Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Інструктивного листа щодо організації і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання в 5-11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів України

       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
    Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
 
               Л И С Т
 
           27.10.2003 N 2/3-2-393
 
                   Міністерство освіти
                   Автономної Республіки Крим,
                   управління освіти і науки
                   обласних,
                   Київської та
                   Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
 
                   Інститути післядипломної
                   педагогічної освіти
 
 
   Міністерство освіти і науки України надсилає для обговорення
і внесення пропозицій до проекту Інструктивного  листа  щодо
організації і проведення контролю в умовах семестрової системи
оцінювання в 5-11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів
України.
   Пропозиції і зауваження просимо надіслати до 15.11.2003 р. за
адресою:
   - у письмовому вигляді: 01135, Київ, проспект Перемоги 10,
департамент загальної середньої та дошкільної освіти;
   - в електронному вигляді: ministry@mon.qov.ua
 
 Директор департаменту               П.Б.Полянський
 
 
                       Проект
 
 
            ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
     щодо організації і проведення контролю в умовах
     семестрової системи оцінювання в 5-11(12) класах
      загальноосвітніх навчальних закладів України
 
 
             Види оцінювання
 
   Згідно з нормативно-правовими документами та рекомендаціями
Міністерства освіти і науки України основними видами оцінювання є
тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна
атестація. Доцільність виставлення поточних оцінок визначається
вчителем.
 
            Тематичне оцінювання
 
   Тематичне оцінювання - це визначення навчальних досягнень
учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду
навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з того чи іншого
предмета.
   Типовими формами оцінювання за способом встановлення рівня
навчальних досягнень учнів є:
   - усні (опитування, співбесіди тощо);
   - письмові    (тестування,    диктант,   контрольна,
експериментальна, практична, лабораторна роботи тощо).
   Можливе також поєднання цих форм.
   Перед початком вивчення теми (частки теми, групи тем), що
виноситиметься на тематичне оцінювання, вчитель має ознайомити
учнів з тривалістю її вивчення; загальним змістом, кількістю і
термінами  проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних,
контрольних тощо); з питаннями, що виносяться на  тематичне
оцінювання, прикладами завдань; терміном і формою проведення
тематичного оцінювання.
   При складанні завдань для тематичного оцінювання вчитель
повинен орієнтуватися на рівень вимог  Критеріїв  оцінювання
навчальних досягнень учнів, у тому числі в старших класах - на
рівень завдань державної підсумкової атестації з  предметів.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з певного предмета
є універсальними для всіх профілів навчання.
   З метою недопущення перевантаження учнів Міністерством освіти
і науки України визначено мінімально-достатню кількість тематичних
оцінювань з предметів протягом навчального року. Обсяг і зміст
навчального матеріалу, що виноситься на тематичне оцінювання, його
форми і тривалість визначаються вчителем.
   Для організації тематичного оцінювання протягом  семестру
заступником директора складається графік його проведення. Протягом
навчального дня, як правило, в учня не може бути більше одного
тематичного оцінювання. Два тематичних оцінювання у день можуть
бути запланованими для різних видів навантаження. Наприклад,
контрольна робота з алгебри (переважне розумове навантаження) і
спортивні змагання з фізичної  культури  (переважне  фізичне
навантаження). Тематичне оцінювання, як правило, проводиться у
навчальний час. Не допускається опитування учнів у позаурочний
час, якщо вони були присутні на уроці.
   До тематичного оцінювання допускаються учні, які виконали всі
обов'язкові види робіт, визначені навчальною програмою (практичні,
лабораторні роботи, твори), і про які повідомив вчитель перед
вивченням теми. Якщо учень був відсутній на уроці, на якому
проводилася обов'язкова робота, то він має виконати її у школі в
час, призначений вчителем, або вдома - за спеціальним завданням. В
окремих випадках (тривала хвороба учня чи інші поважні причини)
рішення про термін і допуск учнів до тематичного оцінювання
приймає директор (заступник директора) навчального закладу.
   Тематичний бал, якщо з ним погоджується учень, може бути
виставлений автоматично за умови виконання учнем всіх обов'язкових
видів робіт.
   Для предметів, тематичне оцінювання з яких проводиться за
декількома видами діяльності, тематичний бал виставляється з їх
урахуванням.  Особливості  виставлення  тематичних   балів
регламентовано інструктивно-методичними листами з предметів.
   Для контрольного оцінювання, яке проводиться у письмовій
формі  (диктанти, контрольні, лабораторні роботи, комп'ютерне
тестування тощо), передбачається наявність  зошитів  (окремих
аркушів), які зберігаються у навчальному закладі.
   Бал за тематичне оцінювання виставляється до класного журналу
в клітинку з надписом "Тематичний". Підвищення тематичного балу
відбувається наприкінці семестру перед виставленням семестрового
балу.  Скорегований  тематичний бал не може бути нижчим за
попередній.
   Зміст контрольних робіт та інших форм моніторингу навчальних
досягнень учнів, що проводяться органами управління освітою,
повинні містити навчальний матеріал з тем, які вже вивчено, і з
яких проведено або планується проведення тематичного оцінювання. З
метою уникнення перевантаження учнів та раціонального використання
часу інші контрольні роботи (діагностичні роботи, директорські
контрольні роботи тощо), що організуються керівництвом навчального
закладу, проводяться під час запланованого вчителем тематичного
оцінювання. У таких випадках вчитель позбавляється необхідності
проводити повторне тематичне оцінювання.
 
           Семестрове оцінювання
 
   Бал за семестр виставляється учням за результатами тематичних
оцінювань та навчальної практики, якщо її передбачено навчальним
планом. При цьому кожен бал є окремими і враховується лише один
раз при виставленні семестрової оцінки. Семестрові роботи як
окремі підсумкові роботи не проводяться.
   Семестровий бал може бути підвищений протягом 10 днів після
його виставлення. Зміст повторної роботи повинен охоплювати зміст
тем, що вивчалися протягом семестру. Скорегований семестровий бал
є остаточним за семестр. Він не може бути нижчим за той, який
учень намагався підвищити.
   Для учнів, які не  підвищували  семестровий  бал,  бали
переносяться із клітинки "Семестровий" до клітинки "Семестровий
(скорегований)". Відтак, усі  клітинки  колонки  "Семестровий
(скорегований)" мають бути заповнені: за підсумками I семестру -
на початок II семестру, за підсумками II семестру - до виставлення
річних балів.
   Результати перевірки  робочих  зошитів  враховуються  при
виставленні семестрового балу лише з математики, української мови
та мов національних меншин.  Вимоги  до  перевірки  зошитів
регламентуються Міністерством освіти і науки України.
 
             Річне оцінювання
 
   Річний бал виставляється за результатами I та II семестрів
(після їх корегування) та навчальної практики, якщо її передбачено
навчальним планом. Річна робота як окрема підсумкова робота не
проводиться.
   Учні мають право на підвищення річного балу. Для цього за
заявою учнів або їх батьків (осіб, які їх замінюють) наказом
директора створюється комісія для її проведення, чисельність і
склад якої затверджує директор закладу. До складу комісії входять
директор  загальноосвітнього  навчального  закладу, заступники
директора, голови шкільних методичних об'єднань і вчителі з
предметів, які виносяться на повторне оцінювання. Члени комісії
складають завдання, що погоджуються на  засіданні  шкільного
методичного об'єднання і затверджуються директором (заступником
директора) навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст
всіх тем, що вивчалися протягом навчального року. За результатами
повторного оцінювання оформлюється протокол. Річний (скорегований)
бал  є  остаточним  балом  за рік. Скорегований річний бал
виставляється лише учням, які брали участь у повторному річному
оцінюванні.
 
         Державна підсумкова атестація
 
   Державна підсумкова атестація проводиться у 4(3)-х, 9-х, 11-х
класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів ( z0925-00 ).
   Підсумковий бал з предметів, обраних учнем для державної
підсумкової атестації, виставляються з урахуванням атестаційних,
річних  і  семестрових  балів.  З  інших  предметів  річний
(скорегований) бал є остаточним.
   Підвищення результатів семестрового та річного оцінюванні
шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускника
золотою чи срібною медалями.
 
       Виставлення балів до класного журналу
 
   Виставлення балів за обов'язкові поточні роботи
 
   Бали за обов'язкові поточні роботи виставляються до журналу в
клітинки, що відповідають датам проведення уроків. Якщо учень був
відсутній на уроці, у цій клітинці ставиться "н" і через риску в
тій же клітинці виставляється бал після виконання обов'язкової
роботи. Наприклад:
            -----------------
            |  04/09. Л.р. |
            |---------------|
            |   Н/9    |
            -----------------
 
   Виставлення балів за результатами тематичного оцінювання:
 
   При фіксуванні результатів тематичного оцінювання у класному
журналі робляться такі записи.
   Якщо тематичне оцінювання проводиться в один день, тоді у
клітинці "Тематичний" записується дата. Якщо учень був відсутній
на  уроці, на якому проводилося тематичне оцінювання, то у
відповідній клітинці ставиться "н". Після проведення тематичного
оцінювання для цього учня у цю ж саму клітинку через риску
виставляється тематичний бал. Наприклад:
 
------------------------------------------------
|   24/10. Тем.   |   Тем.(ск. )   |
|-----------------------+----------------------|
|    Н/11      |     12     |
|-----------------------+----------------------|
|    10       |           |
------------------------------------------------
 
   Тематичне оцінювання з української мови та мов національних
меншин передбачає перевірку рівнів сформованості знань з мови та
мовних і правописних умінь.
   Тематичне оцінювання з іноземної мови  проводитися  лише
наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності з
кожного виду окремо (аудіювання, говоріння, читання, письмо).
 
---------------------------------------------------------------------------
|Дата|Тематичний|Дата  |Тематичний|Дата   |Тематичний|Дата |Тематичний|
|Ауд.|(ск.)   |Читання|(ск.)   |Говоріння|(ск.)   |Письмо|(ск.)   |
|----+----------+-------+----------+---------+----------+------+----------|
|  |     |    |     |     |     |   |     |
---------------------------------------------------------------------------
 
   Якщо тематичний  бал  виставляється  за  кількома видами
діяльності, які проводяться не в один день, тоді дата у клітинці
"Тематичний" не ставиться. Перед клітинкою з тематичним балом
залишаються клітинки для виставлення балів  за  певні  види
діяльності,  що  можуть виставлятися у т.ч. за результатами
поточного оцінювання.
   Наприклад, тематичний  бал  з  фізики  виставляється  за
результатами трьох видів діяльності: вміння розв'язувати задачі,
проводити експериментальні дослідження, знання теорії. Відповідно,
до журналу робиться такий запис:
 
------------------------------------------------------------------
| Теорія | Задачі  | Експеримент  |Тематичний |Тематичний (ск.)|
------------------------------------------------------------------
 
   Виставлення балів за результатами навчальної практики
 
   Організація навчальної практики регламентується Міністерством
освіти і науки України. Всі заняття мають бути зафіксовані у
класному журналі. Навчальна практика має бути оцінена. Класи і
предмети, в яких і з яких в них буде проводитися навчальна
практика, визначаються загальноосвітнім навчальним закладом на
початку навчального року.
   Окремі заняття, які є складовими навчальної практики, можуть
проводитися протягом навчального року в позаурочний час. У такому
разі бал за навчальну практику  заноситься  до  журналу  і
враховується при виставленні балів за I та II семестри, як окреме
тематичне оцінювання.
   Якщо навчальна практика проводиться наприкінці навчального
року (після завершення основних занять), бал за практику є
складовою річного балу.
   Бал за навчальну практику підвищенню не підлягає.
 
   Виставлення балів за результатами семестру
 
   При виставленні семестрового балу у класному журналі робиться
такий запис:
 
   -----------------------------------------
   |Семестровий  |  *Семестровий (ск.) |
   -----------------------------------------
 
   У клітинках з балами за семестр дати не проставляються.
   Якщо семестровий бал виставляється  за  кількома  видами
діяльності, які проводяться не в один день, тоді дата у клітинці
"Тематичний" не ставиться. Перед клітинкою з тематичним балом
залишаються  клітинки  для  виставлення балів за певні види
діяльності, що виставляються на основі поточного оцінювання.
   Семестровий бал з української мови та мов національних меншин
виставляється на основі результатів  тематичного  оцінювання,
оцінювання  навичок  чотирьох  видів  мовленнєвої  діяльності
(аудіювання, читання, говоріння, письма), а також  перевірки
зошитів.
   З таких різновидів діяльності, як аудіювання, читання мовчки,
письмовий переказ (твір) оцінювання здійснюється фронтально, його
результати фіксуються в окремих клітинках з позначенням дати.
Оцінювання діалогу, усного переказу, усного твору, читання вголос
здійснюється індивідуально протягом семестру без передбачення для
цієї перевірки окремих уроків. Наприклад:
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Тематичні|Дата|Дата |Чит. |Діалог|Усний |Дата    |Зошити|Семест-|Семест-|
|(ск.)  |Ауд.|чит. |вголос|   |переказ|Контрольний|   |ровий |ровий |
|     |  |мовчки|   |   |(твір) |письмовий |   |    |(ск.) |
|     |  |   |   |   |    | Переказ  |   |    |    |
|     |  |   |   |   |    | (твір)  |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
 
   Виставлення балів за результатами навчального року
 
   При виставленні балів за навчальний рік у класному журналі
робиться такий запис:
 
------------------------------------------------------------------------
|Семестровий|Семестровий|Дата**|Дата**|Дата**|**Навчальна|Річний|*Річий|
|      |(ск.)   |   |   |   |практика  |   |(ск.) |
------------------------------------------------------------------------
 
   У клітинках для балів за рік дати не ставляться.
 
   Виставлення балів за державну підсумкову атестацію
 
   У класному журналі з предметів, що виносяться на державну
підсумкову атестацію робиться такий запис:
 
------------------------------------------------------------------
| Річний   | *Річний (ск.) | Державна атестація | Підсумковий|
------------------------------------------------------------------
 
   * - якщо є учні, які бажають підвищити бали;
   ** - навчальна практика проводиться в 5-8-х та 10-х класах.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка