Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду з питань координації діяльності в галузі реклами

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 липня 1997 р. N 766
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 2016 ( 2016-2003-п ) від 26.12.2003 ) 
 
         Про Раду з питань координації
          діяльності в галузі реклами
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1065 ( 1065-97-п ) від 25.09.97 
      N 1775 ( 1775-2000-п ) від 04.12.2000
      N 1161 ( 1161-2001-п ) від 13.09.2001 )
 
 
   Відповідно  до  статті  26  Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39,
ст. 181) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. ( Пункт 1 втратив чинність в частині персонального складу
Ради на підставі Постанови КМ N 1775 ( 1775-2000-п ) від
04.12.2000 ) Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду з питань
координації  діяльності в галузі реклами у складі згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Раду з  питань  координації
діяльності в галузі реклами, що додається.
 
   3. Затвердити головою Ради з питань координації діяльності в
галузі реклами Віце-прем'єр-міністра України Рогового  Василя
Васильовича. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1065 ( 1065-97-п ) від 25.09.97, 1775 ( 1775-2000-п ) від
04.12.2000, N 1161 ( 1161-2001-п ) від 13.09.2001 )
  
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1775
( 1775-2000-п ) від 04.12.2000 )
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           В. ДУРДИНЕЦЬ
 
 
 
      
   ( Склад Ради з питань координації діяльності в галузі
    реклами втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 1775 ( 1775-2000-п ) від 04.12.2000 )
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 липня 1997 р. N 766
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Раду з питань координації
          діяльності в галузі реклами
 
   1. Рада з питань координації діяльності в галузі реклами
(далі - Рада) є постійно діючим координаційно-консультативним
органом при Кабінеті Міністрів України, створеним для координації
діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань
розроблення і реалізації правових, організаційних та економічних
заходів, спрямованих на регулювання рекламної діяльності.
 
   2. У своїй  діяльності  Рада  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням.
 
   3. На Раду покладається:
   розроблення пропозицій  щодо  формування єдиної державної
політики у сфері регулювання рекламної діяльності;
   координація дій центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
дотримання вимог чинного законодавства України щодо реклами;
   підготовка пропозицій  щодо  вдосконалення  законодавчої,
нормативної та методичної бази, що регулює рекламну діяльність і
забезпечує її розвиток;
   прийняття рішень з питань:
   узгодження нормативно-правових  актів  міністерств,  інших
центральних  органів  виконавчої  влади з питань регулювання
рекламної діяльності;
   захисту інтересів  споживачів  реклами,  рекламодавців,
виробників та розповсюджувачів реклами;
   забезпечення незалежної експертизи реклами;
   розвитку і координації  науково-методичної  та  освітньої
діяльності в галузі реклами;
   вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду в
галузі рекламної діяльності;
   здійснення інших організаційних заходів щодо запровадження
системи  запобігання і припинення порушень законодавства, що
регулює рекламну діяльність.
 
   4. Рада має право:
   вносити Кабінету  Міністрів  України пропозиції з питань
удосконалення законодавства про рекламу;
   залучати в установленому порядку до розроблення та реалізації
міжгалузевих програм з питань реклами працівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, установ і громадських
організацій;
   заслуховувати звіти відповідальних осіб органів виконавчої
влади про стан виконання Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР)
та рішень Ради з питань реклами;
   одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та
документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
   утворювати консультативні та експертні комісії, робочі групи
і залучати в установленому порядку до роботи в них провідних
фахівців і вчених.
 
   5. У  своїй  роботі  Рада  взаємодіє  з  громадськими
організаціями.
 
   6. Раду очолює  голова,  який  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
   Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність за
виконання покладених на неї завдань.
   До складу Ради входять: Віце-прем'єр-міністр України (голова
Ради);  Голова Держстандарту (заступник голови Ради); Голова
Антимонопольного  комітету (заступник голови Ради); заступник
Голови Держкомінформу (заступник голови Ради); начальник відділу
контролю у сфері реклами Держстандарту (відповідальний секретар
Ради);  заступник  Голови Державної податкової адміністрації;
заступник  Міністра  внутрішніх  справ;  заступник  Голови
Держпідприємництва;   директор   Департаменту   комерційного
законодавства  Мін'юсту;  представник  Секретаріату  Кабінету
Міністрів України; народні депутати України (за згодою); голова
Національної  ради з питань телебачення і радіомовлення (за
згодою); президент Української асоціації споживачів (за згодою);
представники підприємств, установ і організацій, які провадять
діяльність у галузі реклами (за згодою). ( Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1775 ( 1775-2000-п ) від
04.12.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161
( 1161-2001-п ) від 13.09.2001 )
 
   Персональний склад Ради затверджує голова Ради. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1775 ( 1775-2000-п )
від 04.12.2000 )
 
   7. Рада  провадить свою діяльність відповідно до планів
роботи, що затверджуються її головою.
   Засідання Ради проводяться відповідно до планів роботи або в
міру необхідності за рішенням голови Ради чи його заступників.
   Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини складу Ради.
   Засідання Ради веде її голова, а у разі його відсутності -
один із заступників голови.
   До участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися представники
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових
установ, громадських організацій.
 
   8. Рішення  Ради  вважається  прийнятим,  якщо за нього
проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
   Рішення Ради  оформлюється  у  вигляді  протоколу,  який
підписується головуючим на засіданні.
 
   9. Рішення Ради, прийняті в межах  її  повноважень,  є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
   10.  Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює
Держстандарт. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1775 ( 1775-2000-п ) від 04.12.2000 )
 
   11. Рада має бланк із своїм найменуванням.









Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка