Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 340 від 18.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001218 vn340
 
     Про затвердження Типового положення про центр по
      нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню
   контролю за правильністю призначення та виплати пенсій
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про проведення у Львівській області експерименту з
призначення пенсій органами Пенсійного фонду України" ( 1980-14 )
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про центр по нарахуванню і
виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення
та виплати пенсій і цільових грошових допомог (додається).
   2. Внести зміни до наказу Міністерства від 28.12.92 N 124:
   2.1. Пункт 2 наказу викласти в такій редакції:
   "Затверджене Положення застосовується в регіонах, де функції
призначення та виплати пенсій здійснюються органами праці та
соціального захисту населення".
   2.2. Пункт 2 наказу вважати пунктом 3.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вегеру С.А.
 
 Міністр                         І.Сахань
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства праці та
                    соціальної політики України
                    від 18 грудня 2000 р. N 340
             Типове положення
   про центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню
   контролю за правильністю призначення та виплати пенсій
     обласних, Київської та Севастопольської міських
            держадміністрацій
   1. Обласний  центр по нарахуванню і виплаті допомог та
здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій
(далі - Центр) є державною установою в структурі місцевих органів
виконавчої влади, створюється за рішенням місцевих органів влади і
підпорядковується  Головному  управлінню праці та соціального
захисту населення обласної державної адміністрації.
   2. Центр  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами, роз'ясненнями та іншими
нормативно-правовими актами Міністерства праці та  соціальної
політики, наказами і постановами колегії Міністерства праці та
соціального захисту  Автономної  Республіки  Крим,  Головного
управління  праці та соціального захисту населення обласних,
Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
   3. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України зі своїм найменуванням, а також печатки,
штампи операційних відділів з їх найменуванням.
   4. Головними завданнями Центру є:
   4.1. Підготовка документів на виплату всіх видів грошових
допомог, компенсаційних  виплат  інвалідам  за  невикористане
санаторно-курортне  лікування,  на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а
також разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про
статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту"
( 3551-12 ) та довічних державних стипендій згідно з Указом
Президента України "Про заснування довічних державних стипендій
для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941 - 1945  років"  (  689/2000  ),  відправка  документів
підприємствам зв'язку та установам банків, здійснення виплати всіх
видів допомог.
   4.2. Здійснення  контролю  за  правильністю  призначення,
перерахунку, нарахування і виплати всіх видів грошових допомог,
надання  інших  видів  соціальної  допомоги  пенсіонерам  і
малозабезпеченим громадянам.
   4.3. Впровадження в органах праці та соціального захисту
населення  уніфікованих  комп'ютерних  технологій,  підтримка
функціонування їх апаратно-програмних засобів у складі єдиної
відомчої інформаційної системи, підтримка єдиного інформаційного і
телекомунікаційного середовища.
   4.4. Здійснення  контролю  за  правильністю  призначення,
перерахунку і виплати пенсій та цільових грошових  допомог,
підвищення і перерахунку їх розмірів згідно з рішеннями Уряду.
   4.5. Здійснення виплат, передбачених програмами соціального
страхування, за договорами з відповідними фондами соціального
страхування.
   5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
   5.1. Здійснює вхідний контроль  документів  в  день  їх
надходження від управлінь праці та соціального захисту населення,
організацій та установ.
   5.2. Перевіряє правильність визначення права на призначення
всіх видів грошових допомог. Забезпечує у строк не більше 6 днів
оформлення документів на виплату всіх видів грошових допомог і
відправку їх підприємствам зв'язку та установам банків відповідно
до узгоджених графіків.
   5.3. Проводить перевірку правильності призначення, а також
проведення  перерахунків пенсій та цільових грошових допомог
органами Пенсійного фонду.
   5.4. Здійснює і подає щоквартально Міністерству праці та
соціального захисту  Автономної  Республіки  Крим,  Головному
управлінню  праці та соціального захисту населення обласної,
Київської і Севастопольської міських держадміністрацій аналіз
інформації про своєчасність і правильність призначення пенсій і
цільових грошових допомог органами Пенсійного фонду з цих питань.
   5.5. Організовує своєчасний розгляд заяв і скарг громадян з
питань виплати всіх видів грошових допомог, вживає заходів до
усунення причин, що їх породжують.
   5.6. Здійснює  контроль  за  правильністю витрат коштів,
передбачених на фінансування всіх  видів  грошових  допомог,
компенсаційних   виплат   інвалідам   за   невикористане
санаторно-курортне лікування, на бензин, ремонт  і  технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а
також разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про
статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту"
( 3551-12 ) та довічних державних стипендій згідно з Указом
Президента України "Про заснування довічних державних стипендій
для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941 -  1945  років"  ( 689/2000 ). Проводить розрахунки з
підприємствами зв'язку, установами банків та іншими організаціями
за суми вказаних виплат (перераховані на рахунки по вкладах в
установах банків).
   Разом з органами праці та соціального захисту населення
вживає заходів до попередження і погашення сум переплат і недоплат
вказаних виплат.
   5.7. Разом з управліннями праці та соціального  захисту
населення  щорічно проводить інвентаризацію особових справ і
рахунків одержувачів всіх видів грошових допомог.
   5.8. Впроваджує  прогресивні  форми  організації  праці,
розробляє і здійснює заходи по поліпшенню якості і скороченню
термінів  обробки  документів,  підвищенню  продуктивності  і
поліпшенню умов праці, зміцненню трудової дисципліни.
   5.9. Впроваджує і супроводжує в органах праці та соціального
захисту населення уніфіковані комп'ютерні технології  обробки
документації одержувачів всіх видів грошової допомоги, соціального
моніторингу, інтегрованої аналітичної обробки інформації з питань
праці і соціального захисту.
   5.10. Проводить масові перерахунки розмірів грошових допомог,
забезпечує своєчасне виготовлення бухгалтерської та статистичної
звітності з використанням уніфікованих програмних засобів.
   5.11. Підтримує в Центрі уніфікованими програмними засобами в
актуальному стані бази даних одержувачів пенсій та допомог,
малозабезпечених  громадян,  одиноких непрацездатних громадян,
інвалідів, в тому числі дітей-інвалідів.
   5.12. Здійснює  уніфікованими  програмними засобами облік
інвалідів, що потребують протезування, професійної та соціальної
реабілітації,  санаторно-курортного  лікування,  забезпечення
спецавтотранспортом, а також облік дітей-інвалідів, яким необхідна
рання соціальна реабілітація.
   5.13. Виконує роботи по  встановленню  загальносистемного
прикладного    програмного   забезпечення,   експлуатації
інформаційно-обчислювальних мереж,  систем  телекомунікаційного
зв'язку в органах праці та соціального захисту населення.
   5.14. Здійснює методичне забезпечення діяльності  органів
праці та соціального захисту населення щодо впровадження та
експлуатації  уніфікованих  комп'ютерних  технологій  обробки
інформації органів праці та соціального захисту населення.
   5.15. Проводить аналіз соціальної інформації та  вносить
пропозиції Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, Головним управлінням праці та соціального захисту
населення  обласних,  Київської  та  Севастопольської міських
держадміністрацій щодо поліпшення соціального захисту громадян,
посилення адресності соціальної допомоги.
   5.16. Навчає спеціалістів органів праці  та  соціального
захисту населення використанню нових комп'ютерних програм та
користуванню комп'ютерною мережею.
   6. Центр очолює начальник, який призначається на посаду
головою обласної, Київської міської державної адміністрації за
погодженням  з  Міністерством  праці  та соціального захисту
Автономної Республіки Крим, Головним  управлінням  праці  та
соціального захисту населення.
   7. Начальник Центру:
   7.1. Забезпечує  виконання завдань, покладених на Центр,
здійснює  керівництво  роботою  Центру  і  несе  персональну
відповідальність за його діяльність.
   7.2. Діє від імені Центру і представляє його в усіх установах
і організаціях без довіреності, відкриває у банках розрахункові та
інші рахунки.
   7.3. Несе  відповідальність  за збереження майна Центру,
ефективне і цільове використання засобів комп'ютерної та офісної
техніки Центру.
   7.4. У межах своєї компетенції і наданих йому прав видає
накази, затверджує положення про структурні підрозділи, заохочує і
накладає стягнення на працівників згідно з чинним законодавством.
   7.5. Здійснює заходи по охороні праці, техніці безпеки,
виробничій санітарії, поліпшенню умов праці і побуту, підвищенню
кваліфікації працівників Центру.
   7.6. Разом з профспілковим комітетом затверджує  Правила
внутрішнього  трудового  розпорядку,  всіляко  сприяє  роботі
громадських організацій пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та
праці.
   8. Центр утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів.
   9. На працівників Центру поширюється Закон України "Про
державну службу" ( 3723-12 ).
   10. Реорганізація і припинення діяльності Центру проводиться
в установленому законодавством порядку.
 
 Надруковано: "Праця і зарплата", N 48, грудень, 2000 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка