Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            13.11.2003 N 125
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2003 р.
                   за N 1115/8436
 
 
      Про затвердження Положення про застосування
       Державною комісією з регулювання ринків
       фінансових послуг України заходів впливу
 
 
   З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових
послуг" ( 2664-14 ), врегулювання порядку застосування заходів
впливу та забезпечення захисту прав фінансових установ під час їх
застосування Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про застосування Державною комісією з
регулювання  ринків фінансових послуг України заходів впливу
(додається).
 
   2. Начальнику Юридичного управління Ткаченку Д.В. забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Начальнику  відділу  взаємодії  із  засобами  масової
інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М.В. забезпечити
публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після
його державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.
 
 Голова Держфінпослуг                   В.Суслов
 
                   Протокол N 27 засідання
                   Держфінпослуг від 13.11.2003
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   13.11.2003 N 125
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2003 р.
                   за N 1115/8436
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про застосування Державною комісією з регулювання
     ринків фінансових послуг України заходів впливу
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про кредитні
спілки" (  2908-14  )  та Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), з
метою врегулювання порядку застосування  заходів  впливу  та
забезпечення захисту інтересів фінансових установ та інших осіб
при їх застосуванні.
   Положення визначає порядок і строки провадження у справах про
порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність  з надання фінансових послуг (далі - справи про
порушення законодавства про фінансові послуги), порядок прийняття
рішень про застосування заходів впливу, їх оскарження.
   Провадження у справах про адміністративні правопорушення, а
також загальні умови та порядок притягнення до адміністративної
відповідальності передбачені Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ). Це Положення регулює лише
особливості притягнення до адміністративної відповідальності за
порушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг.
   Норми цього Положення не застосовуються до правовідносин,
пов'язаних із застосуванням штрафів за невиконання (неналежне
виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню)  доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ).
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:
   1) перевірка (інспекція) - форма здійснення нагляду з метою
встановлення фактичного стану дотримання законодавства фінансовими
установами  та  суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які
відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання
фінансових послуг (далі - Особи);
   2) систематичне порушення - порушення Особою законодавства
про фінансові послуги після застосування до неї не менш як двох
заходів впливу протягом року;
   3) уповноважений представник - керівник фінансової установи,
іншого суб'єкта підприємницької діяльності або представник, що діє
за дорученням. Якщо  Особою  є  фізична  особа  -  суб'єкт
підприємницької діяльності, то для випадків, передбачених цим
Положенням, така фізична особа прирівнюється до керівника;
   4) уповноважені особи Держфінпослуг - Голова Держфінпослуг,
заступники  Голови  Держфінпослуг,  директори   наглядових
департаментів Держфінпослуг, голови територіальних управлінь.
   Поняття "фінансова послуга", "фінансова установа", "ринки
фінансових послуг", "учасники ринків фінансових послуг", "державне
регулювання ринків фінансових послуг", "саморегулівна організація"
використовуються в їх значеннях відповідно до статті 1 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ).
 
   1.2. Метою цього Положення є врегулювання правовідносин,
пов'язаних із:
   застосуванням посадовими особами Держфінпослуг заходів впливу
та захистом прав учасників ринків фінансових послуг під час їх
застосування;
   оскарженням рішень про застосування заходів впливу.
 
   1.3. Завданням  провадження  у  справах  про  порушення
законодавства  про  фінансові  послуги є повне і об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності до
чинного законодавства, забезпечення виконання винесеного рішення,
а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню порушень, і
запобігання їм на ринках фінансових послуг.
 
   1.4. У разі порушення законів та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг,
Держфінпослуг застосовує такі заходи впливу:
   1) зобов'язує порушника вжити заходів для усунення порушення;
   2) вимагає скликання позачергових зборів учасників фінансової
установи;
   3) накладає штрафи відповідно до закону;
   4) тимчасово  зупиняє  (обмежує),  анульовує  (відкликає)
ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових
послуг;
   5) відсторонює  керівництво  від  управління  фінансовою
установою та призначає тимчасову адміністрацію;
   6) затверджує  план  відновлення  фінансової стабільності
фінансової установи;
   7) порушує питання про ліквідацію установи.
   Заходи впливу  застосовуються в порядку, визначеному цим
Положенням.
 
   1.5. Заходи впливу застосовуються до Осіб за результатами
провадження у справах про порушення законодавства про фінансові
послуги, крім випадків, передбачених цим Положенням.
 
   1.6. Порядок взаємодії структурних підрозділів Держфінпослуг
при застосуванні заходів впливу та порядок обміну інформацією про
розгляд справ про порушення законодавства про фінансові послуги
визначаються наказом Голови Держфінпослуг.
 
        Розділ 2. Повноваження щодо розгляду
        справ про порушення законодавства
           про фінансові послуги
 
   2.1. Від  імені  Держфінпослуг  справи  про  порушення
законодавства про фінансові послуги розглядають:
   1) Голова Держфінпослуг;
   2) заступник Голови Держфінпослуг;
   3) директори наглядових департаментів;
   4) голови територіальних управлінь.
 
   2.2. До  компетенції  Голови  Держфінпослуг  належить
застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 7 пункту 1.4
цього Положення.
 
   2.3. До компетенції заступників Голови Держфінпослуг належить
застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1-4, 6
пункту  1.4  цього  Положення, у разі відсутності директора
наглядового департаменту або за дорученням Голови Держфінпослуг.
 
   2.4. До компетенції директорів  наглядових  департаментів
належить застосування заходів впливу, передбачених підпунктами
1-4, 6 пункту 1.4 цього Положення.
 
   2.5. До компетенції голів територіальних управлінь належить
застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 3 пункту
1.4 цього Положення.
 
   2.6. Рішення про застосування заходу впливу, передбаченого
підпунктом 5 пункту 1.4 цього Положення, належить до компетенції
Комісії (Держфінпослуг) як колегіального органу (далі - Комісія).
Таке рішення приймається у формі розпорядження.
 
   2.7. Рішення директора наглядового департаменту про зупинення
(обмеження), анулювання (відкликання) ліцензії на  здійснення
діяльності з надання певного виду фінансових послуг схвалюється
Комісією.
 
   2.8. Якщо в ході розгляду справи виявляються підстави для
застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від
управління фінансовою  установою  та  призначення  тимчасової
адміністрації,  директор наглядового департаменту зобов'язаний
винести це питання на розгляд Комісії протягом 20 днів з дня
порушення провадження у справі.
 
   2.9. Якщо в  ході  розгляду справи директор наглядового
департаменту, приходить до висновку, що до Особи повинен бути
застосований захід впливу, передбачений підпунктами 1, 3 пункту
1.4, він може направити  таку  справу  голові  відповідного
територіального управління за місцезнаходженням Особи (далі -
голова відповідного територіального управління) для застосування
заходів впливу;
 
   2.10. За  результатами  розгляду  справи  про  порушення
законодавства про фінансові послуги може бути прийнято одне з
таких рішень:
   1) про застосування заходів впливу;
   2) про закриття справи.
   Форма рішення  визначається  нормативно-правовими  актами
Держфінпослуг.
 
   2.11. Голова Держфінпослуг може витребувати будь-яку справу
про порушення законодавства про фінансові послуги та доручити
розгляд  цієї  справи заступнику Держфінпослуг або директору
наглядового департаменту.
 
     Розділ 3. Провадження у справах про порушення
        законодавства про фінансові послуги
 
   3.1. Провадження у справі про порушення законодавства про
фінансові послуги є обов'язковою передумовою застосування заходів
впливу, передбачених підпунктами 1-6 пункту 1.4 цього Положення.
Порядок застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 7
пункту 1.4 регулюється чинним законодавством.
 
   3.2. Справу про порушення законодавства про фінансові послуги
не може бути розпочато, а наявна в провадженні справа підлягає
закриттю у разі:
   1) якщо не доведено вчинення особою порушення законодавства;
   2) якщо  вирішення  справи  не  належить до компетенції
Держфінпослуг;
   3) якщо з дня вчинення порушення минуло більш ніж три роки;
   4) у разі ліквідації установи та/або визнання банкрутом
особи, щодо якої порушено справу;
   5) у разі скасування акта, який передбачає застосування
заходу впливу;
   6) за наявності за одним і тим самим фактом іншої справи про
порушення законодавства про фінансові послуги щодо тієї самої
особи;
   7) якщо за тим самим фактом порушення є нескасоване рішення
Держфінпослуг у справі про порушення законодавства про фінансові
послуги.
 
   3.3. Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення про
застосування заходів впливу протягом 30 календарних днів з дня
порушення провадження у справі, крім застосування заходів впливу,
передбачених підпунктами 1, 3 пункту 1.4 цього Положення.
   Цей строк може бути продовжений Головою Держфінпослуг у разі:
   1) витребування  додаткових  документів,  необхідних  для
прийняття рішення;
   2) необхідності проведення додаткової перевірки (інспекції);
   3) інших обставин, які унеможливлюють прийняття рішення у
визначений термін.
 
   3.4. Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення про
накладення штрафу та/або направлення розпорядження (припису) про
усунення порушення протягом 10 днів з дня порушення провадження у
справі.
 
   3.5. У разі виявленя порушень законодавства, що регулює
діяльність  з  надання  фінансових  послуг,  посадові  особи
Держфінпослуг зобов'язані скласти акт про порушення законів та
інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання
фінансових послуг (далі - акт про порушення) протягом одного дня з
дати реєстрації акта про перевірку (інспекцію) в Держфінпослуг.
 
   3.6. Виявлені  посадовими  особами  Держфінпослуг  факти
порушення законодавства чітко викладаються в акті про порушення із
зазначенням доказів, що підтверджують наявність порушення, та з
посиланням  на  відповідну  норму  закону  та/або  іншого
нормативно-правового акта.
   Акт про порушення повинен містити:
   1) дату та номер;
   2) посаду, прізвище особи (осіб), яка його склала;
   3) найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Особи та її
місцезнаходження (місце проживання);
   4) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за
ДРФО);
   5) час та місце порушення;
   6) опис порушення та посилання на акт перевірки (інспекції);
   7) норма закону або іншого нормативно-правового акта, який
порушено;
   8) пояснення уповноваженого представника Особи;
   9) підпис особи (осіб), яка склала акт;
   10) підпис уповноваженого представника Особи про отримання
примірника акта.
   У разі відмови  уповноваженого  представника  особи  від
отримання примірника акта до акта додається поштова квитанція про
направлення примірника акта з повідомленням про вручення.
   Доказами в справі про порушення законодавства про фінансові
послуги є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що
свідчать про наявність чи відсутність порушення.
   До акта про порушення можуть долучатися додатки, пояснення
уповноважених  представників  осіб, інші документи, що мають
доказове значення у справі про порушення законодавства  про
фінансові послуги (далі - матеріали про порушення).
 
   3.7. Дата складання акта про порушення є датою порушення
провадження у справі про порушення законодавства про фінансові
послуги.
 
   3.8. Акт про порушення вручається Особі або надсилається за
її місцезнаходженням не пізніше п'яти днів з дня його складання.
   Врученням акта про порушення є надання примірника такого акта
рішення уповноваженому представнику Особи з підписом  такого
представника на копії акта, що залишається в Держфінпослуг.
   У разі  відмови Особи від підписання посадовими особами
Комісії складається акт, що засвідчує таку відмову.
   Надсиланням акта про порушення є відправлення поштою за
місцезнаходженням (місцем проживання) Особи примірника рішення з
повідомленням про вручення.
 
   3.9. У разі незгоди з актом про порушення уповноважені
представники  Особи  у  п'ятиденний термін з дати отримання
примірника акта  мають  право  подати  письмові  заперечення
(пояснення) разом із доказами, на яких вони ґрунтуються. Письмові
пояснення подаються до центрального апарату Держфінпослуг або його
територіального управління та в обов'язковому порядку долучаються
до матеріалів справи.
   Письмові заперечення (пояснення), у разі їх надходження у
визначений цим підпунктом термін,  обов'язково  розглядаються
уповноваженою  особою  Держфінпослуг при розгляді справи про
порушення законодавства про фінансові послуги.
 
   3.10. Заперечення (пояснення) до акта про порушення (за
наявності)  не  пізніше наступного дня після їх надходження
реєструються в Держфінпослуг.
 
   3.11. Якщо під час проведення перевірки (інспекції) посадовою
особою Держфінпослуг проводилось вилучення документів у особи, які
підтверджують факт порушення, то до акта про порушення додаються
копії  цих  документів та примірник протоколу про вилучення
документів.
 
   3.12. Не пізніше трьох днів з дня реєстрації матеріали про
порушення  подаються  (пересилаються)  для розгляду директору
наглядового департаменту для призначення дати розгляду справи та
надання доручень щодо підготовки справи до розгляду.
 
   3.13. Справа про порушення законодавства може розглядатися за
участю уповноваженого представника Особи. Для цього уповноважена
особа Держфінпослуг, яка розглядає справу, повідомляє Особу про
дату та час розгляду справи.
   Повідомлення про розгляд справи про порушення надсилається
(вручається) особі та при необхідності іншим особам не пізніше ніж
за п'ять днів до дати розгляду справи.
 
   3.14. Нез'явлення уповноваженого представника Особи у разі,
якщо про дату розгляду справи він був повідомлений у встановленому
порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи.
 
   3.15. Уповноважена особа Держфінпослуг з урахуванням вимог
цього Положення може розглянути справу про порушення законодавства
за письмовим клопотанням уповноваженого представника Особи та у
його присутності відразу після складення акта про порушення.
 
   3.16. Уповноважені представники Осіб при розгляді справи
мають право:
   1) знайомитися з усіма матеріалами, які є у справі про
порушення законодавства про фінансові послуги;
   2) бути присутнім при розгляді справи;
   3) надавати пояснення (в тому числі письмові), заявляти
клопотання по суті виявленого порушення;
   4) отримати примірник рішення про застосування заходів впливу
або закриття справи протягом 5 днів з дня його винесення;
   5) оскаржувати рішення про застосування заходів впливу у
встановленому законодавством порядку.
 
   3.17. Розгляд справи  про  порушення  законодавства  про
фінансові послуги може бути, в межах строків, передбачених пунктом
3.3, відкладено у зв'язку з необхідністю отримання додаткових
доказів чи залучення до участі у справі експертів та (чи) інших
осіб; або в інших випадках, коли справу розглянути неможливо у
визначений посадовою особою Держфінпослуг термін.
   При відкладенні розгляду справи строк розгляду справи про
порушення законодавства про фінансові послуги не переривається.
 
   3.18. Провадження у справі про порушення законодавства про
фінансові послуги може бути зупинено, якщо:
   1) справу неможливо розглянути до вирішення пов'язаної з нею
справи, що розглядається у суді, - до набрання рішенням суду в
такій справі законної сили;
   2) призначається або проводиться експертиза  -  на  час
проведення експертизи.
   Час зупинення розгляду справи не зараховується до строку
розгляду цієї справи.
 
   3.19. Уповноважена особа Держфінпослуг при підготовці справи
про порушення законодавства про фінансові послуги до розгляду
повинна:
   1) з'ясувати,  чи відноситься до її компетенції розгляд
справи;
   2) з'ясувати, чи відноситься до її компетенції застосування
відповідного заходу впливу;
   3) перевірити, чи  дотримані  вимоги  законодавства  при
складанні акта про порушення;
   4) з'ясувати, чи є в наявності додатки, зазначені в акті про
порушення;
   5) перевірити,  чи  подано  до  Держфінпослуг  письмові
заперечення (пояснення) у встановлений термін;
   6) з'ясувати, чи застосовувалися раніше до Особи заходи
впливу;
   7) перевірити наявність  обставин,  що  пом'якшують  або
обтяжують відповідальність Особи;
   8) визначити необхідність залучення до  розгляду  справи
фахівців, експертів з питань ринку фінансових послуг, фахівців
саморегулівних організацій та інших осіб;
   9) знайти можливість задоволення клопотання Осіб (за їх
наявності);
   10) перевірити своєчасність повідомлення Особи про час та
місце розгляду справи;
   11) здійснити інші дії в межах, визначених законодавством.
 
   3.20. Обставинами,  що  обтяжують  відповідальність  за
порушення, визнаються:
   1) повторне  вчинення  порушення  протягом  року  після
застосування до Особи заходів впливу;
   2) наявність спричинених порушенням негативних наслідків для
споживачів фінансових послуг.
 
   3.21. Обставинами,  що  пом'якшують  відповідальність  за
порушення, визнаються:
   1) відвернення  Особою  шкідливих  наслідків  порушення,
добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
   2) вчинення порушення під час впливу обставин непереборної
сили (форс-мажор), якщо такі обставини пов'язані із вчиненням
порушення;
   3) вчинення незначного порушення, яке не потягнуло негативних
наслідків для учасників ринків фінансових послуг.
 
   3.22. Проект рішення  про  застосування  заходів  впливу
погоджується із підрозділом аналізу та звітності, підрозділом
виїзного  нагляду  наглядового  департаменту  та  юридичним
управлінням.
   Якщо рішення про застосування заходу впливу виноситься на
розгляд Комісії, проект розпорядження погоджується також  із
директором наглядового департаменту.
 
   3.23. За  результатами  розгляду  справи  про  порушення
законодавства про фінансові послуги посадова особа Держфінпослуг
приймає одне з рішень, передбачених пунктом 2.10 цього Положення.
 
   3.24. Рішення про застосування заходів впливу, крім тих, що
підлягають схваленню Комісією, набирають чинності через 10 днів
після дня їх прийняття, або в інший термін, передбачений самим
рішенням.
   Рішення, що підлягають схваленню Комісією, набирають чинності
з дня їх схвалення Комісією або в інший термін, передбачений
розпорядженням Комісії.
 
   3.25. Застосування заходів впливу за порушення законодавства
не звільняє Особу від обов'язку припинити порушення.
 
   3.26. Контроль за виконанням рішення про застосування заходів
впливу здійснюється територіальними управліннями та наглядовими
департаментами  Держфінпослуг  у порядку, визначеному Головою
Держфінпослуг.
 
   3.27. Рішення про результати розгляду справи про порушення
законодавства  про  фінансові  послуги  вручається Особі або
надсилається за її місцезнаходженням не пізніше п'яти днів з дня
його прийняття, а рішення, які підлягають схваленню Комісією, - не
пізніше п'яти днів з дня їх схвалення.
   Вручення рішення  у  справі  здійснюється  в  порядку,
передбаченому для вручення акта про порушення.
 
   3.28. Копія рішення про результати розгляду справи  про
порушення законодавства про фінансові послуги, крім рішень, що
схвалюються Комісією, в триденний термін з дня її винесення
надається Голові Держфінпослуг.
 
      Розділ 4. Особливості провадження у справах
        про адміністративні правопорушення
 
   4.1. Протоколи про  вчинення  правопорушення  складаються
посадовими  особами  Держфінпослуг  у  разі  виявлення  ними
правопорушень, передбачених законодавством про фінансові послуги.
 
   4.2. Від імені Держфінпослуг справи про  адміністративні
правопорушення,  пов'язані з діяльністю на ринках фінансових
послуг, розглядають:
   1) заступники Голови Держфінпослуг;
   2) директори наглядових департаментів;
   3) голови територіальних управлінь.
 
   4.3. У разі, якщо адміністративне правопорушення пов'язане із
справою про порушення законодавства про фінансові послуги, -
справа про адміністративне правопорушення розглядається посадовою
особою, до компетенції якої належить розгляд справи про порушення
законодавства про фінансові послуги.
 
   4.4. У  разі  застосування  заходу  впливу  у  вигляді
відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та
призначення тимчасової адміністрації справа про адміністративне
правопорушення розглядається директором наглядового департаменту.
 
        Розділ 5. Порядок оскарження рішень
         про застосування заходів впливу
 
   5.1. Рішення про застосування заходів впливу можуть бути
оскаржені у Держфінпослуг або в суді.
 
   5.2. Рішення заступників Голови, директорів департаментів та
голів територіальних управлінь, крім рішень про застосування
заходів впливу, передбачених підпунктами 4-5 пункту 1.4, можуть
бути оскаржені у Голови Держфінпослуг протягом 10 днів з дня
отримання рішення.
 
   5.3. Пропуск терміну, передбаченого пунктом 5.2, без поважних
причин є підставою для відмови у розгляді скарги.
 
   5.4. Рішення Держфінпослуг про застосування заходів впливу,
передбачених підпунктами 1-6 пункту 1.4 цього Положення, можуть
бути оскаржені в суді у тридцятиденний строк з дня одержання
рішення про застосування заходу впливу або рішення про результати
розгляду скарги.
   Цей строк не може бути відновлено.
 
   5.5. У разі подання до Держфінпослуг скарги виконання рішення
про застосування заходів впливу, яке оскаржується, може бути
зупинено за рішенням Голови Держфінпослуг до закінчення розгляду
такої скарги та винесення відповідного рішення.
 
   5.6. У скарзі на рішення про застосування заходів впливу має
бути зазначено:
   1) дату та вихідний номер скарги для юридичних осіб; дату для
фізичних осіб;
   2) прізвище, ім'я, по батькові особи, що подає скаргу, та її
посаду;
   3) місцезнаходження   (місце   проживання)  Особи  та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
   4) дату та номер оскаржуваного рішення про застосування
заходу впливу;
   5) підстави, на яких оскаржується рішення, з посиланням на
законодавство і матеріали справи;
   6) перелік  документів,  що додаються до скарги (за їх
наявності);
   7) підпис керівника та печатку юридичної особи або підпис
фізичної особи.
   Скарга може  містити  клопотання про зупинення виконання
рішення про застосування заходів впливу. Скарга може також містити
клопотання  про участь уповноваженого представника Особи при
розгляді скарги.
 
   5.7. Скарга, складена з порушенням  установлених  вимог,
залишається без розгляду, про що письмово повідомляється скаржник.
 
   5.8. Голова Держфінпослуг, у разі наявності клопотання про
зупинення виконання рішення про застосування заходу впливу, у
п'ятиденний  термін вирішує питання про можливість зупинення
виконання рішення. Про прийняте рішення у п'ятиденний термін
повідомляється Особа. Направлення (вручення) рішення про зупинення
виконання рішення про застосування заходу впливу здійснюється у
порядку, передбаченому пунктом 3.12 цього Положення.
   Порядок підготовки  матеріалів  щодо  розгляду  скарги
визначається Головою Держфінпослуг.
 
   5.9. За результатами розгляду скарги Головою Держфінпослуг у
двадцятиденний термін з дня надходження скарги приймається одне з
рішень:
   1) про залишення рішення про застосування заходів впливу без
змін, а скарги - без задоволення;
   2) про скасування рішення про застосування заходів впливу та
задоволення скарги;
   3) про скасування рішення про застосування заходів впливу в
частині та часткове задоволення скарги;
   4) про скасування рішення про застосування заходів впливу і
направлення справи на новий розгляд;
   5) про залишення заяви без розгляду.
   Якщо в ході розгляду скарги буде встановлено, що рішення про
застосування заходу впливу винесено особою, що не має права
вирішувати таку справу, то таке рішення скасовується і справа
надсилається на розгляд уповноваженій особі.
 
   5.10. Про дату та час розгляду скарги повідомляється Особа в
порядку, визначеному підпунктом 3.12. цього Положення.
   Нез'явлення Особи, якщо вона своєчасно була повідомлена про
дату та місце розгляду скарги, не може бути підставою для
відкладення розгляду скарги.
 
   5.11. Рішення про результати розгляду скарги складається з
описової та резолютивної частини і повинно містити:
   1) дату та номер рішення;
   2) обґрунтування підстав прийняття рішення;
   3) посилання на докази, що містяться у справі про порушення
законодавства про фінансові послуги;
   4) підпис Голови Держфінпослуг або особи, що виконує його
обов'язки.
   Примірник рішення про  результати  розгляду  скарги,  що
залишається в Держфінпослуг, повинен містити відмітку про вручення
або надсилання рішення.
 
   5.12. Примірник рішення про результати розгляду скарги в
межах строків розгляду скарги надсилається (вручається) Особі,
щодо якої воно винесено, в порядку, передбаченому пунктом 3.24
цього Положення.
 
   5.13. Рішення про застосування заходів впливу, після набрання
ним чинності, є обов'язковими для виконання Особами. У разі
невиконання Держфінпослуг вживає заходів щодо виконання рішення у
порядку, визначеному законодавством.
 
   5.14. Рішення Комісії щодо застосування заходів впливу у
вигляді тимчасової адміністрації є виконавчим документом.
 
 Начальник Юридичного управління            Д.Ткаченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка