Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 12 вересня 1996 р. N 1109
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
      Питання Державної компанії "Адміністрація
        Північнокримської експериментальної
           економічної зони "Сиваш"
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 16 ( 16-98-п ) від 05.01.98 
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Статут  Державної  компанії  "Адміністрація
Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" і
Положення  про  реєстрацію   суб'єктів   Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" та порядок підготовки
інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш",
що додаються.
   2. Дозволити Урядові Автономної Республіки Крим спрямувати
300 тис. гривень як засновницький внесок Кабінету  Міністрів
України Державній  компанії  "Адміністрація  Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" за рахунок коштів, що
передаються з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного
бюджету України на загальнодержавні потреби.
   Міністерству фінансів під час уточнення показників Державного
бюджету України на 1996 рік передбачити кошти  на  покриття
зазначених витрат.
   3. Голові Адміністрації Північнокримської експериментальної
економічної зони "Сиваш":
   у тижневий термін забезпечити проведення державної реєстрації
Компанії;
   подати Спостережній  раді  по  контролю  за  проведенням
експерименту у Північнокримській експериментальній  економічній
зоні "Сиваш" проект організаційної структури Компанії;
   забезпечити виконання завдань, визначених Положенням  про
Північнокримську  експериментальну економічну зону "Сиваш" та
Статутом Державної компанії  "Адміністрація  Північнокримської
експериментальної  економічної  зони  "Сиваш".
   4. Адміністрації   Північнокримської   експериментальної
економічної зони "Сиваш" у  двотижневий  термін  погодити  з
Міністерством фінансів  україни  розмір  плати за реєстрацію,
перереєстрацію та видачу дубліката свідоцтва  про  реєстрацію
суб'єкта зони "Сиваш".
   5. Дозволити     Адміністрації     Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" використати в 1996 році
кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш", на створення
матеріально-технічної бази, розвиток системи зв'язку та управління
проведенням експерименту  в Північнокримській експериментальній
економічній зоні "Сиваш".
   6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному
митному комітету у двотижневий термін подати до Кабінету Міністрів
України проект  Положення  про  порядок  надання  суб'єктам
Північнокримської експериментальної  економічної  зони  "Сиваш"
пільги щодо сплати ввізного мита та податку на добавлену вартість
на сировину,  матеріали,  устаткування  та  обладнання  (крім
підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного
виробництва суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш".
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.62
                   ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 12 вересня 1996 р. N 1109
               СТАТУТ
    Державної компанії "Адміністрація Північнокримської
      експериментальної економічної зони "Сиваш"
            Загальні положення
 
   1. Державна  компанія  "Адміністрація  Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" (далі - Адміністрація)
є керівним органом Північнокримської експериментальної економічної
зони "Сиваш" і діє на підставі законодавства України та цього
Статуту.
   Засновником Державної     компанії     "Адміністрація
Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" є
держава в особі Кабінету Міністрів України.
   2. Повна  назва  Адміністрації  -  Державна  компанія
"Адміністрація Північнокримської експериментальної  економічної
зони  "Сиваш"  (російською  мовою:  Государственная  компания
"Администрация Северокрымской экспериментальной экономической зоны
"Сиваш"; англійською мовою: State Company The Administration of
The North-Crimean Experimental Economic Zone "Sivash").
   Скорочена назва Адміністрації - Адміністрація ПЕЕЗ "Сиваш"
(російською мовою: Администрация СЭЭЗ "Сиваш", англійською мовою:
The Administration of The NCEEZ "Sivash").
   Місцезнаходження Адміністрації: Україна, Автономна Республіка
Крим,  м.Красноперекопськ, пл.Героїв Перекопу, 1а (російською
мовою: Украина, Автономная Республика Крым, г.Красноперекопск,
пл.Героев Перекопа, 1а; англійською мовою: 1а, Heroev of Perekop
Square, Krasnoperekopsk, The Crimean Republic, Ukraine).
    Основні завдання та предмет діяльності Адміністрації
   3. Основними завданнями Адміністрації є:
   розроблення стратегії  і  поточних програм розвитку зони
"Сиваш", спрямованих на забезпечення реалізації експерименту;
   сприяння розвитку  експортного  потенціалу  на  основі
ефективного комплексного використання сировинних, промислових та
сільськогосподарських можливостей зони "Сиваш";
   сприяння залученню та раціональному використанню зовнішніх і
внутрішніх фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення
проведення економічного експерименту;
   розроблення разом  з  відповідними  міністерствами  та
відомствами нормативних документів і заходів, спрямованих на
забезпечення досягнення позитивних результатів експерименту;
   забезпечення ефективного управління майном (акціями, паями,
частками), що знаходиться на території зони "Сиваш", перебуває у
загальнодержавній власності, і передається на час проведення
експерименту Адміністрації зони "Сиваш";
   розроблення за позитивними наслідками експерименту проектів
відповідних законодавчих актів про створення спеціальних (вільних)
економічних зон.
   4. Предметом діяльності Адміністрації є:
   сприяння створенню та розвитку виробничої і невиробничої
інфраструктури, створенню робочих місць та розв'язанню інших
соціальних проблем на території зони "Сиваш";
   залучення іноземних та вітчизняних інвестицій і передових
технологій до реалізації пріоритетних проектів у зоні "Сиваш";
   сприяння реалізації високоефективних інвестиційних проектів
та контроль за їх реалізацією;
   організація та проведення аукціонів, тендерів, конкурсів з
відбору інвестиційних проектів та їх виконавців;
   реєстрація та скасування реєстрації суб'єктів зони "Сиваш";
   визначення відповідності поточних заходів, які здійснюються
інвесторами, змісту економічного експерименту;
   участь у  здійсненні  контролю за цільовим використанням
коштів, отриманих за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги
щодо сплати податку на прибуток, та за використанням суб'єктами
зони "Сиваш" валютних коштів, звільнених від обов'язкового продажу
на міжбанківському валютному ринку і спрямовуваних на потреби зони
відповідно до поточних програм її розвитку;
   здійснення за дорученням Фонду державного майна управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають
у загальнодержавній власності;
   здійснення повноважень орендодавця майна, що перебуває у
власності Автономної Республіки Крим та комунальній власності, за
дорученням  органів,  уповноважених  розпоряджатися  майном
відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
   підготовка пропозицій та участь у  санації  підприємств,
розташованих на території зони "Сиваш";
   забезпечення підготовки кадрів, які відповідають  вимогам
організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної
продукції в умовах переходу до ринкової економіки;
   випуск цінних паперів відповідно до законодавства України;
   здійснення господарської,  у  тому  числі  інвестиційної,
діяльності, пов'язаної з виконанням покладених на Адміністрацію
завдань;
   надання консультаційних послуг з питань, що належать до її
компетенції.
   Відповідно до основних завдань, визначених цим Статутом,
Адміністрація здійснює інші види діяльності, що не суперечать
законодавству.
         Юридичний статус Адміністрації
   5. Адміністрація є юридичною особою.
   Адміністрація набуває прав юридичної особи з дня її державної
реєстрації.
   6. Адміністрація  має самостійний баланс, діє на основі
повного господарського розрахунку, має відповідні рахунки  в
установах  банків,  печатку  з емблемою Адміністрації, своїм
найменуванням, а також фірмовий знак та інші реквізити.
   7. Адміністрація  може  набувати  майнових  і  особистих
немайнових прав, бути учасником господарських товариств, укладати
в  установленому  порядку  угоди,  інші  юридичні  акти  з
підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на
території України, так і за її межами, від свого імені виступати в
суді, арбітражному та третейському суді.
   8. Адміністрація  діє  на принципах повної господарської
самостійності та самоокупності: самостійно планує свою діяльність,
несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань
перед бюджетом і партнерами.
   9. Адміністрація має право створювати в установленому порядку
філіали та представництва як на території України, так і за її
межами.
   Філіали та представництва діють на підставі положень, що
затверджуються головою Адміністрації.
   10. Адміністрація провадить зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до законодавства України, основних завдань і предмета
діяльності, передбачених цим Статутом.
            Майно Адміністрації
   11. Майно Адміністрації складається з основних фондів та
обігових  коштів,  а  також  інших цінностей, вартість яких
відображається в її самостійному балансі. Майно Адміністрації
належить їй на праві повного господарського відання.
   Здійснюючи право   повного   господарського   відання,
Адміністрація володіє, користується та розпоряджається закріпленим
за нею майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать
законодавству України та цьому Статуту.
   12. Майно Адміністрації формується з:
   майна, переданого засновником;
   коштів від плати за реєстрацію суб'єктів зони "Сиваш";
   доходів, одержаних від власної господарської  діяльності;
   кредитів банків та інших залучених коштів;
   іншого майна,  набутого  на  підставах,  не  заборонених
законодавством.
        Використання прибутку Адміністрації
   13. Прибуток  Адміністрації утворюється з надходжень від
господарської діяльності після покриття витрат, що відносяться на
собівартість продукції (робіт, послуг). З балансового прибутку
Адміністрації до бюджету сплачуються передбачені законодавством
України податки та інші обов'язкові платежі.
   14. Чистий прибуток, який залишається після сплати податків,
зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, використовується
в порядку, визначеному головою Адміністрації.
   15. Для  покриття та відшкодування можливих збитків від
господарської діяльності Адміністрації створюється резервний фонд
у розмірі 25 відсотків вартості майна, переданого засновником.
   Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань  у
розмірі 5 відсотків чистого прибутку Адміністрації до досягнення
фондом зазначеного розміру.
   Рішення про використання резервного фонду приймається головою
Адміністрації.
   16. За  рахунок  відрахувань  від  чистого  прибутку  в
Адміністрації можуть створюватись інші фонди, призначені для
фінансування заходів, спрямованих на розвиток матеріально  -
технічної бази Адміністрації, соціальне забезпечення трудового
колективу, матеріальне заохочення працівників Адміністрації та
вирішення інших питань.
   Порядок утворення та використання цих фондів визначається
головою Адміністрації.
      Управління Адміністрацією та її структура
   17. Керівництво  діяльністю Адміністрації здійснює голова
Адміністрації, який призначається Президентом України.
   Голова Адміністрації має заступників, які призначаються ним
самостійно.
   18. Голова Адміністрації:
   затверджує основні напрями, плани діяльності та кошторис
Адміністрації відповідно до мети та покладених на неї завдань;
   підписує накази Адміністрації з питань, віднесених до її
компетенції;
   представляє Адміністрацію  у відносинах з підприємствами,
установами, організаціями та громадянами;
   забезпечує контроль за реалізацією суб'єктами зони "Сиваш"
інвестиційних проектів, виконання ними інвестиційних зобов'язань;
   затверджує за погодженням із Спостережною радою по контролю
за проведенням експерименту у зоні "Сиваш" організаційну структуру
Адміністрації;
   приймає за погодженням із Спостережною радою по контролю за
проведенням експерименту у зоні "Сиваш" рішення про створення,
реорганізацію  і  ліквідацію  філіалів  та  представництв
Адміністрації;
   затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації,
її філіали та представництва;
   приймає на  посади,  звільняє  з  посад  працівників
Адміністрації, затверджує штатний розпис, умови оплати праці,
розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників
Адміністрації, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного
стягнення  відповідно  до  законодавства  України,  організує
підвищення кваліфікації працівників Адміністрації;
   видає доручення на провадження дій від імені Адміністрації;
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Адміністрацію завдань;
   встановлює ступінь  відповідальності  своїх  заступників,
виконавчого директора і керівників структурних підрозділів;
   приймає рішення з проведення аудиту фінансово-господарської
діяльності Адміністрації;
   здійснює інші функції відповідно до законодавства України та
цього Статуту.
   19. Для забезпечення виконання статутних завдань  шляхом
проведення  інвестиційно-виробничої  та  іншої  господарської
діяльності в Адміністрації створюється виконавча дирекція на чолі
з виконавчим директором, положення про яку затверджується головою
Адміністрації.
   20. Для координації та узгодження дій  Адміністрації  з
місцевими органами державної виконавчої влади, представницькими
органами та органами місцевого самоврядування при  Адміністрації
створюється дорадчий орган - координаційна рада.
   Склад координаційної ради, до якої входять керівні працівники
Адміністрації, представники Красноперекопської районної державної
адміністрації, виконкомів Рад міст Красноперекопська та Армянська,
вчені,  інші  особи,  та  положення  про координаційну раду
затверджується головою Адміністрації.
   21. Для  забезпечення  виконання  основних  завдань  при
Адміністрації можуть створюватися експертні, консультативні та
інші  органи,  положення  про  які  затверджується  головою
Адміністрації.
            Облік і звітність
   22. Адміністрація  здійснює оперативний та бухгалтерський
облік результатів своєї роботи, веде  статистичну  звітність
відповідно до законодавства.
   23. Фінансові   результати   діяльності   Адміністрації
визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
   Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають
затвердженню головою Адміністрації.
   24. Перший фінансовий рік Адміністрації починається з дати її
реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні
фінансові роки збігаються з календарними.
   25.  Перевірка  фінансової  діяльності  Адміністрації
здійснюється органами  державної  податкової  служби,  іншими
державними органами в межах їх компетенції.
( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 12 вересня 1996 р. N 1109
              ПОЛОЖЕННЯ
  про реєстрацію суб'єктів Північнокримської експериментальної
  економічної зони "Сиваш" та порядок підготовки інвестиційних
    проектів, що реалізуються на території зони "Сиваш"
             Загальні питання
   1. Це Положення  визначає  умови  проведення  реєстрації
суб'єктів Північнокримської експериментальної економічної зони
"Сиваш" (далі - суб'єкти зони "Сиваш"), перелік необхідних для
реєстрації  документів,  компетенцію  органу,  який  здійснює
реєстрацію, підстави скасування реєстрації, а також  порядок
підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території
зони "Сиваш" суб'єктами цієї зони.
   2. Статус суб'єкта зони "Сиваш" надається Адміністрацією
Північнокримської експериментальної економічної  зони  "Сиваш"
(далі-  Адміністрація зони "Сиваш") суб'єктам підприємницької
діяльності - юридичним особам, зареєстрованим на території зони
"Сиваш", які реалізують затверджені Кабінетом Міністрів України
інвестиційні проекти у межах цієї зони.
   3. Реєстрація суб'єкта зони "Сиваш" є підставою для надання
йому пільг, передбачених законодавством України для суб'єктів зони
"Сиваш".
         Реєстрація суб'єкта зони "Сиваш"
   4. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності як суб'єкта
зони "Сиваш" проводиться за умови затвердження Кабінетом Міністрів
України  інвестиційного проекту, який він реалізує, а також
укладення  суб'єктом  підприємницької  діяльності  угоди  з
Адміністрацією зони "Сиваш" про реалізацію інвестиційного проекту
на території зони, якою, зокрема, передбачаються зобов'язання
сторін,  в тому числі зобов'язання суб'єкта  підприємницької
діяльності стосовно відкриття рахунків в уповноваженому банку
(філії  банку), розташованому на території зони "Сиваш".
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 16 ( 16-98-п ) від 05.01.98 )
   Уповноважений банк (філія банку), у якому суб'єкти зони
"Сиваш" можуть відкривати рахунки, визначається Адміністрацією
зони "Сиваш" за погодженням з Національним банком.
   5. Для реєстрації як  суб'єкта  зони  "Сиваш"  суб'єкта
підприємницької діяльності власник або уповноважена ним особа
подає до Адміністрації зони "Сиваш" такі документи:
   реєстраційну картку суб'єкта зони "Сиваш" за формою,
затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш", яка одночасно є заявою
про реєстрацію;
   копію установчих документів;
   копію свідоцтва про державну реєстрацію;
   документ, що засвідчує внесення плати за реєстрацію суб'єкта
зони "Сиваш";
   копії документів про відкриття рахунків в уповноваженому
банку (філії банку), визначеному для банківського обслуговування
суб'єктів зони "Сиваш".
 
   6. За наявності всіх документів, зазначених у пункті 4 цього
Положення, Адміністрація зони "Сиваш" протягом двох робочих днів з
дати надходження документів проводить реєстрацію суб'єкта зони
"Сиваш" і видає йому свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зони
"Сиваш" за формою додатка N 1 до цього Положення.
   Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" підписується
головою Адміністрації зони "Сиваш" або уповноваженою ним посадовою
особою  Адміністрації  зони "Сиваш" і засвідчується печаткою
Адміністрації зони "Сиваш".
   Номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" повинен
збігатися з номером запису у журналі реєстрації суб'єктів зони
"Сиваш".
   7. Журнал реєстрації суб'єктів зони "Сиваш" ведеться за
формою та у порядку, встановленими Адміністрацією зони "Сиваш".
   8. Адміністрація зони "Сиваш" зобов'язана в десятиденний
термін з дня реєстрації суб'єкта зони "Сиваш" подати за формою
додатка N 2 до цього Положення відомості про реєстрацію суб'єкта
зони "Сиваш" до відповідного органу державної податкової служби,
державної статистики та митних органів за  місцезнаходженням
суб'єкта зони "Сиваш".
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   9. Суб'єкти   зони  "Сиваш"  зобов'язані  повідомляти
Адміністрацію зони "Сиваш" про зміни, які вносяться до  їх
установчих документів як суб'єкта підприємницької діяльності, за
формою, затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш".
   10. Перереєстрація суб'єкта зони "Сиваш" проводиться у разі
перереєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності в
порядку, встановленому цим Положенням для його реєстрації.
   У разі перереєстрації оригінал раніше виданого свідоцтва про
реєстрацію повертається Адміністрації зони "Сиваш".
   11. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про реєстрацію
суб'єкта зони "Сиваш" такому суб'єкту видається дублікат свідоцтва
за умови подання Адміністрації зони "Сиваш" опублікованого в
офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого
свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" та документа, що
засвідчує  внесення плати за видачу дубліката свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш".
   12. Адміністрація зони "Сиваш" видає дублікат свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" протягом трьох робочих днів з дня
звернення суб'єкта зони "Сиваш" про видачу такого дубліката за
наявності документів, зазначених у пункті 10 цього Положення.
   13. За  реєстрацію,  перереєстрацію  та видачу дубліката
свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зони "Сиваш" справляється плата,
розмір якої встановлює Адміністрація зони "Сиваш" за погодженням з
Міністерством фінансів України. Ці кошти використовуються нею
відповідно до поточних програм розвитку зони "Сиваш".
   14. Скасування реєстрації суб'єкта зони "Сиваш" здійснюється
Адміністрацією зони "Сиваш":
   а) за  ініціативою  суб'єкта  зони  "Сиваш" на підставі
відповідної заяви;
   б) у разі скасування державної реєстрації його як суб'єкта
підприємницької діяльності;
   в) у  разі  невиконання  або  неналежного  виконання
інвестиційного проекту,  умов  угоди  про  його  реалізацію,
недотримання суб'єктом зони "Сиваш" вимог нормативних документів,
якими регулюється діяльність суб'єктів зони "Сиваш".
   15. Скасування реєстрації суб'єкта зони  "Сиваш"  не  є
підставою для скасування державної реєстрації його як суб'єкта
підприємницької діяльності.
   16. Спори за участю суб'єктів зони "Сиваш" та Адміністрації
зони "Сиваш" розглядаються згідно із законодавством України.
   17. Адміністрація зони "Сиваш"  у  десятиденний  термін
надсилає відповідним органам державної реєстрації,  державної
податкової служби, державної статистики,  митним  органам  і
банківській установі, у якій відкриті рахунки суб'єкта зони
"Сиваш", повідомлення про скасування реєстрації суб'єкта зони
"Сиваш".
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
      Порядок підготовки інвестиційних проектів,
      що реалізуються на території зони "Сиваш"
   18. Суб'єкт підприємницької діяльності, який  має  намір
реалізувати інвестиційний проект на території зони "Сиваш", подає
до Адміністрації зони "Сиваш":
   заяву за затвердженою Адміністрацією зони "Сиваш" формою;
   інвестиційний проект у формі бізнес-плану;
   висновок Укрінвестекспертизи щодо проектів, фінансування яких
передбачається за рахунок коштів Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих
бюджетів;
   висновки державної  експертизи  -  санітарно-гігієнічної,
екологічної, з енергозбереження - стосовно інших інвестиційних
проектів.
   Обов'язкові вимоги до інвестиційного проекту встановлюються
Адміністрацією  зони  "Сиваш"  і  доводяться  нею до відома
заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності.
   19. Порядок розгляду інвестиційних проектів встановлюється
Адміністрацією зони "Сиваш".
   Під час розгляду інвестиційного проекту Адміністрація зони
"Сиваш" має право вимагати від потенційного інвестора документи,
що підтверджують його спроможність реалізувати  інвестиційний
проект (аудиторський висновок, бухгалтерський баланс (баланси),
копії угод, страхових  полісів,  ліцензій  (дозволів)  тощо,
пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту).
   У разі потреби Адміністрація зони "Сиваш" може проводити
конкурси на кращий інвестиційний проект.
   Про результати розгляду (конкурсу) Адміністрація зони "Сиваш"
інформує всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які подали
інвестиційні проекти.
   20. У разі прийняття Адміністрацією зони "Сиваш" рішення про
доцільність реалізації інвестиційного проекту на території зони
"Сиваш" відповідний проект з висновками Адміністрації зони "Сиваш"
подається нею до Міністерства економіки України.
   21. Міністерство економіки України разом з Фондом державного
майна, іншими заінтересованими міністерствами і відомствами у
місячний термін розглядає інвестиційний проект і подає до Кабінету
Міністрів України висновок з проектом відповідного рішення.
   22. Затвердження інвестиційних проектів, які реалізуються в
зоні "Сиваш", проводиться Кабінетом Міністрів України після їх
схвалення Спостережною  радою  по  контролю  за  проведенням
експерименту.
                  Додаток N 1
            До Положення про реєстрацію суб'єктів
            Північнокримської експериментальної
            економічної зони "Сиваш" та порядок
            підготовки інвестиційних проектів, що
            реалізуються на території зони "Сиваш"
 
          С В І Д О Ц Т В О  N ___
  про реєстрацію (перереєстрацію)* суб'єкта північнокримської
      експериментальної економічної зони "Сиваш"
 
    Видане Адміністрацією Північнокримської експериментальної
            економічної зони "Сиваш"
 
  Назва ________________________________________________________
 (повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності -
  _______________________________________________
   юридичної особи )
 
  Місцезнаходження ________________________________
          ________________________________
 
  Ідентифікаційний код суб'єкта
  підприємницької діяльності **        ___________
 
  Посадова особа Адміністрації ПЕЕЗ "Сиваш"
  ______________________________________   ____________
   (назва посади, прізвище та ініціали)    (підпис)
   
                    М П
 
  Дата реєстрації  "____"___________199__ р.
 
  _________________________________________________
 
  * У  разі  проведення  перереєстрації  підкреслити  слово
(перереєстрацію)
  ** Зазначається  ідентифікаційний код у Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій.
                  Додаток N 2
           До Положення про реєстрацію суб'єктів
           Північнокримської експериментальної
           економічної зони "Сиваш"та порядок
           підготовки інвестиційних проектів, що
           реалізуються на території зони "Сиваш"
              ВІДОМОСТІ
  про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів Північнокримської
      експериментальної економічної зони "Сиваш"
        за період з ___________ по _________
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п |Назва |Місце- |Іденти-|Номер |Дата  |Назва |Дата і |
|    |суб'єк-|знаход-|фікацій|свідоц-|реєст- |інвес- |номер  |
|    |та   |ження |ний код|тва про|рації |тицій- |рішення |
|    |підпри-|юридич-|суб'єк-|реєст- |суб'єк-|ного  |Кабінету|
|    |ємниць-|ної  |та   |рацію |та зони|проекту|Мініст- |
|    |кої  |особи |підпри-|(пере- |"Сиваш"|, який |рів   |
|    |діяль- |    |ємниць-|реєст- |    |реалі- |України |
|    |ності- |    |кої  |рацію) |    |зує  |про за- |
|    |юридич-|    |діяль- |суб'єк-|    |суб'єкт|тверд- |
|    |ної  |    |ності |та зони|    |зони  |ження  |
|    |особи |    |    |"Сиваш"|    |"Сиваш"|інвести-|
|    |    |    |    |    |    |    |ційного |
|    |    |    |    |    |    |    |проекту |
|———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+————————|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Посадова особа Адміністрації зони "Сиваш"
   ______________________________________      ________
   (назва посади, прізвище, ініціали)        (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка