Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання реєстрації статутів громадських об"єднань


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 21 грудня 1990 р. N 385
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 33 ( 33-93-п ) від 21.01.93 )
    Питання реєстрації статутів громадських об'єднань
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 254 ( 254-91-п ) від 10.10.91 )
 
   На виконання постанови Президії Верховної Ради Української
РСР від 14 листопада 1990 року ( 480-12 ) "Про доповнення
постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня
1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Тимчасові правила розгляду заяв про реєстрацію
статутів громадських об'єднань, що додаються.
   2. Встановити  такі  розміри  реєстраційного  збору,  що
справляється за реєстрацію статутів:
   республіканських громадських об'єднань - 3000 карбованців;
   міжобласних, обласних,  міських  (міст  республіканського
підпорядкування, міст - обласних центрів) громадських об'єднань -
1500 карбованців;
   інших місцевих громадських об'єднань - 750 карбованців;
   міжреспубліканських громадських об'єднань - 4000 карбованців;
   міжнародних громадських об'єднань - 4000 крб., в тому числі
50 проц. в іноземній валюті.
   За реєстрацію статутів громадських організацій інвалідів,
жіночих, ветеранських і молодіжних організацій зазначені розміри
знижуються на 50 процентів. Дитячі громадські об'єднання від
сплати реєстраційного збору звільняються.
   Кошти реєстраційного  збору  зараховуються  у   доход
республіканського  чи  відповідного  місцевого  бюджету  в
установленому порядку, а валютні надходження - на  поточний
балансовий валютний рахунок Ради Міністрів УРСР.
   3. Державному  комітетові  УРСР  по  пресі забезпечувати
виготовлення на замовлення Міністерства юстиції УРСР і виконавчих
комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад
народних депутатів бланків свідоцтв про реєстрацію  статутів
громадських об'єднань.
   Державному комітетові УРСР по економіці і Держпостачу УРСР
виділяти для цієї мети відповідні ресурси.
   4. Для здійснення роботи по реєстрації статутів громадських
об'єднань створити в центральному апараті Міністерства юстиції
УРСР відділ громадських об'єднань, збільшивши граничну чисельність
апарату на 10 одиниць і фонд оплати праці його працівників на 52,8
тис. крб. з розрахунку на рік.
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за рахунок асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті на
централізовані видатки по утриманню органів державного управління.
   5. Державному комітетові УРСР по економіці і Міністерству
торгівлі УРСР виділити в 1990 році Міністерству юстиції УРСР за
його заявкою необхідні оргтехніку та устаткування, а Міністерству
фінансів УРСР передбачити асигнування на їх оплату.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 38
                      ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 21 грудня 1990 р. N 385
            ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
  розгляду заяв про реєстрацію статутів громадських об'єднань
   1. Відповідно до постанов Президії Верховної Ради Української
РСР від 29 вересня 1990 р. ( 281-12 ) "Про порядок реєстрації
громадських об'єднань" і від 14 листопада 1990 р. ( 480-12 ) "Про
доповнення постанови Президії Верховної Ради Української РСР від
29 вересня 1990 року "Про  порядок  реєстрації  громадських
об'єднань" статути новостворюваних політичних партій, добровільних
товариств, громадських рухів, фондів, інших подібних об'єднань та
їх спілок підлягають реєстрації.
   Статути республіканських, а також  міжреспубліканських  і
міжнародних громадських об'єднань, що діють в Українській РСР,
реєструються Міністерством юстиції УРСР, місцевих громадських
об'єднань  - виконавчими комітетами відповідних Рад народних
депутатів.
   Якщо діяльність місцевого об'єднання поширюється на територію
двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, то статут
реєструється виконавчим комітетом Ради,  на  території  якої
знаходяться керівні органи громадського об'єднання.
   2. До  республіканських  громадських  об'єднань  належать
об'єднання, діяльність яких виходячи з характеру їх статутних
завдань поширюється на територію всієї республіки або більшості її
областей  і  які  мають  у них свої відділення. При цьому
республіканські політичні партії і республіканські об'єднання
повинні мати своїми членами не менш як 300 громадян. ( Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 254
( 254-91-п ) від 10.10.91 )
   До місцевих  громадських  об'єднань  належать об'єднання,
діяльність   яких   охоплює   територію    відповідної
адміністративно-територіальної  одиниці  або  двох  і  більше
адміністративно-територіальних одиниць.
   Громадські об'єднання визнаються міжреспубліканськими, якщо
їх діяльність поширюється на територію Української РСР і однієї
або більше інших союзних республік і які мають свої відділення в
цих республіках.
   До міжнародних громадських об'єднань належать створені на
території Української РСР об'єднання, діяльність яких виходячи з
характеру  їх  статутних  завдань  поширюється  на територію
Української РСР і однієї або більше іноземних держав та які мають
свої відділення в цих державах.
   3. Для реєстрації статуту громадського об'єднання в місячний
строк з дня його прийняття до реєструючого органу подається заява
(додаток 1 до Правил), підписана не менш як трьома членами
керівного органу об'єднання.
   До заяви додаються:
   1) статут об'єднання;
   2) рішення з'їзду (конференції) або загальних зборів про
створення громадського об'єднання, його назву та керівні органи;
   3) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних
зборів, які прийняли статут;
   4) документ про сплату реєстраційного збору;
   5) матеріали, що містять:
   відомості про засновників  громадського  об'єднання  (для
громадян зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
місце проживання; для громадських об'єднань - назва об'єднання,
місцезнаходження керівного органу, дата реєстрації статуту);
   відомості про наявність відділень громадського об'єднання в
територіально-адміністративних  одиницях,  інших  республіках,
іноземних державах;
   для політичних партій - списки не менш як 300 членів, в
яких зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження і
місце постійного проживання. Підписи членів і вказані відомості
засвідчуються у встановленому законодавством порядку; ( Абзац
четвертий підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 254 ( 254-91-п ) від 10.10.91 )
   для інших республіканських громадських об'єднань, що мають
індивідуальне фіксоване членство, - відомості про кількість членів
об'єднання.
   4. Заява про реєстрацію статуту громадського  об'єднання
розглядається у місячний строк з дня її надходження. У розгляді
питання про  реєстрацію  можуть  брати  участь  представники
громадського об'єднання.
   За результатами розгляду приймається одне із таких рішень:
   про реєстрацію статуту;
   про відмову у реєстрації статуту;
   про залишення заяви без розгляду.
   5. В  разі  реєстрації  статуту  громадського об'єднання
заявникам видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка
(додатки 2 і 3 до Правил).
   За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію, а також за
реєстрацію наступних змін і доповнень до статутів справляється 10
проц. загальної суми реєстраційного збору.
   6. Громадське об'єднання, статут якого зареєстровано, під
відповідним реєстраційним номером вноситься до Реєстру громадських
об'єднань, що ведеться реєструючим органом.
   До Реєстру вносяться: назва об'єднання і місцезнаходження
його керівних органів, дата прийняття статуту, мета створення і
діяльності  об'єднання, відомості про склад керівних органів
об'єднання, дата включення до Реєстру.
   Реєстр республіканських, а також  міжреспубліканських  та
народних  громадських  об'єднань,  статути яких зареєстровано
Міністерством юстиції УРСР, публікується у газеті  "Урядовий
кур'єр".
   Питання про публікацію Реєстру місцевих громадських об'єднань
вирішується виконавчим комітетом  відповідної  Ради  народних
депутатів.
   7. Відомості про реєстрацію громадських об'єднань реєструючий
орган передає у 10-денний строк до Державного комітету УРСР по
статистиці для присвоєння кодів Загальносоюзного класифікатора
підприємств і організацій та включення до єдиного державного
реєстру підприємств і організацій.
   8. Реєстрація статутів громадських об'єднань під однією і
тією ж назвою не допускається.
   У випадках коли з заявою про реєстрацію статуту звертаються
громадські об'єднання, що мають одну і ту ж назву, перевага
віддається громадському об'єднанню, яке першим подало заяву про
реєстрацію під цією назвою.
   9. У разі коли положення статуту громадського об'єднання
суперечать Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ),
Конституції Української РСР ( 888-09 ) та чинному законодавству,
реєструючий орган приймає мотивоване письмове рішення про відмову
в реєстрації статуту.
   Копія цього  рішення  в  10-денний  строк  надсилається
заявникам.
   Відмова в реєстрації статуту може бути оскаржена в місячний
строк:  республіканського,  міжреспубліканського,  міжнародного
громадського об'єднання до Верховного Суду Української  РСР,
місцевого  -  відповідно  до обласного, Київського міського,
районного (міського) народних судів.
   10. Заява про реєстрацію громадського об'єднання залишається
без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у пункті
3 цих Правил, про що реєструючий орган повідомляє заявника в
письмовій формі у строки, встановлені для реєстрації.
   У разі усунення причин, на підставі яких було винесено
рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в
порядку і строки, встановлені цими Правилами.
 
                      Додаток 1
                до Тимчасових правил розгляду заяв
                   про реєстрацію статутів
                   громадських об'єднань
               ЗАЯВА
 
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові членів керівного органу громадського
__________________________________________________________________
  об'єднання, рік їх народження, місце постійного проживання,
__________________________________________________________________
              телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
подають на реєстрацію Статут _____________________________________
               (назва громадського об'єднання
__________________________________________________________________
      і територія, в межах якої діє об'єднання)
__________________________________________________________________
прийнятий ________________________________________________________
          (дата - рік, місяць, число)
__________________________________________________________________
             (назва органу)
Основна мета діяльності об'єднання _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва і місцезнаходження (адреса) керівного органу громадського
об'єднання _______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Прізвища заявників        Підписи
                    Дата
 
                      Додаток 2
                до Тимчасових правил розгляду заяв
                   про реєстрацію статутів
                    громадських об'єднань
        МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
              Свідоцтво
             про реєстрацію
         статуту громадського об'єднання
 
                Київ
         ______________________________
 
          Міністерство юстиції УРСР
              Свідоцтво
             про реєстрацію
         статуту громадського об'єднання
        _________________________ 199__ р.
              N ________
 
Цього дня зареєстровано
Назва об'єднання ________________________________________________
_________________________________________________________________
Територія, на яку поширюється діяльність об'єднання _____________
_________________________________________________________________
   Керівний орган об'єднання __________________________________
                   (повна назва, адреса)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Основна мета діяльності _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Підстава для реєстрації: постанова  Президії  Верховної  Ради
Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації
громадських об'єднань".
 
   Міністр юстиції
   Української РСР                підпис
       М.П.
 
                      Додаток 3
                до Тимчасових правил розгляду заяв
                   про реєстрацію статутів
                   громадських об'єднань
 
Виконавчий комітет ________________________________ Ради народних
депутатів
              Свідоцтво
             про реєстрацію
         статуту громадського об'єднання
         _____________________________
 
Виконавчий комітет _____________________________ Ради народних
депутатів
              Свідоцтво
             про реєстрацію
         статуту громадського об'єднання
         _____________________ 199 __ р.
              N ________
 
Цього дня зареєстровано
Назва об'єднання _________________________________________________
__________________________________________________________________
Територія, на яку поширюється діяльність об'єднання ______________
__________________________________________________________________
Керівний орган об'єднання ________________________________________
                 (повна назва, адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основна мета діяльності __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підстава для реєстрації: постанова  Президії  Верховної  Ради
Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації
громадських об'єднань".
 
   Голова виконавчого
   комітету _______________
   Ради народних депутатів            підпис
       М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка