Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про поліпшення картографічного забезпечення
        державних та інших потреб в Україні
 
   З метою вдосконалення системи забезпечення державних та інших
потреб  у  картографічній  продукції, активізації відповідних
фундаментальних та прикладних наукових  досліджень)  розвитку
виробничих потужностей, ширшого впровадження передових досягнень
вітчизняної та зарубіжної науки, техніки  і  технологій  та
вдосконалення  державного   управління   в   цій   сфері
п о с т а н о в л я ю:
   1. Кабінету Міністрів України:
   1) забезпечити розроблення за участю Національної академії
наук України та затвердження до кінця 2001 року  державної
науково-технічної  програми  розвитку  топографо-геодезичної
діяльності та національного  картографування  в  Україні  на
2002-2010 роки, в якій, зокрема, передбачити:
   створення протягом 2001-2004 років з використанням космічних
та інших сучасних технологій національних систем відліку, які б
відповідали  міжнародним  системам  координат  і  висот,  та
забезпечення впорядкування і розвитку державних геодезичної та
гравіметричної мереж;
   активізацію фундаментальних  досліджень  фігури  Землі та
моніторингових досліджень на геодинамічних полігонах, а також на
територіях  інтенсивного  антропогенного навантаження з метою
вдосконалення системи попередження  про  сейсмічні  та  інші
небезпечні процеси і явища;
   підготовку та видання до кінця 2004 року Національного атласу
України;
   прискорення розвитку вітчизняного топографо-геодезичного та
картографічного  виробництва  на основі засобів високоточного
аерокосмічного зондування, цифрових та інших сучасних технологій і
методів;
   удосконалення системи     формування     Державного
картографо-геодезичного  фонду  України,  використання  його
інформаційних  ресурсів,  розширення  доступу  заінтересованих
установ, організацій, вчених до картографічних і аерокосмічних
матеріалів, скасування необгрунтованих обмежень у цій сфері;
   розвиток національної   системи   картографування   для
забезпечення   сучасними   різномасштабними   високоточними
топографічними та тематичними картами, іншими картографічними
матеріалами потреб оборони та національної безпеки, проведення
делімітації та демаркації державного  кордону,  впорядкування
системи та меж адміністративно-територіальних одиниць, навігації,
територіального  планування  та  будівництва,  земле-  та
лісовпорядкування, ведення земельного, водного, містобудівного,
інших державних кадастрів, реєстрів та систем обліку, розмежування
та обліку землекористувань та землеволодінь з урахуванням їх
належності до різних форм власності, інвентаризації та оцінки
сільськогосподарських    угідь,    а    також   земель
несільськогосподарського  призначення,  управління  комунальним
господарством, транспортними та інженерними комунікаціями, науки,
освіти, культури, державного моніторингу навколишнього природного
середовища, оцінки впливу об'єктів підвищеної небезпеки на стан
довкілля,  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, рекреації, туризму та інших
потреб;
   створення системи різномасштабних геологічних,  земельних,
гідрологічних, лісових, ландшафтних та інших державних тематичних
карт;
   розширення підготовки та видання наукових, довідкових, а
також навчальних карт і атласів;
   створення із залученням провідних наукових та виробничих
центрів національної та спеціальних геоінформаційних систем, а
також інформаційних банків і баз геопросторових даних для потреб
управління та інших потреб на загальнодержавному, регіональному та
місцевому рівнях, забезпечення доступу до них відповідно до
законодавства заінтересованих підприємств, установ та організацій,
вчених та інших громадян;
   завершення до  кінця  2003  року формування національної
нормативно-правової    та    нормативно-технічної    бази
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, зорієнтованої
на - використання сучасних методів та технологій;
   вдосконалення системи проведення  державної  топографічної
зйомки,   поліпшення   координації   та   кооперування
топографо-геодезичної  та  картографічної  діяльності   для
загальнодержавних та
   галузевих, зокрема  військових,  а також регіональних та
місцевих потреб;
   забезпечення включення до планів та  програм  навчальних
закладів, які готують фахівців у сфері топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, вивчення відповідних новітніх технічних
засобів, методик та технологій;
   активізацію участі України у міжнародному співробітництві з
питань  топографо-геодезичної  та  картографічної  діяльності,
поліпшення  умов  для залучення на підприємства цієї галузі
іноземних інвестицій, міжнародної технічної допомоги, використання
передових технологій;
   2) створити до кінця 2005 року національну базу даних про
географічні назви України, написання їх іноземними мовами та про
написання іноземних географічних назв українською мовою, вжити
необхідних заходів для прискорення прийняття Закону України "Про
географічні назви";
   3) забезпечити проведення до кінця 2002 року інвентаризації
картографічних  матеріалів,  які  зберігаються  у  Державному
картографо-геодезичному фонді України, створення системи базових
державних топографічних карт, визначення їх масштабного ряду та
систематичне оновлення таких карт;
   4) вжити додаткових заходів до розвитку ринкових відносин у
сфері  топографо-геодезичної  та  картографічної  діяльності,
зміцнення  експортного  потенціалу  відповідного  вітчизняного
приладобудування та  картографічного  виробництва,  ініціювати
проведення міжнародних переговорів з державами, заінтересованими у
придбанні обладнання, картографічної продукції, які виробляються
спеціалізованими  підприємствами,  установами та організаціями
України, а також у виконанні ними робіт і наданні послуг;
   5) розробити та затвердити у тримісячний строк  порядок
передачі  державної  топографо-геодезичної  та  картографічної
інформації  заінтересованим  підприємствам,  установам  та
організаціям  для  використання  у  комерційних цілях, ужити
додаткових заходів для посилення охорони авторських прав у сфері
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
   6) внести у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення
державного  управління  у  сфері  топографо-геодезичної  та
картографічної діяльності.
   2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:
   передбачати у проектах відповідних бюджетів на наступні роки
кошти,  необхідні для фінансування заходів, передбачених цим
Указом, а також спрямованих на належне забезпечення регіональних
потреб у картографічній продукції;
   посилити контроль за збереженням знаків державної геодезичної
мережі.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 серпня 2001 року
     N 575/2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка