Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну гідрогеологічну карту України масштабу 1:200000


    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 372 від 15.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2001 р.
                   за N 929/6120
 
   Про затвердження Положення про Державну гідрогеологічну
         карту України масштабу 1:200000
 
   Відповідно до статей 1 і 4 Закону України "Про Державну
геологічну службу України" від 4 листопада 1999 р. N 1216-XIV
( 1216-14 ) та з метою забезпечення планомірного проведення
регіонального гідрогеологічного довивчення території України і її
окремих регіонів Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про Державну гідрогеологічну карту
України масштабу 1:200000 (далі - Положення), що додається.
   2. Увести в дію Положення з 1 січня 2002 р.
   3. Департаменту  геології та використання надр (Гурський
Д.С.):
   3.1. У п'ятиденний термін після затвердження подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3.2. У місячний термін після державної реєстрації забезпечити
тиражування та надсилання Положення до установ і організацій, що
належать  до  сфери  управління  Мінекоресурсів  України, та
зацікавленим організаціям.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря міністерства С.В.Гошовського.
 
 Міністр               С.І.Курикін
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів України
                   15.10.2001 р. N 372
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2001 р.
                   за N 929/6120
              Положення
      про Державну гідрогеологічну карту України
            масштабу 1:200000
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблене у відповідності до статей 1 та 4
Закону України  "Про  державну  геологічну  службу  України"
( 1216-14 ).
   1.2. Положення регламентує склад та  порядок  робіт  зі
складання та підготовки до видання Державної гідрогеологічної
карти України масштабу 1:200000.
   1.3. Положення є обов'язковим для виконання підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності, що здійснюють
планування,  фінансування  і виконання робіт з регіонального
гідрогеологічного довивчення території України.
   1.4. Державна гідрогеологічна карта України масштабу 1:200000
(далі  -  Держгідрогеолкарта-200)  є  базовою  багатоцільовою
комплексною гідрогеологічною основою для:
   - оцінки прогнозних ресурсів підземних вод;
   - вибору площ для виконання пошукових робіт на підземні води;
   - гідрогеологічного обгрунтування передпроектних  розробок
господарського освоєння території;
   - попередньої  оцінки  гідрогеолого-меліоративних  умов
території і можливостей використання підземних вод для зрошення
земель і обводнення пасовищ;
   - обгрунтування гідрогеохімічних пошуків корисних копалин;
   - розміщення мережі спостережень регіонального та державного
рівнів за режимом підземних вод;
   - загальної оцінки впливу  господарської  діяльності  на
гідрогеологічні умови території;
   - попередньої оцінки екогідрогеологічних умов;
   - складання  оглядових  гідрогеологічних  карт  різного
призначення;
   - одержання первинної інформації щодо створення регіональних
гідрогеологічних моделей басейнів підземних вод;
   - планування більш детальних гідрогеологічних робіт масштабу
1:50000 - 1:25000.
   1.5. Держгідрогеолкарта-200 - це комплект взаємоузгоджених
карт гідрогеологічного змісту в паперовій або електронній формах з
єдиною пояснювальною запискою, що складені та підготовлені до
видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами та за
єдиною системою умовних позначень.
   1.6. Держгідрогеолкарта-200 складається на  картографічній
основі, що виконана у відповідності до технічних умов щодо
складання і оформлення топографічної основи в паперовій або
електронній формах для геологічних карт масштабу 1:200000.
   1.7. Складання   і    підготовка    до    видання
Держгідрогеолокарти-200  здійснюються  за серіями аркушів, що
відповідають регіонам України і  виділені  за  особливостями
геологічної   будови   (Карпатська,   Волинсько-Подільська,
Центральноукраїнська,    Донбаська,    Дніпровсько-Донецька,
Причорноморська та Кримська).
   1.8. Геологічною основою Держгідрогеолкарти-200 є Державна
геологічна карта масштабу 1:200000. Положення про Державну
геологічну карту масштабу 1:200000 затверджено наказом Державного
комітету України по геології і використанню надр від 09.11.98 р.
N 163 ( z0008-99 ) та зареєстровано Міністерством юстиції України
06.01.99 N 8/3301.
   1.9. Держгідрогеолкарта-200 охоплює всю територію України за
аркушами масштабу 1:200000. Карти на суміжних номенклатурних
аркушах повинні обов'язково узгоджуватися між  собою.  Карти
складаються лише в межах України без відображення територій
суміжних країн з урахуванням природних та антропогенних чинників
впливу закордонних територій на гідрогеологічні умови України.
   1.10. Картографічна основа для Держгідрогеолкарти-200  та
порядок її використання узгоджуються з Департаментом геодезії,
картографії і кадастру Міністерства екології та природних ресурсів
України згідно з чинним законодавством.
   1.11. Для складання Держгідрогеолкарти-200 використовуються
усі  опубліковані  і  фондові  геологічні,  гідрогеологічні,
інженерно-геологічні, геофізичні та інші матеріали, існуючі на час
виконання картоскладальних робіт.
   1.12. Комплекти  Держгідрогеолкарти-200  створюються  за
результатами робіт з гідрогеологічного довивчення площ масштабу
1:200000 або камеральним способом з проведенням  мінімальних
обсягів ревізійних польових робіт. Черговість видання визначається
потребами держави і  планується  Департаментом  геології  та
використання надр Міністерства екології та природних ресурсів
України.
   1.13. Роботи  зі  складання  і  підготовки  до  видання
Держгідрогеолкарти-200 та гідрогеологічне довивчення площ масштабу
1:200000, яке випереджає їх, виконуються державними геологічними
підприємствами, підприємствами інших форм власності, що одержали
спеціальний дозвіл (ліцензію).
   1.14. До  типового   комплекту   Держгідрогеолкарти-200
обов'язково входять такі карти:
   - гідрогеологічна карта (зведена);
   - гідрогеологічна карта першого від поверхні водоносного
горизонту;
   - гідрогеологічна карта першого основного (міжпластового)
водоносного горизонту.
   У разі  поширення  на  площі  аркуша  кількох  основних
(міжпластових) водоносних горизонтів по кожному з них складаються:
   - гідрогеологічна карта основного водоносного горизонту;
   - карта гідродинамічних умов основного водоносного горизонту;
   - карта гідрохімічних умов основного водоносного горизонту.
   На усіх картах відображається  інформація  про  родовища
підземних  вод (питних, технічних, мінеральних, термальних і
промислових).
   Крім обов'язкових, до комплекту Держгідрогеолкарти-200 можуть
бути включені додаткові  карти,  які  визначені  геологічним
завданням.
   1.15. Гідрогеологічні  карти  супроводжуються  умовними
позначеннями  (легендою),  гідрогеологічними  розрізами  та
гідрогеологічною колонкою.
   1.16. Науково-методичне керівництво та координація робіт зі
створення,   складання   і   підготовки   до   видання
Держгідрогеолкарти-200 покладаються на Головну редакційну колегію
та спеціальний науково-методичний центр  з  гідрогеологічного
картування  та  картографування при Департаменті геології та
використання надр Міністерства екології та природних ресурсів
України.
   1.17. Аркуші (групи аркушів), що підготовлені до видання,
після  розгляду  науково-технічними  радами  підприємств  або
організацій, які виконували ці роботи, підлягають обов'язковій
апробації та затвердженню Науково-редакційною радою Департаменту
геології та використання надр Міністерства екології та природних
ресурсів України і після цього передаються для видання.
           2. Порядок використання
   2.1. Видані  комплекти  аркушів  Держгідрогеолкарти-200
призначені для вільного користування і передаються Державному
інформаційному геологічному фонду України "Геоінформ".
   2.2. Порядок надання комплектів Держгідрогеолкарти-200 для
користування визначається чинним законодавством України.
 
 Начальник Департаменту
 геології та використання надр            Д.С.Гурський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка