Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Страница 2заборгованості  покупців,  замовників  та інших дебіторів за
відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги
та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а
також  для  розрахунків  за  зобов'язаннями  постачальникам,
підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали,
товари, послуги, роботи та за іншими  операціями,  на  яку
підприємством  видані  векселі  (рахунки  16  "Довгострокова
дебіторська  заборгованість",  34  "Короткострокові  векселі
одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові
векселі видані"). У заголовку над рядками 8 - 12 і 15 - 17
Відомості 3.4 підприємством вказується номер синтетичного рахунку,
до якого відкрито аркуш цієї відомості, а у самому заголовку
Відомості  3.4  вписується  словами об'єкт обліку (одержаних
короткострокових векселів, виданих короткострокових векселів).
   Підсумки граф  15 - 17 (рядок "Усього") цієї відомості
переносяться відповідно у графи 3, 4 та 8, 9 розділу I Журналу 3.
   29.6. Відомість  3.5  призначена для аналітичного обліку
внутрішніх, внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за
нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за іншими
операціями, що відображаються на рахунку 68 "Розрахунки за іншими
операціями".
   Підсумки граф 15 - 20 (рядок "Усього") цієї  відомості
переносяться до графи 11 розділу I Журналу 3.
   30. У розділі II Журналу 3  відображаються  відстрочені
податкові  активи  і  відстрочені  податкові  зобов'язання,
довгострокові зобов'язання, зобов'язання за податками і платежами,
дивідендами (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67,
69).
   30.1. Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації
про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету,
включаючи  прибутковий  податок  з  працівників підприємства,
фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.
   У відомості за кожним видом податків і платежів щомісяця
відображаються нараховані та належні до відшкодування з бюджету
суми податків і платежів, їх сплата, списання тощо. Сальдо на
кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків і
платежів.
   У рядках 1.1 - 1.9 відображаються сальдо, сплата, списання,
суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та нарахування за
кожним видом податків і платежів. У рядку 1.10 наводиться підсумок
рядків 1.1 - 1.9 за відповідними графами.
   У рядках  2.1  -  2.8 відображаються сальдо, сплата та
нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниць між
сумою відшкодування і втратами від нестач і псування цінностей. У
рядку 2.9 наводиться підсумок рядків 2.1 - 2.8 за відповідними
графами.
   У рядках 3.1 - 3.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом
і кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". У рядку 3.4
наводиться підсумок рядків 3.1 - 3.3 за відповідними графами.
   У рядках 4.1 - 4.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом
і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". У рядку 4.4
наводиться підсумок рядків 4.1 - 4.3 за відповідними графами.
   У рядку 5 наводиться підсумок рядків 1.10, 2.9, 3.4, 4.4.
   Підсумки граф 13 - 20 рядка 5 "Усього" за рахунком 64
"Розрахунки за податками і платежами" переносяться у графу 9
розділу II Журналу 3.
    Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
   31. Для узагальнення інформації про наявність та рух основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних
активів та зносу необоротних активів, а також для відображення
капітальних і фінансових інвестицій призначений Журнал 4 (за
кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35).
   32. Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів (крім інструментів, приладів та інвентарю,
малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари,
інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів та
зносу цих необоротних активів ведеться за кожним об'єктом окремо з
розподілом на власні та отримані на умовах фінансової оренди,
виробничі та невиробничі об'єкти необоротних активів в картках
обліку відповідних необоротних активів.
   33. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних та
зведених  облікових  документів  (акта  приймання-передачі
(внутрішнього  переміщення)  основних засобів, акта списання,
розрахунку амортизації тощо).
   У графах 3, 4 і 5 розділу I цього Журналу відображаються
вибуття  відповідно  основних  засобів,  інших  необоротних
матеріальних  активів та нематеріальних активів внаслідок їх
продажу,  безоплатної  передачі,  неможливості   отримання
підприємством надалі економічних вигод від їх використання або
невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки,
яка  відображається  за  кредитом  відповідних  рахунків
бухгалтерського обліку необоротних активів. У графі 6 розділу I
Журналу  відображаються сума нарахованої амортизації та сума
збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та
зменшення їх корисності.
   34. У графі 7 відображається вартість негативного гудвілу, що
виник внаслідок придбання або об'єднання підприємств.
   35. У розділі II Журналу  4  відображаються  капітальні
інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок
продажу, уцінка тощо), інші необоротні активи та  фінансові
інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14,
15, 18, 35).
   35.1. Відомість  4.1  ведеться за дебетом рахунку 15 і
призначена для аналітичного обліку капітальних інвестицій  в
розрізі  витрат капітального характеру (будівельні, монтажні,
проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і
не  потребує  монтажу,  затрати  на придбання (виготовлення,
спорудження)  інших  необоротних  матеріальних  (спеціальних
інструментів, інвентарної тари, тимчасових нетитульних споруд,
предметів прокату, бібліотечних фондів) і нематеріальних активів,
фінансова оренда), а також з поділом інвестицій у капітальне
будівництво, що виконані підрядним і господарським способом.
   У цій відомості також відображаються витрати на проведення
модернізації,  модифікації,  дообладнання  (субрахунок  152),
реконструкції, добудови (субрахунок 151) об'єкта, що приводить до
збільшення первісно очікуваних від його використання майбутніх
економічних вигод.
   Облік капітального  будівництва  ведеться  за  фактичними
витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого
об'єкта  капітального  будівництва,  реконструкції,  добудови,
модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних
періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 із
зазначенням назви об'єкта.
   У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що
визнається законодавством у зв'язку  з  попередньою  оплатою
(авансом)  вартості  необоротних  активів,  устаткування  і
будівельно-монтажних робіт.
   Після одержання   (прийняття)   необоротних   активів,
устаткування, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт
сума податкового кредиту способом сторно відображається (у цій
відомості і Журналі 3) за дебетом рахунку  15  "Капітальні
інвестиції" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" і не
включається до первісної вартості  побудованих  (змонтованих,
уведених в експлуатацію) основних засобів.
   У Відомості 4.2 узагальнюються аналітичні дані про фінансові
інвестиції  в  асоційовані,  дочірні підприємства, в спільну
діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а
також  еквівалентів  грошових  коштів, інших інвестицій. Для
довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій ведуться
окремі відомості.
   Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомості
4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік
переносяться дані на початок поточного року до граф 1 - 8.
Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових
документів позиційним способом записуються до граф 1 - 8 дані про
придбані, отримані, створені нематеріальні активи, граф 9 - 11 -
про переоцінку, зменшення і відновлення корисності нематеріальних
активів, до граф 12 - 14 - про вибуття. На кінець кожного місяця
наводиться сальдо вартості нематеріальних активів (графа 5) та їх
зносу (графа 6) як результат підрахунків показників у цих графах
на початок місяця, записів за поточний місяць у цих графах, а
також у графах 9 - 14 з урахуванням відповідної суми амортизації з
графи 8. При необхідності Відомість 4.3 продовжується додатковими
аркушами такого самого змісту і формату.
              Облік витрат
   36. Для обліку витрат діяльності і відображення кредитових
оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці,
відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і
Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Журналу є
однаковими за змістом і порядком заповнення розділи I (з кредиту
рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків), II
"Витрати  з  податку  на  прибуток,  витрати  фінансової та
інвестиційної діяльності, інші витрати" та IV "Аналітичні дані до
рахунку 28 "Товари".
   Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А заповнюється після складання
розділів II і III (або III А) цих журналів, окремі дані до яких
переносяться із складених журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з розділу III
Б журналу 5 А).
   37. Усі витрати по підприємству в цілому незалежно від того,
на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються
(збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі.
В  цьому Журналі забезпечується узагальнення всіх витрат на
виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи
"Усього" журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані
про витрати підприємства, які за побудовою журналів відображені у
відповідних регістрах.
   38. При опрацюванні первинних  облікових  документів  по
заробітній платі і витрачанню матеріальних ресурсів записи в
регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних
документів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів,
відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за
напрямками витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при
відображенні  даних  у  Журналі  5.  Для  розподілу  можуть
застосовуватися аркуші-розшифровки.
   За кредитом рахунку  66  "Розрахунки  з  оплати  праці"
відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам
підприємства основної і додаткової заробітної плати, премії,
допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати
заробітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 "Розрахунки
з оплати праці" відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.
   Аналітичний облік розрахунків за неотриману в установлений
для виплати з каси підприємства термін суму з оплати праці
(розрахунків з депонентами) ведеться в  реєстрі  депонованої
заробітної  плати. Реєстр складається касиром, який закриває
платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати
окремо  і  перевіряється  головним  бухгалтером.  Працівник
підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати на
підставі  видаткових  касових ордерів, платіжних доручень та
бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої
термін  позовної давності минув, робить відмітку про сплату
(перерахування, списання, перенесення) депонованої  заробітної
плати  (графи  7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну
відображену операцію.
   На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати
із реєстрів за попередній рік переносяться у реєстр депонованої
заробітної плати поточного року.
   39. Підприємства, які не застосовують рахунки  класу  8
"Витрати за елементами" у складі Журналу 5 ведуть розділ III
"Витрати діяльності".
   Дані за рядком 9 "Усього за розділом III" з граф 3 - 16
Журналу 5 переносяться до Головної книги. Підсумки рядків за
графами 3 - 16 і за графами 18 - 23 (із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7)
наводяться у відповідному рядку графи 24 як фактичні витрати за
наведеними напрямами (статтями) витрат операційної і надзвичайної
діяльності, а в графі 25 накопичуються такі дані для складання
звітності за період з початку року.
   У графі 2 по рядках 1.1 - 1.6 розділу III підприємства
вказують об'єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного
виробництва,  об'єкти  будівництва,  допоміжні  (підсобні)
виробництва). У графах 3 і 4 цього розділу і розділів III А і III
Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за
сумою  їх  облікової  вартості  та  сумою  розподілених
транспортно-заготівельних витрат.
   40. Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8
"Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності" у складі
Журналу 5 А, ведуть розділи III А "Витрати діяльності" і III Б
"Витрати за елементами".
   На підставі  первинних  облікових  документів  (та/або
аркушів-розшифровок) на витрачання виробничих запасів, нарахування
заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записуються
дані у графи 3 - 12 розділу III Б за складовими відповідних
елементів витрат. У графи 14 - 19 розділу III Б з журналів 1, 2,
3, 4, 6, 7 (з аркушів-розшифровок до них) записуються дані про
складові відповідних елементів витрат.
   Підсумкові дані (рядок 6 "Усього за розділом III Б") за
графами 3 - 12 з розділу III Б "Витрати за елементами" разом з
підсумком за відповідними рахунками у графах 3 - 15 розділу III А
записуються до підсумкового рядка 10 "Разом за розділами III А і
III Б" розділу III А Журналу 5 А, а звідти - до Головної книги.
   Підсумкові дані (графа 20) розділу III Б переносяться у
розділ III А до відповідної статті (напряму) витрат за графами 17
(з кредиту рахунку 80 "Матеріальні витрати"), 18 (з кредиту
рахунку 81 "Витрати на оплату праці"), 19 (з кредиту рахунку 82
"Витрати  на  соціальні заходи"), 20 (з кредиту рахунку 83
"Амортизація"), 21 (з кредиту рахунку 84  "Інші  операційні
витрати"). Дані підсумкового рядка 9 розділу III А за графами 16 -
21 також заносяться до Головної книги.
   У графі 21 розділу III Б накопичуються дані за складовими
елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи
звітний (поточний) місяць.
   У графі 23 розділу III А накопичуються дані про складові
витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з
початку звітного року.
   41. У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції
з товарами і торговою націнкою.
   42. Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або
субрахунками)  ведеться  у  Відомості  5.1  за  центрами
відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями
зберігання) та місцями витрат  (синтетичними  рахунками  або
субрахунками обліку витрат). У відомості визначаються сума і
рівень транспортно-заготівельних витрат  (відхилень  фактичної
собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки),
а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо
застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою
собівартістю.
   Записи у Відомість 5.1 проводяться на підставі документів
(звітів), в  яких  узагальнені  надходження  до  матеріально
відповідальних осіб (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів
та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за
звітний місяць (або за більш короткий проміжок часу - декада
тощо).
   У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими
рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту
(надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально
відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший
цех, склад тощо) за місяць виділяються окремими сумами і мають
бути між собою рівними.
       Облік доходів та результатів діяльності
   43. Журнал 6 призначено для узагальнення інформації про
доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності
підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій (за кредитом рахунків 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 79).
   У Відомості  6.1 накопичуються дані про окремі складові
доходів підприємства.
    Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
   44. У Журналі 7 відображаються операції про зміни у складі
власного капіталу підприємства, про нарахування, одержання і
витрачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів і коштів
цільового призначення (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49). Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують
накопичення  аналітичних  даних  щодо  додаткового  капіталу,
використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за
період з початку поточного року.
   45. Аналітичний облік в розрізі об'єктів позабалансового
обліку ведеться у Відомості 8, в яку з регістрів аналітичного
обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного
року (до граф 1 - 6). За простою системою позиційним способом
заносяться дані до граф 1 - 6 - про надходження (одержання,
надання тощо), до граф 7 - 12 - про вибуття (використання,
списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку
(орендовані  основні  засоби,  матеріальні  цінності  на
відповідальному зберіганні, устаткування, прийняте для монтажу,
матеріали, прийняті для переробки, товари, прийняті на комісію,
списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані нестачі  і
втрати від псування цінностей та ін.). На кінець кожного місяця
наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа
5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок
місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8
і 11. При необхідності Відомість 8 продовжується додатковими
аркушами такого самого змісту і формату.
            Прикінцеві положення
   Підсумкові записи з журналів після підписання їх головним
бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку, переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо.
   Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (сума
рядків) дорівнює сумі підсумків  цього  самого  Журналу  за
вертикальним підрахунком (сума граф).
   Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці
аналітичних даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськими
операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім
того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, - у
відповідних вимірниках іноземної валюти.
   Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після
складання Журналу.
 
 Начальник Управління
 методології бухгалтерського
 обліку у виробничій сфері             В.М.Пархоменко
                       Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України
                   від 29 грудня 2000 р. N 356
 
 ___________________________
 Підприємство, організація
              Журнал 1,
  відомості дебетових оборотів за ________________ 20__ р. за
  рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти",
       аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
     I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 31  | 33 | 36 "Розрахунки з  | 66  |84 "Інші |91 "Загальновиробничі| 14, 15, 30, |Усього|
|запису|звіту |"Рахун-|"Інші |   покупцями та  |"Розра-|операційні|   витрати", 92  | 35, 39, 41, |   |
|   |касира| ки в |кошти"|  замовниками", 37 |хунки з|витрати", | "Адміністративні  | 45, 46, 48, |   |
|   |   |банках"|   |"Розрахунки з різними|оплати | 85 "Інші |витрати", 93 "Витрати| 50, 51, 52, |   |
|   |   |    |   |  дебіторами", 63  |праці" | затрати" | на збут", 94 "Інші | 53, 55, 60, |   |
|   |   |    |   |  "Розрахунки з  |    |     | витрати операційної | 61, 62, 65, |   |
|   |   |    |   | постачальниками та |    |     |  діяльності", 95  | 67, 68, 69, |   |
|   |   |    |   |  підрядниками"  |    |     |"Фінансові витрати", | 76      |   |
|   |   |    |   |           |    |     |97 "Інші витрати", 99|       |   |
|   |   |    |   |           |    |     |"Надзвичайні витрати"|       |   |
|   |   |    |   |---------------------|    |----------+---------------------+--------------|   |
|   |   |    |   | N  |  N  | N  |    | N | N | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N |   |
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1  | 2  |  3  | 4  | 5  |  6  |  7 |  8  | 9 | 10 | 11|12 |13 |14 |15|16|17|18|19|20|21| 22 |
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Усього|    |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Від- |    |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|   |мітки |    |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      II. Відомість 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса"
            з кредиту рахунків
           Сальдо на початок місяця ___________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 31  |  34  | 36 "Розрахунки з  | 66  |  70 "Доходи від  | 14, 15, 16, |Усього|
|запису|звіту |"Рахун-|"Коротко-|   покупцями та  |"Розра-|  реалізації", 71  | 30, 41, 42, |   |
|   |касира| ки в |строкові |  замовниками", 37 |хунки з| "Інший операційний | 45, 46, 48, |   |
|   |   |банках"|векселі |"Розрахунки з різними|оплати |  дохід", 73 "Інші | 50, 52, 55, |   |
|   |   |    |одержані"|  дебіторами", 63  |праці" | фінансові доходи", | 60, 68, 69, |   |
|   |   |    |     |  "Розрахунки з  |    | 74 "Інші доходи", | 97      |   |
|   |   |    |     | постачальниками та |    |  75 "Надзвичайні  |       |   |
|   |   |    |     |   підрядниками"  |    |   доходи", 76   |       |   |
|   |   |    |     |           |    | "Страхові платежі" |       |   |
|   |   |    |     |           |    |           |       |   |
|   |   |    |     |---------------------|    |---------------------+--------------|   |
|   |   |    |     | N  |  N  | N  |    | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N |   |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7 |  8  | 9 | 10| 11|12 |13|14|15|16|17|18|19| 20 |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Усього|    |     |   |    |   |    |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Від- |    |     |   |    |   |    |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|   |мітки |    |     |   |    |   |    |  |  |  |  | | | | | | | |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Усього за кредитом ________  Сальдо на кінець місяця __________
 за дебетом _______________
 
 III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 30 | 33 | 36 "Розрахунки з  | 64  |84 "Інші |91 "Загальновиробничі| 14, 15, 18, |Усього|
|запису|виписок|"Каса"|"Інші |   покупцями та  |"Розра-|операційні|  витрати", 92   | 24, 31, 35, |   |
|   | банку |   |кошти"|  замовниками", 37 | хунки |витрати", | "Адміністративні  | 39, 41, 45, |   |
|   |    |   |   |"Розрахунки з різними|за по- |85 "Інші |витрати", 93 "Витрати| 46, 47, 48, |   |
|   |    |   |   |  дебіторами", 63  |датками|затрати" | на збут", 94 "Інші | 50, 51, 52, |   |
|   |    |   |   |  "Розрахунки з   |й пла- |     | витрати операційної | 53, 55, 60, |   |
|   |    |   |   | постачальниками та |тежами"|     |  діяльності", 95  | 61, 62, 65, |   |
|   |    |   |   |   підрядниками"  |    |     |"Фінансові витрати", | 66, 67, 68, |   |
|   |    |   |   |           |    |     |97 "Інші витрати", 99| 69, 76    |   |
|   |    |   |   |           |    |     |"Надзвичайні витрати"|       |   |
|   |    |   |   |---------------------|    |----------+---------------------+--------------|   |
|   |    |   |   | N  |  N  | N  |    | N | N | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N |   |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1  |  2  | 3  | 4  | 5  |  6  |  7 |  8  | 9 | 10 | 11|12 |13 |14 |15|16|17|18|19|20|21| 22 |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Усього |   |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|   |Від-  |   |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
|   |мітки |   |   |   |    |   |    |  |   |  |  |  |  | | | | | | | |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка