Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил


               Угода
           між державами-учасницями
   Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил
              (укр/рос)
 
   Дата підписання Україною: 30 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності для України: 30 грудня 1991 р.
 
  ( Зміни додатково див. в Угоді ( 997_348 ) від 22.01.1993 )
 
   Керуючись необхідністю узгодженого й організованого вирішення
питань в галузі управління Стратегічними силами і єдиного контролю
над  ядерною  зброєю,  Азербайджанська Республіка, Республіка
Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка
Киргизстан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка
Таджикистан, Туркменистан, Республіка Узбекистан та  Україна,
названі далі "Держави-учасниці Співдружності", домовилися про
нижченаведене:
               Стаття 1
   Термін "Стратегічні сили" означає: об'єднання, з'єднання,
частини, установи, військово-навчальні заклади Ракетних військ
стратегічного   призначення,   Військово-Повітряних   Сил,
Воєнно-Морського  Флоту,  Протиповітряної  оборони, Управління
начальника  космічних  засобів,  Повітряно-десантних  військ,
стратегічної й оперативної розвідки, ядерно-технічної частини, а
також сили, засоби й інші військові об'єкти, призначені для
управління і забезпечення Стратегічних сил колишнього Союзу РСР
(перелік визначається для кожної держави-учасниці Співдружності
окремим протоколом).
               Стаття 2
   Держави-учасниці Співдружності зобов'язуються дотримуватись
міжнародних договорів Союзу РСР і проводити узгоджену політику в
галузі  міжнародної  безпеки,  роззброєння  і  контролю  над
озброєннями, брати участь у підготовці і реалізації програм
скорочення озброєнь і Збройних Сил. Держави-учасниці Співдружності
негайно розпочинають переговори між собою, а також з іншими
державами, що раніше входили до складу Союзу РСР і не увійшли до
Співдружності, з метою забезпечення  гарантій  і  вироблення
механізмів виконання зазначених договорів.
               Стаття 3
   Держави-учасниці Співдружності   визнають   необхідність
об'єднаного командування Стратегічними силами і збереження єдиного
контролю над ядерною зброєю й іншими видами зброї масового
знищення Збройних Сил колишнього Союзу РСР.
               Стаття 4
   До повної ліквідації ядерної зброї рішення про необхідність
її застосування приймається Президентом Російської Федерації за
узгодженням з главами Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,
України  після  консультації з главами інших держав-учасниць
Співдружності.
   На період до повного знищення ядерна зброя, розміщена на
території  України,  знаходиться  під  контролем  об'єднаного
командування  Стратегічних  сил з метою її невикористання і
розукомплектування до кінця 1994 р., у тому числі тактичної
ядерної зброї - до 1 липня 1992 р.
   Процес знищення ядерної зброї, розміщеної  на  території
Республіки Білорусь і України, здійснюється за участю Республіки
Білорусь, Російської Федерації й України під спільним контролем
держав Співдружності.
               Стаття 5
   Статус Стратегічних сил і порядок проходження служби в них
визначаються спеціальною угодою.
               Стаття 6
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і припиняє
дію за  рішенням  держав-учасниць  або  Ради  глав  держав
Співдружності.
   Дія цієї  Угоди  припиняється  по  відношенню  до  тієї
держави-учасниці, з території якої будуть виведені Стратегічні
сили або вивезена ядерна зброя.
   Вчинено в м. Мінську 30 грудня 1991 року в одному примірнику
державними мовами держав-учасниць Співдружності.
   Усі тексти  мають  однакову  силу.  Дійсний  примірник
зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам-учасницям цієї Угоди його завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку              (підпис)
 (За винятком фінансування)
 За Республіку Вірменія                  (підпис)
 За Республіку Білорусь                  (підпис)
 За Республіку Казахстан                 (підпис)
 За Республіку Киргизстан                 (підпис)
 За Республіку Молдова                  (підпис)
 (За винятком фінансування)
 За Російську Федерацію                  (підпис)
 За Республіку Таджикистан                (підпис)
 За Республіку Туркменистан                (підпис)
 За Республіку Узбекистан                 (підпис)
 За Україну                        (підпис)
 
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
              Соглашение
   между государствами-участниками Содружества Независимых
        Государств по Стратегическим силам
 
   Руководствуясь необходимостью     согласованного    и
организованного  решения  вопросов  в  области  управления
Стратегическими силами и единого контроля над ядерным оружием,
Азербайджанская  Республика,  Республика  Армения,  Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика
Молдова,  Российская  Федерация,  Республика  Таджикистан,
Туркменистан,  Республика  Узбекистан и Украина, именуемые в
дальнейшем "Государства-участники Содружества",
   договорились о нижеследующем:
               Статья 1
   Термин  "Стратегические  силы"  означает:  объединения,
соединения, части, учреждения, военно-учебные заведения Ракетных
войск  стратегического  назначения,  Военно-Воздушных  Сил,
Военно-Морского Флота,  Противовоздушной  обороны,  Управления
начальника  космических  средств,  Воздушно-десантных  войск,
стратегической и оперативной разведки, ядерно-технической части, а
также силы, средства и другие военные объекты, предназначенные для
управления и обеспечения Стратегических сил бывшего Союза ССР
(перечень  определяется  для  каждого  государства-участника
Содружества отдельным протоколом).
               Статья 2
   Государства-участники  Содружества  обязуются  соблюдать
международные договоры Союза ССР и  проводить  согласованную
политику в области международной безопасности, разоружения и
контроля над вооружениями, участвовать в подготовке и реализации
программ  сокращения  вооружений  и   Вооруженных   Сил.
Государства-участники Содружества немедленно вступают в переговоры
между собой, а также с другими государствами, ранее входившими в
состав Союза ССР и не вошедшими в Содружество, с целью обеспечения
гарантий и выработки механизмов выполнения указанных договоров.
               Статья 3
   Государства-участники Содружества  признают  необходимость
объединенного командования Стратегическими силами и сохранения
единого контроля над ядерным оружием и другими видами оружия
массового уничтожения Вооруженных Сил бывшего Союза ССР.
               Статья 4
   До полной ликвидации ядерного оружия решение о необходимости
его применения принимается Президентом Российской Федерации по
согласованию с главами Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Украины в консультации с главами других государств-участников
Содружества.
   На период до полного уничтожения ядерное оружие, размещенное
на территории Украины, находится под контролем объединенного
командования Стратегических сил с целью его неиспользования и
разукомплектования к концу 1994 г., в том числе тактического
ядерного оружия - до 1 июля 1992 г.
   Процесс уничтожения  ядерного  оружия,  размещенного  на
территории Республики Беларусь и Украины, осуществляется при
участии Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины под
совместным контролем государств Содружества.
               Статья 5
   Статус Стратегических сил и порядок прохождения службы в них
определяется специальным соглашением.
               Статья 6
   Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и прекращает действие по решению государств-участников или Совета
глав государств Содружества.
   Действие этого Соглашения прекращается в отношении того
государства-участника, с территории которого  будут  выведены
Стратегические силы или вывезено ядерное оружие.
   Совершено в г.Минске 30 декабря 1991 года в одном экземпляре
на государственных языках государств-участников Содружества.
   Все тексты имеют одинаковую силу.  Подлинный  экземпляр
хранится в архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит  государствам-участникам  настоящего  Соглашения  его
заверенную копию.
 
 За Азербайджанскую Республику
  (За исключением финансирования)
 За Республику Армения
 За Республику Беларусь
 За Республику Казахстан
 За Республику Кыргызстан
 За Республику Молдова
  (За исключением финансирования)
 За Российскую Федерацию
 За Республику Таджикистан
 За Туркменистан
 За Республику Узбекистан
 За Украину
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка