Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 1 жовтня 1996 р. N 1201
                Київ
 
       Про невідкладні заходи щодо зміцнення
          законності і правопорядку
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 734 ( 734-97-п ) від 10.07.97 )
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що всупереч окремим
позитивним тенденціям  у  боротьбі зі злочинністю радикальних
зрушень у зміцненні правопорядку в державі ще не відбулося.
Криміногенна ситуація залишається складною. За вісім місяців
поточного року скоєно понад 404 тис. злочинів,  з  яких 36
відсотків - тяжких. Збільшення їх кількості має місце в Одеській,
Чернігівській, Сумській, Херсонській областях і особливо - в
Автономній Республіці   Крим,   Миколаївській,   Вінницькій,
Закарпатській областях та м. Севастополі.
   Триває криміналізація  суспільства. В злочинну діяльність
втягується дедалі більше осіб, у тому числі жінок, молоді. Високим
залишається рівень групової та рецидивної злочинності, а також
злочинності на  грунті наркоманії та  пияцтва.  Стурбованість
викликає  стійке зростання кількості  вбивств  (у  поточному
році - 3198  і  найбільше  в  областях  Донецькій  -  497,
Дніпропетровській - 263, Луганській - 257 та Автономній Республіці
Крим - 280, тобто майже половина скоєних у країні). Зростає
кількість розбійних нападів, бандитських, терористичних та інших
небезпечних проявів із застосуванням зброї та вибухівки. Понад 70
відсотків становлять злочини корисливої спрямованості - переважно
крадіжки державного і приватного майна.
   Злочинні посягання  активно  проникають  в  економіку.
Поширюються приховування прибутків від оподаткування, нецільове
використання кредитів,  порушення  валютного  законодавства,
махінації з фінансовими ресурсами, марнотратство, хабарництво та
зловживання у приватизаційній сфері. Все це спричиняє поглиблення
кризи платежів, збільшення заборгованості заробітної плати і є
однією з передумов посилення соціального напруження в державі.
   Порівняно з 1991 роком кількість злочинів у нафтовій і
газовій промисловості, на залізничному транспорті зросла майже
втричі, а в хімічній і нафтопереробній промисловості, в сільському
господарстві та на автомобільному транспорті - вдвічі. Поширені
вони і в торгівлі та зовнішньоекономічній сфері. Втрати від
розкрадань державного та колективного майна і марнотратства за
минулий рік  становили  3,5  трлн.  карбованців.  Особлива
безгосподарність має  місце  на  підприємствах  Міністерства
енергетики та електрифікації,   Міністерства  промисловості,
Міністерства  зв'язку,   Міністерства  освіти, Міністерства
сільського  господарства  і продовольства.
   Заходи, які вживають правоохоронні та інші державні органи
щодо посилення  боротьби  зі  злочинністю,  зокрема  з  її
організованими формами, поки що неадекватні наявній сутуації і
недостатньо дійові. Не вишукано ефективних засобів викриття тих,
хто злочинним шляхом створює  наприбутки,  підтримує  тіньову
економіку, заподіює  великих  збитків  державі.  Не досягнуто
належної скоординованості дій  правоохоронних  та  відповідних
контролюючих органів,  місцевих  державних  адміністрацій.  Це
призводить до зневіри громадян у спроможність влади захистити їх
честь, гідність,  особисту  безпеку  і  викликає  підвищену
занепокоєність станом провопорядку в державі.
   Виходячи із  зазначеного  та  з  метою виконання Указу
Президента України від 17 вересня 1996 р. "Про Комплексну цільову
програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки" ( 837/96 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Керівникам  міністерств  і  відомств,  головам  Ради
міністрів Автономної  Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій :
   забезпечити виконання Комплексної цільової програми боротьби
зі злочинністю на 1996-2000 роки ( далі - Комплексна цільова
програма) в повному обсязі;
   всебічно і грунтовно проаналізувати стан правопорядку  в
кожному районі, населеному пункті і трудовому колективі, виявити
причини загострення обстановки і з урахуванням регіональних та
галузевих особливостей  розробити  скоординовані  плани дій у
запобіганні злочинним  проявам,  насамперед  проти  особи,  в
економічній сфері, а також у виявленні і рішучому знешкодженні
злочинних угрупувань. Використовуючи всі надані законом права і
повноваження, мобілізувати наявні сили для налагодження роботи зі
злочинністю;
   забезпечити фінансування  Комплексної цільової програми в
поточному році у межах коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), залучаючи
з цією метою добровільні внески підприємств, установ, організацій
і громадян;
   під час оцінки ефективності результатів роботи виходити з
того, що контроль за здійсненням заходів щодо наведення належного
порядку на відповідній території, посилення боротьби з особливо
небезпечними злочинними проявами,  передусім  з  груповою  та
організованою злочинністю,  додержання прав і свобод громадян
покладено особисто на голів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій.
 
   2. Міністерству  внутрішніх  справ, Міністерству юстиції,
Головному управлінню державної служби при Кабінеті  Міністрів
України за участю Служби безпеки та Генеральної прокуратури у
двотижневий термін внести узгоджені пропозиції щодо підвищення
відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади за
бездіяльність, що призводить до посилення злочинності, ускладнення
соціально-економічної обстановки в регіонах.
 
   3. Міністерству   економіки,   МІністерству   фінансів,
Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Державному
митному комітетові разом з Національним банком, Службою безпеки і
Генеральною прокуратурою:
   проаналізувати причини поглиблення тіньової економіки і до
10 жовтня ц.р.  внести Кабінету Міністрів України  конкретні
пропозиції, спрямовані  на  послідовну  реалізацію економічних
перетворень, реформування податкової політики;
   вжити невідкладних узгоджених заходів для посилення боротьби
з економічними злочинами насамперед у банківській, фінансовій та
приватизаційній сферах, зовнішньоекономічній діяльності, а також
недопущення подальшої  криміналізації  суспільства,  посилення
гарантій особистої безпеки громадян, удосконалення системи їх
соціального захисту.
 
   4. Міністерству внутрішніх справ, Державному комітету  у
справах охорони державного кордону, Державному митному комітету за
участю Служби безпеки, Верховного Суду, Вищого арбітражного суду
розробити до 15 жовтня ц.р. комплекс заходів щодо поліпшення
організаційно-кадрового та  матеріально-технічного  забезпечення
правоохоронних і судових органів.
 
   5. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вжити заходів  до  відновлення  діяльності  народних  дружин,
громадських пунктів охорони порядку, всіляко сприяти зміцненню
взаємодії правоохоронних структур з іншими державними органами,
органами місцевого  самоврядування,  використовуючи  поряд  із
запровадженням нових форм роботи попередній досвід налагодження
співпраці з громадськістю.
 
   6. Міністерству фінансів під час доопрацювання і уточнень
проекту державного бюджету на 1997 рік і формування бюджету на
наступні роки  врахувати  фінансування  заходів,  визначених
Комплексною цільовою  програмою; передбачити окремим рядком в
Державному бюджеті  України   асигнування   на   зміцнення
матеріально-технічної бази правоохоронних органів.
 
   7. З  метою  організаційного   забезпечення  виконання
Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 -
2000 роки  ( 837/96 ),  координації діяльності в цій  справі
центральних  і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування утворити Міжвідомчу комісію у складі
Першого віце-прем'єр-міністра України - голова Комісії, першого
заступника Міністра внутрішніх справ, першого заступника Міністра
юстиції,  першого  заступника  Міністра  транспорту,  першого
заступника голови Державної митної служби, першого заступника
Голови Державної податкової адміністрації, заступника Міністра
інформації, заступника Міністра фінансів - начальника Головного
контрольно-ревізійного управління, заступника голови Державного
комітету у справах охорони державного кордону, заступника Міністра
статистики, заступника голови Служби безпеки, начальника Головного
управління державної служби при Кабінеті Міністрів  України,
завідуючого  Відділом  Кабінету  Міністрів  України з питань
правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю.
   Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджується головою
Комісії.
( Пункт 7 в редакції Постанови  КМ N 734 ( 734-97-п ) від
10.07.97 )
 
   8. Міністерству інформації, Державному комітету телебачення і
радіомовлення забезпечити  постійне інформування населення про
заходи, які вживає Президент України, Кабінет Міністрів України
для зміцнення правопорядку, висвітлювати хід виконання Комплексної
цільової програми і позитивний досвід її реалізації, розгорнути
широку правову пропаганду, спрямовану на створення в суспільстві
атмосфери поваги до закону і нетерпимості до правопорушень.
 
   9. Міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям проінформувати до 1 грудня 1996 р.
Кабінет Міністрів України про хід виконання Комплексної цільової
програми,  а в подальшому робити це щорічно до 20 січня  та
20 липня.
 
   10. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів України відповідно до розподілу обов'язків,
а загальну координацію роботи - на Першого віце-прем'єр-міністра
України Дурдинця В.В.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 39

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка