Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України та внесення змін в додаток до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 446

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1269
                Київ
 
     Про затвердження Положення про працевлаштування
  випускників Української Академії державного управління при
 Президентові України та внесення змін в додаток до Положення,
    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
          від 23 квітня 1996 р. N 446
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98 )
 
   ( Постанова  втрачає чинність, із  збереженням пунктів 
    3, 4, 6 та 7 Положення для випускників вищих навчальних
    закладів, які навчалися на умовах державного замовлення
    за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
    державного управління, на  підставі  Постанови КМ
    N 619 ( 619-2002-п ) від 16.05.2002 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення про працевлаштування випускників
Української Академії державного управління  при  Президентові
України, що додається.
 
   2. Внести в додаток до Положення про прийом слухачів до
Української Академії державного управління  при  Президентові
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 квітня 1996 р. N 446 ( 446-96-п ), такі зміни:
   абзац другий викласти в редакції:
   "Після успішного закінчення Української Академії державного
управління при Президентові України випускник буде прийнятий на
посаду державного  службовця  відповідно  до  Положення  про
працевлаштування  випускників  Української Академії державного
управління при Президентові України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  17 жовтня 1996 р. N 1269
( 1269-96-п )";
   абзац третій виключити.
   У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий та шостий вважати
відповідно абзацами третім, четвертим та п'ятим.
 
   3. Міністерству статистики за поданням Головного управління
державної служби при Кабінеті Міністрів України затвердити відомчу
державну статистичну звітність про проходження державної служби
випускниками Української Академії державного  управління  при
Президентові України.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.49
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1996 р. N 1269
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про працевлаштування випускників Української Академії
     державного управління при Президентові України
 
 
   1. Це  Положення  регулює  особливості  працевлаштування
випускників Української Академії  державного  управління  при
Президентові України (далі - Академія).
 
   2. Випускники Академії, які навчаються за денною формою
навчання за державним  замовленням,  працевлаштовуються  тими
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
іншими установами, організаціями, на які поширюється дія Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) , де вони працювали чи
перебували у кадровому резерві державної служби згідно з пунктами
11, 17 Положення про прийом слухачів до Академії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 446
( 446-96-п ) "Про затвердження Положення про прийом слухачів до
Української Академії державного управління  при  Президентові
України" (далі - Положення про прийом слухачів).
   Ці органи державної влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують надання зазначеним особам посади I-IV категорії або
посади за категорією не нижче тієї, яку вони займали до вступу в
Академію, та рівноцінної за оплатою і характером діяльності, а
також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи
просування по службі без конкурсного відбору або стажування.
 
   3. Відповідальність  за  прийняття  магістрів  державного
управління на посади державних  службовців  покладається  на
керівника відповідного органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, який щорічно звітує про це перед Мінстатом.
 
   4. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної влади,
органу  місцевого  самоврядування працевлаштування випускників
Академії здійснює орган, який є його правонаступником або орган,
на який покладено виконання відповідних функцій у структурі
органів державної влади. Зобов'язання  щодо  працевлаштування
випускників Академії зберігаються і у разі скорочення чисельності
штату, а також зміни структури органу державної влади, органу
місцевого  самоврядування.  При цьому зміна керівника органу
державної влади, органу місцевого самоврядування не є підставою
для відмови у працевлаштуванні випускників Академії.
 
   5. Протягом місяця після зарахування слухачів Академія подає
відповідним органам державної  влади  та  органам  місцевого
самоврядування і Головдержслужбі відомості про вступників, які
розпочали навчання. На підставі цього повідомлення зазначені
органи  зараховують  слухачів  Академії до кадрового резерву
державної служби або підтверджують їх перебування у цьому резерві
згідно з пунктом 11 Положення про прийом слухачів.
 
   6. Керівник  органу  державної  влади,  органу місцевого
самоврядування зобов'язаний передбачити  у  штатному  розписі
необхідну кількість штатних одиниць у межах або понад загальну
чисельність працівників та в межах установленого фонду оплати
праці для подальшого працевлаштування випускників Академії, які
під час навчання перебувають у кадровому резерві державної служби
даного органу.
 
   7. За згодою органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування, який направив працівників на навчання, та особи,
яка навчається в Академії, і за погодженням з Головдержслужбою
можливе зарахування (переміщення) слухачів протягом навчального
року до кадрового резерву зазначеного органу або включення їх до
кадрового резерву іншого органу державної влади, органу місцевого
самоврядування за взаємною домовленістю.
 
   8. Академія  за  погодженням  в Адміністрації Президента
України, Кабінеті Міністрів України видає випускникові Академії
направлення на роботу за зразком згідно з додатком N 1 до цього
Положення, про що інформує Головдержслужбу та державний орган або
орган місцевого самоврядування, до якого направлено випускника.
Направлення Академії є підставою для укладення органом державної
влади або органом місцевого самоврядування трудового договору з
випускником Академії. У направленні зазначається термін, у який
випускник зобов'язаний прибути до місця призначення. ( Абзац
перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
299 ( 299-98-п ) від 17.03.98 )
   Випускник Академії зобов'язаний відпрацювати не менше 5 років
на державній службі в органі згідно з направленням.
 
   9. Випускник  Академії  може  не  розпочати  роботу  за
направленням з поважних причин, визначених у підпунктах 1-4 пункту
9 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка  яких  здійснювалась  за  державним  замовленням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 992 ( 992-96-п ). Поважною причиною вважається також
вступ випускника за рекомендацією вченої ради  Академії  до
аспірантури чи докторантури Академії або до закордонного вищого
закладу освіти для подальшої підготовки у галузі державного
управління (протягом навчання).
 
   10. Для призначення випускника Академії на посаду керівник
органу  державної  влади,  органу  місцевого  самоврядування
використовує вакантні штатні одиниці з дотриманням зазначених у
пункті 1 цього Положення вимог щодо категорії посади, характеру
діяльності та рівня оплати праці.
   У місячний термін від зазначеної у направленні на роботу дати
прибуття випускника Академії відповідний орган державної влади,
орган місцевого самоврядування надсилає Академії і Головдержслужбі
повідомлення про працевлаштування випускника за зразком згідно з
додатком N 2 до цього Положення.
 
   11. Контроль за  працевлаштуванням  випускників  Академії
здійснюють Академія і Головдержслужба.
 
   12. У разі неприбуття випускника Академії за направленням без
поважної причини, відмови розпочати роботу за призначенням або
звільнення його з державної служби протягом п'яти років випускник
зобов'язаний відшкодувати вартість навчання в Академії у порядку,
встановленому чинним законодавством.
 
                    Додаток N 1
              до Положення про працевлаштування
              випускників Української Академії
             державного управління при Президентові
                    України
 
        НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N ___________
 
 _________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові випускника)
 який(а) в 199__ році закінчив(ла) _______________________________
 _________________________________________________________________
        (найменування навчального закладу)
   за спеціальністю  "державне  управління",   отримав(ла)
кваліфікацію "магістр державного управління" і за погодженням в
Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів  України
направляється в розпорядження
__________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (повна назва органу державної влади або органу місцевого
             самоврядування)
   для роботи відповідно до Положення про  працевлаштування
випускників  Української  Академії  державного управління при
Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 1996 р. N 1269
 
 
   Дата прибуття до місця призначення "___"___________199___ р.
 
 
   Ректор Української Академії
   державного управління при
   Президентові України
 
  ___________________________________     _______________
   (прізвище, ім'я, по батькові)          (підпис)
 
   "___" __________________199___ р.        М. П.
 
 
                     Додаток N 2
              до Положення про працевлаштування
              випускників Української Академії
             державного управління при Президентові
                     України
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
    до направлення на роботу N ______від_______________
    (підлягає поверненню у місячний термін в Академію
            і Головдержслужбу)
 
 ________________________________________________________________
   (повна назва органу державної влади або органу місцевого
             самоврядування)
 ________________________________________________________________
 повідомляє ______________________________________________________
       (Академію, її філіали та Головдержслужбу)
 _________________________________________________________________
 що випускник(ця) Академії державного управління при Президентові
 України 199____року _____________________________________
             ( прізвище, ім'я, по батькові)
          
 _________________________________________________________________
 який(а) до навчання в Академії займав(ла) посаду державного
 службовця або був (ла) зарахований до кадрового резерву в
 _________________________________________________________________
 (повна назва  органу  державної  влади або органу місцевого
 самоврядування) 
 працевлаштований(а) на посаді _________________________________
 _________________________________________________________________
             (назва та категорія посади)
 
 
   ______________________________________  __________________
   (посада, прізвище, ім'я, по  батькові     (підпис)
         керівника)
 
   "_____" ___________________199__ р.        М.П.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка