Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2002 рік


           МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
      ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 267 від 08.11.2001
 
    Про реалізацію заходів щодо виконання Національної
     програми сприяння розвитку малого підприємництва
           в Україні на 2002 рік
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 р. N 463-р ( 463-2001-р ) "Про заходи щодо виконання
Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні на 2002 рік" Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Державного секретаря, керівникам департаментів
та структурних підрозділів забезпечити у встановлені терміни
згідно з додатком реалізацію заходів щодо виконання Національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2002
рік (далі - заходи).
   2. Структурним  підрозділам, відповідальним за реалізацію
заходів, щокварталу, не пізніше 10 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, подавати управлінню регуляторної політики у
сфері підприємництва вичерпну інформацію про хід їх реалізації.
   3. Управлінню регуляторної політики у сфері підприємництва
забезпечити узагальнення і подання не пізніше 15 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, Державному комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва інформації про  стан
виконання заходів.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Уманського І.І.
 
 Міністр                         О.Шлапак
                      Додаток
             до наказу Міністерства економіки та
             з питань європейської інтеграції України
             від 08.11.2001 р. N 267
 
               Заходи
     щодо виконання Національної програми сприяння
    розвитку малого підприємництва в Україні на 2002 рік
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |N заходу |  Зміст заходу   |  Термін  |         Виконавці         |  Очікувані
п/п|згідно з |           | виконання, |--------------------------------------------|  результати
  |розпоряд-|           | 2002 рік  |   згідно з    |  у тому числі в  |
  |женням  |           |      |  розпорядженням  |Міністерстві економіки|
  |Кабінету |           |      | Кабінету Міністрів |   та з питань   |
  |Міністрів|           |      |  України від    |   європейської   |
  |України |           |      | 26 вересня 2001 р. | інтеграції України  |
  |від 26  |           |      |   N 463-р     |           |
  |вересня |           |      |  ( 463-2001-р )  |           |
  |2001 р. |           |      |           |           |
  |N 463-р |           |      |           |           |
---+---------+----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
 1 |  2  |     3      |   4   |     5      |     6      |   7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. |  1.  |           |      |           |           |
  |     |Розроблення проектів: |      |           |           |
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |Закону України "Про  |у      |Мінагрополітики   |департамент розвитку |законодавче
  |     |особисте селянське  |тримісячний |Держкомзем      |ринків        |забезпечення
  |     |господарство"     |термін після|Мінекономіки     |управління розвитку  |реалізації права
  |     |           |прийняття  |Мінфін        |ринків продовольства |громадян на
  |     |           |Земельного |Мінпраці       |та          |організацію
  |     |           |кодексу   |Мін'юст       |сільськогосподарської |особистих
  |     |           |України   |           |продукції       |селянських
  |     |           |      |           |           |господарств
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |нормативно-правового |III квартал |Держпідприємництво  |департамент      |захист прав і
  |     |акта щодо посилення  |      |Мін'юст       |структурної політики |законних
  |     |персональної     |      |інші центральні та  |управління      |інтересів
  |     |відповідальності   |      |місцеві органи    |регуляторної політики |суб'єктів
  |     |посадових осіб органів|      |виконавчої влади   |у сфері підприємництва|підприємницької
  |     |виконавчої влади та  |      |           |департамент      |діяльності
  |     |органів місцевого   |      |           |регіональної політики |
  |     |самоврядування за   |      |           |управління аналізу та |
  |     |прийняття рішень, що |      |           |прогнозування     |
  |     |погіршують умови   |      |           |регіонального розвитку|
  |     |провадження      |      |           |управління з     |
  |     |підприємницької    |      |           |економічних питань  |
  |     |діяльності, за    |      |           |місцевого       |
  |     |примусове залучення  |      |           |самоврядування    |
  |     |коштів суб'єктів   |      |           |           |
  |     |підприємницької    |      |           |           |
  |     |діяльності, в тому  |      |           |           |
  |     |числі до фондів,   |      |           |           |
  |     |утворення яких не   |      |           |           |
  |     |передбачено законами |      |           |           |
  |     |України або внесення |      |           |           |
  |     |коштів до яких є   |      |           |           |
  |     |добровільним     |      |           |           |
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |Закону України "Про  |IV квартал |Держпідприємництво  |департамент      |удосконалення
  |     |внесення змін до   |      |Мін'юст       |структурної політики |дозвільної
  |     |деяких законодавчих  |      |інші центральні та  |управління      |системи у сфері
  |     |актів щодо визначення |      |місцеві органи    |регуляторної політики |підприємництва,
  |     |порядку видачі    |      |виконавчої влади   |у сфері підприємництва|сприяння
  |     |суб'єктам       |      |           |структурні підрозділи |залученню широких
  |     |підприємницької    |      |           |Міністерства     |верств населення
  |     |діяльності дозволів, |      |           |           |до
  |     |погоджень на     |      |           |           |підприємницької
  |     |започаткування    |      |           |           |діяльності
  |     |безліцензійного    |      |           |           |
  |     |бізнесу" та постанови |      |           |           |
  |     |Кабінету Міністрів  |      |           |           |
  |     |України щодо     |      |           |           |
  |     |встановлення переліку |      |           |           |
  |     |дозволів, погоджень на|      |           |           |
  |     |започаткування    |      |           |           |
  |     |безліцензійного    |      |           |           |
  |     |бізнесу        |      |           |           |
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |Закону України "Про  |III квартал |Мінагрополітики   |департамент розвитку |сприяння розвитку
  |     |Національну      |      |Мінекономіки     |ринків        |підприємницької
  |     |сільськогосподарську |      |Мінфін        |управління розвитку  |діяльності в
  |     |дорадчу службу"    |      |Мін'юст       |ринків продовольства |сільській
  |     |           |      |           |та          |місцевості
  |     |           |      |           |сільськогосподарської |
  |     |           |      |           |продукції       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. |  3.  |Оптимізація      |      |           |           |
  |     |адміністративного   |      |           |           |
  |     |правового регулювання |      |           |           |
  |     |економічних відносин у|      |           |           |
  |     |сфері підприємництва, |      |           |           |
  |     |зокрема:       |      |           |           |
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |забезпечення     |Протягом  |Держпідприємництво  |структурні підрозділи |урахування
  |     |публічного обговорення|року    |інші центральні та  |Міністерства, які   |пропозицій
  |     |проектів регуляторних |      |місцеві органи    |розробляють      |громадськості під
  |     |актів, які істотно  |      |виконавчої влади   |регуляторні акти   |час розроблення
  |     |впливають на ринкове |      |           |           |проектів
  |     |середовище, зачіпають |      |           |           |регуляторних
  |     |права і законні    |      |           |           |актів
  |     |інтереси підприємців |      |           |           |
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |забезпечення     |  -"-   |    -"-     |структурні підрозділи |удосконалення
  |     |відстеження      |      |           |Міністерства, які   |державного
  |     |ефективності дії   |      |           |розробляють      |регулювання
  |     |регуляторних актів  |      |           |регуляторні акти   |підприємницької
  |     |           |      |           |           |діяльності
  |     |----------------------+------------+---------------------+----------------------+-----------------
  |     |впровадження практики |  -"-   |    -"-     |структурні підрозділи |скасування
  |     |перегляду неефективних|      |           |Міністерства, які   |регуляторних
  |     |регуляторних актів  |      |           |розробляють      |актів, що
  |     |           |      |           |регуляторні акти   |стримують
  |     |           |      |           |           |розвиток
  |     |           |      |           |           |підприємницької
  |     |           |      |           |           |діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. |  8.  |Участь у реалізації  |Протягом  |Мінекономіки     |департамент      |прискорення
  |     |заходів щодо підтримки|року    |Держпідприємництво  |міжнародного розвитку |економічних
  |     |розвитку       |      |МЗС         |та європейської    |реформ в Україні
  |     |підприємництва шляхом |      |Рада міністрів    |інтеграції      |та заохочення
  |     |виконання програм   |      |Автономної Республіки|управління      |створення і
  |     |міжнародної технічної |      |Крим, обласні,    |двостороннього    |розвитку малих
  |     |допомоги в рамках   |      |Київська та     |співробітництва у   |приватних
  |     |двостороннього    |      |Севастопольська   |галузі координації  |підприємств,
  |     |співробітництва з   |      |міські        |міжнародної технічної |створення мережі
  |     |Урядом США та Програми|      |держадміністрації  |допомоги       |центрів для
  |     |інтеграції України до |      |           |управління      |надання послуг
  |     |Європейського Союзу  |      |           |співробітництва з ЄС |суб'єктам малого
  |     |           |      |           |та багатостороннього |та середнього
  |     |           |      |           |співробітництва у   |бізнесу,
  |     |           |      |           |галузі координації  |реформування
  |     |           |      |           |міжнародної технічної |фінансового
  |     |           |      |           |допомоги       |сектору,
  |     |           |      |           |           |підготовка
  |     |           |      |           |           |спеціалістів у
  |     |           |      |           |           |сфері малого і
  |     |           |      |           |           |середнього
  |     |           |      |           |           |підприємництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. |  13.  |Розповсюдження    |Протягом  |Мінекономіки     |департамент      |сприяння
  |     |інформації щодо    |року    |Торгово-промислова  |міжнародного розвитку |залученню
  |     |експортних пропозицій |      |палата        |та європейської    |інвестицій,
  |     |малих і середніх   |      |           |інтеграції      |збільшення
  |     |підприємств за    |      |           |управління міжнародних|торговельного
  |     |кордоном через    |      |           |інвестиційних програм |обороту,
  |     |торговельні місії, а |      |           |та проектів      |стимулювання
  |     |також торговельних та |      |           |департамент      |створення
  |     |інвестиційних     |      |           |міжнародного     |спільних
  |     |пропозицій іноземних |      |           |торговельно-економіч- |підприємств
  |     |підприємців      |      |           |ного співробітництва |
  |     |           |      |           |управління      |
  |     |           |      |           |торговельно-економіч- |
  |     |           |      |           |них зв'язків з країна-|
  |     |           |      |           |ми Європи, США та   |
  |     |           |      |           |Канадою        |
  |     |           |      |           |управління зарубіжних |
  |     |           |      |           |представництв     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. |  15.  |Залучення незайнятого |Протягом  |Держкоммолодьспорт- |департамент      |зменшення рівня
  |     |населення до     |року    |туризм        |економічної стратегії |безробіття серед
  |     |організації та    |      |Держпідприємництво  |управління з питань  |сільського
  |     |розвитку сільського  |      |Мінпраці       |людського розвитку  |населення,
  |     |зеленого туризму   |      |інші центральні та  |управління соціальних |зниження
  |     |           |      |місцеві органи    |прогнозів та     |соціальної
  |     |           |      |виконавчої влади   |економічної експертизи|напруженості
  |     |           |      |           |соціальних реформ   |
  |     |           |      |           |департамент      |
  |     |           |      |           |регіональної політики |
  |     |           |      |           |управління аналізу та |
  |     |           |      |           |прогнозування     |
  |     |           |      |           |регіонального розвитку|
  |     |           |      |           |департамент      |
  |     |           |      |           |структурної політики |
  |     |           |      |           |управління      |
  |     |           |      |           |інвестиційної     |
  |     |           |      |           |політики, фондового та|
  |     |           |      |           |страхового ринків   |
  |     |           |      |           |управління      |
  |     |           |      |           |регуляторної політики |
  |     |           |      |           |у сфері        |
  |     |           |      |           |підприємництва    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління регуляторної
 політики у сфері підприємництва            А.Сисолятін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка