Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок подання компанією з управління активами інформації стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нор...

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            12.11.2003 N 487
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1105/8426
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
    подання компанією з управління активами інформації
     стосовно підтвердження відповідності складу та
    структури активів інститутів спільного інвестування
      після закінчення терміну, встановленого для
        досягнення їх нормативів діяльності
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 11, 56 Закону
України "Про інститути  спільного  інвестування  (пайові  та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про порядок подання компанією з
управління   активами  інформації  стосовно  підтвердження
відповідності складу та структури активів інститутів спільного
інвестування  після  закінчення  терміну,  встановленого  для
досягнення їх нормативів діяльності (додається).
 
   2. Виконавчому секретарю (М.Каскевич) забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
   опублікування цього  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   3. Рішення  набирає  чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
Виконавчого секретаря М.Каскевича.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 12.11.2003 N 49
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів та фондового
                   ринку
                   12.11.2003 N 487
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1105/8426
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок подання компанією з управління активами
   інформації стосовно підтвердження відповідності складу
   та структури активів інститутів спільного інвестування
   після закінчення терміну, встановленого для досягнення
           їх нормативів діяльності
 
 
   Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про
інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні" ( 448/96-ВР ).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок, склад та терміни подання
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (далі -
Комісія) інформації компанією з управління активами стосовно
підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів
спільного інвестування (далі - ICI) після закінчення терміну,
установленого для досягнення їх нормативів діяльності.
 
   1.2. Склад та структура активів ICI визначаються відповідно
до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ).
 
   1.3. Вимоги  щодо  складу  та  структури  активів  ICI
застосовуються через 6 місяців після реєстрації регламенту ICI в
установленому Комісією порядку.
 
    2. Порядок та терміни подання інформації стосовно
     підтвердження відповідності складу та структури
    активів ICI після закінчення терміну, встановленого
       для досягнення їх нормативів діяльності
 
   2.1. Компанія з управління активами після закінчення строку
для досягнення нормативів діяльності ICI, установленого проспектом
емісії цінних паперів, зобов'язана подати до Комісії інформацію
стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів
ICI після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх
нормативів діяльності (далі - інформація). Інформація подається
компанією з управління активами за станом на наступний день після
закінчення 6 місяців з моменту реєстрації регламенту ICI в
установленому Комісією порядку.
 
   2.2. Інформація  подається  згідно  з додатком до цього
Положення протягом 5 робочих днів та підписується керівником
компанії  з  управління  активами та керівником зберігача і
засвідчується їх печатками.
 
      3. Контроль за порядком подання компанією
      з управління активами інформації стосовно
     підтвердження відповідності складу та структури
     активів інститутів спільного інвестування після
     закінчення терміну, встановленого для досягнення
           їх нормативів діяльності
 
   3.1. Державний контроль за виконанням вимог цього Положення
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до вимог чинного законодавства.
 
 Начальник управління
 інвестиційної діяльності                 Є.Іванов
 
 
                   Додаток
                   до Положення про порядок
                   подання компанією
                   з управління активами
                   інформації стосовно
                   підтвердження відповідності
                   складу та структури активів
                   інститутів спільного
                   інвестування після
                   закінчення терміну,
                   встановленого для досягнення
                   їх нормативів діяльності
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
     стосовно підтвердження відповідності складу та
     структури активів ICI після закінчення терміну,
   встановленого для досягнення їх нормативів діяльності
 
 
          За станом на_____________
 
   1. Основні відомості про інвестиційний фонд
   Найменування фонду __________________________________________
   Код за ЄДРІСІ _______________________________________________
   Тип, вид фонду ______________________________________________
   Термін діяльності  фонду  (для  фондів  закритого  та
інтервального типів) у форматі дата/місяць/рік ___________________
   Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами
фонду ____________________
   Телефон (факс) компанії з управління активами _______________
   Найменування, місцезнаходження зберігача фонду ______________
   Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________
   Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми)
__________________________________________________________________
 
                   Продовження додатка
 
   2. Склад та структура активів ICI
 
   2.1 Перелік інвестицій в цінні папери
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Види цінних | Частка в | Балансова | Частка в |Перебувають|
|з/п| паперів  |статутному | вартість | загальній |у лістингу |
|  |      |  фонді  |  (грн.) |балансовій |      |
|  |      | емітента |      | вартості |      |
|  |      |   (%)  |      |активів (%)|      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 |Акції    |      |      |      |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2 |Облігації  |      |      |      |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3 |Векселі   |      |      |      |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4 |Ощадні   |      |      |      |      |
|  |сертифікати |      |      |      |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5 |Казначейські|      |      |      |      |
|  |зобов'язання|      |      |      |      |
|---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6 |Інші    |      |      |      |      |
----+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
  |  Усього  |      |      |      |      |
  --------------------------------------------------------------
 
 
   2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти нерухомого майна| Балансова |  Оцінна  |Частка в |
|з/п|            | вартість | вартість |загальній |
|  |            | (тис.грн.) | (тис.грн.) |балансовій|
|  |            |      |      | вартості |
|  |            |      |      | активів |
|  |            |      |      |  (%)  |
|---+------------------------+------------+------------+----------|
|  |            |      |      |     |
----+------------------------+------------+------------+----------|
  |Усього         |      |      |     |
  ---------------------------------------------------------------
 
 
   2.3. Грошові кошти на депозитних вкладах та поточних рахунках
у банках
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Сума  |Наменування| Депозитна |Відсоток|  Термін  |Частка в |
| з/п | грошових |  банку  | ставка (%) |за зали-| розміщення |загальній |
|   |  коштів  |      |      |шковими |       |балансовій|
|   |  (грн.)  |      |      |коштами |       | вартості |
|   |------------|      |------------|    |-------------| активів |
|   | у  | в  |      | у  | в  |    | у  | в  |  (%)  |
|   |грив-|інозе-|      |грив-|інозе-|    |грив- |інозе-|     |
|   |нях | мній |      |нях | мній |    |нях  | мній |     |
|   |   |валюті|      |   |валюті|    |   |валюті|     |
|------+-----+------+-----------+-----+------+--------+------+------+----------|
|   |   |   |      |   |   |    |   |   |     |
|------+-----+------+---------------------------------+-------------+----------|
|Усього|   |   |                 |Усього    |     |
---------------------                 --------------------------
 
 
   2.4. Перелік інших інвестицій
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкт     |Балансова вартість | Частка в загальній  |
|з/п |інвестування  |(тис. грн.)    | балансовій вартості |
|  |        |          |   активів (%)   |
|----+---------------+-------------------+-----------------------|
|  |        |          |            |
---------------------+-------------------+-----------------------|
    |Усього    |          |            |
    -----------------------------------------------------------
 
   3. Розрахунок вартості чистих активів
 
   3.1 Вартість чистих активів (грн.).
 
   3.2. Кількість цінних паперів ICI в обігу (шт.):
   3.2.1. Розміщених серед юридичних осіб.
   3.2.2. Розміщених серед фізичних осіб.
 
   3.3. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний
папір ICI (грн.).
 
   3.4. Номінальна вартість цінного папера ICI (грн.).
 
 Уповноважена особа компанії з  Уповноважена особа компанії
 управління активами       зберігача
 Підпис_________________________ Підпис__________________________
     (П.І.Б.)             (П.І.Б.)
 М.П.              М.П.
 "___" ____________ 200__рік   "___" ____________ 200__рік

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка