Законы Украины

Новости Партнеров
 

Регламент Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу


 МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
        ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                     рішенням    третього
                     засідання  Міжвідомчої
                     координаційної ради  з
                     адаптації законодавства
                     України до законодавства
                     Європейського Союзу від
                     5 листопада 1999 року
                     із змінами, внесеними на
                     четвертому засіданні
                     14 квітня 2000 року
 
              Регламент
      Міжвідомчої координаційної ради з адаптації
  законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 
   1. Засідання Міжвідомчої координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства  ЄС  (далі  -  Рада)
скликаються її Головою, а за його відсутності - заступником Голови
Ради або іншою особою, що заміщує Голову Ради.
   2. Секретар Ради не пізніш як за 10 днів повідомляє членів
Ради про час та місце чергового засідання та розсилає матеріали,
що стосуються питань, які пропонуються до розгляду.
   Матеріали, що стосуються питань, які пропонуються до розгляду
на  черговому засіданні Ради, не пізніше ніж за місяць до
проведення засідання в робочому порядку виносяться на розгляд її
членів та узгоджуються під час робочої наради.
   3. Засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не
рідше одного разу на півроку.
   4. Тривалість засідання визначається членами Ради. Голова
Ради або особа, що його заміщує, оголошує рішення про закінчення
засідання на підставі рішення членів Ради.
   5. Робота  Ради ведеться державною мовою. У разі, коли
запрошена особа не володіє державною мовою, вона має право
виступати  іншою  мовою,  прийнятною  для  членів Ради, або
використовувати послуги перекладача.
   6. Голова Ради або особа, що його заміщує, може запросити
державних службовців, експертів, фахівців на засідання Ради, на
яких розглядаються питання, що опрацьовуються цими особами або
стосуються їх діяльності. Державні службовці запрошуються через
керівників відповідних організацій.
   7. Голова Ради:
   - скликає Раду;
   - відкриває, веде та закриває засідання. В  разі  його
відсутності вести засідання може член Ради за дорученням Голови;
   - виносить питання на обговорення;
   - вносить пропозиції про заслуховування звітів членів Ради з
питань, віднесених до їх відома;
   - організовує розгляд питань порядку денного;
   - надає слово для доповіді;
   - ставить питання на голосування, оголошує його результати;
   - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на
засіданні.
   8. Для організації ходу засідання Голова має право:
   - в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних
питань щодо ходу засідання;
   - ставити запитання.
   9. Члени Ради:
   - беруть участь у засіданні Ради;
   - вносять пропозиції до порядку денного засідання Ради;
   - забезпечують процес адаптації законодавства України до
законодавства ЄС в сфері правовідносин, що  відносяться  до
компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади;
   - забезпечують виконання рішень Ради;
   - визначають відповідальну особу (осіб) в міністерствах та
інших центральних органах виконавчої влади, що здійснює робочі
контакти з секретаріатом Ради.
   10. Члени  Ради,  які  представляють  центральні  органи
виконавчої влади, через які діяльність інших центральних органів
виконавчої  влади  спрямовується  та  координується Кабінетом
Міністрів України відповідно до Указу Президента України від 15
грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про   зміни  у структурі
центральних органів виконавчої влади":
   - представляють  на  засіданнях  Ради  центральні органи
виконавчої влади,  діяльність  яких  координується  Кабінетом
Міністрів України через інші центральні органи виконавчої влади;
   - забезпечують збір та подання секретаріату МКР узагальненої
інформації відповідно до рішень МКР, отриманої від членів МКР,
діяльність яких має координуватися іншим центральним органом
виконавчої влади;
   - забезпечують збір та подання секретаріату МКР узагальнених
річних планів роботи з адаптації законодавства, підготовлених на
підставі планів роботи з адаптації законодавства, отриманих від
інших членів МКР;
   - несуть відповідальність за виконання рішень МКР відповідно
до їх компетенції.
   11. Секретаріат Ради:
   - веде робоче листування з відповідальними особами;
   - веде протокол засідань Ради;
   - розсилає інформаційні матеріали;
   - проводить робочі наради з відповідальними особами;
   - розсилає рішення Ради.
   12. Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні
присутні  не менш як половина її членів (або осіб, що їх
заміщують).
   У разі неможливості забезпечити свою присутність на засіданні
член Ради може письмово делегувати свій голос іншому члену Ради
або спеціально уповноваженій особі, про що секретаріат Ради
письмово повідомляється заздалегідь.
   Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів,
присутніх на засіданні. За рівного розподілу голосів голос Голови
є вирішальним.
   13. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується
Головою Ради, а за його відсутності - особою, що його заміщує, а
також секретарем Ради.
   У протоколі засідання Ради зазначаються: дата, час і місце
проведення засідання, кількість членів, присутніх на засіданні;
   питання порядку  денного,  винесені  на  розгляд;  назви
документів, поширених серед присутніх членів; прізвища виступаючих
на засіданні; внесені на голосування питання та пропозиції, спосіб
їх вирішення; результати голосування і прийняті рішення.
   Протокол є  офіційним  документом, що підтверджує процес
обговорення і прийняття рішень Радою. Протоколи розсилаються
членам Ради, а також Кабінету Міністрів України протягом десяти
днів з часу її проведення.
   Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, є
обов'язковими для виконання міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади.
   14. Для забезпечення виконання покладених на Раду завдань
вона утворює підкомісії. Персональний склад підкомісій та робочих
груп, що забезпечують діяльність підкомісій в окремих галузевих
напрямках, визначає голова відповідної підкомісії за погодженням з
керівниками установ, які делегують працівників для участі у
зазначених підкомісіях.
   Голови підкомісій та їх заступники затверджуються Головою
Ради за поданням керівника міністерства або іншого центрального
органу виконавчої влади.
   Засідання підкомісії  скликаються  її  головою  або його
заступником відповідно до затвердженого плану роботи підкомісії
(не менше ніж один раз на квартал).
   За результатами засідання підкомісії складається протокол.
Копії протоколу та висновків засідання підкомісії за підписами
голови підкомісії, особи, що його заміщує, та секретаря підкомісії
надсилаються до секретаріату МКР та членам підкомісій протягом 10
днів з часу проведення засідання.
   15. Голови  підкомісій  забезпечують  постійну  взаємодію
підкомісій з відповідними підкомітетами та робочими  групами
Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС та щоквартально інформують про це секретаріат Ради.
   16. Звіт про виконання рішень Ради, про стан реалізації
планів роботи з адаптації законодавства та  про  діяльність
підкомісій подається секретаріату Ради двічі на рік, до 20 числа
місяця, що настає за звітним періодом, в друкованому вигляді та в
електронній формі (дискета 3.5", редактор MS WORD'97 або 6.0).
   Секретаріат Ради обробляє та узагальнює подану членами Ради
інформацію та подає щоквартальний звіт про діяльність Ради на
розгляд її Голови.
   Голова Ради  інформує  Кабінет Міністрів України про її
діяльність.
   17. Рада має свій бланк.
 
 "Бюлетень Міністерства юстиції України",
 N 3, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка