Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типової форми контракту з Головою правління ВАТ


          ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1234 від 06.10.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 листопада 1995 р.
 vd951006 vn1234           за N 396/932
 
        Про затвердження Типової форми
        контракту з Головою правління ВАТ
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
  N  37 ( v0037224-96 ) від 17.01.96 - скасовано на підставі
        Наказу Фонду державного майна N 1055 від 06.09.96
  N 667 ( v0667224-96 ) від 11.06.96
  N 1020 ( z0542-96 )  від 02.09.96
  N 1020 ( z0374-99 )  від 03.06.99 )
 
   Відповідно до Указу Президента України від 26.11.94 N 699/94
"Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних майнових сертифікатів" та на виконання Указу
Президента  України  від 19.07.95 N 459/95 "Про забезпечення
управління майном, що є у загальнодержавній власності у процесі
його приватизації", Н А К А З У Ю:
   (  Пункт  1 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1020 ( z0374-99 ) від 03.06.99 ) 1. Затвердити
Типову форму контракту з Головою правління відкритого акціонерного
товариства (додається).
   2. Скасувати наказ Голови Фонду державного майна України від
13.01.95 N 21 ( v0021224-95 ) "Про  затвердження  Типового
контракта з Головою правління відкритого акціонерного товариства".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту управління частками державного майна О.Бородавка.
 
 Голова Фонду                    Ю.Єхануров
                        Затверджено
                   наказом Фонду   державного
                   майна України від 6 жовтня
                   1995 року N 1234
   ( Типова форма втратила чинність на підставі Наказу Фонду 
                       державного майна
    N 1020 ( z0374-99 ) від 03.06.99 )
 
           Типова форма контракта
         з Головою правління відкритого
         акціонерного    товариства
         "__________________________",
       м.Київ       "___"_________199_р.
 
 _________________________________________________________________
     (найменування державного органу приватизації)
на підставі  Статута  та  рішення  Вищого  органу відкритого
акціонерного товариства  поіменований  далі  "Вищий  орган
товариства", в особі _____________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку, та ________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
поіменований далі "Керівник", з іншого боку, уклали цей контракт
про таке: ________________________________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові)
наймається (призначається) на посаду Голови правління відкритого
акціонерного товариства __________________________________________
на строк з "___"____________199__року по "___"___________20__року.
           1. Загальні положення
   1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо
і  через  сформований  апарат здійснювати поточне управління
(керівництво) товариством, забезпечувати його високоприбуткову
діяльність, ефективне використання і зберігання майна товариства
та майна, що не увійшло до статутного фонду, а Вищий орган
товариства зобов'язується створювати необхідні умови для роботи
Керівника.
   1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту
виникають трудові  відносини між Керівником та Вищим органом
товариства, які з боку останнього реалізуються виконавчим органом
товариства (правлінням товариства).
   Кодекс законів про працю ( 322-08 ) України, інші нормативні
акти,  що  регулюють  трудові правовідносини, поширюються на
взаємовідносини сторін за цим контрактом.
   1.3. Керівник є повноважним представником товариства при
реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені
законодавчими актами України та Статутом ВАТ.
   1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.
   1.5. Керівник  підзвітний  Вищому  органу  товариства,
Спостережній раді ВАТ у межах, встановлених чинним законодавством,
Статутом товариства та цим контрактом.
            2. Обов'язки сторін
   2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган
(правління) зобов'язаний:
   2.1.1. Створювати Керівникові всі умови,  необхідні  для
продуктивної праці.
   2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність
Керівника.
   2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які
передбачені Статутом товариства та цим контрактом.
   2.2. Керівник зобов'язаний:
   2.2.1. Здійснювати  оперативне  управління  товариством,
організовувати його  виробничо-господарську, соціальну та іншу
діяльність, забезпечувати  виконання   завдань   товариства,
передбачених його Статутом.
   2.2.2. Виконувати такі функції і обов'язки щодо організації
та забезпечення діяльності товариства:
   - виконувати рішення Вищого органу товариства;
   - виконувати рішення Спостережної ради товариства;
   - організовувати впровадження у виробництво нової техніки і
прогресивної технології;
   - організовувати виконання виробничих програм, договірних та
інших зобов'язань, що взяті товариством;
   - організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності
товариства;
   - організовувати реалізацію (збут) продукції,  виробленої
товариством, у тому числі робіт та послуг;
   - налагоджувати юридичне,  економічне,  бухгалтерське  та
інформаційне забезпечення діяльності товариства;
   - забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;
   - організовувати  впровадження нових прогресивних форм і
методів господарювання, створення організаційних і економічних
умов для високопродуктивної праці у товаристві;
   - створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі
умови для роботи у товаристві;
   - організовувати виконання екологічних програм;
   - виконувати  інші  обов'язки з організації забезпечення
діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством;
   - організовувати  збереження  та  ефективне  використання
державного майна, що не увійшло до статутного фонду.
   2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову
діяльність товариства.
   На 199__рік рівень рентабельності встановлюється таким, що
дорівнює _________ відсотка.
   Рівень рентабельності  визначається  щорічно  додатковими
угодами до контракту на підставі доповіді Керівника про результати
діяльності товариства за звітний рік і про планові показники
роботи на наступний рік.
   Діяльність Керівника,  спрямована  на збільшення прибутку
товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.
   2.2.4. Керівник щокварталу подає Спостережній раді ВАТ та
Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний
період (додаток N 2).
   Керівник кожного кварталу зобов'язаний особисто звітуватися
перед органами приватизації та спостережною радою товариства про
хід ліквідації заборгованості до бюджету, по виплаті заробітної
плати та простроченої дебіторської заборгованості, у тому числі
при проведенні експортно-імпортних операцій. ( Підпункт 2.2.4
пункту 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
 
   2.2.5. Керівник щокварталу, не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним, подає до Фонду державного майна України
нижчезазначені документи для проведення фінансово-економічного
аналізу діяльності товариства:
   - баланс підприємства - ф.1;
   - звіт про фінансові результати та їх використання - ф.2;
   - звіт про фінансово-майновий стан підприємства - ф.3;
   - звіт з праці - ф.1, пв.
   2.2.6. Керівник подає один раз на  рік  Вищому  органу
товариства доповідь  про  фінансово-господарську  діяльність
товариства з пропозиціями щодо поліпшення його роботи, в якій
знаходять відображення питання:
   - заходи щодо недопущення банкрутства товариства;
   - використання винаходів, передових технологій у виробництві;
   - заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності
продукції.
   2.2.7. Керівник передає Спостережній раді ВАТ по одному
примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).
   2.2.8. На вимогу Спостережної ради ВАТ та Вищого органу
товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність
товариства.
   2.2.9. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має
право вимагати від Керівника позачергово звітувати про його дії,
якщо він:
   не виконує належним чином свої обов'язки  з  управління
товариством і розпорядження його майном, а також державного майна,
що не увійшло до статутного фонду;
   передав іншим особам, втратив або розтратив майно товариства
внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином
своїх обов'язків.
   2.2.10. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства мають
право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо
такі дії можуть завдати шкоди товариству.
   2.2.11. Керівник зобов'язаний не розголошувати комерційної
таємниці товариства та конфіденційної інформації.
   2.2.12. Керівник виконує функції і зобов'язання, які діючим
законодавством покладаються на товариство  і  закріплені  за
Керівником.
   2.2.13. Керівник  зобов'язаний  забезпечувати  збереження
таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також
здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов
для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності
інформації, яка є державною таємницею). 
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.13  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.14. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік
та  мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства
України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів
мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.14  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.15. Керівник несе особисту відповідальність за наявність
боргів товариства до бюджету, по  виплаті  заробітної  плати
працівникам товариства та прострочену дебіторську заборгованність
товариству, у тому числі при проведенні  експортно-імпортних
операцій.
   Керівник зобов'язаний вживати дієвих заходів по ліквідації
заборгованності товариства до бюджету, виплаті заробітної плати
працівникам  та  простроченій   дебіторській  заборгованості
товариству, у тому числі при  проведенні експортно-імпортних
операцій.
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.15  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.16. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти
колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими
уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у
разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними
і уповноваженими трудовим колективом.
   Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка
укладалась ним і несе персональну відповідальність за невиконання
умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України
(ст.45 КЗпПУ ( 322-08 ).
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.16  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.17. Керівник зобов'язаний виконувати умови  галузевої
угоди (у разі її наявності).
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.17  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.18. Керівник зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій
особі по здійсненню функцій з управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають у  загальнодержавній
власності, призначеної Фондом державного майна України згідно з
постановою Кабінету Міністрів  України від 28.12.95 р. N 1056
( 1056-95-п ), у виконанні обов'язків, покладених на неї договором
доручення, оформленим відповідно до Типової форми, затвердженої
наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції
України  від  21.02.96 р.  N 199/18/34/4/5 ( z0100-96 )  та
зареєстрованої  Міністерством  юстиції  України 28.02.96 р. за
N 100/1125.
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.18  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.19. Керівник зобов'язаний відповідно до Указу Президента
України від 12.05.96 р. N 333/96 "Про невідкладні заходи щодо
своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат" на вимогу уповноваженої особи по здійсненню
функцій  з управління акціями, паями, частками господарських
товариств, які  перебувають  у  загальнодержавній  власності,
призначеної Фондом державного майна України згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.95 р. N 1056 ( 1056-95-п ),
скликати позачергові загальні збори акціонерів згідно зі ст.45
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.19  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.20. Керівник зобов'язаний виконувати заходи, передбачені
Указом Президента України від 07.07.95 р. N 561/95 та постановами
Кабінету Міністрів України від 10.04.92 р. N 187 ( 187-92-п ), від
18.10.93 р. N 863  ( 863-93-п ),  від  31.08.94 р.  N 601
( 601-94-п ), щодо організації збирання та переробки відходів
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (у разі наявності).
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.20  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
   2.2.21. Керівник зобов'язаний виконувати норми, встановлені
частиною другою статті 7 Указу Президента України від 23.06.95 р.
N 468/95 "Про заходи щодо забезпечення приватизації у 1995 році",
якою передбачено порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України  на  поглинання  господарюючих  суб'єктів  у процесі
приватизації, та норми, які встановлені діючим антимонопольним
законодавством України.
( Пункт 2.2 доповнено підпунктом  2.2.21  згідно  з  Наказом
Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 ) 
       3. Оплата праці та соціально-побутове
         забезпечення Керівника
   3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів
відкритого акціонерного товариства:
   а) посадовий  оклад  у  розмірі _______________ середніх
заробітних плат працівників товариства за відповідний місяць,
вирахуваних згідно з 3 розділом "Інструкції  зі  статистики
заробітної плати", яка затверджена наказом Міністерства статистики
України від 11.12.95 р. N 323 ( z0465-95 ) і зареєстрована
Міністерством юстиції України 21.12.95 р. за N 465/1001 але не
менше ___________________________________. 
( Підпункт "а" пункту 3.1 в редакції Наказу Фонду державного
майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
   б) додаткові виплати:
   - частина  чистого  прибутку  підприємства  в  розмірі
____________ відсотка, але не більше _______________ посадових
окладів;
   - за високі досягнення в праці _______ відсотків посадового
окладу на підставі пропозицій правління товариства, погоджених
Спостережною радою товариства;
   - премія за високу рентабельність роботи товариства  на
умовах, передбачених в п.3.2 контракту;
   в) одноразові виплати за виконання окремих  завдань  на
підставі пропозицій правління товариства, погоджених Спостережною
радою товариства.
   3.2 Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за
підсумками роботи:
   а) при  недосягненні  товариством  рівня  рентабельності,
зазначеного  в  п.2.3  контракту або додатках до контракту,
щоквартальні додаткові виплати Керівникові зменшуються на один
відсоток за кожен недосягнутий відсоток рентабельності, але не
більше ніж на ______ відсотків.
   б) при  збільшенні  товариством  рівня  рентабельності,
зазначеного в п.2.3 контракту або додатках до контракту, на ______
відсотків, щоквартальні додаткові виплати Керівникові збільшуються
на _______ відсотків, але не більше ________ посадових окладів.
   3.3. Визначення чистого прибутку, рівня рентабельності та
розміру додаткових виплат здійснюється щокварталу на підставі
даних бухгалтерського звіту.
   Додаткові виплати Керівнику проводяться авансом у розмірі
75 відсотків розрахункової суми,  визначеної  в  попередньому
звітному періоді.
   Після визначення  чистого  прибутку та рентабельності за
звітний період, бухгалтерія товариства повинна зробити перерахунок
додаткових виплат Керівнику.
   3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ______
календарних днів зі збереженням щомісячної середньої заробітної
плати, обчисленої за попередні 12 місяців.
   При виході у відпустку Керівнику  надається  матеріальна
допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, обчисленої
за попередні 2 місяці.
   Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання
відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і
т.ін.), попередньо погодивши з Спостережною радою ВАТ.
   Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен
мінімальний період роботи у товаристві, що становить 11 місяців з
урахуванням  роботи на підприємстві, правонаступником якого є
товариство.
   3.5. Керівнику можуть сплачуватися кошти на представницькі
витрати, у тому числі в валюті (якщо він знаходився у відрядженні
за кордоном),  згідно  з  щорічним  кошторисом,  затвердженим
Спостережною радою товариства.
   3.6. Керівнику можуть сплачуватися інші додаткові виплати або
надбавки, які передбачені діючим законодавством  України  або
Положеннями про  преміювання,  що  затверджені  Вищим органом
товариства.
   3.7. Додаткові  виплати  Керівнику за звітний період не
нараховуються у разі відсутності прибутку, наявності нещасного
випадку із смертельним наслідком, невиконанні рішень Вищого органу
товариства або Спостережної ради товариства.
   3.8. Заробітна плата  Керівнику виплачується на підставі
розрахунку, який погоджується з Спостережною радою товариства, про
що складається відповідний протокол. ( Пункт 3.8 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 667
( v0667224-96 ) від 11.06.96, в редакції Наказу Фонду державного
майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
   3.9. Рівень  середньомісячного сумарного доходу Керівника
(посадовий оклад та додаткові виплати без урахування сум, які
виплачувалися йому на підставі підпункту в) пункту 3.1. та пункту
3.4. контракту) не повинен перевищувати ______ неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. ( Пункт 3.9 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду  державного  майна  N 667
( v0667224-96 ) від 11.06.96, в редакції Наказу Фонду державного
майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
   3.10. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць,
виплачується  разом  з виплатою заробітної плати усім іншим
категоріям працівників товариства за відповідний період. ( Розділ
3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Фонду державного майна
N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
            4. Права керівника
   4.1. Керівник має право:
   - діяти від імені товариства, представляти його інтереси у
всіх  вітчизняних  та іноземних  підприємствах,  установах і
організаціях;
   - розпоряджатися  майном  товариства  згідно  з  чинним
законодавством та Статутом товариства;
   - укладати  господарські та інші договори відповідно до
Статуту товариства та чинного законодавства України;
   - видавати доручення;
   - відкривати у банках розрахункові рахунки;
   - розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному
Статутом товариства та чинним законодавством;
   - накладати на працівників товариства стягнення відповідно до
законодавства;
   - у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і
давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників
товариства;
   - вирішувати інші питання, що віднесені Статутом і цим
контрактом до компетенції Керівника;
   - використовувати  автомобіль  товариства  для  виконання
службових обов'язків.
   4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу
з усіма працівниками товариства.
   Керівник може  делегувати  своїм  заступникам, керівникам
відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення
працівників.
   4.3. При укладанні  трудових  договорів  з  працівниками
товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку
Керівник керується законодавством про  працю  з  урахуванням
особливостей, що передбачені Статутом товариства.
   4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які
визначені або  ті,  що  допускаються законодавством, Статутом
товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації,
оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.
      5. Відповідальність сторін, вирішення спорів
   5.1. У  випадку  невиконання  або  неналежного виконання
обов'язків,  передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.
   5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому
чинним законодавством.
       6. Зміни та умови розірвання контракту
   6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його
умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.
   Обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення
до контракту відповідних змін і доповнень.
   У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з
прийняттям  законодавчих  актів,  указів,  інших  нормативних
документів, зокрема, пов'язаних з переходом до ринкової економіки,
кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про
зміну (уточнення) цього контракту.
   Взаємоприйняті зміни оформлюються  додатковою  угодою  до
контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона
дає письмову мотивовану відмову.
   6.2. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку
дії  контракту  в  випадках, передбачених пунктом 6.3 цього
контракту;
   г) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;
   д) з інших підстав, передбачених законодавством.
   6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Вищого  органу  товариства  (органів
приватизації) до закінчення строку його дії:
   а) у  випадку  систематичного  невиконання  Керівником
обов'язків, покладених на нього у пункті 2.2. цього контракту або
передбачених додатковими угодами до контракту.
   б) у  випадку  одноразового грубого порушення Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що зумовило
для товариства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав
авторитет товариства);
   в) якщо  Керівник  приховує  інформацію  про  об'єкти
незавершеного будівництва, які підлягають приватизації згідно з
Указом Президента України від 14.10.93 р. N 456/93 (у разі
наявності);
   г) з інших підстав: ________________________________________.
(  Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 37 ( v0037224-96 ) від 17.01.96 - скасовано на
підставі Наказу Фонду державного майна N 1055 від 06.09.96; в
редакції Наказу Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від
02.09.96 )
   6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення строку його дії:
   а) у  випадку  систематичного  невиконання Вищим органом
товариства обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що
обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;
   б) втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що
може призвести або вже призвело  до  погіршення  економічних
показників діяльності товариства;
   в) у  випадку  хвороби  чи  інвалідності (підтверджених
відповідними медичними довідками), що перешкоджають  виконанню
обов'язків за контрактом. ( Підпункт "в" пункту 6.4 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
   6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі
підпункту в) пункту 6.4 встановлюються такі додаткові гарантії та
компенсації:
   - матеріальна допомога у розмірі трьох середніх заробітних
плат Керівника, обчислених за останні три місяці;
   - інші виплати, передбачені законодавством України.
   6.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракта він може
бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
   6.7. Якщо розірвання контракта здійснюється на підставах,
встановлених  у  контракті,  але  не  передбачених  чинним
законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з
посиланням на пункт 8  статті 36 Кодексу законів про працю
( 322-08 ) України.
   6.8. Про  наміри  розірвати  контракт  Керівник  повинен
повідомити письмово Спостережну раду ВАТ та Вищий орган товариства
за два місяці до моменту подачі заяви.
   За цей період Керівник повинен представити нову кандидатуру
на посаду Голови правління ВАТ або передати керівництво справами
ВАТ першому  заступнику,  про  що  скласти  відповідний  акт
приймання-передачі справ та подати його на розгляд до Вищого
органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення
та протоколом засідання Спостережної ради товариства про заміну
Голови правління ВАТ.
   6.9. Звільнення  Керівника у  випадках, передбачених цим
контрактом може здійснюватися на підставі рішення постійно діючої
комісії Фонду державного майна України (або його Регіональних
відділень)  по  проведенню  фінансово-економічного  аналізу
господарської діяльності товариства. ( Розділ 6 доповнено пунктом
6.9 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1020 ( z0542-96 )
від 02.09.96 )
     7. Термін дії та інші особливі умови контракту
   7.1. Цей контракт діє з "____"___________________199_р. до
"____"____________________200___р.*
 ___________________________________________
   Примітка: типова  форма  контракту  з  Головою правління
відкритого акціонерного товариства діє до моменту скликання перших
загальних зборів акціонерів.
   7.2. Сторони  можуть  передбачати  у  контракті  випадки
конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин,
роблячи при цьому винятки, якщо:
   сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх
інтересів у суді;
   про умови  контракту  інформуються  відповідні працівники
товариства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання
контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються
визначенням розміру виплати Керівнику і т.п.).
   Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності
умов контракту їх працівниками та посадовими особами.
   Конфіденційність контракту  не  поширюється  на  умови,
урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
   7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою
сторін у письмовій формі.
   Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього
контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку
його дії. ( Пункт 7.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N
1020 ( z0542-96 ) від 02.09.96 )
   7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання
сторонами.
   7.5. Попередній контракт з Головою правління ВАТ втрачає
чинність з дня підписання цього контракту.
   7.6. Цей контракт  складено  у  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної з сторін і мають однакову юридичну силу.
        8. Адреси сторін та інші відомості
   8.1. Відомості про товариство:
   Повна назва: ________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
в ________________________________________________________________
   8.2. Відомості про Керівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
   Домашній телефон ____________________
   Службовий телефон ____________________
   Паспорт: серія _____ N _____ виданий "__"_____________199__р.
 _________________________________________________________________
   Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг:
 _________________________________________________________________
  (вказати відомості про кількість дітей, утриманців та інше)
   8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до
контракту:
 _________________________________________________________________
 
 Вищий орган товариства              Керівник
 ______________________         _________________________
 ______________________         (прізвище,  ім'я,  по
 ______________________              батькові)
 ______________________         _________________________
    (підпис)                  (підпис)
 М.П. "___"_____1995 р.         "___"_____________1995 р.
              Погоджено:
 Галузеве міністерство:      Орган місцевої виконавчої влади:
 ___________________________   ________________________________
 ___________________________   ________________________________
 ___________________________   ________________________________
     (підпис)              (підпис)
 М.П. "___"__________1995 р.   "____"___________________1995 р.
                        Додаток N 1
                   до Типової форми контракту з
                   Головою Правління ВАТ
              Показники
      ефективності використання майна і прибутку,
      що враховуються при укладанні контракту з
      Головою правління відкритого акціонерного
              товариства
      ____________________________________________
   1. _________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я, по батькові)
який призначається Головою Правління ВАТ "______________________",
зобов'язується організувати роботу товариства з метою досягнення
таких результатів:
   1.1. Основними показниками ефективності використання майна
товариства та прибутку визначаються:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |      Показники    |         Роки       |
 |              |——————————————————————————————————|
 |              |1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |1. Балансовий прибуток (у  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  мільйонах крб.)     |  |  |  |  |  |  |  |
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |2. Питома вага прибутку, що |  |  |  |  |  |  |  |
 |  залишається у розпоряджен|  |  |  |  |  |  |  |
 |  ні товариства та спрямову|  |  |  |  |  |  |  |
 |  ється у фонд розвитку ви-|  |  |  |  |  |  |  |
 |  робництва (у відсотках) |  |  |  |  |  |  |  |
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |3. Питома вага експорту в об|  |  |  |  |  |  |  |
 |  сязі товарної продукції |  |  |  |  |  |  |  |
 |  (у відсотках)      |  |  |  |  |  |  |  |
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |4. Структура обігових кош- |  |  |  |  |  |  |  |
 |  тів: (у мільонах крб.)  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  у тому числі:      |  |  |  |  |  |  |  |
 |  готова продукція     |  |  |  |  |  |  |  |
 |  товарно-матеріальні цін- |  |  |  |  |  |  |  |
 |  ності          |  |  |  |  |  |  |  |
 |  незавершене виробництво |  |  |  |  |  |  |  |
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |5. Рентабельність товарної |  |  |  |  |  |  |  |
 |  продукції (у відсотках) |  |  |  |  |  |  |  |
 |————————————————————————————+————+————+————+————+————+————+————|
 |6. Використання виробничих |  |  |  |  |  |  |  |
 |  потужностей з випуску ос-|  |  |  |  |  |  |  |
 |  новних видів продукції (у|  |  |  |  |  |  |  |
 |  відсотках за окремими ви-|  |  |  |  |  |  |  |
 |  дами продукції)     |  |  |  |  |  |  |  |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   1.2. Додаткові умови (визначають вимоги щодо  технічного
переозброєння, реконструкції, введення нових потужностей та ін.)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |    Зміст умови    |     Термін виконання     |
 |———————————————————————————+———————————————————————————————————|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   1.3. Керівник   зобов'язується  забезпечити  підготовку
виробництва і випуск таких видів продукції:
 ____________________________________________ до __________199__р.
   1.4. Керівник зобов'язується забезпечити здійснення таких
заходів: _________________________________________________________
      (зазначити заходи, умови і терміни їх здійснення)
   2. Цей  додаток  є  невід'ємною  частиною контракту від
"___"___________199__р. N ____.
   3. Підписи сторін:
   Вищий орган товариства          Керівник
 _____________________________    _____________________________
 (посада,  прізвище,  ім'я,    (прізвище, ім'я, по батькові)
     по батькові)
 _____________________________    _____________________________
     (підпис)                (підпис)
 М.П. "___"____________199__р.    М.П. "___"____________199__р.
              Погоджено:
 Галузеве міністерство:     Органи місцевої виконавчої влади:
 ______________________     _________________________________
 ______________________     _________________________________
 (посада,   прізвище,     (посада, прізвище, ім'я та по
 ім'я та по батькові)            батькові)
 М.П."___"_______199_р.     М.П."____"________________199__р.
                        Додаток N 2
                   до Типової форми контракту з
                   Головою Правління ВАТ
                Звіт
       Голови Правління ВАТ "________________"
           I. Загальні відомості
   1. Голова Правління _________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
   2. Орган уклавший контракт __________________________________
   3. Термін дії контракту з _______________ по ________________
   4. Звітний період ___________________________________________
      II. Фінансово-господарська діяльність ВАТ
   1. Розмір прибутку за звітний період, що залишається у
розпорядженні ВАТ ________________________________________________
   2. Рентабельність товариства за звітний період відповідно до
попереднього _____________________________________________________
   3. Вартість основних фондів _________________________________
   4. Фондоозброєнність ________________________________________
   5. Збереження профілю діяльності ВАТ ________________________
   6. Кількість працюючих ______________________________________
   7. Середня зарплата за звітний період ___________________
(середньомісячна заробітна плата Керівника) ______________________
   8. Стан структури балансу товариства:
 ——————————————————————————————————————————————————————————————
 |      Позиція балансу       | млн.крб |  %  |
 |————————————————————————————————————————+———————————+———————|
 | I. Основні засоби та інші позаоборотні |      |    |
 |  активи               |      |    |
 | II. Запаси та затрати         |      |    |
 | III. Грошові кошти, розрахунки та інші |      |    |
 |  активи               |      |    |
 |————————————————————————————————————————+———————————+———————|
 | I. Джерела власних та прирівнених до  |      |    |
 |  них коштів             |      |    |
 | II. Довгострокові кредити та позикові |      |    |
 |  пасиви, розрахунки та інші пасиви  |      |    |
 |————————————————————————————————————————+———————————+———————|
 |   Підсумок  балансу        |      |    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————
   9. Кредиторська заборгованість _________________________ у
т.ч. комерційним банкам _______________________________ до бюджету
 _______________________.
   10. Коефіцієнт поточної ліквідності _________________________
   11. Дебіторська заборгованість ______________________________
   12. Наявність цільового бюджетного фінансування, шляхи його
використання _____________________________________________________
   13. Участь в інших товариствах (наявність часток, паїв)
 _________________________________________________________________
   14. Додаткові відомості _____________________________________
         III. Соціальна діяльність ВАТ
   1. Укладання та виконання колективної угоди _________________
   2. Надання працівникам соціальних пільг _____________________
   3. Кошторис розподілу коштів, спрямованих на соціальну сферу
та пільги працівникам ____________________________________________
   4. Використання  об'єктів соціально-побутового призначення
 _________________________________________________________________
   5. Інші показники ___________________________________________
   Голова Правління ВАТ _______________________________
                  (підпис, дата)
      М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка