Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

підтоплення в зоні впливу меліоративних систем - 331 млн. гривень
та на утримання служби експлуатації меліоративних  систем  -
1390 млн. гривень, а також за рахунок коштів товаровиробників -
619,5 млн. гривень. На 2006-2010 роки для виконання заходів
передбачених Програмою за прогнозними оцінками необхідно виділити
з державного бюджету 2193 млн. гривень та за рахунок коштів
товаровиробників - 929,7 млн. гривень.
   Механізм фінансування  Програми  повинен  базуватися  на
дотриманні законодавчих та нормативно-правових актів  України,
цілеспрямованому використанні коштів державного бюджету і коштів
сільгоспвиробників та інвесторів.
   У таблиці 1 наведено дані про обсяг коштів на реалізацію
заходів за роками.
   У таблиці 2 наведено дані про обсяги фінансування служби
експлуатації меліоративних систем.
       X. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
            ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
   Про хід виконання Програми населення інформуватиметься через
засоби масової інформації.
   Для кадрового    забезпечення   виконання   Програми
здійснюватиметься підготовка спеціалістів з вищою освітою на базі
Рівненського державного технічного університету та Херсонського
державного аграрного університету, а спеціалістів  робітничих
спеціальностей - у п'яти технічних школах системи Держводгоспу.
 
                             Таблиця 1
              ЗВЕДЕНІ ДАНІ
   про намічені заходи та розподіл коштів на їх реалізацію
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Код   |  Захід,  |Одиниця|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2001- |2006- |2001-
функці- | джерело  |виміру |рік | рік | рік |  рік |  рік |2005 |2010 |2010
ональної|фінансування|    |   |    |    |    |    |роки |роки |роки
класифі-|      |    |   |    |    |    |    |   |   |
кації  |      |    |   |    |    |    |    |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------
     Завершення будівництва меліоративних об'єктів
    Зрошення   тис.   0,3   0,7   2,5   5    8,5   17   40   57
           гекта-
           рів
 
150101 державний   тис.  600  1400  5000  10000  17000  34000 80000 114000
    бюджет    гекта-
           рів
    кошти      -"- 300   700  2500   5000   8500  17000 40000 57000
    сільгосп-
    виробників
    Осушення   тис.
           гекта-
           рів
 
150101 державний   тис.
    бюджет    гривень
    кошти      -"-
    сільгосп-
    виробників
     Реконструкція меліоративних систем та поліпшення
       екологічного стану меліорованих угідь
    Зрошення   тис.       15,6  48,7   76   105,7  246  354  600
           гекта-
           рів
 
150101 державний   тис.     15600  48700  76000  105700  246000 354000 600000
    бюджет    гривень
    кошти сіль-   -"-     7800  24350  38000  52850  123000 177000 300000
    госпвироб-
    ників
    Осушення   тис.       7,1   9,2   13,8   15,9   46  134  180
           гекта-
           рів
 
150101 державний   тис.      4970  6440   9660  11130  32200 93800 126000
    бюджет    гривень
    кошти сіль-   -"-     2130  2760   4140   4770  13800 40200 54000
    госпвироб-
    ників
 
150101 Захист    населе-     12   14    16    19    61  149  210
    населених   них
    пунктів від  пунктів
    підтоплення
    грунтовими  тис.      3600  4200   4800   5700  18300 44700 63000
    водами    гривень
    Наукове та
    нормативно-
    правове
    забезпечення
 
040201 виконання    -"- 100   100   100   100   100   500  500  1000
    Програми
    УСЬОГО
    державний    -"- 700  25670  64440  100560  139630  331000 573000 904000
    бюджет
    кошти сіль-   -"- 300  10630  29610  47140  66120  153800 257200 411000
    госпвироб-
    ників
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 2
              ЗВЕДЕНІ ДАНІ
    про фінансування служби експлуатації на утримання
            меліоративних фондів
 
                          (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------
Код   |  Джерело   | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001- | 2006- | 2001-
функці- | фінансування | рік | рік | рік | рік | рік | 2005 | 2010 | 2010
ональної|        |   |    |    |    |    | роки | роки | роки
класифі-|        |   |    |    |    |    |    |    |
кації  |        |   |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------
       Зрошення
 
160201  державний бюджет 212500 222700 233750 246500 266050 1181500 1377000 2558500
     кошти сільгосп-  84960  90997  95412  98145 101923 471437 514356 985793
     виробників
       Осушення
 
160201  державний бюджет 37500  39300  41250  43500  46950 208500 243000 451500
     кошти сільгосп-  26469  27816  29520  31230  33072 148108 158189 306297
     виробників
     УСЬОГО
 
160201  державний бюджет 250000 262000 275000 290000 313000 1390000 1620000 3010000
     кошти сільгосп- 111429 118813 124933 129376 134995 619545 672545 1292090
     виробників
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 1
                            до Програми
               ПЛОЩІ
     зрошуванях та осушених земель у країнах світу
 
------------------------------------------------------------------
  Країна  | Площа |Зрошувані землі|Зрошувані землі|Чисельність
       | земель |---------------+---------------|населення,
       | в обро-|усього,|питома |усього,|питома |млн.
       | бітку, |млн.  |вага, |млн.  |вага, |чоловіків
       | млн.  |гекта- |відсот-|гекта- |відсот-|
       | гекта- |рів  |ків  |рів  |ків  |
       | рів  |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
Усього на
земній кулі  1588   270   17   164   10   6000
 
у тому числі:
 
Україна     33,1   2,45  73,39      50
 
В'єтнам      7,2   5,8  81    0,1  14    77,8
 
Єгипет      3,3   3,3  100    1,6       63,4
 
Індія      169,5  50,1  30    5,9   3   971
 
Ірак       5,5   3,5  64    1,6  29    20,6
 
Ірак       18,7   7,3  39    0,2   1    60,7
 
Іспанія     10,4   3,1  30    0,2   2    39,4
 
Італія      10,4   3,6  35    3   29    57,7
 
Китай      100,9  51   51    17,3  17   1255,6
 
Пакистан     21,2  17   80    6,1  29   142,3
 
США       190,6  28,6  15    44,4  23   270
 
Туреччина    27,3   4,2  15    0,6   2    64,8
 
Франція     18,6   2,5  13    3,2  17    58,8
 
Японія      3,8   3,1  82    3,3      126,1
------------------------------------------------------------------
   Примітка: Показники площ меліорованих земель наведено на рік
        обліку  за даними ФАО  (Департамент сільського
        господарства ООН), чисельність населення  -  за
        даними  статистичного  збірника  "Содружество
        независимых государств и страны мира"  (Москва,
        1999 р.).
 
                            Додаток 2
                            до Програми
               ОБСЯГ
      виробництва сільськогосподарських культур на
     зрошуваних землях в Автономній Республіці Крим
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
     Назва культури     | 1986-1990 роки | 1996-1998 роки
------------------------------------------------------------------
Зерна, усього              2017,6     985,2
 
в тому числі на зрошуваних землях    548,6     416,3
 
відсотків                 27,2      42,2
 
Овочі, усього              349,7     150,9
 
в тому числі на зрошуваних землях    306,7      51,7
 
відсотків                 87,7      34,3
 
Кормові культури, усього        1840      572,9
 
в тому числі на зрошуваних землях    953      384,3
 
відсотків                 51,8      67,1
 
Плодові культури, усього:        336,6     205,5
 
в тому числі на зрошуваних землях    228,9     109,5
 
відсотків                 68       53,3
------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток З
                            до Програми
    Ресурсозабезпеченість та ефективність використання
    зрошуваних земель у Херсонській області (за даними
        Інституту зрошуваного землеробства)
 
 
------------------------------------------------------------------
     Назва культури     | 1986-1990 роки | 1996-1998 роки
------------------------------------------------------------------
Площа зрошуваних земель,
тис. гектарів              437,1      471,7
 
Фактично зрошувалося,
тис. гектарів              426       391,2
 
Кількість поливів на гектар        5,1       2,6
 
Водоподача, млн. куб. метрів      1720,8      901,6
 
Використання енергії на подачу
води і дренаж, млн. кіловат годин    414,8      239,3
 
Внесено: мінеральних добрив,
     кілограмів на гектар      131,0      21,9
 
органічних добрив, тонн на гектар     6,4       0,9
 
Вартість продукції рослинництва,
млн. гривень              353,8      176,5
------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 4
                            до Програми
               ОБСЯГИ
      виробництва сільськогосподарської продуктів
           рослинництва в Україні
 
 
------------------------------------------------------------------
     |     Фактично     |     Прогноз
     |---------------------------+----------------------------
Продукція|  1990 рік |  1997 рік |  2005 рік |  2010 рік
     |-------------+-------------+-------------+--------------
     |усього|на ме-|усього|на ме-|усього|на ме-|усього|на ме-
     |   |ліоро-|   |ліоро-|   |ліоро-|   |ліоро-
     |   |ваних |   |ваних |   |ваних |   |ваних
     |   |землях|   |землях|   |землях|   |землях
------------------------------------------------------------------
Зерно   51   6,0  35,5  4,59  42  6,5-7,0 48  8,5-9,0
 
Картопля  16,73  1,35 16,7  1,09  17,28 2,5-3,0 17,45 3,5-3,8
 
Овочі    6,67  3,3  5,17 0,56  5,6 3,1-3,5 6,7 3,6-4,0
 
Цукровий  44,26  3,0  17,66 1,67  30  2,5-2,7 35  3,5-4,0
буряк
 
Соняшник  2,57  -   2,31 0,20  2,8 0,5-0,6  3 0,6-0,7
------------------------------------------------------------------
   Примітки: 1. Структура сівозмін  на  меліорованих  землях
         прийнята за станом на 1999 рік.
        2. Розрахункова урожайність сільськогосподарських
         культур у 2005 році подано за статистичною
         звітністю 1997  року,  а у 2010 році - за
         1990 рік.
 
                            Додаток 5
                            до Програми
            ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ
      робіт з реконструкції зрошувальних систем та
     поліпшення екологічного стану зрошуваних земель
 
----------------------------------------------------------------------------------------
Код  |Адміністра- | Одиниця|2001| 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2001- |2006- | 2001-
функці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік |  рік | 2005 |2010 | 2010
ональ- |торіальна  |    |  |   |    |   |    | роки |роки | роки
ної  |одиниця,  |    |  |   |    |   |    |    |   |
класи- |джерело   |    |  |   |    |   |    |    |   |
фікації|фінансування|    |  |   |    |   |    |    |   |
----------------------------------------------------------------------------------------
    Автономна  тис.       2,6   5,5  10   15   33,1   62   95,1
    Республіка  гектарів
    Крим
 
150101 державний  тис.     2600  5500  10000 15000  33100  62000 95100
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     1300  2750  5000  7500  16550  31000 47550
    сільгосп-
    виробників
    Області:
    Вінницька  тис.
           гектарів                         6   6
 
150101 державний  тис.                         6000  6000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                         3000  3000
    сільгосп-
    виробників
    Дніпро-   тис.       2,7   6,7  10   12   31,4   45   76,4
    петровська  гектарів
 
150101 державний  тис.     2700  6700  10000 12000  31400  45000 76400
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     1350  3350  5000  6000  15700  22500 38200
    сільгосп-
    виробників
    Донецька   тис.       1,6   6,8   7   8   23,4   32   55,4
           гектарів
 
150101 державний  тис.     1600  6800  7000  8000  23400  32000 55400
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     800  3400  3500  4000  11700  16000 27700
    сільгосп-
    виробників
    Запорізька  тис.       1,7   7   10   12   30,7   36   66,7
           гектарів
 
150101 державний  тис.     1700  7000  10000 12000  30700  36000 66700
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     850  3500  5000  6000  15350  18000 33350
    сільгосп-
    виробників
    Київська   тис.                           4   4
           гектарів
 
150101 державний  тис.                         4000  4000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                         2000  2000
    сільгосп-
    виробників
    Кіровоград- тис.       0,5   1    6   5   12,5   13   25,5
    ська     гектарів
 
150101 державний  тис.      500  1000  6000  5000  12500  13000 25500
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     250   500  3000  2500  6250   6500 12750
    сільгосп-
    виробників
 
150101 державний  тис.      200   800  6000  5000  12000   6000 18000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     400  3000  2500  6000  3000   9000
    сільгосп-
    виробників
    Миколаївська тис.       1,7   7,9   8   14   31,6   45  766
           гектарів
 
150101 державний  тис.     1700  7900  8000 14000  31600  45000 76600
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     850  3950  4000  7000  15800  22500 38300
    сільгосп-
    виробників
    Одеська   тис.       2,5   7,6   7   15,7  32,8   46   78,8
           гектарів
 
150101 державний  тис.     2500  7600  7000 15700  32800  46000 78800
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     1250  3800  3500  7850  16400  23000 39400
    сільгосп-
    виробників
    Полтавська  тис.                           3   3
           гектарів
 
150101 державний  тис.                         3000  3000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                         1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Харківска  тис.                           3   3
           гектарів
 
150101 державний  тис.                         3000  3000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                         1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Херсонська  тис.       2,1   5,4  12   19   38,5   50  885
           гектарів
 
150101 державний  тис.     2100  5400  12000 19000  38500  50000 88500
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     1050  2700  6000  9500  19250  25000 44250
    сільгосп-
    виробників
    Черкаська  тис.                           3   3
           гектарів
 
150101 державний  тис.                         3000  3000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                         1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    УСЬОГО    тис.      15,6  48,7  76  105,7  246   354  600
           гектарів
 
150101 державний  тис.     15600  48700  76000 105700 246000  354000 600000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     7800  24350  38000 52850 123000  177000 300000
    сільгосп-
    виробників
---------------------------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 6
                            до Програми
            ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ
      робіт з реконструкції осушувальних систем та
      поліпшення екологічною стану осушених земель
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Код  |Адміністра- | Одиниця|2001| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2001-|2006- |2001-
функці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік | рік |2005 |2010 |2010
ональ- |торіальна  |    |  |   |   |    |    |роки |роки |роки
ної  |одиниця,  |    |  |   |   |    |    |   |   |
класи- |джерело   |    |  |   |   |    |    |   |   |
фікації|фінансування|    |  |   |   |    |    |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка