,
всього" - загальна сума надходжень за  відповідними  кодами
бюджетної класифікації доходів, які надійшли на рахунки, відкриті
на  ім'я  управлінь  Державного  казначейства  в  установах
уповноважених  банків  за  балансовим  рахунком 2510  "Кошти
Державного бюджету України" Плану рахунків комерційних банків
України ( va493500-97 ).
   У графі 4 "Загальний фонд, всього" - сума надходжень до
загального  фонду  державного бюджету за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів, які надійшли на рахунки, відкриті
на  ім'я  управлінь  Державного  казначейства  в  установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти Державного
бюджету України" Плану рахунків комерційних банків України.
   У графі 5 "Загальний фонд, погашення недоїмки станом на
01.01.2000" - сума надходжень в рахунок погашення недоїмки станом
на 01.01.2000 року до загального фонду державного бюджету за
відповідними кодами бюджетної класифікації доходів, які надійшли
на рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства в
установах уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти
Державного бюджету України" Плану рахунків комерційних банків
України.
   У графі 6 "Загальний фонд, погашення поточної недоїмки" -
сума  надходжень  в  рахунок погашення поточної недоїмки до
загального фонду державного бюджету за  відповідними  кодами
бюджетної класифікації доходів, які надійшли на рахунки, відкриті
на  ім'я  управлінь  Державного  казначейства  в  установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти Державного
бюджету України" Плану рахунків комерційних банків України.
   У графі 7 "Спеціальний фонд, всього" - сума надходжень до
спеціального фонду державного бюджету  за  кодами  бюджетної
класифікації доходів відповідно до статті 6 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2000 рік", які надійшли на рахунки,
відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства в установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти Державного
бюджету України" Плану рахунків комерційних банків України.
   У графі 8 "Спеціальний фонд, погашення недоїмки станом на
01.01.2000" - сума надходжень в рахунок погашення недоїмки станом
на 01.01.2000 року до спеціального фонду державного бюджету за
відповідними кодами бюджетної класифікації доходів, які надійшли
на рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства в
установах уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти
Державного бюджету України" Плану рахунків комерційних банків
України.
   У графі 9 "Спеціальний фонд, погашення поточної недоїмки" -
сума  надходжень  в  рахунок погашення поточної недоїмки до
спеціального фонду державного бюджету за відповідними кодами
бюджетної класифікації доходів, які надійшли на рахунки, відкриті
на  ім'я  управлінь  Державного  казначейства  в  установах
уповноважених банків за балансовим рахунком 2510 "Кошти Державного
бюджету України" Плану рахунків комерційних банків України.
   У графі 10 "Надійшло з початку року на виконання ст. 71-2 до
загального фонду (погашення недоїмки станом на 01.01.2000 року)" -
загальна  сума  надходжень  за відповідними кодами бюджетної
класифікації доходів, які надійшли на рахунки, відкриті на ім'я
управлінь Державного казначейства в установах уповноважених банків
за балансовим рахунком 2510 "Кошти Державного бюджету України"
Плану рахунків комерційних банків України у відповідності з даними
реєстрів податкових органів.
   Розділ 2  "Видатки"  складається  в  розрізі  кодів
функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на
підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного
казначейства, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів
за окремою формою N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і
видатків установи (загальний фонд)"
   У графі 5 "Виділено коштів по ст. 60" - відображаються суми
коштів, що виділені з бюджету в рахунок проведення розрахунків за
електричну  та  теплову  енергію,  природний  газ,  послуги
водопостачання і водовідведення на виконання ст. 60 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік".
   У графах 6-8 проставляються суми проведених касових видатків
на виконання ст. 60 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2000 рік" ( 1458-14 ).
   У графі 6 "Касові видатки, всього" - проставляються суми
проведених за рік касових видатків на виконання ст. 60.
   У графі 7 "Касові видатки, на  погашення  кредиторської
заборгованості  станом  на  1.01.2000" - проставляються суми
проведених за рік  касових  видатків  в  рахунок  погашення
кредиторської заборгованості, що склалась станом на 1.01.2000
року.
   У графі  8  "Касові  видатки,  на  погашення  поточної
кредиторської заборгованості" - проставляються суми проведених за
рік касових видатків в рахунок погашення поточної кредиторської
заборгованості.
   У графі 9 "Виділено коштів по ст. 71-2"- відображаються суми
коштів, що виділені з бюджету на виконання ст. 71-2 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ).
   У графі 10 "Касові видатки по ст. 71-2  на  погашення
кредиторської заборгованості станом на 1.01.2000" - проставляються
суми проведених за рік касових видатків розпорядників на виконання
ст. 71-2.
   4. Форма N 2 - валюта "Звіт про використання асигнувань з
державного бюджету з міжнародної діяльності України" складається
Державним казначейством України на  підставі  звітів  (форма
N 2 - валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду
з міжнародної діяльності України") головних розпорядників коштів,
що отримують бюджетні асигнування в іноземній валюті.
   5. Форма М 3 "Звіт про рух грошових коштів" складається на
підставі даних бухгалтерського обліку руху коштів на рахунках,
відкритих на ім'я органів Державного казначейства в установах
уповноважених банків та на особових, реєстраційних, спеціальних
реєстраційних рахунках розпорядників коштів бюджету, відкритих в
органах казначейства. Дані звіту форми N 3 використовуються
Державним  казначейством  України для вивчення динаміки руху
грошових коштів з метою прогнозування та організації управління
наявними фінансовими ресурсами.
   У рядках 1-11 проставляються дані про рух грошових коштів на
рахунках у національній валюті, відкритих в установах банків на
ім'я органів Державного казначейства.
   У рядку 12 - на валютних рахунках, відкритих на ім'я органів
Держказначейства.
   У рядках 13 - 17 - на реєстраційних та особових рахунках
розпорядників коштів за коштами загального фонду бюджету.
   У рядку 18 - 24 - суми, перераховані в кінці звітного періоду
одним органом Державного казначейства іншому, але надходження яких
відбулося на рахунки державного бюджету в наступному звітному
періоді.
   У рядку 25 - кошти державного бюджету заблоковані на рахунках
в установах банків.
   У рядках 26 - 33 - кошти спеціального фонду державного
бюджету на рахунках органів Державного казначейства. У рядку 34 -
кошти, що підлягають розподілу.
   У рядках 35 - 42 - кошти спеціального фонду державного
бюджету  на  спеціальних  реєстраційних та особових рахунках
розпорядників коштів.
   У рядку 43 - 46 - інші кошти клієнтів.
   Дані про залишки коштів на початок та на кінець року (графа
4, 7) повинні бути тотожні аналогічним даним форми N 1.
   Залишок коштів на рахунку "Кошти загального фонду бюджету на
рахунках розпорядників бюджетних коштів" (рядок 13) складається із
суми рядків 14, 15, 16, 17.
   Залишок коштів на рахунку "Кошти спеціального фонду бюджету
на рахунках в національній валюті" (рядок 26) складається із суми
рядків 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
   Залишок коштів на рахунку "Кошти спеціального фонду  на
рахунках розпорядників коштів" (рядок 35) складається із суми
рядків 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
   Рядок 47 "Разом" - складається із суми рядків 1, 12, 13, 18,
25, 26, 34, 35,43 за мінусом рядків 16, 17, 35, 45, 46.
   6. Форма N 4 "Звіт про депозитні суми" складається органами
Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних
коштів за формою N 4-3 "Звіт про депозитні суми".
   7. Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
складається станом на 01.01.2001 р. за кодами функціональної,
відомчої та економічної класифікації видатків на підставі звітів
бюджетних установ за формою N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" окремо по загальному та спеціальному фондах державного
бюджету.
   По рядку "Доходи" проставляються суми відповідно до звітів
бюджетних установ форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ", передбачених "Інструкцією про порядок складання за 2000
рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів".
   У графах  6  і 9 "На початок року" - суми відповідно
дебіторської та кредиторської заборгованості на початок року.
   У графах 7 і 10 "На звітну дату - всього"- загальна сума
відповідно дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну
дату.
   У графах 8 і 11 "у т.ч.прострочена заборгованість" - суми
простроченої,  відповідно,  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості.
   Прострочена заборгованість  -  це  заборгованість,  яка
залишилася на обліку після строку, встановленого для оплати. У
випадках,  якщо  строк оплати не встановлено, заборгованість
вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунку.
   8. Довідка  про  перераховані  кошти  державного бюджету
транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення
видатків розпорядників бюджетних коштів станом на 1 січня 2001
року складається базовими управліннями Державного казначейства
окремо по загальному і спеціальному фондах державного бюджету та
по статті 71-2 Закону України "Про Державний бюджет України на
2000  рік". Зазначені Довідки складаються на підставі даних
бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій (грошові кошти,
векселі тощо).
   Для забезпечення   своєчасного   складання   Державним
казначейством  України  річної  звітності,  зазначена довідка
подається засобами електронного зв'язку в термін до 12.01-2001
року з обов'язковим підтвердженням у паперовій формі.
   9. Довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів
між органами Державного казначейства, фінансовими органами та
органами державної податкової адміністрації станом на 1.01.2001
року.
   Зазначена довідка складається  відділом  розмежування  та
оперативно-аналітичного обліку доходів окремо по загальному та
спеціальному фондах, на підставі даних обліку доходів у органах
Державного  казначейства,  фінансових  та податкових органів.
Державне казначейство України консолідує інформацію наведену в
довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та звіряє її з Державною податковою
адміністрацією України.
   У графах 4, 5, 6, 7, 8 "За даними органів Державного
казначейства" - наводяться дані про суми доходів, зарахованих до
державного бюджету з урахуванням всіх типів операцій.
   У графах 9, 10, 11, 12, 13 "За даними фінансових органів" -
наводяться дані про суми доходів, зарахованих до місцевого бюджету
з урахуванням всіх типів операцій.
   У графі 14 "За даними Державної податкової адміністрації" -
наводиться загальна сума доходів, які зараховано до державного та
місцевих бюджетів. Дані, наведені в графі 14 повинні дорівнювати
сумі даних, наведених у графах 4 та 9.
   У разі виникнення розбіжностей щодо даних обліку про суми
зарахованих  доходів  між  органами  Державного казначейства,
фінансовими та податковими органами  заповнюється  графа  15
"Відхилення", в якій зазначається різниця між даними, наведеними в
графі 14 та сумою даних, наведених в графах 4 та 9. Причини, що
викликали такі відхилення та розбіжності в даних обліку органів
Державного казначейства,  фінансових  та  податкових  органів
наводяться у пояснюючій записці до річного звіту окремо по кожному
відхиленню.
   10. Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на
рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства,
станом на 1.01.2001 року.
   Зазначена довідка установи банку, в якому на ім'я органу
Державного  казначейства відкриті рахунки підтверджує залишки
коштів, що склались на 1.01.2001 року на цих рахунках, та
обов'язково додається до річного звіту про виконання державного
бюджету.
   11. У пояснюючій записці наводяться:
   - основні фактори, що вплинули на виконання бюджету за
доходами та видатками;
   - дані  про  кількість  розпорядників  коштів  бюджету,
одержувачів та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних,
спеціальних реєстраційних та особових рахунків в органі державного
казначейства;
   - дані про наявність відмов у оплаті рахунків (кількість
відмов та на яку суму) та причини відмов;
   - дані про наявність  випадків  несвоєчасного  виконання
висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або
зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум
ПДВ та сплачених штрафних санкцій.
   Зазначена інформація наводиться у пояснюючій записці окремо
по загальному та спеціальному фондах державного бюджету (додаток
N 11).
 
 Начальник управління методології по
 виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності                 О.О.Чечуліна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка