Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Страница 1
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 356 від 29.12.2000
 
   Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню
         регістрів бухгалтерського обліку
 
   На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів,  затвердженої
постановою  Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року
N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
   Затвердити Методичні рекомендації по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, що додаються.
 
 Заступник Міністра                В.В.Регурецький
                      Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України
                   від 29 грудня 2000 р. N 356
           Методичні рекомендації
     по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
            Загальні положення
   1. Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів
бухгалтерського обліку,  порядку  і  способу  реєстрації  та
узагальнення інформації в них обирається підприємствами самостійно
з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням
особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових
даних.
   2. Ці  Методичні  рекомендації по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку (далі - Методичні рекомендації) спрямовані
на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру
позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про
наявність  і  рух  активів,  капіталу, зобов'язань та факти
фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та
інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій,
відділень,  представництв  незалежно  від  форм  власності,
організаційно-правових  форм  і  видів  діяльності  (далі  -
підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух
активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових
результатів.
   3. Облікові  регістри  (книги,  відомості, журнали тощо)
призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого
накопичення,  групування  та  узагальнення  інформації  про
господарські операції, що міститься у прийнятих  до  обліку
первинних документах.
   4. Облікові регістри складаються щомісяця. Облікові регістри
підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.
   5. Ведення облікових регістрів та контирування документів
первинного обліку здійснюються із застосуванням, що найменше, коду
класу рахунків й коду синтетичного рахунку.
   6. Формування аналітичних даних здійснюється  групуванням
однакових за економічним змістом даних первинних документів у
відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів.
Розріз  (деталізація)  аналітичної  інформації  у  регістрах
бухгалтерського  обліку  підприємством  може  розширюватися,
змінюватися.
   У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників
за об'єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів
тощо) безпосередньо у  журналах  забезпечити  неможливо,  то
попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному
розрізі групуються (накопичуються)  у  допоміжних  відомостях
(аркушах-розшифровках), з яких підсумки записуються до журналів.
   7. Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися
з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.
   8. Господарські операції відображаються в облікових регістрах
під час надходження первинних документів або підсумками за місяць,
в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до
облікових  регістрів  переноситься  після перевірки первинних
документів за формою та змістом.
   Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних
документів, які були підставою для записів, та з відомостями.
   На документах, дані яких включені до облікових регістрів,
зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядкові
номери записів в них (номер рядка). За документами, дані яких
відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер
регістру  і номер запису вказують на окремому аркуші, який
додається до зброшурованих документів.
   В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну
книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку
про це у відповідному рядку регістру.
   9. В облікових регістрах підчистки і необумовлені виправлення
тексту та цифрових даних не допускаються.
   Помилки в облікових регістрах  виправляються  коректурним
способом, тобто неправильний текст та/або цифри закреслюються і
над закресленим наводиться правильний  текст  та/або  цифри.
Закреслення  здійснюється однією рискою так, щоб можна було
прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено
надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали
цей регістр, із зазначенням дати виправлення.
   Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені
після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу,
виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання
Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума,  кореспонденція
рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок
тощо або у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція
рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного
кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і
Головної книги у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується
неправильний  запис  та  відображуються  правильна  сума  і
кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.
   Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською
довідкою, де наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція
рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У
місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до
відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
   10. Головна книга використовується для узагальнення даних
журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими
рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги
заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків.
   11. У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і
кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом
цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний
місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться  сумою  за
кореспондуючими рахунками із журналів.
   12. Головна книга ведеться протягом календарного року. На
кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему
сторінку.
   13. Перевірку  правильності  записів  у  Головній  книзі
здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками.
Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і
кредитом повинні бути відповідно рівні.
   14. Підприємства  для  перевірки  правильності  складання
облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за
рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів
на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення
до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і
кредитом рахунків також мають бути рівними.
   Інформація про господарські операції підприємства за звітний
період  (місяць,  квартал,  рік)  з  облікових  регістрів
використовується для складання фінансової звітності.
   15. Регістри  бухгалтерського  обліку  побудовані  за
кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій
підприємств і організацій, затвердженою наказом  Міністерства
фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ) і
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року
за N 893/4186.
   16. Ці Методичні рекомендації передбачають застосування таких
регістрів бухгалтерського обліку.
 
------------------------------------------------------------------
| Номери  |  Найменування та призначення регістрів | Формат |
|      |                     | бланка |
|-----------|                     |     |
|Жур- |Відо-|                     |     |
|налів|мос- |                     |     |
|   |тей |                     |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 |          3           |  4  |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік грошових коштів та грошових     |     |
|   |   |документів                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 1 | - |Журнал 1 за кредитом рахунків       |  на 4 |
|   |   |30, 31, 33                |сторінках|
|-----+-----+------------------------------------------| формат |
| - | 1.1 |Відомість за дебетом рахунку 30      | А4 х 1,5|
|-----+-----+------------------------------------------|     |
| - | 1.2 |Відомість за дебетом рахунку 31      |     |
|-----+-----+------------------------------------------|     |
| - | 1.3 |Відомість за дебетом рахунку 33      |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік довгострокових та короткострокових | на 4  |
|   |   |позик                   |сторінках|
|-----+-----+------------------------------------------|формат А4|
| 2 | - |Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60   |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік розрахунків, довгострокових та   |     |
|   |   |поточних зобов'язань           |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 3 |   |Розділ I Журналу 3. Облік розрахунків за | на 1  |
|   |   |товари, роботи, послуги, інших      |сторінці |
|   |   |розрахунків і резерву сумнівних боргів  | формат |
|   |   |(за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, |А4 х 1,5 |
|   |   |51, 62, 63, 68)              |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з |  "  |
|   |   |бюджетом, облік довгострокових та поточних|     |
|   |   |зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, |     |
|   |   |53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)        |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.1 |Відомість аналітичного обліку розрахунків | А4 х 1,5|
|   |   |з покупцями та замовниками        |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.2 |Відомість аналітичного обліку розрахунків |  "  |
|   |   |з різними дебіторами           |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.3 |Відомість аналітичного обліку розрахунків |  "  |
|   |   |з постачальниками та підрядниками     |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.4 |Відомість аналітичного обліку виданих та |  "  |
|   |   |отриманих векселів            |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.5 |Відомість аналітичного обліку розрахунків |  "  |
|   |   |за іншими операціями           |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 3.6 |Відомість аналітичного обліку розрахунків |  "  |
|   |   |з бюджетом                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік необоротних активів та фінансових  |     |
|   |   |інвестицій                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 4 |   |Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів|  на 1 |
|   |   |інших необоротних матеріальних активів,  |сторінці |
|   |   |нематеріальних активів та зносу      |формат А4|
|   |   |необоротних активів (за кредитом рахунків |     |
|   |   |10, 11, 12, 13, 19)            |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і |  "  |
|   |   |фінансових інвестицій та інших необоротних|     |
|   |   |активів (за кредитом рахунків 14, 15,   |     |
|   |   |18, 35)                  |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 4.1 |Відомість аналітичного обліку капітальних |  "  |
|   |   |інвестицій                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 4.2 |Відомість аналітичного обліку фінансових |  "  |
|   |   |інвестицій                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 4.3 |Відомість аналітичного обліку       |  "  |
|   |   |нематеріальних активів          |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік витрат               |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|5,5А*| - |Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А за    | на 1  |
|   |   |кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, |сторінці |
|   |   |97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу| формат |
|   |   |5 А за кредитом рахунків з журналів    |А4 х 1,5 |
|   |   |1, 2, 3, 4, 6               |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків | на 2  |
|   |   |20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91|сторінках|
|   |   |                     | формат |
|   |   |                     |А4 х 1,5 |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Розділ III А Журналу 5 А за кредитом   |  "  |
|   |   |рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, |     |
|   |   |65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91      |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом   |  "  |
|   |   |рахунків 20, 22, 39, 65, 66        |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А     |  на 1 |
|   |   |Аналітичні дані до рахунка 28 "Товари"  | сторінці|
|   |   |                     | формат |
|   |   |                     | А4 х 1,5|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 5.1 |Відомість аналітичного обліку запасів   |  на  |
|   |   |                     |розвороті|
|   |   |                     | двох  |
|   |   |                     |сторінок |
|   |   |                     |формат А4|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 6 |   |Облік доходів і результатів діяльності  |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, |  на 2 |
|   |   |73, 74, 75, 76, 79            |сторінках|
|   |   |                     |формат А4|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | - |Розділ II "Аналітичні дані про доходи"  |  "  |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   |   |Облік власного капіталу та забезпечення  |     |
|   |   |зобов'язань                |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| 7 | - |Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, | на 1  |
|   |   |43, 44, 45, 46, 47, 48, 49        |сторінці |
|   |   |                     |формат А4|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 7.1 |Відомість аналітичних даних рахунку 42  |  "  |
|   |   |"Додатковий капітал"           |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 7.2 |Відомість аналітичних даних рахунку 44  |  "  |
|   |   |"Нерозподілені прибутки (непокриті    |     |
|   |   |збитки)"                 |     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
|   | 7.3 |Відомість аналітичних даних рахунку 47  |  "  |
|   |   |"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"|     |
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| - | 8 |Відомість позабалансового обліку     | на 1  |
|   |   |                     |сторінці |
|   |   |                     |формат А4|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| - |   |Головна книга               | аркуш |
|   |   |                     |формат А4|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| - |   |Реєстр депонованої заробітної плати    | аркуш |
|   |   |                     |формат А5|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| - |   |Бухгалтерська довідка           | на 1  |
|   |   |                     |сторінці |
|   |   |                     |формат А6|
|-----+-----+------------------------------------------+---------|
| - |   |Аркуш-розшифровка             | на 1  |
|   |   |                     |сторінці |
|   |   |                     |формат А5|
------------------------------------------------------------------
_________________
   * При необхідності бланк друкується у форматі А3.
   17. Форми журналів, відомостей, Головної книги,  таблиць
аналітичних  даних,  аркушів-розшифровок,  реєстру депонованої
зарплати, Бухгалтерської довідки є додатками до цих Методичних
рекомендацій.
      Облік грошових коштів та грошових документів
   18. Узагальнення інформації про наявність і рух грошових
коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних,
валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у
національній та іноземній валюті), які знаходяться  в  касі
підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо)
та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього
Журналу 1.1, 1.2, 1.3.
   19. Журнал 1 використовується для відображення оборотів за
кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші
кошти". У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за
дебетом рахунків 30, 31, 33.
   20. Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі
первинних та зведених облікових документів (звітів касира і
доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок
банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих
рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 - 3 дні. Можливо
накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день
попередньо у допоміжній відомості у потрібному  аналітичному
розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до
Журналу 1 і відомостей до нього.
   21. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті,
використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у
валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій
здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього,
які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.
   Аналітичні дані про грошові кошти  в  іноземній  валюті
наводяться  у  гривнях  і  одночасно в тій валюті, в якій
здійснювалась операція в іноземній валюті.
   22. Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець
місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок
місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою
кредитових оборотів за місяць.
   Сальдо рахунків  перевіряється з відповідними документами
(звітами касира, виписками банку тощо).
     Облік довгострокових та короткострокових позик
   23. У Журналі 2  відображаються  операції  з  одержання
довгострокових і короткострокових позик та інші операції, облік
яких ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики"  і  60
"Короткострокові позики".
   24. У цьому Журналі відображаються обороти за  кредитом
рахунків 50 і 60 у розрізі кореспондуючих рахунків. Записи
здійснюються на підставі виписок банку і доданих до них документів
та інших документів, що засвідчують рух залучених позикових
коштів.
   25. У розділі III цього Журналу відображаються аналітичні
дані до рахунків 50 і 60. У графі 3 відображаються позикодавці
(банки) кредитів (позик) і строки їх погашення.
   У графі 7 таблиці  аналітичних  даних  до  рахунку  50
відображаються  суми одержаних довгострокових позик, а також
переведення короткострокових  (відстрочених)  у  довгострокові
позики,  у  графі 6 - погашення заборгованості за ними та
переведення до  поточної  заборгованості  за  довгостроковими
зобов'язаннями. У графі 7 таблиці аналітичних даних до рахунку 60
відображаються суми одержаних короткострокових кредитів (позик), у
графі 6 - сума їх погашення та переведення до довгострокових
зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). У графах 9 і 10
наводяться дані про нараховані відсотки (проценти) за користування
довгостроковими позиками і окремо за короткостроковими позиками за
поточний місяць і за період з початку року до кінця місяця, за
який складається Журнал 2.
  Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
   26. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками,
покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за
податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових
векселів,  виданих  довгострокових векселів, довгострокових і
поточних зобов'язань (крім зобов'язань, облік яких ведеться у
Журналі  2),  відстрочених  податкових активів і зобов'язань
здійснюється у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1 -
3.6.
   27. У Журналі 3 відображаються обороти за кредитом рахунків:
   у розділі I - 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68, у розділі
II - 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69. Записи в цьому Журналі
здійснюються на підставі підсумкових даних відомостей 3.1 - 3.6 та
первинних документів.
   28. Відомості  аналітичного обліку ведуться в цілому за
синтетичним рахунком. Облік векселів ведеться у Відомості 3.4 з
підрозділом  на  одержані  і  видані,  на короткострокові і
довгострокові в національній і іноземній валюті (рахунки 16, 34,
51,  62). Відомості аналітичного обліку 3.1, 3.2, 3.3, 3.5
підприємства можуть вести (заповнювати) для окремих субрахунків
рахунків 36, 37, 63 і 68 з наступним включенням підсумків таких
відомостей у Журнал 3.
   29. Якщо  у  поточному  місяці  операцій  за  рахунком
(субрахунком) не відбувалося, то відповідна відомість у поточному
місяці не ведеться.
   29.1. Відомість 3.1 призначена для  аналітичного  обліку
розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію,
товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка
забезпечена векселем.
   Підсумки граф 13 - 20 (рядок "Усього за рахунком 36") цієї
відомості переносяться до графи 5 розділу I Журналу 3.
   29.2. Відомість  3.2  призначена для аналітичного обліку
поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, за
авансами виданими, за претензіями, за відшкодуванням завданих
збитків, за позиками членів кредитних спілок та за  іншими
операціями). У Відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним
дебітором  відводиться  необхідна  кількість  рядків.  Сальдо
визначається за кожним дебітором і також переноситься в графи 5 і
6 Відомості 3.2 на наступний місяць.
   Підсумки граф 16 - 21 (рядок "Усього за рахунком 37") цієї
відомості переносяться до графи 6 розділу I Журналу 3.
   29.3. Відомість  3.3  призначена для аналітичного обліку
розрахунків з постачальниками та  підрядниками  за  одержані
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що
відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками". Протягом місяця записи у відомості здійснюються в
міру визнання зобов'язання за матеріальні цінності, нематеріальні
активи,  роботи  і  послуги  та  проведення  розрахунків  з
постачальниками та підрядниками на підставі первинних облікових
документів (товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск
товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт,
послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку
тощо).
   29.4. За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" відображається заборгованість за  одержані  від
постачальників  та  підрядників  товарно-матеріальні цінності,
прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання
тощо. Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником
та підрядником і переноситься в графу 6 Відомості 3.3 на наступний
місяць.
   У графі 20 Відомості 3.3 відображається загальна сума, що
належить  сплаті  постачальнику,  підряднику  за  одержані
товарно-матеріальні цінності, нематеріальні  активи,  прийняті
роботи і послуги.
   Підсумки граф 13 - 19 (рядок "Усього за рахунком 63") цієї
відомості переносяться до графи 10 розділу I Журналу 3.
   29.5. Відомість 3.4 призначена для  аналітичного  облікуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка