Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.11.2003 N 488
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1106/8427
 
 
        Про затвердження Змін до Положення
        про філії (територіальні управління)
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до статті 23 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою приведення Положення про філії
(територіальні  управління)  Національного  банку  України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
22.12.2000 N 495 ( z0081-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272  (із  змінами),  у
відповідність  до вимог Положення про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ) і зареєстрованого
в Міністерстві  юстиції  України  21.08.2001  за  N 730/5921
(із змінами), Положення про планування та порядок проведення
інспекційних  перевірок,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 17.07.2001 N 276 ( z0703-01 ) і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за
N 703/5894 (із змінами), Положення про порядок створення  і
державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N  906/6097  (із
змінами),  та  Положення  про порядок створення і державної
реєстрації  банківських  об'єднань,  затвердженого  постановою
Правління Національного  банку  України від 31.08.2001 N 377
( z0889-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.10.2001 за N 889/6080, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про філії (територіальні
управління) Національного банку України, затвердженого постановою
Правління Національного  банку  України від 22.12.2000 N 495
( z0081-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.01.2001 за N 81/5272 (із змінами), що додаються.
 
   2. Філіям (територіальним управлінням) Національного банку
України  забезпечити  виконання  функцій  та  обов'язків, що
передбачені цими Змінами.
 
   3. Департаменту аудиту (В.М.Матвійчук) здійснювати контроль
за виконанням філіями (територіальними управліннями) Національного
банку України функцій та обов'язків, що передбачені цими Змінами.
 
   4. Економічному департаменту (В.М.Галь)  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату
та  територіальних управлінь Національного банку України для
використання в роботі.
 
   5. Департаменту персоналу (І.М.Іванюк) надалі готувати зміни
до Положення про філії (територіальні управління) Національного
банку України.
 
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка.
 
   7. Ця  постанова  набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   12.11.2003 N 488
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1106/8427
 
 
               ЗМІНИ
       до Положення про філії (територіальні
       управління) Національного банку України
              ( z0081-01)
 
 
   1. Підпункт 2.1.14 пункту 2.1 розділу 2 після слів "на
боротьбу  із  злочинністю"  доповнити  словами  "корупцією,
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом".
 
   2. У розділі 3:
 
   2.1. У пункті 3.3:
   підпункт 3.3.2 доповнити реченням такого змісту:
   "Здійснюють контроль за поверненням валютних цінностей з
ностро-рахунків банків, що ліквідовуються, на накопичувальний
рахунок ліквідатора";
   у підпункті 3.3.14 слова "Міністерство економіки України"
замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської
інтеграції України".
 
   2.2. У пункті 3.4:
   підпункти 3.4.1-3.4.7 та 3.4.9, 3.4.13 викласти в такій
редакції:
   "3.4.1. Розглядають  документи, що подані для реєстрації
новостворених банків та видачі їм банківських ліцензій, письмових
дозволів  та  ліцензій  на виконання окремих операцій як у
національній, так і в іноземній валютах, щодо їх відповідності
чинному законодавству України.
   Готують висновки Національному банку про  можливість  їх
державної реєстрації та видачі їм банківських ліцензій, письмових
дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій.
   3.4.2. Розглядають документи, що подані для реєстрації змін,
які вносяться  до  статутів  банків,  банківських  об'єднань
(банківської  корпорації  або материнського банку банківської
холдингової групи), та приймають відповідне рішення, яке належить
до їх компетенції згідно з рішенням Комісії Національного банку
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі -
Комісія), або надають відповідні висновки Національному банку.
   Розглядають документи, що подані для розширення переліку
операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу на
здійснення операцій, та надають відповідні висновки Національному
банку.
   3.4.3. Готують висновки щодо кандидатур на посади голів
правління (ради директорів), головних бухгалтерів (або виконуючих
їх обов'язки), їх заступників, членів правлінь (ради директорів) і
підтверджують ділову репутацію голів та членів спостережної ради
банків, якщо згідно з рішенням Комісії прийняття рішення належить
до їх компетенції, або надають відповідні висновки Національному
банку щодо професійної  придатності  голів  правління  (ради
директорів), головних бухгалтерів, їх заступників, членів правлінь
(ради директорів) і підтверджують ділову репутацію голів та членів
спостережної ради новостворених банків та банків, функції нагляду
за якими належать до компетенції Національного банку.
   Погоджують кандидатури  на  посади  керівника  підрозділу
внутрішнього аудиту банку, керівників відповідних структурних
підрозділів банків, керівника та головного бухгалтера філії або
подають висновки про погодження зазначених кандидатур,  якщо
прийняття рішення належить до компетенції Національного банку.
   Засвідчують інформацію про керівників  банку,  керівників
підрозділів та окремих спеціалістів банку, яка надається згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку, проводять, у разі
потреби, з ними співбесіди щодо їх кваліфікаційної відповідності
встановленим вимогам, про що повідомляють Національний банк.
   3.4.4. Здійснюють контроль за дотриманням банками вимог,
виконання яких дає їм право здійснювати операції згідно з наявною
банківською  ліцензією,  письмовим  дозволом та ліцензією на
виконання окремих операцій.
   3.4.5. Розглядають  документи  і  приймають  рішення про
реєстрацію філій, представництв, змін до їх положень, погоджують
дозволи на здійснення банківських операцій, що надані банками
своїм філіям.
   Перевіряють повноту поданого банком пакета документів щодо
створення дочірнього банку на території інших держав, надають
висновок про виконання вимог Національного банку.
   Перевіряють повноту поданого банком пакета документів щодо
створення філії, представництва банку на території інших держав,
готують висновок про виконання вимог Національного банку та
погоджують положення про філію, представництво.
   Розглядають документи, що подані  банками  -  учасниками
банківського об'єднання для отримання згоди на участь цих банків у
створенні банківської корпорації, холдингової групи.
   Розглядають документи, що подані банківськими корпораціями
для видачі їм банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензії
на виконання окремих операцій.
   Дають письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної
участі в статутному капіталі банку.
   Розглядають документи та погоджують порядок продажу майна
банку,  склад,  умови та строки придбання майна банків, що
ліквідовуються.
   3.4.6. Готують висновки про відповідність банку вимогам,
визначеним нормативно-правовими актами Національного банку, для
відкриття філії і відділення на території України та дочірнього
банку, філії і представництва на території інших держав.
   3.4.7. Аналізують квартальну звітність про 20 найбільших
акціонерів (учасників) банку згідно з рішенням Комісії, якщо це
належить до їх компетенції".
   "3.4.9. Подають  пропозиції  Національному  банку  щодо
обмеження,  зупинення,  припинення  здійснення банком окремих
операцій, відкликання ліцензії на здійснення окремих операцій, у
тому числі з валютними цінностями, продовження обмеження чи
зупинення здійснення банком окремих операцій або відновлення
здійснення  банком  окремих операцій, якщо прийняття рішення
належить до компетенції Національного банку".
   "3.4.13. Складають  прогнозні  плани, проводять усі види
перевірок банків та філій (відділень) на відповідній території,
крім  перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності,
звітують за результатами перевірок перед Національним банком.
Координують планування інспекційних перевірок банків, що мають
мережу філій в інших регіонах. Визначають рейтингові оцінки за
системою "CAMELS" та ступінь подальшого банківського нагляду.
Проводять усі види перевірок банків, що ліквідовуються,  на
відповідній території";
   підпункт 3.4.14 після слів "про їх злочинну діяльність"
доповнити словами "або їх клієнтів";
   підпункти 3.4.18 та 3.4.26 викласти в такій редакції:
   "3.4.18. У разі порушення банками чи іншими особами, які є
об'єктом перевірки Національного банку згідно із Законом України
"Про банки  і  банківську  діяльність"  (  2121-14 ), вимог
банківського законодавства нормативно-правових актів Національного
банку, або здійснення ними ризикових операцій, які загрожують
інтересам вкладників чи інших  кредиторів  банку,  адекватно
допущеним  порушенням застосовує заходи впливу відповідно до
повноважень,   установлених   нормативно-правовими   актами
Національного банку та делегованих відповідними рішеннями Комісії,
а також надають пропозиції щодо застосування заходів впливу
Генеральному  департаменту  банківського  нагляду  та  іншим
територіальним управлінням Національного банку, що обслуговують
банки.
   Про застосовані  заходи  впливу  інформують  Генеральний
департамент банківського нагляду".
   "3.4.26. Приймають  рішення  про обмеження або зупинення
здійснення банком окремих операцій, продовження обмеження або
зупинення  здійснення банком окремих операцій або дострокове
скасування рішення про обмеження або зупинення здійснення банком
окремих операцій в межах своєї компетенції згідно з рішенням
Комісії";
   підпункт 3.4.27 після слів "щодо створення та діяльності"
доповнити словами "а також звітності";
   підпункт 3.4.28 після слів "та отримання" доповнити словами
"у тому числі";
   підпункт 3.4.35 викласти в такій редакції:
   "3.4.35. Погоджують відкриття відділень банків та зміни до їх
положень";
   пункт 3.4 доповнити новими підпунктами 3.4.37 - 3.4.39 такого
змісту:
   "3.4.37. Створюють Комісію з питань нагляду та регулювання
діяльності банків при територіальному управлінні Національного
банку (далі - Комісія при територіальному управлінні),  яка
здійснює свою діяльність згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку та в межах повноважень, делегованих рішеннями
Комісії на підставі Положення про Комісію при територіальному
управлінні.
   Отримують делеговані  Комісією  повноваження  щодо видачі
розпоряджень про застосування заходів  впливу  за  порушення
банківського законодавства, визначених розділом III Положення про
застосування Національним банком України заходів  впливу  за
порушення банківського законодавства, затвердженого постановою
Правління Національного банку від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01) і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за
N 845/6036 (із змінами).
   Здійснюють банківський нагляд за банками згідно з переліком,
визначеним Комісією.
   3.4.38. Здійснюють  контроль  за  дотриманням  банками
законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
   3.4.39. Розглядають документи, що  подані  небанківськими
фінансовими установами, щодо надання дозволу на здійснення окремих
банківських операцій своїм філіям та приймають рішення про його
погодження".
 
   3. У розділі 4:
 
   3.1. У пункті 4.1:
   підпункт 4.1.4 доповнити реченням такого змісту: "Визначає та
затверджує склад інспекційної групи (у разі проведення перевірки
інспекторами цього територіального управління)";
   пункт після підпункту 4.1.16 доповнити підпунктом такого
змісту:
   "4.1.17. Затверджує своїм наказом Комісію при територіальному
управлінні. Звітує разом з начальниками відділів банківського
нагляду територіальних управлінь перед Комісією".
   У зв'язку з цим підпункт 4.1.17 уважати підпунктом 4.1.18.
 
   4. У пункті 5.1 розділу 5 слова "Департамент внутрішнього
аудиту Національного банку" замінити словами "Департамент аудиту
Національного банку".
 
   5. У тексті Положення слово "комерційні" у всіх відмінках
виключити.
 
 Директор
 Економічного департаменту                В.М.Галь
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                В.В.Пушкарьов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка