Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державний комітет України по соціальному розвитку села


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 9 грудня 1991 р. N 351
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 781 ( 781-93-п ) від 18.09.93 )
          Про затвердження Положення
         про Державний комітет України
          по соціальному розвитку села
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Державний  комітет  України  по
соціальному розвитку села, що додається.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
   Інд. 22
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 грудня 1991 р. N 351
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
          по соціальному розвитку села
 
   1. Державний комітет України по соціальному розвитку села є
центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету
Міністрів України, і входить до складу агропромислового комплексу.
   Комітет розробляє  пропозиції  для  формування  державної
політики по відродженню та соціальному розвитку села і забезпечує
її реалізацію.
   2. Державний комітет України по соціальному розвитку села у
своїй діяльності керується Конституцією України ( 888-09  ),
законами  та іншими рішеннями Верховної Ради України та її
Президії,  указами  Президента  України,  постановами  і
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  а  також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання
законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань, що стосуються пріоритетності соціального розвитку села та
агропромислового комплексу, розробляє і  подає  до  Кабінету
Міністрів України погоджені в установленому порядку пропозиції
щодо його вдосконалення.
   3. Головними  завданнями  Державного Комітету України по
соціальному розвитку села є:
   розробка пріоритетних  напрямів  і  національних  програм
соціального  розвитку  села  та  координація діяльності всіх
міністерств і відомств України, Ради Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомів по виконанню цих програм;
   підготовка пропозицій до проектів республіканського бюджету
та  індикативних  рекомендацій  (прогнозів)  щодо  розвитку
матеріально-технічної бази соціально-культурної сфери в сільській
місцевості, поліпшення умов проживання й побуту на селі, захисту
законних  інтересів  сільського  населення в умовах ринкових
відносин;
   організація науково-дослідних робіт,  складання  прогнозів
демографічної ситуації;
   створення й використання фондів соціального призначення;
   створення й  підтримка  підприємств  і  організацій,  що
забезпечують вирішення соціальних питань на селі;
   розвиток науково-технічного і економічного співробітництва із
зарубіжними країнами;
   подання методичної допомоги й консультацій міністерствам і
відомствам України, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
підприємствам, організаціям та іншим формуванням у розв'язанні
соціальних проблем на селі;
   розробка й  запровадження  нормативів  щодо  забезпечення
сільського  населення  товарами  соціального  призначення,
культурними, медичними та іншими послугами;
   організація виконання в межах своєї компетенції Закону "Про
пріоритетність  соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві України", інших законів, рішень
Верховної Ради України та її Президії, указів Президента України,
постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України  з  питань
соціального  розвитку села та соціального захисту сільського
населення.
   4. Державний комітет України по соціальному розвитку села
відповідно до покладених на нього завдань:
   а) розробляє та організує виконання комплексних програм,
спрямованих  на   зміцнення   матеріально-технічної   бази
соціально-культурної сфери в сільській місцевості, поліпшення умов
проживання й побуту сільського населення, задоволення матеріальних
і духовних потреб його різних соціальних груп;
   б) готує пропозиції щодо розвитку соціальної інфраструктури
та виробництв на селі, необхідних для забезпечення зайнятості
населення,  а  також  використання  для  цього  державних
централізованих капіталовкладень;
   в) одержує та аналізує розрахунки міністерств і відомств
України,  Ради  Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів щодо
розвитку соціальної інфраструктури сіл за рахунок  державних
централізованих  капітальних  вкладень  та подає Міністерству
економіки України відповідні пропозиції про їх виділення  і
розподіл;
   г) контролює  використання  міністерствами  і відомствами
України матеріально-технічних ресурсів, що  розподіляються  в
централізованому  порядку  під заплановані обсяги спорудження
газо- і водопроводів, шляхів на селі та надання комунально-
побутових послуг сільському населенню;
   д) залучає  кошти,  в  тому  числі  добровільні  внески
підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань, окремих
громадян, представників діаспори для створення фондів соціального
призначення;
   є) забезпечує розвиток індивідуального будівництва на селі і
виробничих потужностей сільських комунальних підприємств, надання
сільським забудовникам пільгових умов  одержання  будівельних
матеріалів, обладнання й банківських кредитів;
   ж) вносить  пропозиції  про  річні  обсяги  спорудження
індивідуального житла на селі,  надання  комунально-побутових
послуг, реалізації сільському населенню будівельних матеріалів,
обладнання, а також централізованих бюджетних асигнувань  на
розвиток комунальної служби;
   з) створює  умови  для розвитку і відтворення сільської
поселенської  мережі,  включаючи  селянські   (фермерські)
господарства,  допомагає  громадянам,  які  виявили  бажання
переселитися в сільську місцевість (зокрема в трудонедостатні
райони), у виборі місця переселення, працевлаштування й реалізації
відповідних пільг по одержанню кредитів і матеріально-технічних
ресурсів, наданні можливості для вільного вибору форм і напрямів
трудової та господарської діяльності;
   і) аналізує та прогнозує розвиток факторів, які впливають на
рівень життя на селі;
   к) вивчає та узагальнює практику реалізації різноманітних
пільг на селі, вносить пропозиції по вдосконаленню цієї роботи;
   л) здійснює методичне керівництво і координацію діяльності
відповідних служб міністерств і відомств України, Ради Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомів, які займаються питаннями життя і
побуту сільського населення;
   м) вивчає вітчизняний і зарубіжний досвід розв'язання проблем
соціального розвитку, запроваджує його у практику;
   н) визначає основні напрями роботи підвідомчих  Комітету
організацій,  установ  і  підприємств,  здійснює заходи щодо
вдосконалення форм і методів їхньої діяльності;
   о) здійснює управління державним майном, закріпленим  за
підвідомчими Комітету підприємствами, організаціями та установами,
за винятком функцій, що входять до компетенції фонду державного
майна України;
   п) підтримує постійні зв'язки з міжнародними організаціями,
аналізує стан виконання міжнародних конвенцій з питань соціального
розвитку  села, готує доповіді та пропозиції з цих питань.
Проводить консультації та переговори з міжнародними організаціями
й відповідними органами заінтересованих країн і бере участь у
підготовці та виконанні двосторонніх і багатосторонніх угод щодо
спільного розв'язання актуальних проблем соціального розвитку
села;
   р) розробляє та бере участь у практичному запровадженні
механізму соціального захисту сільських жителів;
   с) розробляє пропозиції про вдосконалення форм державного
регулювання соціального розвитку села в умовах ринкових відносин;
   т) визначає разом з Академією наук України, Українською
академією аграрних наук, міністерствами і відомствами України
основні напрями та обсяги наукових досліджень з питань соціального
розвитку села; вносить Міністерству економіки і Міністерству
фінансів України пропозиції про виділення для цього необхідних
коштів,  здійснює  контроль за їхнім використанням, виступає
замовником науково-дослідних робіт;
   у) визначає та  забезпечує  використання  квоти  прийому
студентів і учнів до вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів України, випускники яких працюватимуть у соціальній сфері
сільської місцевості;
   ф) разом з Міністерством торгівлі України і Укоопспілкою
готує пропозиції Міністерству економіки України про розподіл між
Кримською АРСР і областями ринкових фондів для продажу сільському
населенню  будівельних  матеріалів,  легкових  автомобілів,
непродовольчих і продовольчих товарів, здійснює контроль за їхніми
поставками;
   х) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України і з
власної ініціативи проекти законів, рішень Уряду України, разом з
іншими державними органами і громадськими об'єднаннями бере участь
у підготовці таких проектів;
   ц) організує втілення в життя законів та інших законодавчих і
нормативних актів із соціальних питань села і перевіряє виконання
їх  підвідомчими  Комітету  організаціями,  установами  та
підприємствами.
   5. Державний комітет України по соціальному розвитку села при
виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами
державного управління України та  Кримської  АРСР,  органами
місцевого самоврядування.
   6. Державний комітет України по соціальному розвитку села має
право:
   а) залучати вчених, висококваліфікованих фахівців міністерств
і відомств України, Ради Міністрів Кримської АРСР, виконавчих
комітетів Рад народних депутатів України (за їхньою згодою) до
розробки питань, що входять до компетенції Комітету, і при
необхідності утворює для цього постійні або тимчасові міжвідомчі
комісії та ради;
   б) одержувати  безкоштовно  від  Міністерства  статистики
України, інших міністерств і відомств України статистичні та інші
аналітичні матеріали, необхідні для виконання передбачених цим
Положенням завдань;
   в) здійснювати контроль за виконанням  міністерствами  і
відомствами  України,  асоціаціями,  концернами, корпораціями,
підприємствами й організаціями незалежно від форм власності,
законодавства із соціальних питань села; вносити пропозиції про
припинення дії їхніх наказів і вказівок із соціальних питань, якщо
вони суперечать чинному законодавству, а в необхідних випадках
вносити Кабінетові Міністрів  України  пропозиції  про  їхнє
скасування;
   г) заслуховувати на засіданнях колегії Комітету доповіді
керівників  міністерств,  відомств,  асоціацій,  концернів,
корпорацій,  об'єднань,  підприємств,  установ  і організацій
незалежно від форм власності і відомчої належності з питань,
віднесених до компетенції Комітету;
   д) скликати в установленому порядку конференції, семінари та
наради, організовувати виставки передового досвіду з  питань
соціального розвитку села;
   є) здійснювати  інформаційно-пропагандистську роботу через
газети, журнали та інші засоби масової інформації, вести видавничу
діяльність;
   ж) безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами інших
країн та укладати з ними на двосторонній та багатосторонній основі
міжнародні договори (угоди) з питань, віднесених до компетенції
Комітету;
   з) в  установленому  законодавством  порядку  розглядати
пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, вирішення яких цим
Положенням віднесено до його компетенції, давати на них відповіді
та  вживати  оперативних  заходів щодо усунення встановлених
порушень.
   7. Державний комітет України по соціальному розвитку села
видає з питань, що входять до його компетенції, постанови та
інструкції, обов'язкові для виконання міністерствами, відомствами,
виконавчими  комітетами  Рад  народних  депутатів  України,
підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм
власності та відомчої належності.
   Постанови та  інструкції Комітет приймає, як правило, з
урахуванням  пропозицій  міністерств  і  відомств  України,
облвиконкомів або спільно з ними.
   Комітет на основі чинного законодавства видає накази і дає
вказівки, обов'язкові для виконання установами та організаціями
системи Комітету.
   8. Державний комітет України по соціальному розвитку села
очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його  поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Комітету  несе  персональну  відповідальність  за
виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх
функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови та
керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету
результати роботи.
   9. Державний комітет України по соціальному розвитку села
організовує свого роботу на основі поєднання колегіальності та
єдиноначальності в обговоренні та розв'язанні всіх покладених на
нього  завдань  з  установленням  конкретної відповідальності
службових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи, залучає
до розв'язання проблем села широку громадськість, в тому числі
діаспору.
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління у
сфері соціального розвитку села, обговорення найважливіших питань
діяльності в Державному комітеті України по соціальному розвитку
села утворюється колегія у складі голови Комітету, заступників
голови за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
Країни.
   Рішення  колегії  проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   11. У Державному комітеті України по соціальному розвитку
села створюється науково-технічна рада для розгляду пропозицій з
основних напрямів розвитку науки і техніки, визначення науково
обгрунтованої  єдиної технічної політики у сфері соціального
розвитку села.
   Склад науково-технічної  ради  і  положення  про  неї
затверджуються головою Комітету.
   12. Державний комітет України по соціальному розвитку села
утримується за рахунок коштів республіканського бюджету.
   13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Державного комітету України по соціальному
розвитку села затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   14. Державний комітет України по соціальному розвитку села є
юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і з своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка