Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про додаткові заходи щодо забезпечення
          розвитку освіти в Україні
 
   З метою  створення  умов  для дальшого розвитку освіти,
поліпшення соціального захисту педагогічних і науково-педагогічних
працівників,  оновлення навчально-матеріальної бази навчальних
закладів та інформатизації галузі освіти постановляю:
   1. Кабінету Міністрів України:
   1) затвердити:
   у двомісячний строк цільову державну програму "Вчитель",
спрямовану на поліпшення умов професійної діяльності педагогічних
працівників,  зокрема  утвердження  їх  високого  статусу  в
суспільстві, вирішення фахових, кадрових, соціальних питань;
   у тримісячний строк програму розвитку позашкільних навчальних
закладів, у якій передбачити заходи щодо забезпечення доступності
позашкільної освіти, в першу чергу для учнівської молоді, надання
організаційної і фінансової підтримки діяльності державних та
комунальних  позашкільних  навчальних закладів, збереження та
розвитку їх мережі, недопущення перепрофілювання, реорганізації та
ліквідації закладів еколого-натуралістичного профілю;
   до 1 лютого 2002 року цільову комплексну програму наукових
досліджень у галузі освіти щодо розроблення, виробництва та
впровадження у навчальний процес сучасних засобів та технологій
навчання з метою першочергового забезпечення загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
новими зразками  техніки,  обладнання  та  навчально-наочними
посібниками, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази
цих закладів;
   2) передбачити під час доопрацювання проекту  Державного
бюджету України на 2002 рік та формування проектів Державного
бюджету України на наступні роки видатки на реалізацію програм,
зазначених у пункті 1 цієї статті;
   3) розробити протягом 2002-2003 років нову ефективну модель
фінансування системи освіти, адекватну вимогам ринкової економіки,
підготувати  та  внести  в установленому порядку відповідний
законопроект щодо її впровадження;
   4) передбачати  під  час  визначення  програми  завдань
Національної програми інформатизації на 2002 та наступні роки
пріоритетність інформатизації галузі освіти, зокрема щодо:
   забезпечення навчальних закладів телекомунікаційними засобами
виходу до міжнародної інформаційної мережі Internet, базовими та
спеціалізованими програмними продуктами;
   розроблення, тиражування  та  розповсюдження  програмного
забезп
18e4
ечення навчального призначення, формування державної системи
сертифікації програмних засобів навчального призначення;
   підготовки і видання навчальної та довідкової літератури для
вчителів і учнів з питань інформатики;
   створення єдиної інформаційно-комп'ютерної системи управління
освітою,  розвитку  інформаційної  інфраструктури  навчальних
закладів;
   приведення програмних продуктів (програмних засобів), які
використовуються в Україні, у відповідність з вимогами законів про
мови;
   створення регіональних  центрів  дистанційного  навчання,
переважно для учнів, які мешкають у сільській місцевості, та
ресурсних центрів забезпечення комп'ютеризації освіти;
   5) визначити  перелік  освітніх  послуг,  що  підлягають
ліцензуванню;
   6) підготувати та внести в установленому порядку законопроект
щодо  стимулювання  участі роботодавців у підготовці кадрів,
забезпеченні функціонування і розвитку професійно-технічної та
вищої  освіти,  фінансовій  підтримці  навчальних закладів у
реалізації освітніх і наукових проектів;
   7) здійснити заходи щодо вирішення  питань  забезпечення
регулярного підвезення учнів та працівників загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів у сільській місцевості до
місця навчання, роботи і додому;
   8) розглянути   питання   щодо  механізму  пільгового
довгострокового кредитування працівників освіти для придбання і
будівництва житла та внести в установленому порядку відповідні
пропозиції;
   9) передбачити при здійсненні дальших заходів щодо проведення
пенсійної реформи в Україні поліпшення пенсійного забезпечення
педагогічних працівників залежно від стажу роботи;
   10) вирішити   питання   щодо   включення   державних
професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського
профілю до системи кредитування сільгоспвиробників;
   11) забезпечити умови для створення професійно-технічними
навчальними  закладами  сільськогосподарського профілю центрів
навчання та перепідготовки фахівців сільського господарства;
   12) ужити заходів до безумовного виконання вимог законів щодо
надання в користування навчальним закладам земельних ділянок для
дослідних і навчальних цілей, ведення сільського господарства та
щодо звільнення закладів освіти від земельного податку.
   2. Кабінету  Міністрів  України, центральним та місцевим
органам виконавчої влади здійснити заходи щодо:
   організації та матеріально-технічного забезпечення приведення
у  відповідність  із  вимогами  навчальних програм переліків
навчально-наочних посібників, приладдя та обладнання навчального
призначення;
   сприяння у придбанні навчальними закладами навчальної та
науково-методичної літератури, фахових журналів і газет;
   забезпечення видання художньої літератури серії  "Шкільна
бібліотека";
   поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ фізичної
культури, регулярного проведення спортивних ігор школярів України
на основі системи багатоступеневих змагань;
   проведення капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд
навчальних закладів, впровадження сучасних технологій збереження
та ощадливого використання енергетичних, теплових  і  водних
ресурсів зазначених закладів;
   проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва
приміщень і споруд навчальних закладів та  установ  освіти,
фінансування  прискореного  введення  їх  в експлуатацію або
приватизації (відчуження) в установленому порядку;
   забезпечення умов  для  створення  при  державних  вищих
навчальних  закладах  педагогічного  профілю  загальноосвітніх
навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської
молоді з числа випускників основної школи до вступу у вищі
навчальні заклади.
   3. Міністерству освіти і науки України:
   активізувати разом із Академією педагогічних наук України
проведення наукових досліджень з проблем позашкільної освіти і
виховання, вирішити питання про створення центрів з наукового
супроводження позашкільної освіти і виховання, впровадження у
практику діяльності позашкільних навчальних закладів новітніх
наукових розробок і освітніх технологій; підготувати необхідні
навчальні та навчально-методичні  матеріали  для  працівників
позашкільних навчальних закладів;
   розробити разом  з  Національною академією наук України,
галузевими  академіями  наук  комплексні  програми  залучення
обдарованої  учнівської  та  студентської молоді до наукових
досліджень, активізації діяльності Малої академії наук;
   створити разом із місцевими органами виконавчої влади мережу
регіональних центрів моніторингу освіти;
   забезпечити своєчасне оновлення змісту загальної середньої,
професійно-технічної  та  вищої  освіти,  видання  необхідної
навчальної і навчально-методичної літератури;
   розглянути питання  та  внести  в  установленому порядку
пропозиції щодо  першочергового  надання  молодим  громадянам
пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у вищих
навчальних  закладах  із  гостродефіцитних  спеціальностей,
передбачивши повне або часткове їх погашення за рахунок бюджету за
умови подальшої роботи фахівця в державних або  комунальних
закладах і установах, особливо в сільській місцевості;
   вирішити в установленому порядку питання про введення до
штатних розписів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і
професійно-технічних  навчальних  закладів  посади  фахівця з
фізичного виховання і організації фізкультурно-масової роботи;
   здійснити разом з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади практичні заходи щодо введення третього на
тиждень уроку з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних
закладах.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 9 жовтня 2001 року
     N 941/2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка