Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про районний, міський, районний у місті центр соціальних служб для молоді


     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 216/7 від 02.07.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 вересня 1997 р.
 vd970702 vn216/7           за N 381/2185
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
               Держкоммолодьспорттуризму
       N 2988 ( z0888-01 ) від 16.10.2001 )
    Про затвердження Типового положення про районний,
    міський, районний у місті центр соціальних служб
              для молоді
 
   Відповідно до  Закону  України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ), указів
Президента України від 26.07.96 N 596/96 "Про зміни в системі
центральних  органів виконавчої влади України" та від 04.12.96
N 1165/96  "Про  додаткові  заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення  про  районний,  міський,
районний у місті центр соціальних служб для молоді (додається).
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевим органам виконавчої влади в реалізації державної політики
стосовно молоді керуватися зазначеним Типовим положенням.
   3. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Міністра М.Ф.Головатого.
 
 Міністр                        С.Р.Станік
                       Затверджено
                   наказом Міністерства України
                   у справах сім'ї та молоді
                   від 2 липня 1997 р. N 216/7
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 вересня 1997 р.
                   за N 381/2185
    Типове положення про районний, міський, районний у
       місті центр соціальних служб для молоді
   1. Районний, міський, районний у місті центр соціальних служб
для молоді (далі - Центр) є спеціалізованою державною установою,
що реалізує державну молодіжну політику і здійснює соціальну
роботу з дітьми, молоддю, жінками та різними категоріями сімей.
   2. Центр  створюється  за  рішенням  районної  державної
адміністрації або міської ради і підпорядковується відділу у
справах сім'ї та молоді відповідних місцевих органів виконавчої
влади, а також обласному центру соціальних служб для молоді з
організаційно-методичних питань.
   3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ),  законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Мінсім'їмолоді України, Українського державного центру соціальних
служб для молоді, управління у справах сім'ї та молоді обласної
держадміністрації, обласного центру соціальних служб для молоді,
рішеннями районних державних адміністрацій, міських рад, а також
цим Положенням.
   4. Основними завданнями Центру є:
   1) участь у формуванні та реалізації державної політики,
здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними
категоріями сімей;
   2) розробка та здійснення програм і заходів на виконання
національних,  державних,  галузевих,  регіональних, обласних,
районних (міських) програм щодо соціального  становлення  та
підтримки дітей, молоді, жінок та різних категорій сімей в
Україні;
   3) створення  і  впровадження  системи профілактичних та
реабілітаційних заходів, різноманітних соціальних послуг, надання
інформаційної, психолого-педагогічної, правової, медико-соціальної
та інших форм соціальної допомоги з метою становлення та розвитку
особистості,  визначення її місця у суспільстві, задоволення
духовних, моральних, освітніх, оздоровчих та інших інтересів
дітей, молоді, жінок та різних категорій сімей;
   4) організація системи заходів, спрямованих на соціальну
роботу  з  сиротами,  інвалідами,  їх  родинами,  неповними,
багатодітними,  неблагополучними,  малозабезпеченими  сім'ями,
дітьми, молоддю, жінками, які стали жертвами жорстокості та
насильства, потрапили в інші екстремальні ситуації;
   5) розвиток міжнародного співробітництва у сфері соціальної
роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними категоріями сімей.
   5. Основними функціями Центру є:
   1) розробка  пропозицій  щодо  формування  та реалізації
державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми, молоддю,
жінками та різними категоріями сімей;
   2) створення та впровадження механізму практичної реалізації
програм (проектів) соціального становлення і розвитку дітей,
молоді, жінок та  різних  категорій  сімей  на  державному,
регіональному, місцевому рівнях;
   3) підготовка пропозицій щодо розробки актів законодавства з
питань  поліпшення становища дітей, молоді, жінок та різних
категорій сімей;
   4) організація    та    здійснення    юридичного,
психолого-педагогічного,    медичного,    профорієнтаційного
консультування,  надання  інформаційних  послуг,  проведення
психокорекції та психотренінгів;
   5) розробка та впровадження нових форм та методів соціальної
роботи з окремо взятою особистістю, окремими соціальними групами,
різними верствами населення;
   6) сприяння працевлаштуванню, в тому числі за кордоном,
молоді, зокрема: старшокласників і студентів;
   7) надання разової матеріальної допомоги дітям,  молоді,
жінкам та різним категоріям сімей, які її потребують;
   8) проведення психолого-педагогічних досліджень, анкетувань,
тестувань для визначення соціально-економічного становища дітей,
молоді, жінок та різних категорій сімей, створення тимчасових
творчих колективів, взаємодія з науковими, науково-дослідними
установами і навчальними закладами України та інших  країн,
впровадження в життя результатів досліджень;
   9) організація та проведення конкурсів, виставок, лотерей та
інших  культурних  заходів, спрямованих на розвиток дитячих,
молодіжних, жіночих ініціатив, творчого потенціалу дітей, молоді,
жінок та різних категорій сімей, ефективне використання ними
вільного часу;
   10) створення  інформаційно-довідникової системи з питань
навчання, зайнятості, охорони здоров'я, змістовного дозвілля тощо;
   11) проведення  науково-практичних конференцій, семінарів,
круглих столів, видання інформаційно-методичної літератури;
   12) підготовка  статистичних,  інформаційних,  аналітичних
матеріалів: розробка прогнозів та пропозицій органам державної
влади щодо вирішення актуальних проблем соціальної роботи;
   13) створення спеціалізованих соціальних служб,  кризових
стаціонарів,  реабілітаційних  центрів,  телефонів  довіри,
експериментальних майданчиків, інших установ соціального напряму;
розвиток волонтерського руху, груп добровільних помічників у
соціальній роботі; сприяння у створенні груп самопідтримки;
   14) впровадження  передового  вітчизняного  й зарубіжного
досвіду соціальної роботи з дітьми, молоддю, жінками та різними
категоріями сімей;
   15) організація системи обліку, звітності  та  державної
статистики з питань, що входять до компетенції Центру;
   16) пропаганда діяльності Центру у засобах масової інформації
та наочної агітації;
   17) підготовка  пропозицій  до  міжнародних  договорів
міжвідомчого характеру з питань, що входять до компетенції Центру;
встановлення міжнародних зв'язків та співпраця з організаціями та
установами, які здійснюють соціальну роботу з дітьми, молоддю,
жінками та різними категоріями сімей;
   18) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
   6. Центр має право:
   1) безоплатно одержувати  від  підприємств,  установ  та
організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності
необхідну інформацію з питань соціально-економічного становища
дітей, молоді, жінок та різних категорій сімей;
   2) проводити на підприємствах, в установах та організаціях
психолого-педагогічні    дослідження,   соціолого-педагогічні
опитування, тестування;
   3) надавати  у  встановленому порядку разову матеріальну
допомогу (речову та грошову) дітям, молоді, жінкам та різним
категоріям сімей, які її потребують;
   4) укладати договори про співпрацю з громадськими установами
та організаціями, в тому числі зарубіжними, на виконання ними
робіт, які сприяють ефективній діяльності Центру;
   5) представляти інтереси та захищати законні права дітей,
молоді, жінок та різних категорій сімей за їх  згодою  на
підприємствах, в установах та організаціях у судовому порядку
оскаржувати неправомірні дії посадових осіб;
   6) надавати у встановленому порядку підприємствам, установам,
організаціям платні послуги з питань, що входять до компетенції
Центру.
   Положення про порядок надання платних послуг затверджується
Міністерством України у справах сім'ї та молоді за погодженням з
Міністерством фінансів України.
   Доходи (прибутки) від надання платних послуг спрямовуються
виключно на реалізацію соціальних програм Центру.
   7. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє із  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації, міської ради; представницькими органами, органами
місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян, фізичними особами.
   8. Центр очолює директор, який призначається і звільняється з
посади начальником відділу у справах сім'ї та молоді районної
державної адміністрації, міської ради за погодженням з обласним
центром  соціальних  служб  для  молоді.  Директором  Центру
призначається особа, яка успішно пройшла конкурсну комісію.
   9. Директор Центру:
   1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, за
законність прийнятих ним рішень;
   2) затверджує структуру і штатний розпис Центру в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   3) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи та
функціональні обов'язки працівників Центру;
   4) видає, в межах своєї компетенції, накази, організовує і
контролює їх виконання;
   5) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат;
   6) призначає на посади і звільняє працівників Центру;
   7) без довіреності діє від імені Центру і представляє його в
усіх організаціях і установах, у тому числі за кордоном;
   8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством
України.
   10. Центр має право володіти,  користуватися  спорудами,
приміщеннями,  інвентарем,  засобами  зв'язку,  орґтехнікою,
обладнанням, транспортними засобами, іншими матеріально-технічними
цінностями, що передані йому в управління.
   11. За рішенням районної держадміністрації, міської ради
Центр для виконання завдань, покладених на нього, забезпечується
приміщенням, телефонним зв'язком.
   12. Фінансування діяльності Центру та молодіжних соціальних
програм і заходів здійснюється за рахунок коштів  місцевого
бюджету, виділених відділу у справах сім'ї та молоді районної
державної адміністрації, міської ради: цільових надходжень на
реалізацію програм від обласного центру соціальних служб для
молоді, державних та недержавних фондів, благодійних внесків
юридичних і фізичних осіб, а також з інших джерел, якщо це не
суперечить законодавству України.
   13. Центр  має право у встановленому порядку відкривати
валютний рахунок в установах банку.
   14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків,  печатку,  штамп  та  бланк  зі  своїм
найменуванням.
   15. Центр може бути ліквідований в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
 
 "Офіційний вісник України" N 36, стор.121
 Код нормативного акта: 3608/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка