Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи по дальшому розвитку і забезпеченню сталої роботи цементної промисловості


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 21 жовтня 1987 р. N 341
                Київ
         Про заходи по дальшому розвитку
          і забезпеченню сталої роботи
           цементної промисловості
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що зросла потреба
народного господарства республіки в  цементі  задовольняється
не повністю. У зв'язку з цим стримуються нарощування обсягів
будівництва  житлових   будинків   та   інших   об'єктів
соціально-культурного  призначення, розвиток  автошляхового  і
промислового будівництва.
   Цементна промисловість,  яка  є  базовою  галуззю  для
капітального  будівництва,  протягом  останніх  десяти  років
розвивалась незадовільно. Темпи зростання обсягів виробництва
цементу значно відстали від темпів зростання обсягів будівництва,
зросла питома вага фізично зношеного основного технологічного
устаткування.
   На багатьох  цементних  заводах істотно відстав розвиток
сировинної бази, в недостатніх обсягах використовуються золи і
шлаки теплових електростанцій, відходи хімічної та інших галузей
промисловості,  не  приділяється  належної  уваги  виконанню
природоохоронних заходів.
   На ряді підприємств низька трудова і технологічна дисципліна,
мало приділяється уваги впровадженню прогресивних форм організації
праці, будівництву житлових будинків та інших об'єктів соціального
призначення.
   Міністерство промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР
повільно здійснює реконструкцію і технічне переозброєння діючих
цементних заводів з впровадженням енергозберігаючих технологій. Не
дістав належного розвитку сухий спосіб виробництва цементу. Частка
цементу, одержуваного таким способом, протягом тривалого часу не
перевищує 14 процентів загального обсягу виробництва цементу. На
цю технологію не переведено жодного з діючих підприємств, які
виробляють цемент мокрим способом. Незадовільно використовуються
потужності нової технологічної лінії по випуску цементу сухим
способом на Криворізькому цементно-гірничому комбінаті.
   Міністерство енергетики і електрифікації УРСР та об'єднання
"Укргазпром" допускають випадки непогодженого припинення подачі
цементним заводам електроенергії і палива, що викликають порушення
технологічних процесів і простої устаткування.
   Допускаються великі  втрати  цементу  при  вантаженні,
транспортуванні та зберіганні, перевитрата при його застосуванні.
   Не набуло належного розвитку виробництво інших видів в'яжучих
матеріалів, а також бетонів і розчинів на безцементній основі.
   З метою  дальшого розвитку і забезпечення сталої роботи
цементної промисловості, на виконання постанови Ради Міністрів
СРСР від 24 вересня 1987 р. N 1082 Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР,
Держплану УРСР, Держбуду УРСР і Міністерству будівництва УРСР
разом з облвиконкомами здійснити організаційні, економічні й
технічні заходи по створенню умов для прискореного розвитку
цементної промисловості, її соціальної сфери та забезпеченню
сталої роботи цементних підприємств.
   2. Прийняти  пропозиції  Держплану  УРСР,  Міністерства
промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР  і  Міністерства
будівництва УРСР про забезпечення в 1988-1995 роках виробництва і
поставки цементу згідно з додатком N 1, реконструкції, розширення
та будівництва найважливіших підприємств цементної промисловості
згідно з додатком N 2.
   Держплану УРСР,  Міністерству  промисловості  будівельних
матеріалів УРСР передбачати при розробці проектів річних планів на
1988 - 1990 роки і проекту плану на 1991-1995 роки вказані обсяги
виробництва продукції, реконструкції, розширення й будівництва
об'єктів і довести їх до підприємств і організацій у вигляді
державних замовлень і контрольних цифр як основу для формування
ними своїх п'ятирічних і річних планів та укладання договорів з
територіальними органами Держпостачу УРСР і споживачами продукції.
   Дозволити, як виняток, Міністерству промисловості будівельних
матеріалів УРСР, Міністерству будівництва УРСР при наявності
затверджених техніко-економічних обгрунтувань, генеральних планів
і договірних цін розробляти робочі креслення й кошториси на окремі
об'єкти і види робіт по підприємствах, вказаних у додатку N 2 до
цієї постанови, і здійснювати в 1988-1989 роках їх будівництво до
затвердження проектів.
   3. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР для
забезпечення сталої роботи цементної промисловості:
   провести в першому півріччі 1988 р. з широкою участю трудових
колективів атестацію цементних заводів по технічному, економічному
і соціальному рівню, на основі результатів атестації розробити й
здійснити в 1988-1990 роках програми розвитку підприємств і
досягнення ними як мінімум проектних показників по  обсягах
виробництва та ефективності роботи;
   розробити і здійснити в 1988-1990 роках на підприємствах
цементної промисловості заходи по поліпшенню організації умов
праці робітників на основі атестації та раціоналізації робочих
місць, механізації трудомістких ручних процесів  і  значному
скороченню  чисельності  робітників,  зайнятих ручною працею,
забезпечити  впровадження  колективного  підряду  на  всіх
підприємствах  галузі,  перетворивши  його  в  основну форму
організації праці і виробництва;
   зміцнити централізовану   ремонтну   службу   цементної
промисловості,  забезпечити  розвиток  її  виробничої  бази,
переглянути і ввести з 1988 року для цієї служби уточнені умови
розрахунків  за  ремонтні роботи, що передбачають економічне
стимулювання залежно від строків виконання ремонтних робіт, їх
якості й надійності роботи устаткування на цементних заводах;
   забезпечити в  1988-1990  роках  як  першочергові заходи
виконання робіт по захисту навколишнього середовища на діючих
цементних заводах;
   передбачити випереджаючий розвиток сировинної бази галузі за
рахунок розширення діючих і будівництва нових кар'єрів, більш
широкого використання відходів і вторинних ресурсів.
   Держагропрому УРСР, облвиконкомам за заявками підприємств
оперативно вирішувати питання відведення земельних ділянок для
розширення діючих і будівництва нових кар'єрів, маючи на увазі
створити умови для своєчасної підготовки до експлуатації нових
родовищ і безперебійного забезпечення сировиною цементних заводів.
   4. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР:
   вважати магістральним напрямом розвитку виробництва цементу -
впровадження сухого способу, а також переведення на цю та інші
енергозберігаючі технології діючих цементних заводів. Збільшити
частку виробництва цементу за енергозберігаючими технологіями в
загальному обсязі  його випуску в 1990 році не менш як до
34 процентів і в 1995 році - до 40 процентів, у тому числі сухим
способом відповідно до 15 і 20 процентів, і задовольнити в
1995 році збільшення потреби в паливі на 70 процентів за рахунок
його економії;
   забезпечити переведення в тринадцятій п'ятирічці на сухий
спосіб виробництва цементу трьох технологічних ліній;
   здійснити в 1988-1993 роках разом з Міністерством будівництва
УРСР  заходи  по  впровадженню  на  підприємствах  цементної
промисловості передової  технології  виробництва  і  економії
паливно-енергетичних ресурсів згідно з додатком N 3;
   здійснити заходи по поліпшенню якості цементу, випереджаючому
розвитку виробництва тампонажних, сульфатостійких, напружуючих,
декоративних  і  ефективних видів шлакопортландцементу, більш
рівномірному розміщенню  виробництва  цементу  в  необхідному
асортименті, в тому числі цементу в тарі, відповідно до погреби;
   вивести до  1995 року з експлуатації фізично зношені й
морально застарілі технологічні лінії по виробництву цементу,
оснащені короткими обертовими печами з високими питомими витратами
палива, використати їх, де це доцільно, для випуску  інших
будівельних матеріалів.
   5. Держплану УРСР, Міністерству будівництва УРСР разом з
Міністерством промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР  і
Держагропромом УРСР вирішити питання про організацію випуску
в'яжучих матеріалів на створюваних для цієї мети  помельних
установках із застосуванням для виробництва матеріалів місцевих
активних мінеральних добавок, у тому числі золи і шлаку теплових
електростанцій, а також клінкеру, маючи на увазі довести обсяги
виробництва цих в'яжучих матеріалів в 1995 році до 3 млн. тонн.
   Розробити і подати в 1987 році Держбуду СРСР пропозиції про
схему розміщення зазначених установок на території республіки.
   6. Держбуду  УРСР,  Держагропрому  УРСР,  Міністерству
будівництва УРСР, міністерствам і відомствам УРСР при розробці
проектів на будівництво об'єктів виходити з необхідності зниження
витрати цементу, заміни його на безцементні в'яжучі матеріали, а
також скорочення втрат його при транспортуванні, зберіганні і
застосуванні, маючи на увазі забезпечити збільшення  потреби
будівництва  в  цементі  в  основному за рахунок реалізації
ресурсозберігаючих заходів.
   7. Держплану УРСР і Міністерству промисловості будівельних
матеріалів УРСР при розробці проекту плану на 1991-1995 роки
передбачити  капітальні вкладення, необхідні для забезпечення
виконання заходів, визначених цією постановою, з урахуванням
коштів, спрямовуваних підприємствами і об'єднаннями на зазначені
цілі.
   8. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
24 вересня 1987 р. N 1082 "Про заходи по дальшому розвитку і
забезпеченню сталої роботи цементної промисловості":
   1) Зобов'язала Міністерство газової промисловості СРСР і
територіальні газопостачальні організації здійснювати подачу газу
цементним заводам виходячи з місячних лімітів з компенсацією газу,
не використаного під час зупинок на плановий ремонт устаткування,
в наступний період місяця.
   2) Доручила Держбуду СРСР, Держплану СРСР і Міністерству
промисловості будівельних матеріалів СРСР з участю Держпостачу
СРСР переглянути та ввести в дію з 1988 року коефіцієнти обліку
марочності цементу, що застосовуються при виділенні і розподілі
цементу та клінкеру, маючи на увазі стимулювати використання менш
енергомісткого багатокомпонентного цементу.
   3) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР і Ради Міністрів
союзних республік спрямовувати в 1989-1990 роках кошти на розвиток
цементної промисловості в розмірі 0,7 процента загального ліміту
централізованих капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт
понад обсяги капітальних вкладень, встановлені підпунктом "б"
пункту 16 постанови Ради Міністрів СРСР від 16 червня 1986 р.
N 700 (підпункт "б" пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР
від 11 липня 1986 р. N 250).
   Держплану СРСР доручено при розробці проектів планів на ці
роки здійснити централізацію зазначених коштів і забезпечити
виділення  капітальних  вкладень, необхідних для виконання в
1988-1990 роках заходів по розвитку цементної промисловості.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 21 жовтня 1987 р. N 341
               ОБСЯГ
         виробництва і поставки цементу
            в 1988-1995 роках
 
                        (тис. тонн)
-----------------------------------------------------------
              | 1988 | 1989 | 1990 | 1995
              | рік  | рік  | рік  | рік
-----------------------------------------------------------
Мінбудматеріалів УРСР*    22550  22700  22800  25000
 
_______________
   * В  тому  числі  350  тис.  тонн - в 1988 році, по
400 тис. тонн - в 1989 і 1990 роках виробляються понад завдання на
дванадцяту п'ятирічку.
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 21 жовтня 1987 р. N 341
               ПЕРЕЛІК
        найважливіших підприємств цементної
      промисловості, що підлягають реконструкції,
      розширенню і будівництву в 1988-1995 роках
 
 
------------------------------------------------------------------
               | Введення в дію  |Міністерство,
               |  потужностей  |що забезпечує
               |  (тис. тонн)  |виконання
               |------------------|робіт по
               |1988-|у тому числі|реконструкції,
               |1995 |------------|розширенню,
               |роки |1988-|1991- |будівництву
               |всьо-|1990 |1995 |
               |го  |роки |роки |
------------------------------------------------------------------
 
Мінбудматеріалів УРСР
 
Івано-Франківський цементно-
шиферний комбінат
(реконструкція), Івано-
Франківська область
 
 цемент            1150   -  1150 Мінбуд УРСР
 
Миколаївський цементно-
гірничий комбінат
(реконструкція із
здійсненням комплексу
природоохоронних заходів),
Львівська область
 
 цементна сировина (вапняк)  1500 1500   - -"-
 
 цемент у тарі         250  250   - -"-
 
 цемент            1380   -  1380 -"-
 
Кам'янець-Подільський
цементний завод
(реконструкція із
здійсненням комплексу
природоохоронних заходів),
Хмельницька область
 
 клінкер товарний        150  150   - Мінбуд-
                          матеріалів УРСР
 
 цементна сировина (глина)   1700 1700   - Мінбуд УРСР
 
 цемент - всього        1150   -  1150 -"-
  у тому числі цемент у тарі  500   -  500 -"-
 
Амвросіївський цементний
комбінат (реконструкція із
здійсненням комплексу
природоохоронних заходів),
Донецька область
 
 цементна сировина (крейда і  1800 1800   - Мінбуд УРСР
 мергель)
 
 клінкер товарний        150  150   - Мінбуд-
                          матеріалів УРСР
Щирецький гіпсовий кар'єр
об'єднання "Львівнерудпром"
(реконструкція),
Львівська область
 
 гіпсовий камінь        400  400   - -"-
 
Балаклійський цементно-
шиферний комбінат
(реконструкція із здійсненням
комплексу природоохоронних
заходів),
Харківська область
 
 клінкер товарний        200  200   - -"-
 
 цементна сировина (крейда
 і глина)           6000 6000   - Мінбуд УРСР
 
Ольшанський цементний завод
(реконструкція із здійсненням
комплексу природоохоронних
заходів),
Миколаївська область
 
 цементна сировина:
 
 вапняк            1800 1800   - -"-
 
 відходи вуглезбагачення    100  100   - -"-
 
 клінкер товарний        100  100   - Мінбуд-
                          матеріалів УРСР
Криворізький цементно-гірничий
комбінат (реконструкція),
Дніпропетровська область
 
 цементна сировина (вапняк)  1000 1000   - Мінбуд УРСР
 
 цемент             950   -  950 -"-
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат
(реконструкція із здійсненням
комплексу природоохоронних
заходів),
Ровенська область
 
 клінкер товарний        120  120   - -"-
 
 цемент у тарі         500  500   - -"-
 
Сумський завод силікатної
цегли (реконструкція)
 
активні хімічні добавки     150  150   - -"-
 
Об'єднання
"Південметалургпром"
 
Запорізький металургійний
комбінат (реконструкція)
 
 активні хімічні добавки    300   -  300 -"-
 
_______________
Примітка. Відповідно до постанови Ради  Міністрів  СРСР  від
     24 вересня 1987 р. N 1082 обсяги і строки введення в дію
     потужностей по  окремих  підприємствах  уточнюються
     Держпланом СРСР і Держбудом СРСР.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 21 жовтня 1987 р. N 341
               ЗАХОДИ
         по впровадженню на підприємствах
        цементної промисловості передової
        технології виробництва і економії
         паливно-енергетичних ресурсів
            в 1988-1993 роках
 
 
------------------------------------------------------------------
              |Одиниця|Кіль-| Строки |Міністерство,
              |виміру |кість|виконання|яке здійснює
              |    |   | (роки) | роботи
------------------------------------------------------------------
 
Впровадження
енергозберігаючої
технології виробництва
цементу з введенням
добавок з холодної частини
обертових печей - всього   уста-    4   1988-
               новок       1992
 
у тому числі:
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     1   1988  Мінбуд-
                           матеріалів
                           УРСР
 
Балаклійський цементно-
шиферний комбінат,
Харківська область      -"-     1   -"-  Мінбуд УРСР
 
Кам'янець-Подільський
цементний завод,
Хмельницька область     -"-     1   1990  -"-
 
Ольшанський цементний
завод,
Миколаївська область     -"-     1   1992  -"-
 
Реконструкція обертових
печей із збільшенням їх
діаметру до 5 м - всього   печей    5   1988-
                        1991
 
у тому числі:
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     3   -"-  Мінбуд-
                           матеріалів
                           УРСР
 
Амвросіївський цементний
комбінат, Донецька область  печей    2   1988- Мінбуд-
                        1990  матеріалів
                           УРСР
 
Розширення цехів по помелу
цементу з установкою
додаткових млинів - всього  млинів   3   1990-
                        1991
 
у тому числі:
 
Балаклійський цементно-
шиферний комбінат,
Харківська область      -"-     1   1990  Мінбуд УРСР
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     1   -"- -"-
 
Ольшанський цементний
завод,
Миколаївська область     -"-     1   1991  -"-
 
Впровадження високо-
продуктивних млинів
замість застарілих -
всього            -"-     2   -"-  -"-
 
у тому числі:
 
Краматорський цементно-
шиферний комбінат,
Донецька область       -"-     1   -"-  -"-
 
Амвросіївський цементний
комбінат,
Донецька область       -"-     1   -"-  -"-
 
 
Впровадження установок по
відбору тепла від
корпусів обертових печей -
всього            уста-    7   1989-
               новок       1993
 
у тому числі:
 
Балаклійський цементно-
шиферний комбінат,
Харківська область      -"-     2   1989- Мінбуд-
                        1990  матеріалів
                           УРСР
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     1   1989  -"-
 
 
Ольшанський цементний
завод,
Миколаївська область     -"-     2   1989- -"-
                        1990
 
Амвросіївський цементний
комбінат,
Донецька область       -"-     2   1993  -"-
 
Впровадження установок по
використанню тепла
клінкеру для сушіння
добавок - всього       -"-     4   1988- -"-
                        1993
 
 
у тому числі:
 
Миколаївський цементно-
гірничий комбінат,
Львівська область      -"-     1   1988  -"-
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     1   1989  -"-
 
Амвросіївський цементний
комбінат, Донецька область  -"-     1   1992  -"-
 
Криворізький цементно-
гірничий комбінат,
Дніпропетровська область   -"-     1   1993  -"-
 
Впровадження млинів     млинів   3   1989-
"гідрофол" - всього              1991
 
у тому числі:
 
Кам'янець-Подільський
цементний завод,
Хмельницька область     -"-     1   1989  Мінбуд УРСР
 
Здолбунівський цементно-
шиферний комбінат,
Ровенська область      -"-     2   1991  -"-
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка