Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо окремих питань оподаткування

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          16.10.2003 N 4969/X/15-1116
 
 
               (Витяг)
 
   На виконання доручення Адміністрації Президента України від
17.09.2003 N 10-07/2071 Державна податкова адміністрація України
розглянула Ваші листи <...> щодо окремих питань оподаткування і
повідомляє.
 
        [1.] Щодо оподаткування дивідендів
 
   Відповідно до п. 4 "Перехідних положень" Закону України [від
24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 )] "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" при виплаті
дивідендів за результатами 2002 року або попередніх років, що
здійснюється після набрання чинності цим Законом, застосовуються
правила, визначені цим Законом.
   Одночасно п. 12 "Перехідних положень" зазначеного Закону
( 349-15 ) встановлено, що  якщо  будь-яким  іншим  законом
встановлюються  норми, які стосуються правил, визначених цим
Законом, то пріоритет мають норми цього Закону незалежно від
строку прийняття такого іншого закону або його статусу (назви).
   Враховуючи викладене при виплаті дивідендів у 2003 році,
оподаткованих податком на дивіденди у 2002 році і нарахованих у
цьому ж році, платник податку - емітент корпоративних прав повинен
оподаткувати виплату дивідендів за правилами, що діють з 1 січня
2003 року. При цьому при сплаті авансового внеску з податку на
прибуток із суми дивідендів, сплачених у 2003 році, такий платник
податку має право врахувати сплачені у 2002 році суми податку на
дивіденди.
   <...>
 
     [2.] Щодо податкового обліку пально-мастильних
            матеріалів для таксі
 
   Відповідно до п/п. 5.4.10 п. 5.4 ст. 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) до валових
витрат платника податку відносяться  витрати  на  утримання,
експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що
підлягають амортизації) [,  зокрема]:  легкових  автомобілів,
побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт,
призначених для відпочинку, що належать  платникам  податку,
основною діяльністю яких є надання платних послуг з транспортного
чи туристичного обслуговування сторонніх громадян або організацій,
а  також якщо ці засоби належать спортивним організаціям і
використовуються як спортивне знаряддя.
   Не включаються до складу валових витрат витрати, платника
податку (крім витрат на оплату праці) на утримання і експлуатацію
приміщень житлового фонду (крім житлового фонду, визначеного у
підпункті 5.4.9 цієї статті), побутових літальних  апаратів,
моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що
використовуються з іншими цілями, ніж зазначені у цьому підпункті,
або іншими платниками податку, ніж зазначені у цьому підпункті;
витрати, пов'язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів,
а  також 50 відсотків витрат на придбання пально-мастильних
матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових
автомобілів. При цьому платник податку звільняється від обов'язків
доведення зв'язку таких витрат з його господарською діяльністю.
   Обмеження, встановлені  цим  підпунктом,  не  стосуються
платників податку, основною діяльністю яких є надання послуг з
утримання та експлуатації приміщень житлового фонду, побутових
літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених
для відпочинку, які належать іншим особам, за замовленням та за
рахунок таких інших осіб.
   Враховуючи, що  у  переліку  платників податку, яких не
стосуються  вищезазначені  обмеження,  відсутні  транспортні
підприємства, які надають послуги таксі, то зазначені платники
податку мають право включати до складу валових витрат лише 50
відсотків  вартості придбаних пально-мастильних матеріалів до
складу валових витрат.  При  цьому  такі  платники  податку
звільняються від обов'язків доведення зв'язку таких витрат з їх
господарською діяльністю.
 
     [3.] Щодо оподаткування єдиним податком коштів
     в частині вартості поворотної (заставної) тари,
     отриманої продавцем - платником єдиного податку
     від покупця, що згодом повертаються останньому
 
   Статтею 1 Указу [Президента України від 03.07.98 р. N 727/98
( 727/98 )] визначено, що виручкою від реалізації продукції
(товарів,  робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана
суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або
(та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів,
робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення
виручки,  при  якому враховуються всі надходження коштів на
розрахунковий рахунок або (та) в касу.
   Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку
суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затвердженим
наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2003
N 98 ( z0221-03 ) (із змінами і доповненнями [, внесеними наказом]
від 27.06.2003 N 318 ( z0586-03, z0587-03 ) та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 19.03.2003 за  N  221/7542  та
11.07.2003 за N 587/7908 (далі - Розрахунок) у рядку 4 Розрахунку
відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий
рахунок  або  (та) в касу суб'єкта малого підприємництва з
урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.
   Відповідно до п/п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.2000
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок  погашення  зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (із змінами і доповненнями), якщо у майбутніх податкових
періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 15 цього
Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках
раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має
право надати уточнюючий розрахунок або відобразити  уточнені
показники у складі податкової декларації за будь-який наступний
податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно
виявлені.
   Тобто згідно з наказом ДПА України від 27.06.2003 N 318
( z0586-03, z0587-03 ) платник єдиного податку - продавець у рядку
7 Розрахунку зможе відобразити повернені кошти  покупцю  за
повернуту йому тару або подати уточнюючий розрахунок згідно з
додатком.
   Таким чином, оскільки застосовується касовий метод обчислення
виручки, то підприємство для оподаткування єдиним податком повинно
враховувати всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або
(та) в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми
позареалізаційних доходів, виручки від іншої реалізації, включаючи
кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок або (та) в касу
підприємства за тару.
 
      [4.] Щодо термінів перерахування до бюджету
           сум прибуткового податку
 
   Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" з відповідними
змінами і доповненнями, яким регулюється порядок оподаткування
доходів  громадян,  обов'язок  своєчасно і в повному обсязі
нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету прибутковий
податок  з  громадян  покладено  на  підприємства, установи,
організації всіх форм власності та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької  діяльності,  які  проводять  виплати доходів
громадянам як в грошовій, так і натуральній формі (ст. 9, 12, 14,
19).
   Доходи, одержані у натуральній формі,  зараховуються  до
сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними
(ринковими) цінами, якщо інше не  передбачене  цим  Декретом
( 13-92 ).
   Порядок перерахування податку до бюджету визначено ст. 10
Декрету  ( 13-92 ), згідно із якою підприємства, установи,
організації [усіх форм власності], фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не
пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату
належних громадянам сум зобов'язані перераховувати до бюджету суми
нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.
   І лише у разі виплати громадянам підприємствами, установами,
організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності доходів у іншій, ніж грошова, формі, зокрема, в
натуральній формі, перерахування до бюджету прибуткового податку
провадиться у порядку, визначеному у п. 2 (п/п. 2.1) Інструкції
про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
09.06.93 за N 64 з відповідними змінами і доповненнями. Згідно із
цим порядком перерахування утриманого (із  нарахованої  суми
місячного сукупного оподатковуваного доходу) прибуткового податку
до бюджету проводиться в строк не пізніше десятого календарного
дня місяця, наступного за місяцем, в якому проведена виплата
такого доходу громадянину в будь-якій формі (у тому числі в
натуральній).
   Отже, порядок перерахування до бюджету прибуткового податку з
доходів громадян, одержуваних ними від продажу підприємствам,
установам,  організаціям,  фізичним  особам  -  суб'єктам
підприємницької  діяльності  продукції,  зокрема  вирощеної в
особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і
садовій ділянці, залежить від того, в якій формі цим громадянам
провадилась виплата цього доходу.
   Що стосується порядку нарахування та утримання прибуткового
податку з доходів громадян, зазначених у п/п "є" п. 1 статті 5
Декрету ( 13-92 ) та порядку подання підприємствами, установами,
організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності  відомостей  за встановленою формою  стосовно цих
доходів, то такий порядок викладено у п/п. 5.7 вищезгаданої
Інструкції ( z0064-93 ).
 
      [5.] Щодо моменту виникнення валових доходів
       та податкових зобов'язань при торгівлі
        із розрахунками платіжними картками
 
   Відповідь на питання, яке висвітлено у Вашому листі <...>, не
суперечить вимогам діючого податкового законодавства та співпадає
з позицією Державної податкової адміністрації України.
 
    [6.] Щодо оподаткування довгострокових контрактів
 
   Відповідно до п/п. 7.10.1 п. 7.10 ст. 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) платник податку
може  вибрати  особливий  порядок  оподаткування  результатів
діяльності,  що  здійснюється  за  довгостроковим  договором
(контрактом).
   При цьому зазначеним пунктом не  передбачено  можливість
відмови платника податку від застосування особливого порядку
оподаткування  результатів  діяльності,  що  здійснюється  за
довгостроковим договором (контрактом).
   Отже, платник  податку,  який  обрав  особливий  порядок
оподаткування  результатів  діяльності,  що  здійснюється  за
довгостроковим договором (контрактом), повинен до  завершення
довгострокового контракту дотримуватися вимог п. 7.10 ст. 7 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
Після завершення довгострокового договору (контракту) він здійснює
перерахунок сум податкових зобов'язань у порядку, передбаченому
п/п. 7.10.9 п. 7.10 ст. 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств".
 
   [7.] Що  стосується  застосування  положень  (стандартів)
бухгалтерського обліку для цілей п. 5.9 ст. 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), то в цьому
випадку слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 20 жовтня 1999 року N 246 ( z0751-99 ), зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 2  листопада  1999  року  за
N 751/4044.
 
 Заступник Голови                    М.Степанов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка