Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розвиток в Україні досліджень, пов"язаних з проблемами біоетики


      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 407 від 20.11.98
   м. Київ
 
        Про розвиток в Україні досліджень,
         пов'язаних з проблемами біоетики
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь голови Комітету з питань
біоетики  при  Президії  НАН  України академіка НАН України
Ю.І. Кундієва "Про розвиток в Україні досліджень, пов'язаних з
проблемами біоетики", Президія НАН України відзначає, що в Україні
досить широко виконуються наукові дослідження і роботи, які
потребують розгляду з точки зору біоетики.
   Так, в  інститутах  біологічного  профілю  проводяться
генно-інженерні  роботи,  метою яких є отримання трансгенних
мікроорганізмів, рослин та тварин, розробляються основи генної
терапії людини.
   Медиками здійснюються трансплантологічні операції з пересадки
органів та змін статі, проводиться ДНК-діагностика, розробляються
підходи до корекції генома людини.
   В інститутах  хімічного  та  фізико-технічного  профілю
створюються нові технології, речовини та матеріали, застосування
яких може впливати на людину та її геном.
   Соціологи, економісти та  правознавці  беруть  участь  у
вирішенні питань, пов'язаних з біоетичними нормами науки та
виробництва.
   Міжнародна практика переконливо свідчить, що така діяльність
повинна бути регламентована, у тому числі з точки зору біоетичних
принципів. Першим узагальнюючим правовим актом у цій галузі є
Загальна декларація про геном людини і про права людини, яка була
прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО наприкінці минулого року.
Світова громадськість усвідомлює необхідність урегулювання цих
досліджень  та  дотримання  етичних норм і правил. Створено
Міжнародний комітет з біоетики та відзначено важливість формування
Національних комітетів з питань біоетики, розглянуто питання щодо
розробки їх статуту та визначення функцій.
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Доповідь голови Комітету з питань біоетики при Президії
НАН України академіка НАН України Ю.І. Кундієва взяти до відома.
   2. Відзначити такі основні принципи біоетики при проведенні
наукових досліджень:
   - свобода проведення наукових досліджень, яка необхідна для
розвитку знань, є складовою частиною свободи думки;
   - відповідальність, що є невід'ємною частиною діяльності
наукових працівників, а також вимогливість,  обережність  та
об'єктивність як при проведенні наукових досліджень, у тому числі
соціально-економічного та техногенного профілю,  так  і  при
використанні їх результатів повинна бути предметом особливої
уваги, коли йдеться про дослідження стосовно генома людини з
урахуванням етичних та соціальних наслідків;
   - мета  прикладного  використання  результатів  наукових
досліджень стосовно генома людини полягає в зменшенні страждань
людей, поліпшенні стану здоров'я кожної людини та всього людства;
   - ніякі медико-біологічні дослідження, перш за все стосовно
генома людини, а також прикладні дослідження в цій галузі не
повинні превалювати над повагою прав людини, основних свобод і
людської гідності;
   - дослідження,  діагностика і лікування, що пов'язані з
втручанням у геном будь-якої людини, можуть проводитися лише після
ретельної попередньої оцінки потенційної небезпеки і переваг та з
врахуванням  свідомої  згоди  пацієнта,  а  також  положень,
передбачених національним законодавством;
   - дотримання права кожної людини бути інформованою  про
результати генетичного аналізу та його наслідки;
   - заборона практики, що суперечить людській гідності, а саме:
практики клонування з метою відтворення людської особи.
   3. Затвердити Положення про Комітет з питань біоетики при
Президії НАН України (додаток 1).
   4. Затвердити персональний склад Комітету з питань біоетики
при Президії НАН України (додаток 2).
   5. Комітету з питань біоетики при Президії НАН України:
   5.1. До 01.01.99 проінформувати інститути НАН України про
основні  положення міжнародних норм щодо проведення наукових
досліджень, результати яких мають відношення до проблем біоетики.
   5.2. У першому півріччі 1999 р. провести вивчення стану та
дотримання біоетичних норм і правил в інститутах НАН України, які
проводять дослідження у відповідних галузях науки і техніки, та
подати узагальнену інформацію до Президії НАН України.
   5.3. Протягом  I  півріччя  1999  р. разом з фахівцями
Міністерства України у справах науки і технологій підготувати та
подати у встановленому порядку до Верховної Ради України проект
закону про біоетику.
   6. Національному науковому центру  з  медико-біотехнічних
проблем при Президії НАН України здійснювати науково-організаційне
забезпечення роботи Комітету.
   7. Відділенням НАН України при затвердженні нових наукових
тем забезпечити необхідну експертизу в галузі біоетики, створивши
в разі необхідності комісіі з біоетики  при  вчених  радах
інститутів.
   8. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії наук
 України
 академік НАН України                  Б.Є. Патон
 
 Головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                  А.П. Шпак
                   Додаток 1
                   до постанови Президії НАН
                   України
                   від 20.11.1998 р. N 407
              Положення
        про Комітет з питань біоетики при
            Президії НАН України
   1. Загальні положення
   1.1. Комітет з питань біоетики (далі - Комітет) створено
згідно з постановою Президії НАН України від 20 листопада 1998 р.
N 407.
   1.2. Комітет  здійснює свою роботу під керівництвом НАН
України, в тісній координації з відповідними відділеннями та
установами НАН України, а також зацікавленими міністерствами та
відомствами.
   1.3. У  своїй  діяльності  Комітет  керується  чинним
законодавством, а також Статутом Національної академії  наук
України, рішеннями Загальних зборів НАН України і Президії НАН
України.
   1.4. Адреса Комітету: 252603, Київ-30, вул. Володимирська,
54.
   2. Мета і завдання Комітету:
   2.1. Комітет об'єднує вітчизняних учених для розв'язання
провідних проблем в галузі біоетики в Україні, координує свою
роботу  з Міжнародним комітетом з біоетики та національними
комітетами інших країн. Метою діяльності Комітету  є  також
представництво  українських  учених  у  міжнародних  наукових
організаціях.
   2.2. Відповідно до своїх цілей та завдань Комітет:
   2.2.1. Здійснює аналіз стану наукових досліджень, пов'язаних
з проблемами біоетики, в Україні та за кордоном,  виробляє
пропозиції щодо розвитку найбільш актуальних і перспективних
напрямів цих розробок.
   2.2.2. Забезпечує  координацію  досліджень інститутів НАН
України та інших відповідних установ у галузях, пов'язаних з
проблемами біоетики.
   2.2.3. Сприяє розвиткові міжнародного  співробітництва  в
галузі біоетики.
   2.2.4. Здійснює видавничу діяльність,  сприяє  публікації
наукових праць з проблем біоетики та ознайомленню української та
світової науково-технічної громадськості з дослідженнями з проблем
біоетики.
   2.2.5. Надає наукову та методичну допомогу науково-дослідним
установам  України  в  організації  досліджень з дотриманням
біоетичних норм і правил та викладанні цієї  дисципліни  в
навчальних закладах.
   2.2.6. Організує проведення наукових конференцій, семінарів,
шкіл, симпозіумів.
   3. Склад та організація роботи Комітету.
   3.1. До   складу   Комітету   входять   представники
науково-дослідних  та  науково-освітніх  установ  України, де
здійснюються дослідження, пов'язані з проблемами біоетики. Склад
Комітету та його голова затверджуються Президією НАН України
строком на п'ять років.
   3.2. Доповнення та зміни до персонального складу та Положення
про Комітет вносяться за рішенням Президії НАН України.
   3.3. Комітет має власний бланк.
   4. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету. Порядок
його реорганізації або ліквідації.
   4.1. Базовою  науковою установою Комітету є Національний
науковий центр з медико-біотехнічних проблем при Президії НАН
України.
   4.2. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Комітету може
бути прийняте Президією НАН України. В разі ліквідації Комітету
його архів передається до архіву Національної академії наук
України.
 
 Головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                  А.П. Шпак
                   Додаток 2
                   до постанови Президії
                   НАН України
                   від 20.11.1998 р. N 407
               Склад
    Комітету з питань біоетики при Президії НАН України
 
Кундієв         - директор Інституту медицини праці АМН
Юрій Ілліч        України, академік НАН України (голова)
 
Грищенко        - директор Інституту проблем кріобіології
Валентин Іванович     і кріомедицини НАН України, академік НАН
             України
 
Мацука         - директор Інституту молекулярної біології
Геннадій Харлампійович  і генетики НАН України, академік НАН
             України
 
Созинов         - директор  Інституту  агроекології  і
Олексій Олексійович    біотехнологій УААН, академік НАН України
 
Блюм          - заступник директора Інституту клітинної
Ярослав Борисович     біології та генетичної інженерії НАН
             України, член-кореспондент НАН України
 
Кордюм         - завідуючий    відділом   Інституту
Віталій Арнольдович    молекулярної біології і генетики НАН
             України, член-кореспондент НАН України
 
Мацелюх         - завідуючий    відділом   Інституту
Богдан Павлович      мікробіології   і  вірусології  ім.
             Д.К. Заболотного   НАН    України,
             член-кореспондент НАН України
 
Ошкадьоров       - завідуючий   відділом    Інституту
Станіслав Петрович     металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН
              України, член-кореспондент НАН України
 
Резніков        - завідуючий   відділом    Інституту
Олександр Григорович   ендокринології та обміну речовин АМН
             України, член-кореспондент НАН України
 
Галкін         - завідуючий    відділом   Інституту
Анатолій Павлович     біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
             України, доктор біологічних наук
 
Давидок         - начальник управління  охорони природи
Віра Петрівна       Мінекобезпеки України
 
Квасневський      - начальник відділу  охорони психічного
Олександр Леонідович   здоров'я МОЗ України
 
Кисельов        - провідний   науковий   співробітник
Микола Миколайович    Інституту філософії НАН України, доктор
             філософських наук
 
Константинов      - голова Комітету з нової медичної техніки
Юрій Борисович      МОЗ України
 
Максименко       - заступник   директора    Інституту
Віталій Борисович     серцево-судинної хірургії АМН України,
             доктор медичних наук
 
Малишева        - провідний   науковий   співробітник
Наталія Рафаелівна    Інституту держави і  права ім. В.М.
             Корецького НАН України, доктор юридичних
             наук
 
Свіженко        - заступник міністра України у справах
Віктор Олексійович    науки і технологій
 
Шульга         - заступник директора Інституту соціології
Микола Олександрович   НАН України, доктор соціологічних наук
 
Чащин          - виконавчий  директор   Національного
Микола Олексійович    наукового центру з медико-біотехнічних
             проблем при Президії  НАН  України,
             кандидат  біологічних  наук  (учений
             секретар)
 
 Головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                  А.П. Шпак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка