Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Перелік посад, приписаних до дипломатичних рангів України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002 )
         Про Перелік посад, приписаних до
          дипломатичних рангів України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 19/98 від 16.01.98 )
 
   З метою вдосконалення порядку присвоєння дипломатичних рангів
дипломатичним працівникам п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити Перелік посад, приписаних до дипломатичних
рангів України (додається).
   2. У зв'язку з цим внести до Положення про дипломатичну
службу в Україні, затвердженого Указом Президента України  від
16 липня 1993 року N 267 ( 267/93 ), такі зміни і доповнення:
   пункт 5 викласти у такій редакції:
   "Особи, яких приймають на дипломатичну службу, призначаються
на приписану до  дипломатичного  рангу  посаду  з  наступним
присвоєнням дипломатичного рангу.
   Дипломатичний працівник може бути призначений на посаду,
приписану до вищого або нижчого дипломатичного рангу, ніж той, що
йому присвоєно.
   Переведення дипломатичного  працівника  на  іншу  посаду
здійснюється на конкурсній основі з урахуванням  рівня  його
професійної підготовки та ефективності роботи";
   доповнити пункт 8 абзацом четвертим такого змісту:
   "Присвоєння дипломатичного  рангу  здійснюється  згідно з
посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад
дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до
дипломатичних рангів України, який затверджує Президент України";
   пункт 9 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого
змісту:
   "У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду,
приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється
достроково дипломатичний ранг у межах, передбачених Переліком,
зазначеним у пункті 8 цього Положення";
   у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
   3. Міністерству закордонних справ України  привести  до
1 березня 1997 року дипломатичні ранги дипломатичних працівників у
відповідність із посадами, які вони займають, згідно з Переліком,
затвердженим цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 18 вересня 1996 року
     N 842/96
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 18 вересня 1996 року N 842/96
               ПЕРЕЛІК
      посад, приписаних до дипломатичних рангів
               України
 
 
Надзвичайний і Повноважний   Міністр закордонних справ Украї-
Посол             ни
                Міністр зовнішніх економічних
                зв'язків і торгівлі України
                Перший заступник Міністра закор-
                донних справ України
                Керівник Управління  з  питань
                зовнішньої політики Адміністра-
                ції Президента України
                Керівник Служби протоколу Прези-
                дента України
                Заступник Міністра  закордонних
                справ України
                Посол з особливих доручень
                Посол України
                Постійний представник  України
                при міжнародній організації
                Державні службовці, які займають
                посади, віднесені до першої ка-
                тегорії, і діяльність яких по-
                в'язана  з  безпосереднім і
                постійним здійсненням зовнішньої
                політики України
 
Надзвичайний і Повноважний   Посол України
Посланник першого класу    Заступник Керівника Управління з
                питань зовнішньої політики Адмі-
                ністрації Президента України
                Заступник Керівника Служби про-
                токолу Президента України
                Керівник структурного підрозділу
                Міністерства закордонних справ
                України
                Радник-посланник посольства Ук-
                раїни
                Заступник постійного представни-
                ка України при міжнародній орга-
                нізації
                Генеральний консул України
 
Надзвичайний і Повноважний   Заступник Керівника,  завідувач
Посланник другого класу    відділу Управління з питань зов-
                нішньої політики  Адміністрації
                Президента України
                Заступник Керівника,  завідувач
                відділу Служби протоколу Прези-
                дента України
                Керівник структурного підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Радник-посланник посольства Ук-
                раїни
                Заступник постійного представни-
                ка України при міжнародній орга-
                нізації
                Генеральний консул України
 
Радник першого класу      Завідувач відділу, головний кон-
                сультант Управління  з  питань
                зовнішньої політики Адміністра-
                ції Президента України
                Завідувач відділу, головний кон-
                сультант Служби протоколу Прези-
                дента України
                Заступник керівника структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Завідувач відділу,   завідувач
                сектора структурного підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Головний радник   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Керівник представництва  Мініс-
                терства закордонних справ Украї-
                ни
                Радник закордонної установи Мі-
                ністерства закордонних справ Ук-
                раїни
                Завідувач консульського відділу
                посольства України
                Аташе посольства України з галу-
                зевих питань
                Консул України
 
Радник другого класу      Головний консультант,  старший
                консультант Управління з питань
                зовнішньої політики Адміністра-
                ції Президента України
                Головний консультант,  старший
                консультант Служби   протоколу
                Президента України
                Заступник керівника структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Помічник Міністра  закордонних
                справ України
                Завідувач відділу,   завідувач
                сектора структурного підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Радник структурного  підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Радник закордонної установи Мі-
                ністерства закордонних справ Ук-
                раїни
                Завідувач консульського відділу
                посольства України
                Аташе посольства України з галу-
                зевих питань
                Консул України
                Консул Генерального консульства
                України
 
Перший секретар першого    Старший консультант, консультант
класу             Управління з питань зовнішньої
                політики Адміністрації Президен-
                та України, старший консультант,
                консультант Служби   протоколу
                Президента України
                Помічник Міністра   закордонних
                справ України, помічник першого
                заступника Міністра закордонних
                справ України
                Завідувач відділу,   завідувач
                сектора структурного підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Радник структурного  підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Радник закордонної установи Мі-
                ністерства закордонних справ Ук-
                раїни
                Завідувач консульського відділу
                посольства України
                Перший секретар   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Перший секретар закордонної ус-
                танови Міністерства закордонних
                справ України
                Консул Генерального консульства
                України
 
Перший секретар другого    Консультант Управління з питань
класу             зовнішньої політики Адміністра-
                ції Президента України, консуль-
                тант Служби Протоколу Президента
                України
                Помічник першого заступника Мі-
                ністра закордонних справ України
                Перший секретар   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
 
Другий секретар першого    Помічник першого заступника Мі-
класу             ністра закордонних справ Украї-
                ни, помічник заступника Міністра
                закордонних справ України
                Перший секретар закордонної ус-
                танови Міністерства закордонних
                справ України
                Завідувач консульського відділу
                посольства України
                Консул Генерального консульства
                України
                Другий секретар   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Другий секретар закордонної ус-
                танови Міністерства закордонних
                справ України
                Віце-консул Генерального  кон-
                сульства України,  віце-консул
                консульства України
 
Другий секретар другого    Помічник першого заступника Мі-
класу             ністра закордонних справ Украї-
                ни, помічник заступника Міністра
                закордонних справ України
                Другий секретар   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Другий секретар закордонної ус-
                танови Міністерства закордонних
                справ України
                Віце-консул Генерального  кон-
                сульства України,  віце-консул
                консульства України
 
Третій секретар        Третій секретар   структурного
                підрозділу Міністерства  закор-
                донних справ України
                Третій секретар закордонної ус-
                танови Міністерства закордонних
                справ України
 
Аташе             Аташе структурного  підрозділу
                Міністерства закордонних  справ
                України
                Аташе закордонної установи Мі-
                ністерства закордонних справ Ук-
                раїни.
 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
19/98 від 16.01.98 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка