Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо листа Державної податкової адміністрації у Сумській області від 12.09.2001 р. N 10111/8/15-105


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 13606/7/15-1117 від 10.10.2001
 
     Щодо листа Державної податкової адміністрації у
    Сумській області від 12.09.2001 р. N 10111/8/15-105
 
   Державна податкова  адміністрація України розглянула лист
Державної податкової адміністрації у  Сумській  області  від
12.09.2001 р. N 10111/8/15-105 і повідомляє.
   Відповідно до пункту 16.7 статті 16 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)
протягом кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та
виробників сільськогосподарської продукції, сплачують авансові
внески податку до бюджету за перший та другий місяць кварталу,
визначені згідно з пунктом 16.3 цього Закону наростаючим підсумком
з початку року.
   Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого
та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа
другого і третього місяця такого кварталу відповідно.
   Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку
самостійно, без подання декларації про прибуток. Повідомлення про
результати таких розрахунків надсилається податковому органу в
терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції
за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів
внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не
застосовуються.
   Пунктами 16.2, 16.3 ст. 16 Закону ( 334/94-ВР ) встановлено,
що податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною
статтею 10 Закону, від прибутку, що підлягає оподаткуванню,
розрахованому згідно з пунктом 3.1 Закону, з урахуванням положень
пунктів 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.8, 16.9 та статті 6 Закону, та
зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником
податку згідно з Законом України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності".
   Одночасно відповідно до п. 3.1 ст. 3 Закону ( 334/94-ВР )
об'єктом  оподаткування є прибуток, який визначається шляхом
зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду,
визначеного згідно з пунктом 4.3 Закону, на суму валових витрат
платника податку, визначених статтею 5 цього Закону, та суму
амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9
Закону.
   Таким чином, при розрахунку авансових внесків податку на
прибуток база оподаткування визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу місяця, за який розраховуються
авансові  внески,  на суму валових витрат, які призвели до
виникнення цього доходу, та на суму амортизаційних відрахувань,
розрахованих як одна третина від квартальної суми амортизаційних
відрахувань. При проведенні такого розрахунку також застосовуються
вимоги пункту 5.9 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ).
   Листом Державної  податкової  адміністрації  України  від
17.07.2001 р. N 9495/7/15-1217 було зобов'язано голів обласних
апаратів організувати проведення оперативних перевірок поданих
податкових декларацій (повідомлень про авансові розрахунки) тих
платників податку, які зменшили нарахування податку в порівнянні з
попереднім звітним (податковим) періодом.
   Таким чином, органи податкової служби у Сумській області у
разі виявлення фактів значного зменшення платниками податку без
достатніх на то підстав нарахування податку в порівнянні з
попереднім  звітним  (податковим)  періодом повинні здійснити
перевірку, з виходом на місце, відповідності поданих авансових
повідомлень  фактично  отриманим  результатам  господарської
діяльності цих платників. У випадку викриття помилок при складанні
авансових повідомлень органи податкової служби у Сумській області
повинні донарахувати авансовий внесок і стягнути його разом з
фінансовими  санкціями  та  пенею. Підставою для нарахування
фінансових санкцій є підпункт 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Закону
України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (далі -  Закон  N  2181-III).
Відповідно до цього підпункту у разі, коли контролюючий орган
самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника
податків за підставами, викладеними у підпункті "б" підпункту
4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону N 2181-III, такий платник
податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від
суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для
такого  податку,  збору (обов'язкового платежу), починаючи з
податкового періоду, на який припадає  така  недоплата,  та
закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким
платником податків податкового повідомлення від контролюючого
органу, але не більше двадцяти п'яти відсотків такої суми та не
менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В свою
чергу підпунктом "б" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону
N 2181-III передбачено, що  контролюючий  орган  зобов'язаний
самостійно  визначити  суму податкового зобов'язання платника
податків у разі, якщо дані документальних перевірок результатів
діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення
суми його податкових  зобов'язань,  заявлених  у  податкових
деклараціях.
   Таким чином, саме в ході тематичної документальної перевірки
поданих  авансових повідомлень, яка оперативно проводиться у
другому-третьому місяці звітного кварталу, тобто до настання
граничного  терміну подання податкової декларації за звітний
квартал, законодавством надано реальну можливість ефективного
адміністрування справляння податку на прибуток за результатами
місяця.
   Одночасно невирішеною  залишається  проблема  застосування
штрафних санкцій за відхилення даних авансових розрахунків від
даних  податкової  декларації  за  квартал  після  настання
вищезазначеного граничного терміну подання квартальної податкової
звітності.
   Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює
відповідальність платників податку - нарахування і сплати пені та
штрафних санкцій, що застосовуються  до  платників  податків
контролюючими органами, є виключно Закон України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
   Відповідно  до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) податкові декларації подаються за базовий
податковий (звітний) період, що дорівнює, зокрема, календарному
місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), -
протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) місяця.
   Таким чином, згідно з Законом N 2181-III ( 2181-14  )
повідомлення про авансовий внесок податку на прибуток має статус
податкової декларації, отже  за  заниження  його  показників
встановлена відповідальність також згідно із Законом N 2181-III.
   Разом з цим вищенаведене свідчить, що пункт 16.7 Закону
суперечить Закону N 2181-III ( 2181-14 ), оскільки вказує на
неможливість застосування штрафних санкцій за відхилення даних
авансових розрахунків від даних податкової декларації за квартал.
   Одночасно Закон не може містити будь-яких окремих норм щодо
застосування або незастосування штрафних санкцій до платників
податку, які б не відповідали Закону N 2181-III ( 2181-14 ).
   Крім того,  відповідно до пункту 19.6 Закону N 2181-III
( 2181-14 ) закони та інші нормативно-правові акти діють у
частині, що не суперечить нормам цього Закону ( 334/94-ВР ).
   Приведення положень Закону ( 334/94-ВР ) у відповідність до
Закону N 2181-III ( 2181-14 ) в частині застосування штрафних
санкцій за заниження авансових розрахунків податку на прибуток
дозволить уникнути спорів між платниками податку і податковими
органами, що сприятиме покращанню адміністрування податку на
прибуток та позитивно вплине на рівень добровільної сплати.
   Державною податковою адміністрацією України з метою створення
більш сприятливих умов для забезпечення надходжень податків і
зборів до бюджетів усіх рівнів у 2002 році було розроблено проект
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування", який листом від 07.09.2001 р.
N 698/3/11-0211 направлено прем'єр-міністру України Кінаху А.К.
   Зокрема, даним  законопроектом,  з  метою  рівномірного
надходження доходів державного бюджету, запропоновано внести зміни
до пункту 16.7 статті 16 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (  334/94-ВР  ),  якими  передбачено
відповідальність платників податку за заниження авансових сум
податку на прибуток.
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка