Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини "Укрекокомресурси" Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 203 від 10.09.2001
 
   Про затвердження Статуту Державної компанії з утилізації
    відходів як вторинної сировини "Укрекокомресурси"
     Міністерства економіки та з питань європейської
            інтеграції України
 
   У відповідності з пунктом 6.а постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про
впровадження системи  збирання,  сортування,  транспортування,
переробки та  утилізації  відходів  як  вторинної  сировини"
Н А К А З У Ю:
   Затвердити Статут Державної компанії з утилізації відходів як
вторинної  сировини  "Укрекокомресурси" Міністерства економіки
України (додається).
 
 Міністр                     О.Шлапак
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
Печерська районна державна      Наказ Міністерства економіки
адміністрація м. Києва        та з питань європейської
12.09.2001 N 22417          інтеграції
                   10.09.2001 N 203
 
Заступник Голови           Міністр
________________ Н.М. Колпакова    __________________ О.Шлапак
 
               СТАТУТ
   Державної компанії з утилізації відходів як вторинної
    сировини "Укрекокомресурси" Міністерства економіки
      та з питань європейської інтеграції України
 
            Ідентифікаційний код
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Державну компанію з утилізації відходів як вторинної
сировини "Укрекокомресурси" Міністерства економіки та з питань
європейської  інтеграції  України (далі - Компанія) створено
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915
( 915-2001-п ) "Про впровадження системи збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної
сировини" з метою проведення в Україні екологічної діяльності та
впровадження державної політики і надання допомоги в діяльності
підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері
збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації
відходів  як  вторинної  сировини, у тому числі, підвищення
ефективності у  сфері  поводження  з  відходами  споживання,
запобігання  накопичення  відходів,  створення  умов  для їх
роздільного  збирання,  переробки  та  утилізації,  зменшення
негативного впливу відходів на довкілля.
   Державна компанія "Укрекокомресурси" Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України є правонаступницею
Державної компанії "Укртарапереробка"  Міністерства  економіки
України.
   Компанія діє на підставі Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ).
   1.2. Компанія  у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Міністерства  економіки  та з питань європейської інтеграції
України, а також цим Статутом.
   1.3. Компанія має структурні підрозділи - управління  в
Автономній Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та
Севастополі, які діють на підставі Положень, що затверджуються
президентом Компанії.
   1.4. Повна назва компанії: Державна компанія з утилізації
відходів як вторинної сировини "Укрекокомресурси" Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України.
   Скорочена назва: Державна компанія "Укрекокомресурси".
   Місцезнаходження центрального  апарату  Компанії: Україна,
01021, Київ-21, Кловський узвіз, 4.
     2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
   2.1. Предмет діяльності:
   розробка, впровадження загальнодержавних систем і здійснення
робіт зі збирання, сортування, транспортування, переробки та
утилізації відходів як вторинної сировини, проведення робіт щодо
постійного вдосконалення цих систем;
   надання методичної,   консультативної,  науково-технічної
допомоги в діяльності підприємств, організацій, установ,  що
займаються збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та
утилізацією  відходів  як  вторинної  сировини,  мобілізація
фінансових,  матеріальних  і  науково-виробничих ресурсів для
інвестування заходів щодо максимального збирання, переробки та
утилізації відходів;
   сприяння розробці і впровадженню сучасних  технологій  і
обладнання, створенню потужностей для переробки і утилізації
відходів як вторинної сировини з орієнтацією  на  вирішення
економічних, екологічних та соціальних проблем України;
   сприяння встановленню ділових зовнішньоекономічних зв'язків
для підприємств із заготівлі, переробки та утилізації відходів;
   організація і сприяння проведенню робіт в Україні з розвитку
виробництва тари і пакувальних матеріалів, створення нових видів
тари, упаковки, сировини і матеріалів, а також обладнання і
технологічних ліній, необхідних для їх виготовлення і утилізації.
   2.2. Компанія відповідно до покладених на неї завдань:
   забезпечує впровадження систем і реалізацію загальнодержавної
політики щодо збирання, переробки та утилізації відходів як
вторинної сировини;
   здійснює реалізацію державної політики у сфері інвестиційної
діяльності шляхом проведення фінансової та матеріально-технічної
підтримки заходів, спрямованих на впровадження науково-технічних
розробок, нових технологій та обладнання у діяльність із збирання,
сортування, переробки та утилізації відходів;
   сприяє проведенню технічного переоснащення і реконструкції
підприємств у ході реалізації інвестиційних проектів, спрямованих
на впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами;
надає у лізинг обладнання та технічні засоби;
   бере участь у розробці та здійсненні комплексу заходів щодо
залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для підприємств із
заготівлі і переробки вторинних ресурсів;
   здійснює відповідно  до  чинного  законодавства  України
співробітництво з міжнародними фінансовими та іншими організаціями
іноземних держав, іноземними суб'єктами господарювання з питань,
пов'язаних з розвитком прогресивного таропакувального виробництва,
збиранням, переробкою та утилізацією тари, упаковки, інших твердих
побутових відходів, та зовнішньоекономічну діяльність;
   укладає із заготівельними та іншими підприємствами договори
на сортування, закупівлю, переробку, утилізацію та  поставку
вторинної сировини та здійснює контроль за їх виконанням, здійснює
посередницьку діяльність, гуртову та роздрібну торгівлю;
   для виконання конкретних робіт та надання послуг Компанія
залучає на договірних засадах-громадян, фахівців науково-дослідних
установ, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій тощо;
   здійснює та сприяє здійсненню підприємствами, установами,
організаціями експортно-імпортних операцій з питань закупівлі і
поставки вторинної сировини, технологій  та  обладнання  для
виробництва  та  утилізації  тари, пакувальних матеріалів та
відходів;
   організовує власне виробництво технологій та обладнання для
виробництва та утилізації тари,  пакувальних  матеріалів  та
відходів;
   взаємодіє з органами виконавчої влади з питань, що належать
до компетенції Компанії;
   організовує розробку пропозицій та проектів, бере участь у
розробці і експертизі інвестиційних проектів та програм у сфері
поводження з відходами як вторинною сировиною;
   сприяє реалізації інвестиційних проектів шляхом інвестиційних
вкладів, надання позики, лізингу виконавцям і замовникам цих
проектів та організації спільної з ними діяльності;
   створює інформаційну систему та  банки  даних  у  сфері
поводження з відходами;
   уживає заходів  щодо  створення  та  розвитку  системи
інфраструктури діяльності Компанії;
   формує тимчасові  творчі,  трудові колективи, організація
діяльності яких здійснюється відповідно до чинного законодавства;
   організовує навчання,   підвищення   кваліфікації   та
перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами та
організації  виробництва  тари  і  пакувальних  матеріалів у
вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах,  організаціях,
фірмах; Компанія відряджає своїх фахівців за кордон, а також
приймає у себе спеціалістів іноземних фірм;
   забезпечує здорові  і  безпечні умови роботи працівників
Компанії.
   2.3. Компанія з дотриманням норм чинного законодавства має
право:
   бути розпорядником  коштів  і  використовувати  їх  для
відшкодування затрат заготівельним та переробним організаціям і
підприємствам різних форм власності, на  впровадження  нових
технологій та обладнання, технологічного переоснащення і створення
нових виробничих потужностей із заготівлі та переробки вторинних
ресурсів, а також на адміністративно-господарські витрати для
утримання центрального  апарату  Компанії  і  її регіональних
управлінь, преміювання та інші витрати, пов'язані з діяльністю
Компанії;
   виступати замовником  і  виконавцем  робіт, пов'язаних з
виконанням покладених на Компанію обов'язків, та  реалізації
інвестиційних проектів;
   організовувати та  проводити  конкурси  на  виконання
інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток системи збирання,
сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної
тари  (упаковки), у межах інвестиційної діяльності володіти,
користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами вкладення
інвестицій, уключаючи і реінвестиції;
   здійснювати реінвестиції в підприємства з метою збільшення
обсягів заготівлі вторинної сировини та випуску готової продукції;
   здійснювати інноваційну діяльність;
   використовувати договірну форму фінансування інвестиційних
проектів;
   створювати бази, складські приміщення тощо для зберігання
матеріально-технічних ресурсів;
   займатися торгово-посередницькою та закупівельною діяльністю
в сфері поводження з відходами;
   проводити маркетингові  дослідження  на  внутрішньому  та
зовнішньому ринках з метою одержання достовірної інформації про
конкурентні   спроможності   товарів,   що   надаються
підприємствами-кредиторами  в  рахунок   погашення   своєї
заборгованості перед Компанією;
   реалізовувати вторинну  сировину,  неліквідні  матеріали,
відходи виробництва і споживання;
   реалізовувати продукцію, придбану за договорами;
   організовувати та  розвивати  фірмову торговельну мережу,
пов'язану з виконанням функцій Компанії;
   проводити рекламні  кампанії та організовувати виставкову
діяльність;
   створювати регіональні відділення, фонди як на території
України так і за її межами, бути їх учасниками, входити до складу
асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань;
   здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством.
          3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ
   3.1. Компанія є державним  підприємством  і  підвідомчою
Міністерству  економіки  та з питань європейської інтеграції
України.
   3.2. Компанія є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної
особи Компанія набуває з дня її державної реєстрації. Компанія має
самостійний  баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням,
штампи, знак для товарів та послуг, поточні рахунки в установах
банків, володіє майном, яке може набувати.
   3.3. Компанія з дотриманням вимог чинного законодавства має
право:
   залучати кредитні, позичкові, бюджетні кошти на провадження
діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів
утворення відходів, їх збиранням, перевезенням,  зберіганням,
обробленням,  утилізацією  та  видаленням,  знешкодженням  та
захороненням;
   одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку
від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
самоврядування інформацію, документи, матеріали, а від органів
державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на Компанію завдань;
   укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права,
нести  обов'язки,  бути  позивачем  і  відповідачем у суді,
господарському та третейському судах України, а також судах інших
держав.
        4. СТАТУТНИЙ ФОНД ТА МАЙНО КОМПАНІЇ
   4.1. Статутний фонд Компанії становить 173799 гривень і
сформовано за рахунок майна, переданого Міністерством економіки та
з питань європейської інтеграції України.
   4.2. Доходи  Компанії  формуються  за  рахунок  оплати
підприємствами, установами, організаціями та іншими суб'єктами
підприємницької діяльності послуг щодо збирання,  сортування,
транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної
сировини згідно із затвердженими в установленому порядку тарифами,
а також коштів, одержаних від інвестиційних вкладів, лізингових
платежів і надходжень від спільної з виконавцями інвестиційних
проектів  діяльності  та  інших  надходжень,  не заборонених
законодавством. Утримання апарату Компанії здійснюється за рахунок
цих коштів.
   4.3. Кошти Компанії зберігаються на рахунках в установах
банків і використовуються за призначенням згідно з цим Статутом та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з  цього
питання.
   4.4. Майно Компанії становлять основні фонди та оборотні
кошти,  а  також  цінності,  вартість яких відображається у
самостійному балансі Компанії.
   4.5. Майно Компанії закріплюється за нею на праві повного
господарського відання. Здійснюючи право повного господарського
відання, Компанія володіє,  користується  та  розпоряджається
зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які
дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
   4.6. Збитки, завдані Компанії в результаті порушення її
майнових  прав  громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються  Компанії  за  рішенням  суду  або
господарського суду.
   4.7. Компанія не несе відповідальності за дії Міністерства
економіки та з питань європейської  інтеграції  України,  а
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
не несе відповідальності за дії Компанії.
      5. УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
   5.1. Компанію очолює президент,  який  призначається  та
звільняється з посади Міністром економіки та з питань європейської
інтеграції України на контрактній основі.
   5.2. Президент Компанії у межах своїх повноважень на основі
та на виконання законодавчих актів України видає накази та
організовує і контролює їх виконання.
   5.3. Президент Компанії.
   Президент Компанії відповідно до покладених на нього завдань:
   - несе повну відповідальність за стан та діяльність Компанії;
   - здійснює загальне керівництво Компанією;
   - діє без довіреності від імені Компанії, представляє її в
усіх установах, підприємствах, організаціях;
   - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства та норм цього Статуту;
   - проводить   розподіл   функціональних   обов'язків
віце-президентів, керівників структурних підрозділів Компанії,
самостійно визначає структуру управління, затверджує  штатний
розклад  і  чисельність  Компанії  і регіональних управлінь,
затверджує положення про структурні підрозділи, центральний апарат
та регіональні відділення Компанії; призначає на посади і звільняє
з посад працівників  центрального  апарату  Компанії  і  її
регіональних управлінь;
   - установлює розпорядок робочого дня, змінність  роботи,
обирає форми і систему оплату праці, установлює працівникам
конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових
окладів; здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників
Компанії;
   - забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників
Компанії.
   5.4. Віце-президенти Компанії:
   - призначаються на посаду президентом Компанії;
   - без довіреності представляють інтереси Компанії та діють
від її імені в межах свої компетенції;
   - координують діяльність Компанії у  взаємовідносинах  з
виконавчими органами влади та управління, забезпечує їх взаємодію;
   - здійснюють інші повноваження.
   5.5. Трудовий колектив.
   Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності
Компанії  на  основі  трудового договору (контракту, угоди),
становлять трудовий колектив Компанії.
   Рішення соціально-економічних   питань,  що  стосуються
діяльності Компанії, виробляються і приймаються його органами
управління, а у випадках, передбачених законодавством, за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються
у колективному договорі. Колективним договором також регулюються
питання щодо охорони праці, виробничі та трудові  відносини
трудового колективу з адміністрацією Компанії.
   Питання соціального розвитку, уключаючи  поліпшення  умов
праці, життя та здоров'я, житлових умов, гарантії обов'язкового
медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей
вирішуються трудовим колективом за участю президента Компанії,
якщо інше не передбачено законодавством  та/або  колективним
договором.
          6. ТЕХНІЧНА РАДА КОМПАНІЇ
   6.1. Для  вирішення  найважливіших  питань  інвестиційної
політики, визначення головних принципів діяльності Компанії і
загальної  стратегії  розвитку  системи збирання, сортування,
транспортування, переробки та  утилізації  використаної  тари
(упаковки), контролю за використанням коштів та реалізацією на
конкурсних засадах інвестиційних проектів, президентом створюється
Технічна рада Компанії. Рішення на Технічній раді приймаються
колегіально.
   6.2. Технічна  рада  є постійно діючим дорадчим органом
Компанії.
   6.3. У своїй діяльності Технічна рада керується  чинним
законодавством України та цим Статутом.
   6.4. Основними  завданнями  Технічної  ради є: вирішення
найважливіших питань інвестиційної діяльності Державної компанії
"Укрекокомресурси", пов'язаних із впровадженням системи збирання,
сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як
вторинної сировини;
   розгляд та надання пропозицій щодо фінансування інвестиційних
проектів;
   надання пропозицій щодо доцільності впровадження поданих на
розгляд проектів з розробки та впровадження сучасних технологій,
обладнання, створення нових та реконструкція і розширення існуючих
потужностей для переробки та утилізації відходів як вторинної
сировини з орієнтацією на вирішення економічних, екологічних та
соціальних проблем в Україні;
   надання пропозицій щодо доцільності  здійснення  спільних
проектів.
   6.5. Очолює Технічну раду голова, що за своєю посадою є
президентом Компанії. Технічна рада проводить свою діяльність
згідно з планами, що складаються на півроку.
   Технічна рада   має   секретаріат,   який   здійснює
організаційно-оперативну роботу з підготовки засідань Ради в
період між засіданнями Технічної  ради.  Очолює  секретаріат
відповідальний секретар Технічної ради.
   6.6. До складу Ради входять працівники Компанії, представники
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ,
організацій, діяльність яких пов'язана із сферою поводження з
відходами і діяльністю Компанії.
   6.7. Засідання Технічної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.
   Засідання Технічної ради проводяться у разі потреби, але не
рідше одного разу на півріччя.
   Рішення Технічної  ради  приймаються  простою  більшістю
присутніх членів та оформляються протоколами, які підписуються
головою Технічної ради і відповідальним секретарем, а також
затверджуються наказами Державної компанії "Укрекокомресурси".
   6.8. Зацікавлені підприємства, установи, організації, фізичні
і юридичні особи свої пропозиції щодо фінансування інвестиційних
проектів подають до секретаріату Технічної ради.
   6.9. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, які
фінансуються за рахунок коштів, які надходять на рахунок Компанії
від надання послуг із збирання, сортування, транспортування,
переробки та утилізації використаної тари, та персональний склад
Технічної ради затверджує голова Ради.
           7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
   7.1. Компанія здійснює бухгалтерський та податковий облік
результатів своєї виробничо-господарської діяльності, а також веде
статистичну звітність та подає їх у встановленому порядку і обсязі
органам державної статистики, податкової адміністрації та іншим
уповноваженим органам влади.
        8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   8.1. Компанія  самостійно  здійснює  зовнішньоекономічну
діяльність, у тому числі і зовнішньоторговельну діяльність, яка
регулюється законодавством України. Валютна виручка зараховується
на валютний рахунок Компанії і використовується нею самостійно
згідно з законодавством.
        9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
   9.1. Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її
реорганізації або ліквідації.
   9.2. Реорганізація або ліквідація  Компанії  здійснюється
Міністерством  економіки та з питань європейської інтеграції
України за погодженням з Кабінетом Міністрів України. У разі
реорганізації  Компанії,  вся  сукупність прав та обов'язків
переходить до її правонаступника.
   9.3. Ліквідація Компанії здійснюється ліквідаційною комісією,
яка створюється органом, який ухвалив рішення про ліквідацію.
   9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії і
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і
передає його на затвердження органу, який її призначив.
   9.5. Кошти, одержані внаслідок реалізації майна Компанії
після задоволення вимог кредиторів та оплати праці працівників,
переходять  у  власність Міністерства економіки та з питань
європейської  інтеграції  України  або  визначеного  ним
правонаступника.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка