Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 333-р


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 351 від 30.08.2001
 
       Про забезпечення виконання розпорядження
          Кабінету Міністрів України
           від 09.08.2001 N 333-р
             ( 333-2001-р )
 
   У зв'язку з продовженням на 2001 рік дії Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців
України та профспілковими об'єднаннями України на 1999 - 2000 роки
( n0008697-99 ), внесенням доповнень до неї 11 квітня 2001 року
( n0158697-01 ) та доповненням заходів щодо виконання зазначеної
Угоди, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
6 листопада 1999 р. N 1220 ( 1220-99-р ), пунктами стосовно
виконання зобов'язань,  взятих  Кабінетом  Міністрів  України,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити доповнення до заходів Міністерства охорони
здоров'я України щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України і Конфедерацією  роботодавців  України  та
профспілковими об'єднаннями України на 1999-2000 роки (далі -
Заходи; додаються).
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання Заходів
на Державного секретаря та керівників структурних підрозділів
Міністерства відповідно до напрямів діяльності.
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я:
   3.1 Розробити робочі плани на виконання Заходів;
   3.2. Щоквартально, починаючи з 05.10.2001, до 5 числа місяця,
наступного за звітним періодом, подавати до Головного управління
освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення інформацію
про хід виконання Заходів.
   4. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку узагальненої інформації та її подання до Кабінет
Міністрів України.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                     В.Ф.Москаленко
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                       наказом МОЗ України
                       від 30.08.2001 N 351
              ДОПОВНЕННЯ
       до заходів Міністерства охорони здоров'я
       України щодо виконання Генеральної угоди
        між Кабінетом Міністрів України і
       Конфедерацією роботодавців України та
       профспілковими об'єднаннями України на
          1999-2000 роки ( 1220-99-р )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Положення Доповнення до Угоди |Зміст заходу     |Термін  |Виконавці.  |Відповідальні
                |           |виконання |Відповідальні|від МОЗ
                |           |     |за здійснення|
                |           |     |контролю   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       I. МОЗ є основним виконавцем (3 заходи)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    РОЗДІЛ III. Забезпечення соціальних прав та гарантій
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.7. Розробити та затвердити |розробити     та|Протягом |МОЗ за участю|Гойда Н.Г.
у  2001  році  мінімальні |затвердити  у  2001|2001 року |об'єднань   |
соціальні      нормативи |році    мінімальні|     |роботодавців |
задоволення потреб населення у |соціальні  нормативи|     |та профспілок |
послугах  закладів  освіти, |задоволення  потреб|     |       |
охорони  здоров'я,  фізичної |населення у послугах|     |       |
культури і спорту, відпочинку |закладів   охорони|     |       |
та дозвілля. До запровадження |здоров'я       |     |       |
цих нормативів не допускати |           |     |       |
скорочення   мережі   цих |до запровадження цих|Протягом |МОЗ,  Мінфін,|Гойда Н.Г.
закладів, особливо у сільській |нормативів     не|2001 року |Рада міністрів|Вовк М.Г.
місцевості,  перепрофілювання |допускати скорочення|     |Автономної  |
та передачі їх у  заставу, |мережі:   закладів|     |Республіки  |
зниження обсягів фінансування |охорони   здоров'я,|     |Крим, обласні,|
                |особливо у сільській|     |Київська  та|
                |місцевості,     |     |Севастополь- |
                |перепрофілювання  та|     |ська  міські|
                |передачі   їх   у|     |держадмі-   |
                |заставу,   зниження|     |ністрації, за|
                |обсягів фінансування |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок |
                |           |     |       |
                |у населених пунктах з|Протягом |МОЗ,  Мінфін,|Гойда Н.Г.
                |кількістю  населення|2001 року |Рада міністрів|
                |1000 і більше чоловік|     |Автономної  |
                |проводити  відкриття|     |Республіки  |
                |амбулаторій загальної|     |Крим, обласні,|
                |практики - сімейної|     |Київська  та|
                |медицини      та|     |Севастополь- |
                |реорганізацію    |     |ська  міські|
                |фельдшерських пунктів|     |держадмі-   |
                |в     амбулаторії|     |ністрації, за|
                |загальної практики -|     |участю    |
                |сімейної медицини  |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |науково-   |
                |           |     |технічного та|
                |           |     |гуманітарного |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       II. МОЗ є співвиконавцем (12 заходів)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       РОЗДІЛ I. Сприяння розвитку виробництва,
        забезпечення продуктивної зайнятості
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.15. Розглянути  у  другому |провести  засідання|IV квартал|Мінпраці,   |Коротко О.Ш.
півріччі 2001 року питання про |представників сторін|2001 року |Мінекономіки, |Омецинський
доцільність    розроблення |до 1 жовтня 2001 р. з|     |Мінфін,  інші|Б.Ф.
проектів  законодавчих  та |розгляду питання про|     |центральні  |Мельник Ю.В.
нормативно-правових актів щодо |доцільність     |     |органи    |Гойда Н.Г.
соціального      захисту |розроблення проектів|     |виконавчої  |
працівників підприємств,  що |законодавчих    та|     |влади    за|
реструктуризуються, і у разі |нормативно-правових |     |участю    |
потреби розробити і подати їх |актів      щодо|     |об'єднань   |
Верховній Раді України     |соціального  захисту|     |роботодавців |
                |працівників     |     |та профспілок,|
                |підприємств,    що|     |Управління  |
                |реструктуризуються. У|     |стратегії   |
                |разі     потреби|     |реформування |
                |розробити і подати їх|     |соціальних  |
                |до  Верховної  Ради|     |відносин   |
                |України       |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
1.17. Забезпечити   протягом |розробити     та|після   |Мінпраці  за|Коротко О.Ш.
2001   року   недопущення |забезпечити виконання|затвер-  |участю    |Мельник Ю.В.
зменшення      загальної |плану дій на 2001 рік|дження  |заінтересо-  |Гойда Н.Г.
чисельності    працівників, |щодо    реалізації|Державної |ваних     |
зайнятих  в  усіх  сферах |Державної  програми|програми |міністерств, |
економічної    діяльності, |зайнятості населення|зайнятос- |інших     |
працевлаштування на вільні та |на 2001-2004 роки  |ті    |центральних  |
новостворені робочі місця не |           |населення |органів    |
менш як  600  тисяч  осіб. |           |на 2001 - |виконавчої  |
Сприяти зниженню безробіття, |           |2004 роки |влади,  Рада|
визначеного за  методологією |           |Верховною |міністрів   |
МОП              |           |Радою   |Автономної  |
                |           |України  |Республіки  |
                |           |     |Крим, обласні,|
                |           |     |Київська   і|
                |           |     |Севастополь- |
                |           |     |ська  міські|
                |           |     |держадмі-   |
                |           |     |ністрації  за|
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
1.18. Здійснити   комплексні |в    установленому|листопад |Держкомолодьс-|Мельник Ю.В.
заходи  щодо  сприяння  у |порядку  подати  на|2001 року |порттуризм,  |Гойда Н.Г.
реалізації  трудових  прав, |розгляд   Кабінету|     |Міносвіти,  |Бережнов С.П.
зниження безробіття (особливо |Міністрів   України|     |МОЗ, Мінтранс,|
його довготривалих форм) серед |проект    Типового|     |Мінпраці  за|
працездатних жінок і молоді, в |положення     про|     |участю    |
тому    числі    шляхом: |молодіжний  трудовий|     |об'єднань   |
працевлаштування      на |загін та відповідну|     |роботодавців |
заброньовані  робочі  місця; |постанову  Кабінету|     |та профспілок,|
створення умов підвищення ними |Міністрів України  |     |Управління  |
загальноосвітнього     та |           |     |науково-   |
професійного рівня; трудової |           |     |технічного та|
адаптації  після  тривалих |           |     |гуманітарного |
перерв у роботі, право на які |           |     |розвитку   |
передбачене законодавством   |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
1.25. Під  час  розроблення |під час  розроблення|до    |Мінфін,    |Вовк М.Г.
Державного бюджету України на |проекту    Закону|прийняття |Мінекономіки, |
2002 рік передбачити: кошти на |України     "Про|проекту  |Мінтранс,   |
пільги та субсидії населенню |Державний   бюджет|Закону  |Держбуд,   |
за  спожиті  енергоносії та |України на 2002 рік"|України  |Мінпраці,   |
надані   житлово-комунальні |передбачити у межах|"Про   |інші     |
послуги,  в  тому числі на |розрахунків дохідної|Державний |центральні  |
погашення заборгованості  за |частини  Державного|бюджет  |органи    |
минулі  роки;  кошти  на |бюджету України  на|України  |виконавчої  |
компенсацію вартості проїзду |2002 рік: кошти на|на 2002  |влади за   |
пільгових категорій громадян, |пільги та  субсидії|рік"   |участю    |
визначених законодавством   |населенню за спожиті|     |об'єднань   |
                |енергоносії та надані|     |роботодавців |
                |житлово-комунальні  |     |та      |
                |послуги, в тому числі|     |профспілок,  |
                |на     погашення|     |Управління  |
                |заборгованості   за|     |експертизи,  |
                |минулі роки; кошти на|     |аналізу та  |
                |компенсацію вартості|     |дерегуляції  |
                |проїзду   пільгових|     |розвитку   |
                |категорій  громадян,|     |реального   |
                |визначених      |     |сектору    |
                |законодавством    |     |економіки   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
1.31. Провести  до кінця II |провести    повну|до кінця |Мінекономіки, |Вовк М.Г.
кварталу  2001  року  повну |інвентаризацію    |II    |Мінфін, інші |Лузан В.І.
інвентаризацію    бюджетної |бюджетної      |кварталу |центральні  |
заборгованості за виконаними |заборгованості   за|2001 року |органи    |
державними замовленнями станом |виконаними державними|     |виконавчої  |
на 1 січня 2001  року  та |замовленнями  станом|     |влади,    |
розробити графік її погашення |на 1 січня 2001 року |     |організації  |
починаючи з 1 липня 2001 року. |           |     |та установи - |
Не допускати виникнення нової |           |     |розпорядники |
заборгованості  в  поточному |           |     |коштів    |
році              |           |     |державного  |
                |           |     |бюджету    |
                |           |     |України, які |
                |           |     |виступають  |
                |           |     |державними  |
                |           |     |замовниками, |
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |економіки та |
                |           |     |стратегічного |
                |           |     |планування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
                |           |     |       |
                |розробити графік  її|починаючи |Мінекономіки, |Вовк М.Г.
                |погашення      |з 1 липня |Мінфін, інші |Лузан В.І.
                |           |2001 року |центральні  |
                |           |     |органи    |
                |           |     |виконавчої  |
                |           |     |влади,    |
                |           |     |організації  |
                |           |     |та установи - |
                |           |     |розпорядники |
                |           |     |коштів    |
                |           |     |державного  |
                |           |     |бюджету    |
                |           |     |України, які |
                |           |     |виступають  |
                |           |     |державними  |
                |           |     |замовниками, |
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |економіки та |
                |           |     |стратегічного |
                |           |     |планування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           II. Трудові відносини
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           1. У сфері оплати праці
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.29. Забезпечити підвищення |передбачити     у|протягом |Мінпраці,   |Вовк М.Г.
реальної  заробітної  плати |галузевих      |терміну  |міністерства, |
працівників галузей економіки |(регіональних) угодах|дії    |інші     |
не менше як на 3,3 відсотка  |встановлення     |Генераль- |центральні  |
                |показника  реальної|ної угоди |органи    |
                |заробітної   плати|     |виконавчої  |
                |працівників  галузей|     |влади,  Рада|
                |економіки не менше як|     |міністрів   |
                |на 3,3 відсотка   |     |Автономної  |
                |           |     |Республіки  |
                |           |     |Крим, обласні,|
                |           |     |Київська  та|
                |           |     |Севастополь- |
                |           |     |ська  міські|
                |           |     |держадмі-   |
                |           |     |ністрації, за|
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок.|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.1.30. Установити мінімальну |передбачити     у|протягом |Мінпраці,   |Вовк М.Г.
тарифну ставку робітника  I |галузевих      |терміну  |міністерства, |
розряду  (ставку  заробітної |(регіональних) угодах|дії    |інші     |
плати, посадовий  оклад)  у |встановлення     |Генераль- |центральні  |
галузях економіки в розмірі не |мінімальної тарифної|ної угоди |органи    |
менше як 118 гривень на місяць |ставки  робітника і|     |виконавчої  |
                |розряду    (ставки|     |влади,  Рада|
                |заробітної   плати,|     |міністрів   |
                |посадовий оклад)  у|     |Автономної  |
                |галузях економіки в|     |Республіки  |
                |розмірі не менше як|     |Крим, обласні,|
                |118 гривень на місяць|     |Київська  та|
                |           |     |Севастополь- |
                |           |     |ська  міські|
                |           |     |держадмі-   |
                |           |     |ністрації, за|
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок.|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.1.32.        Погасити |вжити заходів   до|до    |Мінфін,  інші|Шевчук С.В.
заборгованість: із заробітної |повного   погашення|1 червня |центральні  |Вовк М.Г.
плати працівникам  бюджетних |заборгованості:  із|2001 року |органи    |
установ  та організацій, що |заробітної   плати|     |виконавчої  |
фінансуються  з  державного |працівникам бюджетних|     |влади,    |
бюджету, - до 1 травня 2001 |установ      та|     |Управління  |
року              |організацій,    що|     |стратегії   |
                |фінансуються    з|     |реформування |
                |державного бюджету  |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           2. У сфері охорони праці
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.13.      Забезпечити |подати       на|I     |Мінпраці,   |Бережнов С.П.
розроблення та  подання  на |затвердження    в|півріччя |Мінпромпо-  |Гойда Н.Г.
затвердження Верховною Радою |установленому порядку|2001 року |літики,  МОЗ,|
України  протягом  першого |проекти:   програми|     |МВС, Мінпалив-|
півріччя  2001 року проекту |розвитку виробництва|     |енерго,    |
Національної     програми |засобів       |     |Мінекономіки, |
поліпшення  стану  безпеки, |індивідуального   |     |Мінфін,    |
гігієни праці та виробничого |захисту працюючих  |     |Мін'юст,  за|
середовища на 2001-2005 роки |           |     |участю    |
та   Програми   розвитку |           |     |об'єднань   |
виробництва      засобів |           |     |роботодавців |
індивідуального    захисту |           |     |та профспілок,|
працюючих           |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.2.14. Розробити   Державну |опрацювати і  подати|I     |Міносвіти,  |Бережнов С.П.
програму   навчання   та |Кабінетові Міністрів|півріччя |Мінпраці, МОЗ,|Григорович
підвищення   рівня   знань |України       в|2001 року |МВС, Мінекоре-|В.Р.
працівників, населення України |установленому порядку|     |сурсів,    |
з  питань охорони праці на |на    затвердження|     |Мінфін,    |
2001-2005 роки         |проект   Державної|     |Мінекономіки, |
                |програми навчання та|     |інші     |
                |підвищення   рівня|     |центральні  |
                |знань  працівників,|     |органи    |
                |населення України з|     |виконавчої  |
                |питань охорони праці|     |влади    за|
                |на 2001-2005 роки  |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.2.15. Вжити  заходів  щодо |затвердити   форму|протягом |Держкомстат, |Голубчиков
відновлення    статистичної |державної      |2001 року |Мінпраці, МОЗ,|М.В.
звітності про травматизм на |статистичної     |     |Мінфін,    |Григорович
виробництві, починаючи з даних |звітності     про|     |Мінекономіки |В.Р.
за 2000 рік          |травматизм     на|     |за   участю|Гойда Н.Г.
                |виробництві     |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.2.17. Підготувати   проект |опрацювати і  подати|грудень  |Мінтранс,   |Бережнов С.П.
Закону України про ратифікацію |Верховній    Раді|2001 року |Мінпраці, МОЗ,|
Конвенції  МОП  N 152 "Про |України проект Закону|     |Мінфін,    |
техніку безпеки та  гігієну |України      про|     |Мінекономіки, |
праці на портових роботах" і |ратифікацію Конвенції|     |Мін'юст   за|
подати його до Верховної Ради |МОП  N  152  "Про|     |участю    |
України протягом 2001 року   |техніку  безпеки та|     |об'єднань   |
                |гігієну  праці  на|     |роботодавців |
                |портових роботах"  |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи,  |
                |           |     |аналізу   та|
                |           |     |дерегуляції  |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |реального   |
                |           |     |сектору    |
                |           |     |економіки,  |
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.2.18. Підготувати   проект |розробити   проект|I     |Мінпраці, інші|Мельник Ю.В.
Закону України "Про державний |Закону України "Про|півріччя |центральні  |
нагляд   і  контроль  за |державний  нагляд і|2001 року |органи    |
додержанням законодавства про |контроль      за|     |виконавчої  |
працю"             |додержанням     |     |влади    за|
                |законодавства   про|     |участю    |
                |працю"        |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин,   |
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
2.2.19. Вивчити до 1  червня |проводити моніторинг|щомісяця |Мінпраці, інші|Коротко О.Ш.
2001 року стан заборгованості |стану    погашення|     |центральні  |Гойда Н.Г.
з виплат відшкодування шкоди |підприємствами    |     |органи    |Григорович
та   одноразової  допомоги |заборгованості   з|     |виконавчої  |В.Р.
потерпілим і сім'ям загиблих |виплати відшкодування|     |влади,  Рада|Вовк М.Г.
на виробництві, що утворилася |шкоди та одноразової|     |міністрів   |
на  1  квітня  2001  року. |допомоги потерпілим і|     |Автономної  |
Розробити  графік  погашення |сім'ям загиблих  на|     |Республіки  |
зазначеної заборгованості та |виробництві,    що|     |Крим, обласні,|
вжити заходів для її зменшення |утворилася  на  1|     |Київська  та|
відповідно до Закону України |квітня 2001 року   |     |Севастополь- |
"Про  страхові  тарифи  на |           |     |ська  міські|
загальнообов'язкове  державне |           |     |держадмі-   |
соціальне  страхування  від |           |     |ністрації, за|
нещасного   випадку   на |           |     |участю    |
виробництві  та професійного |           |     |об'єднань   |
захворювання, які спричинили |           |     |роботодавців |
втрату     працездатності" |           |     |та профспілок.|
( 2272-14 )          |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
                |           |     |       |
                |взяти під  контроль|протягом |Мінпраці,   |Коротко О.Ш.
                |виконання власниками|терміну  |разом    із|Гойда Н.Г.
                |складених    ними|дії    |заінтересо-  |Григорович
                |графіків  погашення|Генераль- |ваними    |В.Р.
                |зазначеної      |ної угоди |міністерства- |Вовк М.Г.
                |заборгованості    |     |ми,   іншими|
                |           |     |центральними |
                |           |     |органами   |
                |           |     |виконавчої  |
                |           |     |влади,  Рада|
                |           |     |міністрів   |
                |           |     |Автономної  |
                |           |     |Республіки  |
                |           |     |Крим, обласні,|
                |           |     |Київська  та|
                |           |     |Севастополь- |
                |           |     |ська  міські|
                |           |     |держадмі-   |
                |           |     |ністрації, за|
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок.|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та|
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки   та|
                |           |     |природоко-  |
                |           |     |ристування  |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    РОЗДІЛ III. Забезпечення соціальних прав та гарантій
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.4. Для  оздоровлення  та |забезпечити     |протягом |Мінпраці, інші|Омецинський
санаторно-курортного лікування |функціонування  128|терміну  |центральні  |Б.Ф.
трудящих      забезпечити |санаторіїв,     |дії    |органи    |Гойда Н.Г.
функціонування 128 санаторіїв, |пансіонатів    та|Генераль- |виконавчої  |
пансіонатів  та   будинків |будинків  відпочинку|ної угоди |влади,    |
відпочинку профспілок на 58 |профспілок на 58 тис.|     |представники |
тис.   місць.    Сприяти |місць       для|     |яких входять |
фінансуванню в повному обсязі |оздоровлення    та|     |до складу   |
витрат   на    лікування |санаторно-курортного |     |Правління   |
працівників, які постраждали |лікування трудящих  |     |Фонду     |
внаслідок нещасних випадків на |сприяти фінансуванню|     |соціального  |
виробництві          |в  повному  обсязі|     |страхування з |
                |витрат на лікування|     |тимчасової  |
                |працівників,   які|     |втрати    |
                |постраждали внаслідок|     |працездат-  |
                |нещасних випадків на|     |ності, за   |
                |виробництві     |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок.|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
                |           |     |       |
                |сприяти фінансуванню|протягом |Мінпраці, інші|Гойда Н.Г.
                |в  повному  обсязі|терміну  |центральні  |Вовк М.Г.
                |витрат на лікування|дії    |органи    |
                |працівників,   які|Генераль- |виконавчої  |
                |постраждали внаслідок|ної угоди |влади,    |
                |нещасних випадків на|     |представники |
                |виробництві     |     |яких входять |
                |           |     |до складу   |
                |           |     |Правління   |
                |           |     |Фонду     |
                |           |     |соціального  |
                |           |     |страхування з |
                |           |     |тимчасової  |
                |           |     |втрати    |
                |           |     |працездат-  |
                |           |     |ності, за   |
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |експертизи та |
                |           |     |аналізу    |
                |           |     |розвитку   |
                |           |     |техногенної, |
                |           |     |екологічної, |
                |           |     |ядерної    |
                |           |     |безпеки та  |
                |           |     |природо-   |
                |           |     |користування |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
3.4.10. Вивчити   можливість |внесення у 2001 році|до кінця |Мінфін,    |Омецинський
внесення у  2001  році  на |на розгляд Верховної|2001 року |Мінпраці,   |Б.Ф.
розгляд Верховної Ради України |Ради України проекту|     |Мінекономіки, |Гойда Н.Г.
проекту закону щодо звільнення |закону      щодо|     |Державна   |
від  обкладення податком на |звільнення    від|     |податкова   |
додану вартість операцій  з |обкладення  податком|     |адміністрація,|
продажу    путівок    на |на додану  вартість|     |МОЗ, Пенсійний|
санаторно-курортне  лікування |операцій  з продажу|     |фонд за участю|
та     відпочинок    в |путівок      на|     |об'єднань   |
санаторно-курортних закладах, |санаторно-курортне  |     |роботодавців |
розташованих  на  території |лікування     та|     |та профспілок,|
України, та вартості проїзду |відпочинок     в|     |Управління  |
до цих закладів; поширення на |санаторно-курортних |     |фінансової  |
працівників, що виходять на |закладах,      |     |політики   |
пенсію на пільгових умовах, |розташованих    на|     |Секретаріату |
дії статті 15 Закону України |території України, та|     |Кабінету   |
"Про    основні   засади |вартості проїзду до|     |Міністрів   |
соціального захисту ветеранів |цих     закладів;|     |України МОЗ  |
праці  та громадян похилого |поширення     на|     |       |
віку" в частині звільнення від |працівників,    що|     |       |
оподаткування   одноразової |виходять на пенсію на|     |       |
матеріальної допомоги у разі |пільгових умовах, дії|     |       |
виходу на пенсію; звільнення |статті  15  Закону|     |       |
від обкладення податком  на |України "Про основні|     |       |
додану  вартість  робіт  з |засади  соціального|     |       |
будівництва житла  незалежно |захисту   ветеранів|     |       |
від джерел фінансування.    |праці  та  громадян|     |       |
                |похилого  віку"  в|     |       |
                |частині  звільнення|     |       |
                |від   оподаткування|     |       |
                |одноразової     |     |       |
                |матеріальної допомоги|     |       |
                |у разі  виходу  на|     |       |
                |пенсію;  звільнення|     |       |
                |від    обкладення|     |       |
                |податком  на додану|     |       |
                |вартість  робіт  з|     |       |
                |будівництва   житла|     |       |
                |незалежно від джерел|     |       |
                |фінансування     |     |       |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
3.4.11. Протягом  2001  року |розробити:  програму|протягом |Мінпраці, МОЗ,|Девко В.Ф.
розробити: програму державного |державного      |2001 року |Міносвіти,  |Марунич В.В.
забезпечення     інвалідів |забезпечення     |     |Держком-   |
технічними      засобами |інвалідів технічними|     |зв'язку,   |
реабілітації          |засобами реабілітації|     |Мінпромпо-  |
                |           |     |літики,    |
                |           |     |Мінекономіки, |
                |           |     |Мінфін за   |
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
                |           |     |       |
Державну цільову   програму |Державну   цільову|протягом |Держкоммолодь-|Гойда Н.Г.
оздоровлення  і  відпочинку |програму оздоровлення|2001 року |спорттуризму, |Піщиков В.А.
дітей, підлітків, учнівської |і відпочинку дітей,|     |Міносвіти,  |
та студентської молоді до 2005 |підлітків, учнівської|     |МОЗ, Мінфін, |
року,  передбачивши  в  ній |та    студентської|     |Мін'юст,   |
посилення державної підтримки |молоді до 2005 року,|     |Мінекономіки, |
дитячих   і   студентських |передбачивши  в ній|     |МНС, Мінпраці,|
оздоровчих      закладів, |посилення  державної|     |Рада міністрів|
встановлення    державного |підтримки дитячих і|     |Автономної  |
замовлення  на  оздоровлення |студентських     |     |Республіки  |
дітей-сиріт,  дітей,   які |оздоровчих закладів,|     |Крим, обласні,|
залишилися  без  піклування |встановлення     |     |Київська та  |
батьків, дітей з багатодітних |державного замовлення|     |Севастополь- |
та малозабезпечених сімей, а |на    оздоровлення|     |ська міські  |
також дітей, які постраждали |дітей-сиріт,  дітей,|     |держадмі-   |
внаслідок    аварії   на |які залишилися  без|     |ністрації, за |
Чорнобильській АЕС       |піклування  батьків,|     |участю    |
                |дітей з багатодітних|     |об'єднань   |
                |та  малозабезпечених|     |роботодавців |
                |сімей, а також дітей,|     |та профспілок,|
                |які    постраждали|     |Управління  |
                |внаслідок аварії на|     |науково-   |
                |Чорнобильській АЕС та|     |технічного та |
                |подати   Кабінетові|     |гуманітарного |
                |Міністрів України у|     |розвитку   |
                |встановленому порядку|     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
3.4.12. Забезпечити реалізацію |забезпечити     |протягом |МОЗ, інші   |Гойда Н.Г.
відповідно  до  встановлених |реалізацію:     |терміну  |центральні  |Бережнов С.П.
термінів за умови фінансування |Національної програми|дії    |органи    |Вороненко Ю.В.
у повному обсязі з бюджетів |"Діти    України"|Генераль- |виконавчої  |Бочкова Л.В.
усіх  рівнів:  Національної |(Указом  Президента|ної угоди |влади Рада  |
програми "Діти    України" |України від 24 січня|     |міністрів   |
( 63/96 ) (Указом Президента |2001 р. N 42 "Про|     |Автономної  |
України від 24 січня 2001 р. |додаткові заходи щодо|     |Республіки  |
N 42  (  42/2001  )  "Про |забезпечення     |     |Крим, обласні,|
додаткові   заходи   щодо |виконання      |     |Київська та  |
забезпечення     виконання |Національної програми|     |Севастополь- |
Національної програми  "Діти |"Діти  України"  на|     |ська міські  |
України" на період до 2005 |період  до   2005|     |держадмі-   |
року");  Програми  "Молодь |року");   Програми|     |ністрації,  |
України"  (постанова Кабінет |"Молодь   України"|     |за участю   |
Міністрів  України  від  20 |(постанова  Кабінет|     |об'єднань   |
березня 1998  р.  N  348 |Міністрів України від|     |роботодавців |
( 348-98-п ) "Про Комплексні |20 березня 1998  р.|     |та профспілок,|
заходи  Кабінету  Міністрів |N 348 "Про Комплексні|     |Управління  |
України  щодо   реалізації |заходи    Кабінету|     |науково-   |
державної молодіжної політики |Міністрів   України|     |технічного та |
в Україні ("Молодь України")"; |щодо    реалізації|     |гуманітарного |
Національної     програми |державної молодіжної|     |розвитку   |
патріотичного    виховання |політики в  Україні|     |Секретаріату |
населення,     формування |("Молодь України")";|     |Кабінету   |
здорового  способу  життя, |Національної програми|     |Міністрів   |
розвитку   духовності   та |патріотичного    |     |України    |
зміцнення  моральних  засад |виховання населення,|     |       |
суспільства     (постанова |формування здорового|     |       |
Кабінету Міністрів України від |способу    життя,|     |       |
15 вересня  1999  р. N 1697 |розвитку  духовності|     |       |
( 1697-99-п  );   Цільової |та     зміцнення|     |       |
комплексної програми "Фізичне |моральних    засад|     |       |
виховання - здоров'я  нації" |суспільства     |     |       |
( 963а/98 ) (Указ Президента |(постанова  Кабінету|     |       |
України від 1 вересня 1998 р. |Міністрів України від|     |       |
N 963 ( 963/98 ); Цільової |15 вересня  1999 р.|     |       |
комплексної програми розвитку |N 1697);   Цільової|     |       |
футболу в Україні на 1997-2002 |комплексної програми|     |       |
роки  (постанова  Кабінету |"Фізичне виховання -|     |       |
Міністрів  України  від  23 |здоров'я нації" (Указ|     |       |
червня 1997  р.  N   600 |Президента  України|     |       |
( 600-97-п )          |від 1 вересня 1998 р.|     |       |
                |N  963);  Цільової|     |       |
                |комплексної програми|     |       |
                |розвитку футболу  в|     |       |
                |Україні  на 1997 -|     |       |
                |2002 роки (постанова|     |       |
                |Кабінету  Міністрів|     |       |
                |України від 23 червня|     |       |
                |1997 р. N 600)    |     |       |
-------------------------------+---------------------+----------+--------------+---------------
3.4.14. Розробити  державний |розробити  державний|протягом |Мінпраці, інші| Гойда Н.Г.
класифікатор    соціальних |класифікатор     |2001 року |Мінпраці,   | Бережнов С.П.
стандартів  і нормативів та |соціальних стандартів|     |Мінекономіки, |
запровадити  моніторинг  їх |і  нормативів  та|     |Мінфін,    |
застосування          |запровадити     |     |Міноборони,  |
                |моніторинг     їх|     |МОЗ,     |
                |застосування     |     |Міносвіти,  |
                |           |     |Мінкультури, |
                |           |     |Мінтранс,   |
                |           |     |Мінпаливенерго|
                |           |     |Держбуд,   |
                |           |     |Держкомзв'язку|
                |           |     |НАК "Нафтобаз |
                |           |     |України" за  |
                |           |     |участю    |
                |           |     |об'єднань   |
                |           |     |роботодавців |
                |           |     |та профспілок,|
                |           |     |Управління  |
                |           |     |стратегії   |
                |           |     |реформування |
                |           |     |соціальних  |
                |           |     |відносин   |
                |           |     |Секретаріату |
                |           |     |Кабінету   |
                |           |     |Міністрів   |
                |           |     |України    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління освіти,
 науки та інформаційно-аналітичного
 забезпечення                  Ю.В.Вороненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка