Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни до наказу ДПА України


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 325 від 14.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2001 р.
                   за N 768/5959
 
         Про зміни до наказу ДПА України
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю :
   1. Унести зміни та доповнення до Положення про порядок
нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 19 березня 2001 року N 111 ( z0295-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 року за N 295/5486, що
додаються.
   2. Начальнику Головного управління  акцизного  збору  та
моніторингу ринку підакцизних товарів Козодою О.С. подати цей
наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 В.о.Голови                      Ф.О.Ярошенко
                   Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   14.08.2001 N 325
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 серпня 2001 р.
                   за N 768/5959
  Зміни та доповнення до Положення про порядок нарахування,
 терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору ( z0295-01 )
   1. Пункт 4.4 доповнити словами "(уточнений розрахунок)".
   2. Пункт 4.4 доповнити підпунктами 4.4.1 - 4.4.3 такого
змісту:
   "4.4.1. До уточненого розрахунку додається довідка про суми
акцизного збору,  які  збільшують  або  зменшують  податкове
зобов'язання звітного періоду внаслідок виправлення самостійно
виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Форма
довідки визначена в додатку 6 до цього Положення. До кожного
уточненого розрахунку подається окрема довідка.
   4.4.2. Якщо за результатами подання уточненого розрахунку
виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного збору, то
таке повернення проводиться відповідно до чинного законодавства.
   4.4.3. Якщо в зв'язку з виправленням помилки, допущеної в
попередніх  звітних періодах, визначено заниження податкового
зобов'язання (заповнюється  рядок  3  довідки),  то  платник
зобов'язаний  протягом  10  календарних днів від дня подачі
уточненого розрахунку сплатити суму недоплати, зазначену в рядку 3
довідки, самостійно нарахувати та сплатити штраф у розмірі 10%
суми такої недоплати. Сума штрафу вказується в рядку 6 довідки".
   3. Розділ 4 доповнити пунктом 4.12 такого змісту:
   "4.12. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податку,  вважається  узгодженим  від дня подання Розрахунку
акцизного збору до органу державної податкової служби за місцем
реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністративному
або судовому порядку".
   4. У розділі III додатка 1 слова:
   "До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню (сума обороту, назва підакцизного
товару, кількість та вартість пільгової продукції, назва та
реквізити  споживача,  напрям  реалізації,  пункт  і  стаття
законодавчого акта, яким установлена така пільга). Розшифровка,
підписана керівником і головним бухгалтером та завірена печаткою,
додається на окремому аркуші" замінити словами:
   "До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню, за наведеною формою:
 
-----------------
-----------------
(реєстраційний N розрахунку,
до якого додається розшифровка)
   Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до
розрахунку акцизного збору за__________ місяць 200__ року
   _________________
   (назва підприємства)
   -----------------
   -----------------
   (код ЄДРПОУ)
   -----------------
   -----------------
   (код ДРФО)
-------------------------------------------------------------------
|Сума | Назва | Код |Кіль- |Вар- |Реквізити  |Нап- |Пункт, |
|обо- | підак-| товару|кість, |тість | споживача | рям | стаття |
|роту |цизного|  за | л, кг,|товару|      |реалі-| Закону |
|   | товару|  ГС | куб. |   |      |зації |України,|
|   |    |    | см, |   |      | (код | яким  |
|   |    |    | штук, |   |      |піль- |звільня-|
|   |    |    | грн |   |      | ги) | ється |
|   |    |    |    |   |      |   | від  |
|   |    |    |    |   |      |   |оподат- |
|   |    |    |    |   |------------|   |кування |
|   |    |    |    |   |   | Код |   |    |
|   |    |    |    |   |Назва|ЄДРПОУ|   |    |
|-----+-------+-------+-------+------+-----+------+------+--------|
| 1 |  2 |  3 |  4  | 5  | 6 | 7  | 8  |  9  |
-------------------------------------------------------------------
 
 Директор (керівник)          _________________
                    (прізвище та підпис)
 Головний бухгалтер           _________________
                    (прізвище та підпис)"
   5. У розділі III додатка 3 слова:
   "До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню (сума обороту, назва товару, місткість
спирту етилового, обсяги продукції - всього та в перерахунку на
100-відсотковий спирт, назва та реквізити споживача,  напрям
реалізації, пункт і стаття законодавчого акта, яким установлена
зазначена пільга). Розшифровка, підписана керівником і головним
бухгалтером та завірена печаткою, додається на окремому аркуші"
замінити словами:
   "До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню, за наведеною формою:
 
-----------------
-----------------
(реєстраційний N розрахунку,
до якого додається розшифровка)
   Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до
розрахунку акцизного збору за__________ місяць 200__ року
   _________________
   (назва підприємства)
   -----------------
   -----------------
   (код ЄДРПОУ)
   -----------------
   -----------------
   (код ДРФО)
----------------------------------------------------------------------
|Сума|Назва |Код |Міст-|  Обсяги  | Реквізити | Напрям| Пункт, |
|обо-|підак-|то- |кість| продукції  | споживача | реалі-| стаття |
|роту|цизно-|вару|спир-|       |      | зації | Закону |
|  |го  |за | ту |       |      | (код | України,|
|  |товару|ГС |ети- |       |      | піль- | яким  |
|  |   |  |лово-|       |      | ги) | звільня-|
|  |   |  |го  |       |      |    | ється  |
|  |   |  |(%) |       |      |    | від  |
|  |   |  |   |       |      |    |оподатку-|
|  |   |  |   |--------------+------------|    | вання  |
|  |   |  |   | усьо-| у   | Наз-| Код |    |     |
|  |   |  |   | го  |перера-| ва |ЄДРПОУ|    |     |
|  |   |  |   |   |хунку |   |   |    |     |
|  |   |  |   |   |на 100-|   |   |    |     |
|  |   |  |   |   |відсот-|   |   |    |     |
|  |   |  |   |   |ковий |   |   |    |     |
|  |   |  |   |   |спирт |   |   |    |     |
|----+------+----+-----+------+-------+-----+------+-------+---------|
| 1 | 2  |3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   |
----------------------------------------------------------------------
 
 Директор (керівник)           _________________
                     (прізвище та підпис)
 Головний бухгалтер            _________________
                     (прізвище та підпис)"
   6. Доповнити Положення новим додатком 6 (додається).
 
 В.о. начальника Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору і контролю
 за виробництвом та обігом підакцизних товарів
 Державної податкової адміністрації України      О.С.Козодой
                   Додаток 6
                   до Положення про порядок
                   нарахування,
                   терміни сплати і подання
                   розрахунку акцизного збору
                   ( z0295-01 )
                Довідка
            про суми акцизного збору
  (до розрахунку акцизного збору за ______________ 200_ року),
    які збільшують або зменшують податкові зобов'язання
    внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки,
       допущеної в попередніх звітних періодах
 (подається разом з уточненим розрахунком акцизного збору окремо
          за кожний звітний період)
 
01  Звітний      __________________________________
   (податковий)          (місяць)
   період
 
02  Платник      ___________________________________
                  (назва)
   ідентифікаційний код  -----------------
   платника податку    -----------------
   згідно з ЄДРПОУ
   ідентифікаційний номер -----------------------
   платника згідно з ДРФО -----------------------
 
 
 
03  Адреса, телефон
   платника     ___________________________________
                               грн.
---------------------------------------------------------------------
|  |            | Графа 13   |  Графа 15     |
|N |   Показники     | Розрахунку  |  Розрахунку     |
|з/п|            | (додаток 1)  | (додаток 3)     |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|1 |     2       |   3     |    4       |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|1 | Показники розрахунку |        |           |
|  |акцизного    збору |   х     |    х       |
|  |за__________200_року,  |        |           |
|  |у  якому  виявлено |        |           |
|  |помилку:        |        |           |
|  |------------------------|        |           |
|  |Код  товару|Назва   |        |           |
|  |за     |товару   |        |           |
|  |Гармонізова-|      |        |           |
|  |ною     |      |        |           |
|  |системою  |      |        |           |
|  |опису   та|      |        |           |
|  |кодування  |      |        |           |
|  |товарів   |      |        |           |
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |Усього:   |      |        |           |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|2 |Виправлені  показники |        |           |
|  |розрахунку  акцизного |        |           |
|  |збору          |        |           |
|  |за__________200_року,  |        |           |
|  |у  якому  виявлено |        |           |
|  |помилку   (уточнений |        |           |
|  |розрахунок):      |        |           |
|  |------------------------+---------------+----------------------|
|  |Код  товару|Назва   |        |           |
|  |за     |товару   |        |           |
|  |Гармонізова-|      |        |           |
|  |ною     |      |   х     |     х      |
|  |системою  |      |        |           |
|  |опису   та|      |        |           |
|  |кодування  |      |        |           |
|  |товарів   |      |        |           |
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |Усього:   |      |        |           |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|3 |Сума акцизного збору, |        |           |
|  |яка  збільшує  (+) |   х     |    х       |
|  |податкові        |        |           |
|  |зобов'язання     в |        |           |
|  |зв'язку       з |        |           |
|  |виправленням помилки:  |        |           |
|  |------------------------+---------------+----------------------|
|  |Код  товару|Назва   |        |           |
|  |за     |товару   |        |           |
|  |Гармонізова-|      |        |           |
|  |ною     |      |        |           |
|  |системою  |      |        |           |
|  |опису   та|      |        |           |
|  |кодування  |      |        |           |
|  |товарів   |      |        |           |
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |Усього:   |      |        |           |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|4 |Сума акцизного збору, |        |           |
|  |яка   зменшує  (-) |   х     |    х       |
|  |податкові        |        |           |
|  |зобов'язання     в |        |           |
|  |зв'язку       з |        |           |
|  |виправленням помилки  |        |           |
|  |------------------------+---------------+----------------------|
|  |Код  товару|Назва   |        |           |
|  |за     |товару   |        |           |
|  |Гармонізова-|      |        |           |
|  |ною     |      |        |           |
|  |системою  |      |        |           |
|  |опису   та|      |        |           |
|  |кодування  |      |        |           |
|  |товарів   |      |        |           |
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |------------+-----------+---------------+----------------------|
|  |Усього:   |      |        |           |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|5 |Зміст помилки      |        |           |
|---+------------------------+---------------+----------------------|
|6 |Штраф 10 % (рядок 3 х |        |           |
|  |10 : 100)        |        |           |
---------------------------------------------------------------------
 
 Дата подання Довідки
 
 Керівник   _______________________________
            (підпис) (прізвище)
                          М.П.
 Бухгалтер  _______________________________
            (підпис) (прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка