Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по зв"язку


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 24 грудня 1991 р. N 373
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 236 ( 236-92-п ) від 08.05.92 )
     Питання Державного комітету України по зв'язку
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
зв'язку, що додається.
   2. Дозволити Державному комітетові України по зв'язку мати
колегію в складі 9 чоловік.
   3. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 9 вересня 1968 р. N 469 "Про затвердження
Положення про Міністерство зв'язку Української РСР" (ЗП УРСР,
1968 р., N 9, ст. 120).
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 30
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 1991 р. N 373
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет України по зв'язку
 
   1. Державний комітет України по зв'язку  (Держкомзв'язку
України) є центральним органом державного управління, підвідомчим
Кабінету Міністрів України.
   Держкомзв'язку України  здійснює  керівництво  поштовим,
телеграфним,  телефонним  зв'язком і радіозв'язком загального
користування, технічними засобами радіомовлення, радіофікації та
телебачення, спеціальним зв'язком і підрозділами фельд'єгерської
служби.
   Комітет, використовуючи  економічні  методи,  будує  свою
діяльність на принципах розмежування функцій державного управління
та безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами,
об'єднаннями, організаціями й установами.
   2. Держкомзв'язку  України  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України, її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує і
систематично контролює виконання законодавчих актів, рішень Уряду
України.
   Комітет узагальнює  практику застосування законодавства з
питань зв'язку, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і
вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держкомзв'язку України є:
   державне регулювання розвитку всіх видів зв'язку з метою
більш повного задоволення потреб у них населення, господарства та
оборони України;
   координація діяльності підприємств, об'єднань, організацій та
установ системи по забезпеченню безперебійної роботи всіх засобів
зв'язку, поліпшенню обслуговування і захисту прав споживачів
послуг;
   проведення єдиної технічної політики у  галузі  зв'язку,
впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи,
нових технологій;
   регулювання використання  радіочастот  і  радіоелектронних
засобів на території України;
   впровадження в практику прогресивних форм господарювання в
умовах ринкових відносин;
   підготовка та підвищення кваліфікації працівників зв'язку,
забезпечення  їх  соціального захисту, поліпшення житлових і
культурно-побутових умов, а також створення безпечних умов праці
на виробництві;
   координація зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств
зв'язку, забезпечення представництва України у міжнародних і
міждержавних організаціях по електричному і поштовому зв'язку.
   4. Держкомзв'язку України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України
у Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
   5. Держкомзв'язку  України, підвідомчі йому підприємства,
об'єднання, організації та установи становлять систему Комітету.
   6. Держкомзв'язку України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) розробляє пропозиції та обгрунтування до основних напрямів
і тенденцій економічного і соціального розвитку України з питань
зв'язку, перспективні та річні плани капітального будівництва
об'єктів зв'язку, що мають загальнодержавне і міжрегіональне
значення,  за  рахунок централізованих капіталовкладень і їх
фінансує, здійснює контроль за виконанням цих планів, координує
розподіл капіталовкладень по всіх джерелах фінансування, організує
інвестиційну діяльність згідно з концепцією розвитку галузі;
   б) розробляє з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями
проект бюджету Держкомзв'язку України, забезпечує контроль за
цільовим використанням бюджетних асигнувань;
   в) координує роботу підприємств, об'єднань, організацій та
установ, що беруть участь у єдиному технологічному процесі,
здійснює оперативне управління організацією зв'язку державних і
відомчих засобів електрозв'язку та радіофікації, підтримання їх
належного рівня та якості;
   г) координує технологічні процеси підвідомчих підприємств, що
забезпечують обробку і перевезення пошти, періодичних видань всіма
видами транспорту;
   д) вживає заходів до  задоволення  потреб  населення  і
господарства України у послугах зв'язку, розвитку міжнародних і
міждержавних мереж електрозв'язку, створює місця міжнародного
обміну й організує обробку і перевезення міжнародної пошти,
розвиває співробітництво з поштовою адміністрацією зарубіжних
країн,  організує випуск знаків поштової оплати України, їх
реалізацію на внутрішньому та зовнішньому ринку, видає дозвіл на
проведення робіт по розвитку засобів зв'язку і наданню відповідних
послуг;
   є) за дорученням Уряду забезпечує участь України у роботі
Всесвітнього поштового союзу і Міжнародного союзу електрозв'язку
по удосконаленню технологічних процесів, розробці доповнень і змін
до статуту Всесвітнього поштового союзу, Міжнародної конвенції
електрозв'язку, Всесвітньої поштової конвенції та відповідних
угод;
   ж) забезпечує проведення наукових досліджень, пов'язаних із
удосконаленням системи зв'язку, сприяє освоєнню нових технологій,
винаходів та раціоналізаторських пропозицій, обміну передовим
досвідом у цій справі;
   з) здійснює державний нагляд за використанням радіочастот і
радіоелектронних засобів на території України та забезпечує їх
електромагнітну  сумісність,  координує  взаємодію  Державної
інспекції електрозв'язку з органами державного управління;
   і) проводить організаційно-методичну роботу по реалізації
державної політики щодо  заробітної  плати  та  забезпеченню
дотримання державних гарантій з цього питання;
   к) здійснює методологічне керівництво й координацію планової,
економічної, фінансової, обліково-аналітичної роботи підприємств,
об'єднань, організацій та установ зв'язку;
   л) провадить  централізовані  розрахунки  по платежах до
бюджетів та фонду соціальної захищеності, забезпечує взаємодію з
фінансовими органами та державними податковими інспекціями;
   м) визначає політику цін і ціноутворення в сфері послуг
зв'язку, розробляє та вносить до відповідних органів пропозиції
щодо  тарифів  і цін на послуги, які підлягають державному
регулюванню;
   н) здійснює відповідно до  чинного  законодавства  облік
результатів  діяльності  підвідомчих  підприємств,  об'єднань,
організацій та установ за бухгалтерською і статистичною звітністю,
захищає їх юридичні, економічні та соціальні права, контролює
фінансово-господарську діяльність,  забезпечує  збереження  і
раціональне використання грошових, матеріальних й інших цінностей;
   о) сприяє  розвиткові  різноманітних  форм  власності,
впровадженню та рівноправному функціонуванню нових організаційних
форм господарювання - асоціацій, концернів та інших об'єднань,
підприємств, акціонерних товариств; забезпечує формування гнучкого
механізму управління в галузі та розв'язання соціально-економічних
проблем;
   п) установлює економічні, науково-технічні  та  виробничі
зв'язки із зарубіжними країнами, створює умови для діяльності
спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій;
   р) здійснює кадрову політику, укладає контракти з керівниками
підвідомчих  підприємств,  організацій  та установ; координує
діяльність підприємств, організацій та навчальних закладів, що
займаються підготовкою спеціалістів зв'язку і підвищенням їх
кваліфікації.
   Держкомзв'язку України  здійснює  функції  по  управлінню
державним  майном,  закріпленим  за  підвідомчими  Комітету
підприємствами, об'єднаннями, організаціями й установами,  за
винятком функцій, що входять до компетенції Фонду державного майна
України.
   7. Держкомзв'язку України має право:
   а) в установленому порядку створювати, реорганізувати  і
ліквідувати підприємства, об'єднання, організації та установи,
затверджувати їх статути й положення про них;
   б) одержувати  від  підвідомчих  підприємств,  об'єднань,
організацій та установ інформацію, необхідну для виконання завдань
і функцій Комітету, передбачених цим Положенням;
   в) залучати для розробки актуальних проблем розвитку галузі,
а  також  проведення  консультацій та експертизи проектів і
техніко-економічних обгрунтувань  заінтересовані  організації,
вчених, спеціалістів, у тому числі із зарубіжних країн.
   8. Держкомзв'язку України у межах своєї компетенції видає на
основі та на виконання чинного законодавства накази, організує і
перевіряє їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   9. Держкомзв'язку України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету  має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держкомзв'язку   України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій.
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління у
галузі зв'язку, розв'язання найважливіших проблем діяльності й
розвитку галузі у Держкомзв'язку України утворюється колегія у
складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а також
інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   11. У Держкомзв'язку України створюється науково-технічна
рада для розгляду пропозицій з основних напрямів розвитку науки і
техніки,  визначення  науково  обгрунтованої єдиної технічної
політики в галузі зв'язку.
   Склад науково-технічної  ради  і  положення  про  неї
затверджуються головою Комітету.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Держкомзв'язку  України  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   13. Держкомзв'язку  України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка