Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1999 р. N 2210


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 липня 2001 р. N 897
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 6 грудня 1999 р. N 2210
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни до Порядку розгляду інвестиційних проектів, що
реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності  на
території  пріоритетного  розвитку  у  Волинській  області,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня
1999 р. N 2210 ( 2210-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 49, ст. 2407), виклавши його у редакції, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 27
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
             від 6 грудня 1999 р. N 2210 ( 2210-99-п )
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 26 липня 2001 р. N 897)
               ПОРЯДОК
     розгляду та затвердження інвестиційних проектів,
     що реалізуються у пріоритетних видах економічної
     діяльності на території пріоритетного розвитку у
      Волинській області, і визначення переліку та
     обсягів матеріалів і сировини, які ввозяться для
      потреб власного виробництва, пов'язаного з
        реалізацією інвестиційних проектів
 
   1. Цим Порядком  установлюється  процедура  розгляду  та
затвердження Радою  з питань території пріоритетного розвитку
(далі - Рада) інвестиційних проектів, що реалізуються суб'єктами
підприємницької  діяльності  у пріоритетних видах економічної
діяльності на території пріоритетного розвитку у  Волинській
області (далі - інвестиційні проекти), а також визначення переліку
та обсягів матеріалів і сировини, які звільняються від сплати
ввізного мита у разі ввезення на територію пріоритетного розвитку
у Волинській області для потреб власного виробництва, пов'язаного
з реалізацією інвестиційних проектів.
   2. Суб'єкт підприємницької діяльності,  який  має  намір
реалізувати  інвестиційний  проект,  або  уповноважена ним у
встановленому порядку особа (далі - заявник) подає до Ради такі
документи:
   заяву про розгляд інвестиційного проекту, складену за формою
згідно з додатком;
   інвестиційний проект (у  трьох  примірниках)  кошторисною
вартістю, еквівалентною не менш як 200 тис. доларів США, який
виконано відповідно до затверджених Радою  вимог,  підписано
заявником, прошито і пронумеровано. У разі коли для реалізації
інвестиційного проекту заявник передбачає ввезення матеріалів,
сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них, проект повинен містити їх перелік із зазначенням обсягів,
кодів   (згідно   з  Українською  класифікацією  товарів
зовнішньоекономічної діяльності) та обгрунтуванням;
   засвідчені в установленому порядку копії  свідоцтва  про
державну  реєстрацію  суб'єкта  підприємницької діяльності та
засновницьких документів юридичної особи;
   у разі коли заявником є юридична  особа  -  нерезидент
України, - документи (витяг з торговельного, банківського або
судового реєстру тощо), які свідчать про реєстрацію цього заявника
у країні її місцезнаходження. Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені
українською мовою та легалізовані у консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені в
посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
   висновки щодо  інвестиційного   проекту,   підготовлені
відповідними органами, на які покладено здійснення контролю за
безпекою виробництва та праці, екологічною безпекою,  іншими
органами та організаціями відповідно до їх компетенції та за
переліком, установленим Радою;
   довідку, видану органом державної податкової  служби  за
місцезнаходженням  заявника,  про стан розрахунків із сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів) - для юридичних осіб,
зареєстрованих в Україні.
   3. Після перевірки документів, зазначених у пункті 2 цього
Порядку, Рада реєструє їх надходження у спеціальному журналі,
присвоює  реєстраційний  номер  і  видає заявникові письмове
підтвердження  їх  одержання.  Форма  спеціального  журналу
встановлюється Радою.
   4. Копії зареєстрованих документів заявника Рада у триденний
термін з дня їх реєстрації надсилає виконкому Нововолинської
міської   ради   для  підготовки  виходячи  з  програм
соціально-економічного розвитку міста висновків про доцільність
реалізації  інвестиційного  проекту,  а  також  Волинській
облдержадміністрації  -  для  підготовки  висновків  щодо
обгрунтованості  переліку  та  обсягів  матеріалів, сировини,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них.
   Копія заяви про розгляд інвестиційного проекту у триденний
термін з дня її реєстрації надсилається Радою до Мінекономіки та
Державної податкової адміністрації у Волинській області, які мають
право вимагати від Ради копії документів заявника, передбачених
пунктом 2 цього Порядку, та організовувати проведення експертизи
окремих інвестиційних проектів з урахуванням державних інтересів і
з метою запобігання негативним наслідкам реалізації інвестиційних
проектів, зокрема щодо виконання державних програм економічного,
науково-технічного та соціального розвитку, зменшення обсягів
надходжень до бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття
можливих втрат.
   Відповідні експертні висновки надсилаються Раді в місячний
термін.
   5. Рада розглядає зареєстровані документи заявника разом з
експертними висновками і приймає рішення про затвердження або
відмову у затвердженні інвестиційного проекту в термін, який не
може перевищувати 45 днів з дати подання документів заявником.
   6. У разі затвердження інвестиційного проекту заявникові
видається свідоцтво про затвердження інвестиційного проекту разом
з одним примірником інвестиційного проекту, на титульному аркуші
якого проставляються дата та номер цього рішення, скріплені
підписом голови Ради та печаткою. Один примірник інвестиційного
проекту зберігається у Раді.
   Якщо для реалізації інвестиційного проекту передбачається
ввезення на митну територію  України  матеріалів,  сировини,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них, один
примірник  інвестиційного  проекту  з  відповідним  переліком
матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них надсилається Радою відповідному митному органу.
   Рада у дводенний термін  після  прийняття  рішення  про
затвердження інвестиційного проекту інформує про це виконком
Нововолинської міської ради та Державну податкову адміністрацію у
Волинській області.
   7. Рада відмовляє заявникові у затвердженні інвестиційного
проекту, якщо:
   інвестиційний проект  не  відповідає  пріоритетним  видам
економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області, визначеним у встановленому порядку;
   одержано негативні висновки експертиз щодо інвестиційного
проекту;
   у поданих  заявником  документах  виявлено  недостовірні
відомості;
   суб'єкт підприємницької  діяльності має заборгованість із
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
   Рішення про відмову у затвердженні інвестиційного проекту з
обгрунтуванням причин відмови надсилається заявникові у дводенний
термін після прийняття цього рішення.
   8. Заявник, якому відмовлено у затвердженні інвестиційного
проекту, може повторно подати його на розгляд Ради, усунувши
недоліки, що спричинили відмову у затвердженні цього проекту.
   9. Зміни до затвердженого інвестиційного проекту вносяться у
порядку, встановленому для його затвердження.
   10. Про хід реалізації  інвестиційного  проекту  суб'єкт
підприємницької діяльності звітує перед Радою за відповідною
формою та в терміни, встановлені нею.
   Рада до другого числа місяця, що настає за звітним кварталом,
подає  Волинській  облдержадміністрації  інформацію  про стан
реалізації суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційних
проектів, а Волинська облдержадміністрація подає до п'ятого числа
місяця, що настає за звітним кварталом, відповідну інформацію
Мінекономіки та Державній податковій адміністрації України.
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
Зразок
 
               ЗАЯВА
        про розгляд інвестиційного проекту
 
__________________________________________________________________
             (назва проекту )
 
Заявник __________________________________________________________
    (найменування юридичної або прізвище та ініціали фізичної
 
__________________________________________________________________
 особи, її адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери телефонів,
 
__________________________________________________________________
  телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку, номер
 
__________________________________________________________________
   рахунка, телефони установи банку, паспортні дані - для
 
__________________________________________________________________
             фізичних осіб)
 
Місце впровадження _______________________________________________
              (місто, район, підприємство)
 
Вид економічної діяльності _______________________________________
 
__________________________________________________________________
   (назва та код згідно з Класифікацією видів економічної
 
__________________________________________________________________
           діяльності ДК 009-96)
 
Розмір інвестицій ________________________________________________
 
Вид інвестицій ___________________________________________________
 
Кількість створюваних нових робочих місць ________________________
 
Кількість робочих місць, що будуть збережені _____________________
 
Термін реалізації проекту _________________, у тому числі монтаж і
 
налагодження обладнання ______________, функціонування виробництва
 
______________, інше _____________________________________________
                  (розшифрування)
 
Найменування продукції (робіт, послуг) ___________________________
 
Річний обсяг виробництва _________________________________________
 
Ринок збуту ______________________________________________________
 
Обсяг експорту ___________________________________________________
 
Потреба у виробничих площах ______________________________________
 
Потреба в енергоносіях ___________________________________________
                    (за видами)
 
Виконавці будівельно-монтажних робіт _____________________________
 
Постачальники:
 
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів ________________
 
матеріалів, сировини _____________________________________________
 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ________________
 
 
Заявник ________________     ________________________________
      (підпис)          (ініціали, прізвище)
 
 
МП                      _____ __________ року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка