Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол N 1 до Європейської Конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покарання


              Протокол N 1
    до Європейської конвенції про запобігання катуванням
     чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
           поводженню чи покаранню
              (укр/рос)
         Страсбург, 4 листопада 1993 року
 
      ( Протокол ратифіковано Законом
       N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 )
 
 
                        Офіційний переклад
   Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до
Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському
або  такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,
підписаної у Страсбурзі 26 листопада 1987 року ( 995_068 ) (далі
"Конвенція"),
   вважаючи, що держави, які не є членами Ради Європи, повинні
мати можливість  приєднуватися  до Конвенції ( 995_068 ) на
пропозицію Комітету міністрів,
   погодились про таке:
               Стаття 1
   У пункт 1 статті 5 Конвенції ( 995_068 ) включається такий
підпункт:
   "Коли у Комітет має бути обраний член від держави, яка не є
членом Ради Європи, Президія Консультативної асамблеї пропонує
парламентові цієї держави висунути трьох кандидатів, з яких
принаймні два повинні бути її громадянами. Вибори в Комітеті
міністрів відбуваються після консультацій з відповідною Стороною."
               Стаття 2
   Стаття 12  Конвенції  ( 995_068 ) викладається у такій
редакції:
   "З урахуванням правил конфіденційності, викладених у статті
11, Комітет кожного року подає Комітету міністрів  загальну
доповідь про свою діяльність, яка надсилається Консультативній
асамблеї та будь-якій державі, що не є членом Ради Європи, але
бере участь у Конвенції, і оприлюднюється."
               Стаття 3
   Текст статті 18 Конвенції ( 995_068 ) стає пунктом 1 цієї
статті і доповнюється таким другим пунктом:
   "2. Комітет  міністрів  Ради  Європи  може запропонувати
будь-якій державі, яка не є членом Ради Європи, приєднатися до
Конвенції."
               Стаття 4
   У пункті  2  статті  19  Конвенції  ( 995_068 ) слова
"держави-члена" замінюються словом "держави",  а  слова  "чи
затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання."
               Стаття 5
   У пункті 1 статті 20 Конвенції ( 995_068 ) слова "чи
затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання."
               Стаття 6
   1. Вступне формулювання статті 23 Конвенції ( 995_068 )
викладається у такій редакції:
   "Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени та
будь-яку державу, яка не є членом Ради Європи, але бере участь у
Конвенції, про:"
   2. У статті 23b Конвенції ( 995_068 ) слова "чи затвердження"
замінюються словами "затвердження чи приєднання;".
               Стаття 7
   1. Цей Протокол відкрито для підписання державами - членами
Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_068 ) і які можуть
висловити свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу
шляхом:
   a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи
затвердження;
   або
   b) підписання  з  умовою  ратифікації,  прийняття  чи
затвердження, з  подальшою  ратифікацією,  прийняттям   чи
затвердженням.
   2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи
затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради
Європи.
               Стаття 8
   Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає
після закінчення трьохмісячного періоду від дати, на яку всі
Сторони Конвенції (  995_068  )  висловили  свою  згоду  на
обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до положень
статті 7.
               Стаття 9
   Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени
Ради Європи про:
   a) будь-яке підписання;
   b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття чи затвердження;
   c) дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 8;
   d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення,
які стосуються цього Протоколу.
   На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином не те
уповноважені представники підписали цей Протокол.
   Вчинено у Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1993
року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є
однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в
архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає
засвідчені копії цього Протоколу кожній державі - члену Ради
Європи.
   European Treaty Series/151
 
 Збірка договорів Ради Європи
 Парламентське видавництво, Київ - 2000
           Застереження та заяви
              Нідерланди
   Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на
зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.
   Королівство Нідерланди  приймає  зазначений  Протокол  у
Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в
Арубі.
              Протокол N 1
      к Европейской конвенции по предупреждению
    пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
           обращения или наказания
              (ETS N 151)
         (Страсбург, 4 ноября 1993 года)
 
                      (неофициальный перевод)
  Государства-члены Совета  Европы,  подписавшие  настоящий
Протокол к Европейской конвенции по предупреждению пыток  и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания,
подписанной в Страсбурге 26 ноября 1987 года ( 995_068 ) (далее
именуемой "Конвенция"),
   считая своевременным дать возможность государствам-нечленам
Совета Европы присоединиться по приглашению Комитета министров к
Конвенции ( 995_068 ),
   согласились о нижеследующем:
               Статья 1
   Пункт 1 статьи 5 Конвенции ( 995_068 ) дополняется подпунктом
в следующей редакции:
   "В случае избрания членом Комитета государства-нечлена Совета
Европы, Секретариат Консультативной  Ассамблеи  обращается  с
просьбой к парламенту заинтересованного государства представить
трех кандидатов, из которых не менее двух имеют его гражданство.
Избрание Комитетом министров происходит после консультации с
заинтересованной Стороной".
               Статья 2
   Статью 12 Конвенции ( 995_068 ) надлежит читать следующим
образом:
   "Комитет ежегодно  представляет  Комитету  министров, при
соблюдении правил конфиденциальности, предусмотренных положениями
статьи 11, общий отчет о своей деятельности, который передается
Консультативной Ассамблее, а также любому  государству-нечлену
Совета Европы, участнику Конвенции, и предается гласности".
               Статья 3
   Текст статьи 18 Конвенции ( 995_068 ) становится пунктом 1
этой же статьи и дополняется пунктом 2 в следующей редакции:
   "2. Комитет министров Совета Европы может пригласить любое
государство-нечлена Совета Европы присоединиться к Конвенции."
               Статья 4
   В пункте 2 статьи 19 Конвенции ( 995_068 ) слово "члена"
исключается, а слова "или  утверждении"  заменяются  словами
"утверждении или присоединении".
               Статья 5
   В пункте 1 статьи 20 Конвенции ( 995_068 ) слова "или
утверждении" заменяются словами "утверждении или присоединении".
               Статья 6
   1. Вступительное предложение статьи 23 Конвенции ( 995_068 )
следует читать:
   "Генеральный секретарь   Совета   Европы   уведомляет
государства-члены, а также  любое  государство-нечлена  Совета
Европы, являющееся участником Конвенции о...";
   2. В пункте "b" статьи 23 Конвенции ( 995_068 ) слова "или
утверждении" заменяются словами "утверждении или присоединении".
               Статья 7
   1. Настоящий   Протокол   открыт   для   подписания
государствами-членами Совета  Европы,  участниками  Конвенции
( 995_068 ), которые могут выразить свое согласие быть связанными:
   a) подписанием без оговорки о ратификации, принятии или
утверждении; или
   b) подписанием с оговоркой о ратификации, принятии  или
утверждении  с  последующей  ратификацией,  принятием  или
утверждением.
   2. Ратификационные  грамоты,  документы  о  принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
               Статья 8
   Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трех месяцев, считая с даты, когда все
участники Конвенции ( 995_068 ) выразят свое согласие  быть
связанными Протоколом в соответствии с положениями статьи 7.
               Статья 9
   Генеральный секретарь   Совета   Европы   уведомляет
государства-члены Совета Европы:
   a) о любом подписании;
   b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, любого
документа о принятии или утверждении;
   c) о  дате  вступления  в  силу настоящего Протокола в
соответствии с положениями статьи 8;
   d) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, имеющем
отношение к настоящему Протоколу.
   В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
   Совершено в Страсбурге 4 ноября 1993 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию
каждому из государств-членов Совета Европы.
                             (Подписи)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка