Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              П О Р Я Д О К
 
 N 782 від 02.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 грудня 1999 р.
 vd991202 vn782            за N 913/4206
 
 
                      Затверджено
                   Наказ Державної митної служби
                   України
                   02.12.99 N 782 ( z0911-99 )
 
     ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу
                Державної митної служби
      N 646 ( z0996-03 ) від 01.10.2003 )
 
    Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості
      регіональної митниці (митниці) при вирішенні
       питань класифікації та кодування товарів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
    N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
 
   ( У тексті Порядку та додатка 3 назву "ТН ЗЕД" замінено
    складноскороченою назвою "УКТ ЗЕД" згідно з Наказом
    Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
 
 
   1. Порядок  роботи  відділу  тарифів та митної вартості
регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації
та  кодування  товарів (далі - Порядок) розроблено з метою
вдосконалення  митного  контролю,  митного  оформлення  та
впорядкування процедури класифікації і кодування товарів згідно з
УКТ ЗЕД.
   2. На відділ тарифів та митної вартості регіональної митниці
(митниці) (далі - Відділ) покладається розв'язання спірних питань
класифікації та кодування товарів, які виникають при здійсненні
митного оформлення товарів; прийняття класифікаційних рішень щодо
товарів,  перелік  яких  установлюється керівними документами
Держмитслужби, регіональної митниці (митниці); проведення  за
погодженням  з керівництвом митниці оперативних заходів щодо
вибіркової перевірки оформлених вантажних митних декларацій (далі
- ВМД) у частині правильності визначення кодів товарів згідно з
УКТ ЗЕД; здійснення аналізу класифікаційної роботи та підготовка
встановленої звітності.
   3. Якщо при митному оформленні товарів у торговому  та
неторговому  обігу  виникають  спірні класифікаційні питання,
вирішити які не може оперативний підрозділ, то їх  розгляд
передається Відділу.
   Відділу передається розгляд класифікаційних  питань  щодо
товарів, за якими згідно з керівними документами Держмитслужби,
регіональної митниці  (митниці)  має  прийматися  рішення  з
обов'язковим залученням Відділу.
   4. Запит оперативного підрозділу до  Відділу  має  бути
обгрунтованим:  у  ньому  обов'язково  зазначаються  причина
направлення до Відділу, точка зору оперативного підрозділу з
відповідного класифікаційного питання та пропозиції щодо його
можливого вирішення, у тому числі запропонований оперативним
підрозділом код товару згідно з УКТ ЗЕД. Запит оперативного
підрозділу до Відділу має бути засвідчений особистою номерною
печаткою  інспектора  оперативного  підрозділу  та підписаний
керівником цього підрозділу.
   5. До Відділу разом із запитом передаються ВМД (МД-1, поштова
декларація тощо), завірені штампом "Під митним контролем", з
реєстраційним номером і повний пакет документів (оригінали та
копії), що подані при митному оформленні, а також обов'язково Акт
про  проведення  митного  огляду, форма якого встановлюється
Держмитслужбою.  Копії всіх документів мають бути засвідчені
особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу.
( Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу Держмитслужби N 725
( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
   Якщо ВМД або подані документи не  відповідають  вимогам
нормативно-правових документів, зокрема заповнення графи 31 ВМД не
відповідає вимогам наказу Держмитслужби від 09.07.97  N  307
( z0443-97 ), то запит до виконання не приймається.
   За потреби подається технічна документація (паспорт виробу,
інструкція користувача тощо) на товар, фотознімки, креслення,
специфікації та інші документи, які можуть бути використані
Відділом при прийнятті класифікаційного рішення.
   Фотознімки обов'язково зі зворотного  боку  засвідчуються
особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу та
містять посилання на відповідний реєстраційний номер ВМД.
   В Акт про проведення митного огляду мають бути внесені
встановлені за результатами митного огляду відомості про товар,
які дають змогу однозначно ідентифікувати його (зовнішній вигляд;
ступінь оброблення; розміри; матеріал, з якого вироблено товар;
вид упаковки; маркування тощо) та інформація, що є визначальною
для класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14,  2371г-14  )  (наприклад,  функції  товару,  його
комплектність, призначення, а також технічні, фізичні, споживчі та
інші характеристики товару, які впливають на класифікацію згідно з
УКТ ЗЕД). ( Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Наказу Держмитслужби
N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
   Оригінали документів повертаються до оперативного підрозділу,
а в справах Відділу залишаються запит, копії примірника ВМД та
документів, що подані разом із запитом і на підставі яких прийнято
відповідне класифікаційне рішення.
   6. Запит, що надійшов до Відділу, реєструється в журналі
реєстрації та обліку запитів з питань класифікації та кодування
товарів (додаток 1). До журналу можуть вноситись  додаткові
відомості (додаткові графи) за рішенням начальника Відділу.
   Запит перевіряється щодо повноти наданої інформації. Відділ
має право в разі потреби запитувати додаткові відомості.
   7. Відділ може ініціювати проведення оперативним підрозділом
повторного огляду товару із залученням фахівців Відділу. За
результатами такого огляду складається Акт про проведення митного
огляду.  (  Пункт 7 в редакції Наказу Держмитслужби N 725
( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
   8. Якщо для вирішення класифікаційного  питання  виникає
потреба в залученні митної лабораторії, то Відділом готується
звернення до митної лабораторії, а також ініціюється відбір проб
та зразків для проведення експертизи в митній лабораторії. Відбір
зразків (проб) товарів та складання за встановленою формою Акта
взяття  проб  і зразків проводяться інспектором оперативного
підрозділу відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.98 N 1665 ( 1665-98-п ) "Про порядок
взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення
досліджень, необхідних для їх митного оформлення".
   За результатами  проведеного  дослідження  товару  митна
лабораторія направляє відповідну інформацію Відділу тарифів та
митної вартості.
   9. Термін розгляду запиту у Відділі не повинен перевищувати
20 календарних днів. У разі потреби направлення запиту до митної
лабораторії, митного органу вищого рівня або будь-якої іншої
експертної організації час з моменту  запиту  до  одержання
результатів експертизи до терміну розгляду не включається.
   10. Класифікаційне рішення, прийняте Відділом, оформлюється
за встановленою формою (додаток 2), доводиться до оперативного
підрозділу і є обов'язковим для виконання при митному оформленні
товару.
   Класифікаційне рішення, прийняте Відділом, реєструється в
журналі під номером "N КТ - ******", де "КТ" - абревіатура рішення
про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, "******" - порядковий
номер рішення відповідно до нумерації, прийнятої у Відділі.
   Якщо Відділом приймається рішення про визначення коду товару
згідно  з  УКТ ЗЕД, яке не підтверджує відомості, заявлені
декларантом у ВМД, то для митного оформлення складається нова ВМД.
При цьому в новій ВМД у графі 44 в п.9 під кодом "9000" згідно з
Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації", проставляється
номер рішення про визначення коду товару. При цьому вносяться
зміни до відповідних граф ВМД (дані граф 31 та 33 ВМД повинні
відповідати інформації, зазначеній у рішенні про визначення коду
товару).
   11. Для контролю за виконанням класифікаційного рішення та з
метою  встановлення  фактичної  ефективності  роботи  Відділу
оперативний підрозділ у 7-денний термін після проведення митного
оформлення товару подає Відділу копію ВМД (митної квитанції МД1),
оформленої на товар, стосовно якого було винесене класифікаційне
рішення, підписану начальником оперативного підрозділу.
   12. Відділ аналізує запити щодо кодування та класифікації
товарів і на підставі результатів аналізу формує базу даних з
класифікації товарів, які найчастіше декларуються не своїм кодом
або найменуванням (товари "групи ризику") з метою ухилення від
заходів тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, та товарів, при
класифікації яких у митниці виникають труднощі. Відділ також
проводить аналіз стану класифікаційної роботи.
   13. Митному  органу  вищого  рівня  передається  розгляд
класифікаційних питань, розв'язати які через їх складність не може
Відділ.
   14. Митний орган вищого рівня має право скасувати або змінити
класифікаційне  рішення, винесене підпорядкованим йому митним
органом, якщо таке рішення прийнято на основі неповної або
недостовірної інформації, а також у разі встановлення порушення
правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД.
   15. Відділами  тарифів  та  митної  вартості  митниць,
підпорядкованих регіональним, до 5 числа місяця, наступного за
звітним, відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці
подаються за встановленою формою (додаток 3) в електронному
вигляді та на твердій копії відомості про всі класифікаційні
рішення, прийняті за звітний період, та аналітична довідка.
   16. Відділами тарифів та митної вартості регіональних митниць
та відділами тарифів та митної вартості митниць, підпорядкованих
безпосередньо Держмитслужбі, до 10 числа місяця, наступного за
звітним, Управлінню з верифікації сертифікатів про походження
товарів Держмитслужби подаються за встановленою формою (додаток 3)
в електронному вигляді та на твердій копії зведені відомості про
всі класифікаційні рішення за минулий місяць, прийняті щодо зони
діяльності, та аналітична довідка.
   17. Аналітична довідка має містити таку інформацію:
   приклади найбільш значних випадків виявлення неправильного
декларування товарів та їх впливу на митні платежі;
   пропозиції щодо  віднесення  товарів,  які  внаслідок
неправильної  класифікації  найчастіше  декларуються не своїм
найменуванням, до так званої групи ризику;
   ужиті заходи та пропозиції щодо вдосконалення класифікаційної
роботи;
   інші відомості що до питань класифікаційної роботи.
 
   ( Додаток 1 (Акт про митний огляд) втратив чинність на
підставі Наказу Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
 
                      Додаток 1
                 до п.5 Порядку роботи  відділу
                 тарифів  та  митної  вартості
                 регіональної  митниці (митниці)
                 при вирішенні питань класифікації
                 та кодування товарів
 
      Журнал реєстрації та обліку запитів з питань
        класифікації та кодування товарів
 
--------------------------------------------------------------------------
 N |Вхідний|Назва заявника|Назва  |Короткий зміст|Номер  |Номер |При- |
з/п|номер |(оперативний |суб'єкта|запиту (назва |та дата |та дата|мітка|
  |та дата|підрозділ,  |ЗЕД   |товару)    |класифі-|оформ- |   |
  |запиту |митниця)   |    |       |каційно-|леної |   |
  |    |       |    |       |го   |ВМД  |   |
  |    |       |    |       |рішення |    |   |
---+-------+--------------+--------+--------------+--------+-------+-----|
 1 | 2  |  3     | 4   |   5    |  6  | 7  | 8 |
---+-------+--------------+--------+--------------+--------+-------+-----|
___|_______|______________|________|______________|________|_______|_____|
___|_______|______________|________|______________|________|_______|_____|
___|_______|______________|________|______________|________|_______|_____|
 
                      Додаток 2
                 до п.10 Порядку роботи  відділу
                 тарифів  та  митної  вартості
                 регіональної  митниці (митниці)
                 при вирішенні питань класифікації
                 та кодування товарів
 
           ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
             _____________ митниця
 
          Відділ тарифів та митної вартості
 
                Рішення
           про визначення коду товару
         від "___" _______ ____ р. N ______
 
1. Перелік поданих для розгляду документів:
  запит: _____________________________________
  суб'єкт ЗЕД: ________________________________
  ВМД N _____________ від "___" _______ ____ р.
  дані граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар:
------------------------------------------------------------------
|            графа 31       |  графа 33   |
|---------------------------------------------+------------------|
------------------------------------------------------------------
  контракт N __________ від "___" ________ ____ р.
  інвойс N ___________ від "___" ________ ____ р.
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
2. Зразки товару (огляд товару):
 
3. Документи, якими керувались для прийняття рішення: ____________
__________________________________________________________________
4. Висновки: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Начальник відділу тарифів
 та митної вартості
 
                      Додаток 3
                 до п.15 Порядку роботи  відділу
                 тарифів  та  митної  вартості
                 регіональної  митниці (митниці)
                 при вирішенні питань класифікації
                 та кодування товарів
 
       Зведені дані про класифікаційні рішення,
      прийняті відділом тарифів та митної вартості
      ___________ митниці за ________ ____ року *
 
--------------------------------------------------------------------------------
 N  |Заявлені |Установлені|Дата і |Дата і |Вплив прийнятого     |При- |
з/п |декларан- |відділом  |номер  |номер  |класифікаційного     |мітка|
   |том код  |код товару |класифі-|експерт-|рішення на митні платежі |   |
   |товару та |та його  |каційно-|ного  |(мито, ПДВ, акцизний збір)|   |
   |його фір- |фірмове  |го   |висновку|та заходи нетарифного   |   |
   |мове най- |найменуван-|рішення |митної |регулювання        |   |
   |менування,|ня, комп- |    |лабора- |--------------------------|   |
   |номер мо- |лектність, |    |торії  |Мито,|ПДВ |Акциз-|заходи |   |
   |делі, тип |номер моде-|    |    | грн.|грн.|ний  |нетариф-|   |
   |і ін.ха- |лі, тип і |    |    |   |  |збір, |ного  |   |
   |рактерис- |ін.характе-|    |    |   |  |грн. |регулю- |   |
   |тики   |ристики  |    |    |   |  |   |вання  |   |
-----+----------+-----------+--------+--------+-----+----+------+--------+-----|
 1  |  2   |  3   |  4  |  5  | 6 | 7 | 8  | 9   | 10 |
-----+----------+-----------+--------+--------+-----+----+------+--------+-----|
Усьо-|     |      |    |    |   |  |   |    |   |
го  |     |      |    |    |   |  |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу тарифів та митної вартості
 
 Виконавець
 
 * - Зведені відомості  надсилаються відділами тарифів та митної
   вартості регіональних митниць на поштову скриньку електронної
   пошти "DMS Kants upr verifikatsiji" у форматі Microsoft Word
   чи Microsoft Excel для Windows-95 (або більш ранніх версій)
   шрифтом "UkrainianPeterburg" (ім'я файла "***##kt", де "***"
   - перші три цифри коду митниці; ## - порядковий номер
   звітного місяця).
Примітки: У графі 2 наводяться дані з граф 31 та 33 ВМД.
     У графі 3 наводяться встановлені відділом відомості: код
     товару згідно з УКТ ЗЕД, а також найменування товару та
     окремі  його  характеристики,  які є суттєвими для
     однозначної ідентифікації товару і завдяки яким цьому
     товару присвоєно конкретний десятизначний код згідно з
     УКТ ЗЕД.
     У графах 6, 7, 8 зазначаються суми, згідно з оформленою
     ВМД (див. п.12 Порядку), на які збільшились платежі
     внаслідок прийнятого відділом класифікаційного рішення,
     окремо за кожним видом платежу (у разі умовних платежів
     проставляється літера "У").
     У рядку "Усього" зазначається загальна сума за графами
     6, 7, 8.
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка