Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Правил обов"язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
            СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 572 від 25.09.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 січня 2001 р.
 vd20000925 vn572           за N 17/5208
 
    Про внесення змін і доповнень до Правил обов'язкової
   сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових
   та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України
            від 17.01.97 N 23
 
   Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію та сертифікацію" від  10.05.93  N  46-93
( 46-93 ), на виконання Указу Президента України від 22.01.00
N 89/2000 ( 89/2000 ) "Про запровадження  єдиної  державної
регуляторної політики у сфері підприємництва" Н А К А З У Ю:
   1. Унести  до  Правил обов'язкової сертифікації дорожніх
транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених
наказом Держстандарту України від 17.01.97 N 23 ( z0029-97 )  та
зареєстрованих у Міністерстві  юстиції  України  11.02.97 за
N 29/1833, такі зміни і доповнення:
   1.1. Пункт 2.1 доповнити словами:
   "ДСТУ 3957-2000 Система  сертифікації  УкрСЕПРО.  Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".
   1.2. Пункт 3.5 після слів "від 19.05.94" додати посиланням на
наступний нормативний документ:
   "і Порядку  проведення  робіт  із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N
657/3097".
   1.3. Восьму, дев'яту та одинадцяту позиції  пункту  3.6
викласти в такій редакції:
   "- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість надання сертифіката відповідності";
   "- надання  сертифіката  відповідності  та  занесення
сертифікованої продукції до Реєстру Системи";
   "- технічний нагляд".
   1.4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.7 такого змісту:
   "3.7. Сертифікат   відповідності   на  продукцію,  що
виготовляється серійно, надається органом із сертифікації на
підставі позитивних результатів експертизи документації, наданої
заявником, та сертифікаційних випробувань".
   1.5. Другий абзац підпункту 4.1.1 викласти в новій редакції:
   "На сертифікацію серійної продукції іноземного виробництва
заявка подається в порядку, установленому наказом Держстандарту
України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097".
   1.6. Підпункт 4.1.1 доповнити абзацами такого змісту:
   "Заявник подає  до  органу  із  сертифікації  письмове
повідомлення про те, що його продукцію не заявлено на сертифікацію
до  інших  органів  із  сертифікації  України. Заявником на
сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути
будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію
продукції, що випускається серійно, може бути виробник продукції,
що діє від свого імені або через уповноважену особу. В останньому
разі одночасно із заявкою подається документ про підтвердження
повноважень.
   Розмір та інші ідентифікаційні ознаки  партії  продукції
наводяться заявником у заявці на сертифікацію. У сертифікаті
відповідності  на  партію  ДТЗ  має  зазначатись  повний
ідентифікаційний номер кожного ДТЗ з партії".
   1.7. У підпункт 4.2.1 внести наступні зміни:
   1.7.1. Четвертий абзац, що починається словами "- визначають:
схему сертифікації", викласти в новій редакції:
   "- визначають схему сертифікації  продукції  за  поданою
заявкою,  причому в залежності від обраної схеми може бути
застосована одна з нижченаведених процедур:
   а) обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 з
подальшим  технічним  наглядом  в  період  дії  сертифіката
відповідності  та проведенням контрольних випробувань зразків
продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з
торгівлі  в порядку, у терміни та в кількості, установлені
програмою технічного нагляду;
   б) атестація виробництва з подальшим технічним наглядом в
період дії сертифіката та проведенням контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника
або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені
програмою технічного нагляду;
   в) сертифікація    (оцінка)    системи     якості
підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, з подальшим
технічним наглядом за системою якості та проведенням контрольних
випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у
постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості,
установлені програмою технічного нагляду".
   1.7.2. Доповнити підпункт 4.2.1 такими абзацами:
   "Орган із  сертифікації  доручає  проведення  випробувань
сертифікованої продукції з метою технічного нагляду (згідно з
галуззю  акредитації)  лише  випробувальним  лабораторіям, що
акредитовані в Системі.
   У разі отримання заявником сертифіката відповідності на одне
чи декілька найменувань продукції  одного  типу  сертифікати
відповідності на інші найменування продукції того самого типу,
якщо вони складені на тому самому виробництві, надаються органом
із  сертифікації  без  повторного  обстеження  або атестації
виробництва чи сертифікації системи якості".
   1.8. Підпункти  4.4.1, 4.4.3 та 4.4.4 викласти в новій
редакції:
   "4.4.1. Обстеження  виробництва  проводиться  з  метою
встановлення  його  відповідності  до  вимог  документації,
підтвердження  можливості  підприємства  виробляти  продукцію
відповідно до вимог чинних нормативних  документів,  надання
рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції".
   "4.4.3. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами
ДСТУ 3957-2000 і складається з таких етапів:
   - попередня оцінка;
   - перевірка й оцінка виробництва;
   - оформлення результатів обстеження виробництва.
   4.4.4. За результатами обстеження виробництва комісія складає
акт обстеження виробництва у двох примірниках. Акт підписується
членами  комісії  і  затверджується  керівником  органу  із
сертифікації".
   1.9. Підпункти 4.4.5 та 4.4.6 з тексту вилучити.
   1.10. У підпункті 4.6.8 слова "має термін дії три роки"
замінити на слова "видається на термін дії до п'яти років".
   1.11. Пункт 4.7 доповнити підпунктом 4.7.3 такого змісту:
   "4.7.3. Кількість та тип (модель, версія) зразків продукції
для випробувань зазначається у рішенні за заявкою або в програмі
технічного нагляду".
   1.12.  Перший абзац підпункту 4.8.2 викласти в новій
редакції:
   "4.8.2. Ідентифікація проводиться для встановлення:
   - походження наданого на ідентифікацію зразка;
   - приналежності до класифікаційної групи, типу, даної партії;
   - відповідності загальної конструкції та комплектації зразка
до технічного опису;
   - відповідності маркування зразка (маркування ДТЗ та його
систем, агрегатів та складових частин) до документації (технічним
умовам, технічним описам, протоколам випробувань та ін.), що
представлений для сертифікації та технічного нагляду".
   1.13. Пункт 4.8 доповнити підпунктом 4.8.6 такого змісту:
   "4.8.6. Заявник забезпечує необхідні умови для проведення
ідентифікації  зразків  (зразки  продукції,  робоче  місце,
устаткування, інструмент, технічна документація)".
   1.14. У підпункті 4.11.3  слова  "попереднє  обстеження"
замінити на слово "обстеження".
   1.15. У пункті 4.12 внести наступні зміни:
   1.15.1. Підпункт 4.12.3 викласти в новій редакції:
   "4.12.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію
визначається органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням чинних схем
(моделей) сертифікації ДТЗ (додаток 5)".
   1.15.2. Пункт доповнити підпунктами 4.12.6, 4.12.7 та 4.12.8
такого змісту:
   "4.12.6. Термін  дії  сертифіката  відповідності   не
подовжується.
   4.12.7. Для отримання сертифіката на новий термін заявник не
пізніше як за три місяці до закінчення дії чинного сертифіката
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
4.1 цих Правил. На продукцію, що не зазнала конструктивних змін,
допускається надання нового сертифіката відповідності замість
того, що був наданий за схемами сертифікації з обстеженням чи
атестацією виробництва або сертифікацією (оцінкою) системи якості
і втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії. Це
можливо на підставі позитивних результатів технічного нагляду за
період  дії  сертифіката відповідності, здійсненого згідно з
програмою  технічного  нагляду.  При  цьому  сертифікаційні
випробування за новою заявкою проводяться обов'язково в разі
наявності конструктивних змін, що впливають на характеристики
продукції.
   4.12.8. Сертифікат  відповідності  може  супроводжуватись
додатком  тільки за формою, установленою ДСТУ 3498. У разі
розширення переліку продукції заміна додатків до сертифікатів
відповідності  не допускається, а надається новий сертифікат
відповідності з новим додатком".
   1.16. Підпункт 4.14.1 після слів "вимогами розділу 4 цих
Правил та вимогами" викласти в такій редакції:
   "Порядку проведення  робіт  із  сертифікації  продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  14.10.98  за
N 657/3097".
   1.17. У підпункті 4.15.13 словосполучення "держав-імпортерів"
замінити словами ", наданих поза межами України,".
   1.18. Пункт 7.2 доповнити підпунктом 7.2.4 такого змісту:
   "7.2.4. Вартість робіт із сертифікації ДТЗ та складових
розраховується згідно з Правилами визначення вартості робіт із
сертифікації  продукції  та  послуг,  затвердженими  наказом
Держстандарту України від 10.03.99 N 100 (  z0194-99  )  і
зареєстрованими в  Міністерстві  юстиції  України 31.03.99 за
N 194/3487".
   1.19. Додаток  5  "Схеми  (моделі) сертифікації дорожніх
транспортних засобів у Системі УкрСЕПРО" викласти в новій редакції
(додається).
   2. Управлінню  державного  нагляду  та  підтвердження
відповідності (О.Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього
наказу.
   3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б.Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу у місячний термін
забезпечити  його  публікацію  в  "Інформаційному  покажчику
стандартів".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Г.Сидоренка.
 
 Голова                          П. Кабан
 
                      Додаток 5
                до Правил обов'язкової сертифікації
                дорожніх транспортних засобів, їх
                складових та приладдя, затверджених
                наказом Держстандарту від 17.01.97
                N  23  (в  редакції  наказу
                Держстандарту від 25.09.2000 N 572)
  Схеми (моделі) сертифікації дорожніх транспортних засобів
            у Системі УкрСЕПРО
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер| Продукція, що |              Назва робіт                       |Документи, які видаються  |
| з/п | проходить   |-------------------------------------------------------------------------------------|органом із сертифікації ДТЗ |
|   | сертифікацію |Обстеження   |Атестація  |Сертифікація  |Випробування з метою  |Технічний   |              |
|   |        |виробництва  |виробництва |системи якості |сертифікації,      |нагляд    |              |
|   |        |        |       |        |ідентифікація      |       |              |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 1 |    2    |   3     |   4    |   5    |    6        |  7     |    8          |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 1 | Одиничний   |Не       |Не      |Не       |Проводяться       |Не      |Сертифікат відповідності на |
|   |  виріб    |проводиться  |проводиться |проводиться  |випробування      |проводиться  |кожний виріб (у сертифікаті |
|   |        |        |       |        |            |       |на ДТЗ зазначається повний |
|   |        |        |       |        |            |       |ідентифікаційний номер)   |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 2 | Партія    |Не       |Не      |Не       |Проводяться       |Не      |Сертифікат відповідності на |
|   | продукції   |проводиться  |проводиться |проводиться  |випробування,      |проводиться  |партію продукції (виробів) з|
|   | (виробів)   |        |       |        |ідентифікація зразків  |       |наведенням ідентифікаційних |
|   |        |        |       |        |продукції, що відібрані |       |ознак та розміру партії (у |
|   |        |        |       |        |в порядку і в кількості,|       |сертифікаті на ДТЗ     |
|   |        |        |       |        |які встановлені органом |       |зазначається повний     |
|   |        |        |       |        |із сертифікації     |       |ідентифікаційний номер)   |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 3 | Продукція, що |Не       |Не      |Не       |Проводяться       |Проводиться з |Сертифікат відповідності з |
|   | випускається |проводиться,  |проводиться |проводиться  |випробування,      |періодичністю,|терміном дії до одного року |
|   | серійно    |за наявності  |       |        |ідентифікація зразків  |в обсязі та в |(не більше одного разу)   |
|   |        |доказів щодо  |       |        |продукції, що відібрані |порядку, що  |              |
|   |        |функціонування |       |        |в порядку і в кількості,|встановлені  |              |
|   |        |системи якості |       |        |які встановлені органом |органом із  |              |
|   |        |        |       |        |із сертифікації     |сертифікації |              |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 4 | Продукція, що |Проводиться  |Не      |Не       |Проводяться       |Проводиться в |Сертифікат відповідності з |
|   | випускається |        |проводиться |проводиться  |випробування,      |порядку, що  |терміном дії до двох років |
|   | серійно    |        |       |        |ідентифікація зразків  |визначений  |              |
|   |        |        |       |        |продукції, що відібрані |органом із  |              |
|   |        |        |       |        |в порядку і в кількості,|сертифікації |              |
|   |        |        |       |        |які встановлені органом |       |              |
|   |        |        |       |        |із сертифікації     |       |              |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 5 | Продукція, що |Не       |Проводиться |Не       |Проводяться       |Проводиться в |Сертифікат відповідності з |
|   | випускається |проводиться  |       |проводиться  |випробування,      |порядку, що  |терміном дії до трьох років,|
|   | серійно    |        |       |        |ідентифікація зразків  |визначений  |з урахуванням терміну дії |
|   |        |        |       |        |продукції, що відібрані |органом із  |атестата виробництва    |
|   |        |        |       |        |в порядку і в кількості,|сертифікації |              |
|   |        |        |       |        |які встановлені органом |       |              |
|   |        |        |       |        |із сертифікації     |       |              |
|-----+---------------+---------------+-------------+---------------+------------------------+--------------+----------------------------|
| 6 | Продукція, що |Не       |Не      |Проводиться  |Проводяться в порядку, |Проводиться в |Сертифікат відповідності з |
|   | випускається |проводиться  |проводиться |органом із   |що визначений органом  |порядку, що  |терміном дії до п'яти років,|
|   | серійно    |        |       |сертифікації  |із сертифікації     |визначений  |з урахуванням терміну дії |
|   |        |        |       |систем якості |            |органами із  |сертифіката на систему   |
|   |        |        |       |        |            |сертифікації |якості           |
|   |        |        |       |        |            |продукції та |              |
|   |        |        |       |        |            |систем якості |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка