Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2001 р. N 403


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 16 листопада 2001 р. N 510-р
                Київ
 
        Про внесення змін до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
          від 31 серпня 2001 р. N 403
 
   Внести до першочергових заходів Кабінету Міністрів України на
III та IV квартали 2001 р., затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 2001 р. N 403 ( 403-2001-р ), такі
зміни:
   1) доповнити першочергові заходи Кабінету Міністрів України
на III та IV квартали 2001 р. заходами, що додаються;
   2) у пункті 10 слово "вересень" замінити словом "грудень";
   3) у пункті 23 слова "листопад" замінити словами "грудень";
   4) пункт 33 виключити;
   5) в абзаці першому пункту 34 слово "Мін'юст" замінити
словами "Державний комітет у справах національностей та міграції",
абзац другий після слів "Мінкультури, Мін'юст" доповнити словами
"Державний комітет у справах національностей та міграції";
   6) в абзаці другому пункту 71 слова "для державних потреб"
замінити словами "за державні кошти";
   7) пункт 75 після слова "Мінфін" доповнити словами "Фонд
державного майна, Мін'юст, Національний банк";
   8) пункти 88, 90-93 виключити;
   9) у пункті 104 слово "жовтень" замінити словом "листопад";
   10) абзац перший пункту 110 після слова "МНС" доповнити
словами "МОЗ, Мінекоресурсів";
   11) у пункті 117 слово "Мін'юст" замінити словами "Державний
комітет у справах національностей та міграції".
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 18
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 16 листопада 2001 р. N 510-р
               ПЕРЕЛІК
     заходів, якими доповнюються першочергові заходи
   Кабінету Міністрів України на III та IV квартали 2001 р.
             ( 403-2001-р )
 
 
------------------------------------------------------------------------------
   Зміст заходу      |Механізми реалізації|  Відповідальні | Термін
              |(нормативно-правове |   виконавці  | викона-
              |  забезпечення)  |         |  ння
------------------------------------------------------------------------------
      I. Посилення соціальної спрямованості ринкових реформ
         Реформування системи соціального захисту,
    забезпечення соціальних гарантій для вразливих верств населення
 
 1. Визначити   стратегію постанова Кабінету Мінпраці      грудень
  переходу  до  надання Міністрів України  Мінфін
  пільг   і   субсидій           Міністерство
  населенню  у  грошовій           економіки та з
  формі                     питань
                         європейської
                         інтеграції
                         Мінтранс
                         Мінпаливенерго
                         МОЗ
                         МВС
                         Міноборони
                         МНС
                         Мін'юст
                         СБУ
                         Держкомкордон
                         Держбуд
                         Держкомзем
                         Держкомзв'язку
                         Держпідприємництво
                         разом з
                         Федерацією
                         профспілок та
                         Конфедерацією
                         роботодавців
    Пенсійна реформа, посилення соціальної захищеності пенсіонерів
 
 2. Затвердити заходи  щодо розпорядження    Мінпраці      листопад
  реалізації   завдань, Кабінету Міністрів Мінфін
  визначених у  Посланні України       Міністерство
  Президента  України до           економіки та з
  Верховної Ради України           питань
  та  Кабінету Міністрів           європейської
  України від 10 жовтня           інтеграції
  2001 р. N 1-14/1349 "Про           Мін'юст
  основні     напрями           Пенсійний фонд
  реформування   системи           Державна комісія з
  пенсійного забезпечення           цінних паперів та
  населення України"              фондового ринку
                         Державна податкова
                         адміністрація
                         Держбуд
                         Держкомінформ
                         Держкомзем
                         Держпідприємництво
                         разом з
                         Національним банком,
                         Федерацією
                         профспілок та
                         Конфедерацією
                         роботодавців
   II. Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку людини
 
  Підвищення освітнього рівня населення та забезпечення доступності освіти
 
 3. Здійснити    заходи, постанова Кабінету МОН        грудень
  спрямовані на поліпшення Міністрів  України Мінфін
  умов     професійної "Про    цільову Міністерство
  діяльності педагогічних державну  програму економіки та з
  працівників, утвердження "Вчитель"      питань
  їх високого статусу в           європейської
  суспільстві,  вирішення           інтеграції
  фахових,  кадрових  та           Мінпраці
  соціальних питань               Мін'юст
                         Рада міністрів
                         Автономної
                         Республіки Крим,
                         обласні, Київська
                         та Севастопольська
                         міські
                         держадміністрації
 
 4. Здійснити заходи  щодо постанова Кабінету МОН        грудень
  забезпечення доступності Міністрів  України Мінфін
  позашкільної   освіти, "Про    програму Міністерство
  надання організаційної і розвитку      економіки та з
  фінансової   підтримки позашкільних    питань
  діяльності державних та навчальних     європейської
  комунальних позашкільних закладів"      інтеграції
  навчальних   закладів,           Мінкультури
  збереження та розвитку           Мін'юст
  їх мережі, недопущення           Держкоммолодь-
  перепрофілювання,               спорттуризм
  реорганізації     та           Рада міністрів
  ліквідації                  Автономної
                         Республіки Крим,
                         обласні, Київська
                         та Севастопольська
                         міські
                         держадміністрації
        III. Закріплення позитивних тенденцій розвитку
      та створення умов для стійкого економічного зростання
          Розбудова фінансово-кредитної системи
 
 5. Забезпечити  ефективне проект    Указу Міністерство    листопад
  державне регулювання та Президента України економіки та з
  контроль     ринків про  уповноважений питань
  фінансових послуг     орган  виконавчої європейської
               влади  з  питань інтеграції
               регулювання ринків Мінфін
               фінансових послуг  Мін'юст
                         Державна комісія
                         з цінних паперів
                         та фондового ринку
                         Антимонопольний
                         комітет
                         Держпідприємництво
                         разом з
                         Національним банком
          Ефективне управління державним майном
 
 6. Забезпечити раціональне постанова Кабінету Міністерство    жовтень
  використання  державних Міністрів  України економіки та
  коштів під час закупівлі "Про внесення змін з питань
  товарів, робіт і послуг до    постанови європейської
  для  державних  потреб Кабінету Міністрів інтеграції
               України  від  29 Мінфін
               лютого   1996 р. Мін'юст
               N 266 "Про Порядок
               формування    та
               розміщення
               державних замовлень
               на     поставку
               продукції    для
               державних потреб і
               контролю  за  їх
               виконанням"
     IV. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки
    Реформування енергетичного сектору, ядерна та радіаційна безпека
 
 7. Забезпечити  реалізацію постанова Кабінету Мінпаливенерго   листопад
  проектів    технічної Міністрів  України Міністерство
  допомоги       на "Про  призначення економіки та з
  Чорнобильській   АЕС, експлуатуючої    питань
  дотримання   принципів організації     європейської
  ядерної  безпеки  та (оператора) ядерної інтеграції
  відповідальність   за установки   щодо Мін'юст
  ядерну шкоду       Чорнобильської   Державний комітет
               атомної       ядерного
               електростанції  та регулювання
               внесення змін  до
               постанови Кабінету
               Міністрів  України
               від 8 червня 1998
               р. N 830"
 
 
 8. Удосконалити  механізм постанова Кабінету Мінпаливенерго   листопад
  надання  допомоги  для Міністрів  України Фонд державного
  ліквідації   наслідків "Про заходи  щодо майна
  стихійного  лиха  на повернення коштів, Мінфін
  поворотній основі     виділених    із МНС
               резервного  фонду Мін'юст
               Кабінету Міністрів
               України     для
               ліквідації
               наслідків
               стихійного   лиха
               26-27   листопада
               2000 р."
 
 9. Удосконалити  механізм постанова Кабінету Мінпаливенерго   листопад
  надання    державної Міністрів  України Мінфін
  підтримки вугледобувним "Про  затвердження Міністерство
  підприємствам       Порядку визначення економіки та з
               та     надання питань
               державної підтримки європейської
               вугледобувним    інтеграції
               підприємствам"   Мін'юст
 
10. Забезпечити  надійність постанова Кабінету Мінпаливенерго  листопад
  постачання економіки та Міністрів  України Міністерство
  населення   природним "Про    порядок економіки та з
  газом           забезпечення    питань
               галузей       європейської
               національної    інтеграції
               економіки    та Мін'юст
               населення природним НАК "Нафтогаз
               газом"       України"
   Земельна реформа, ринкові перетворення в агропромисловому комплексі
 
11. Удосконалити   систему Проект    Закону Мінагрополітики  грудень
  біржової    торгівлі України    "Про Міністерство
  сільськогосподарською   внесення  змін  і економіки та з
  продукцією        доповнень до Закону питань
               України    "Про європейської
               товарну біржу"   інтеграції
                         Мінфін
                         Мін'юст
                         Національна асоціація
                         бірж України
           VI. Інтеграція до світової економіки
          Вступ до Світової організації торгівлі
 
12. Здійснити   додаткові проект    Указу Міністерство    грудень
  заходи  щодо  вступу Президента України економіки та з
  України до СОТ      "Про  затвердження питань
               Програми  заходів європейської
               щодо вступу України інтеграції
               до СОТ"       МЗС
                         Мінагрополітики
                         МОН
                         МОЗ
                         Мінпромполітики
                         Мінтранс
                         Мінфін
                         Мін'юст
                         Антимонопольний
                         комітет
                         Держмитслужба
                         Державна
                         податкова
                         адміністрація
                         Фонд державного
                         майна
                         Держкомзв'язку
                         Держстандарт
                         Держкомстат
         Реалізація конкурентних переваг у торгівлі
       з країнами СНД та іншими торговельними партнерами
 
13. Удосконалити  нетарифне постанова Кабінету Міністерство    грудень
  регулювання експорту та Міністрів  України економіки та з
  імпорту товарів      "Про  затвердження питань
               переліку  товарів, європейської
               експорт та імпорт інтеграції
               яких    підлягає Мінагрополітики
               квотуванню    і МОЗ
               ліцензуванню у 2002 МОН
               році"        Мінпромполітики
                         Мінекоресурсів
                         Мінфін
                         Мін'юст
                         Держмитслужба
                         разом з
                         Національним банком
    Нова якість співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
 
14. Удосконалити   систему проект    Закону Міністерство    листопад
  залучення       та України    "Про економіки та з
  використання міжнародної внесення змін  до питань
  технічної допомоги    деяких   законів європейської
               України з  питань інтеграції
               оподаткування"   Мінфін
                         Державна податкова
                         адміністрація
                         Держмитслужба
                         МЗС
                         Мін'юст
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка