Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 284
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 448/9047
 
 
       Про затвердження Технічного регламенту
       з підтвердження відповідності безпеки
          низьконапружного обладнання
 
 
   На виконання вимог  Закону  України  "Про  підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), відповідно до положень постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N  2022
( 2022-2003-п ) "Про делегування Державному комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики повноважень на
затвердження нормативно-правових актів", для забезпечення належної
безпеки для життя та здоров'я громадян, а також для захисту тварин
та майна від небезпеки, пов'язаної із використанням електричного
обладнання, розрахованого на експлуатацію в певних діапазонах
напруги, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Технічний  регламент  з  підтвердження
відповідності безпеки низьконапружного обладнання (додається).
 
   2. Визначити Державне підприємство "Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів" (Мухаровський М.Я.) відповідальним за
розробку і перегляд національних стандартів, що сприймаються як
доказ відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності безпеки низьконапружного обладнання.
 
   3. Управлінню  стандартизації  та  якості  (Нелепов А.А.)
забезпечити щороку внесення до Плану державної стандартизації
робіт  з  розробки та перегляду національних стандартів, що
сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту
з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання.
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених  органів  з  підтвердження  відповідності  та
національних стандартів, що сприймаються як доказ відповідності
вимогам  Технічного  регламенту з підтвердження відповідності
безпеки низьконапружного обладнання.
 
   5. Департаменту   стандартизації   та   міжнародного
співробітництва (Онопрієнко В.В.) :
   - у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   - у  місячний  термін  з дня затвердження цього наказу
забезпечити розроблення проекту плану поетапного впровадження
Технічного  регламенту  з підтвердження відповідності безпеки
низьконапружного обладнання.
 
   6. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  Голови
(Сіроткіна С.М.).
 
 Голова                         Л.Школьник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   31.12.2003 N 284
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 448/9047
 
 
            ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
       з підтвердження відповідності безпеки
          низьконапружного обладнання
 
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Технічний регламент (далі - Регламент) відповідає
Директиві Ради ЄЕС 73/23/ЕЕС від 19 лютого 1973 р., спрямований на
гармонізацію законів держав-членів Європейського Союзу стосовно
електричного обладнання, розрахованого на експлуатацію в певних
діапазонах напруги з урахуванням змін за Директивою Ради ЄЕС
93/68/ЕЕС від 22 липня 1993 р.
   У цьому Регламенті основні  терміни  використовуються  у
значеннях,  наведених  у  Законах України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" та "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
   Під поняттям "електричне обладнання" розуміються будь-які
пристрої,  які  виробляють,  перетворюють,  використовують,
розподіляють або передають електричний струм, такі як: електричні
машини,  електроприлади,  перетворювачі,  кабельна  продукція,
апаратура  побутова  радіоелектронна,  офісна  техніка  тощо,
розраховані на експлуатацію за напруги від 50 до 1000 В змінного
струму та від 75 до 1500 В постійного струму.
 
   2. Дія Регламенту поширюється на виробників, їх уповноважених
осіб, які є резидентами України, та постачальників, які займаються
введенням електричного обладнання (далі - електрообладнання) в
обіг, центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції
з  технічного  регулювання  та  нагляду  за  безпечністю
електрообладнання (далі - органи виконавчої влади), а також на
уповноважені органи із сертифікації електрообладнання (далі -
уповноважені органи).
   Дія Регламенту не поширюється на електрообладнання та явища,
зазначені у додатку 1.
 
   3. Введення електрообладнання в обіг на території України
дозволяється тільки, якщо  його  розроблено  та  виготовлено
відповідно до чинних в Україні вимог безпеки, які передбачають, що
в разі належного встановлення і обслуговування та застосування за
призначенням воно не створює небезпеки для людини, тварин, а також
майна та довкілля.
 
   4. Основні вимоги до безпечності електрообладнання наведені у
пункті 8.
 
   5. Електрообладнання,  яке  відповідає вимогам стандартів
стосовно  безпеки  з  офіційно  опублікованого  спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері підтвердження
відповідності  переліку  національних  стандартів  до  цього
Регламенту, вважається таким, що відповідає вимогам пункту 3.
 
   6. Перед уведенням в обіг на електрообладнання або, у разі
неможливості цього,  на  його  пакування  та/або  супровідну
документацію має бути нанесено національний знак відповідності,
затверджений постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
29 листопада 2001 року N 1599 ( 1599-2001-п ).
   Застосування  національного  знака  відповідності  має
відповідати вимогам, установленим Технічним регламентом модулів
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком
відповідності,  які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження  відповідності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України 7 жовтня 2003 року N 1585 ( 1585-2003-п ) (далі
- Регламент модулів оцінки).
 
   7. Якщо на електрообладнання поширюється дія інших технічних
регламентів з підтвердження відповідності, якими також передбачено
нанесення   національного   знака   відповідності,   таке
електрообладнання повинно також відповідати вимогам цих технічних
регламентів.
   У разі, коли один чи декілька таких технічних регламентів
протягом перехідного періоду їх упровадження допускають право
виробника обирати спосіб підтвердження відповідності, нанесення
національного знака відповідності означає відповідність лише тим
технічним регламентам, які застосовано виробником. У цьому разі в
документах,  повідомленнях  або інструкціях, що супроводжують
електрообладнання,  має  бути  наведено  реєстраційні  дані
застосованих технічних регламентів так, як їх було опубліковано в
офіційних документах щодо їх упровадження.
 
     Основні вимоги до безпечності електрообладнання
 
   8. Відповідно до пункту 3 Регламенту споживачі, а також треті
особи під час застосування електрообладнання за призначенням мають
бути захищені від небезпеки для життя та (або) здоров'я, а також
майна та довкілля.
   Основні елементи безпечності електрообладнання:
   а) на електрообладнанні мають бути нанесені найважливіші
показники,  знання  та  дотримання  яких є умовою безпечної
експлуатації. У разі неможливості нанесення цієї інформації на
електрообладнання  вона  має  бути  зазначена  в супровідній
документації;
   б) назва виробника чи фірми або торговий знак мають бути
чіткими та нанесеними безпосередньо на електрообладнання або, за
неможливості цього, на пакування;
   в) електрообладнання разом із своїми складниками не повинні
створювати  небезпеки  під  час складання та приєднання, що
виконуються відповідно до встановлених правил;
   г) для  захисту  від небезпечних чинників, пов'язаних з
електрообладнанням, під час його конструювання та виготовлення
мають бути передбачені відповідні технічні заходи, які, за умов
належного обслуговування електрообладнання та застосування його за
призначенням, забезпечують:
   - захист людей та свійських тварин від заподіяння фізичних
травм  чи  іншої  шкоди,  які  можуть  бути  спричинені за
безпосереднього або побічного електричного контакту;
   - захист від утворення в апаратурі температур, електричних
дуг або випромінювання, здатних спричинити небезпеку;
   - захист людей, свійських тварин та майна від небезпечних
чинників неелектричного походження, зумовлених електрообладнанням
згідно з практичним досвідом;
   - відповідність ізоляції встановленим вимогам;
   ґ) для захисту від небезпеки, яка може виникнути внаслідок
дії зовнішніх чинників на електрообладнання, має бути забезпечено:
   - відповідність  електрообладнання вимогам очікуваних дій
механічних чинників, щоб люди, свійські тварини та майно не
наражались на небезпеку;
   - стійкість  електрообладнання  до  очікуваного  впливу
немеханічних чинників навколишнього середовища, щоб люди, свійські
тварини та майно не наражались на небезпеку;
   - безпеку для людей, свійських тварин та майна під час
передбачуваних умов його перевантаження.
 
      Оцінювання відповідності електрообладнання
 
   9. Оцінювання  відповідності  електрообладнання,  яке  не
призначено  для  безпосереднього підключення до електромережі
(складники, комплектувальні вироби тощо), має здійснюватись з
використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) згідно з
Регламентом модулів оцінки ( 1585-2003-п ).
   У разі застосування цього модуля виробник або уповноважена
ним особа - резидент України (далі - виробник) проставляє на
кожному  виробі  електрообладнання  та  (або)  його етикетці
(пакуванні) національний знак відповідності та складає декларацію
про відповідність (додаток 2).
 
   10. Крім того виробник складає зазначену нижче технічну
документацію, зберігає її після виготовлення останнього виробу
разом з декларацією про відповідність принаймні 10 років і надає
на вимогу органам виконавчої влади для перевірки.
   У разі запиту виробник має надавати органам виконавчої влади
на розгляд звіт про відповідність електрообладнання вимогам згідно
з пунктом 3, виконаний уповноваженим органом.
   Технічна  документація  повинна  охоплювати  всі  стадії
проектування, виробництва і застосування електрообладнання та
давати  можливість  оцінити  її  відповідність вимогам цього
Регламенту і містити:
   - загальний опис електрообладнання;
   - основні конструкторські та робочі креслення, у тому числі
схеми складників, вузлів, кіл тощо;
   - описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених
креслень та схем і функціонування електрообладнання;
   - перелік  стандартів з офіційно опублікованого переліку
національних стандартів до цього Регламенту, які було повністю або
частково  застосовано,  та/або  описи  рішень, прийнятих для
забезпечення положень безпеки за цим Регламентом, якщо стандартів
на  конкретний  вид електрообладнання немає або їх не було
застосовано;
   - результати проектних розрахунків, проведених досліджень
тощо;
   - звіти про випробування електрообладнання;
   - технічні умови (за наявності).
 
   11. Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий
процес забезпечував відповідність виготовленого електрообладнання
технічній документації і вимогам цього Регламенту.
 
   12. Оцінювання  відповідності  електрообладнання,   яке
призначено для безпосереднього підключення до електромережі, має
здійснюватись з використанням модуля Аа згідно з Регламентом
модулів оцінки ( 1585-2003-п ) (внутрішній контроль виробництва за
пунктами 9 та 10 цього Регламенту) і такими додатковими вимогами:
   уповноважений орган, обраний виробником, проводить перевірку
електрообладнання через довільні інтервали часу. Для перевірки
уповноважений орган відбирає на місці виробництва або в торговій
мережі зразок кінцевої продукції, досліджує та випробовує його
згідно  з  відповідними  стандартами з переліку національних
стандартів або проводить рівноцінні випробування для перевірки
відповідності зразка вимогам цього Регламенту;
   якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають
вимогам регламенту, уповноважений орган сповіщає про це виробника
і органи виконавчої влади для прийняття ними необхідних заходів
щодо приведення електрообладнання у відповідність.
 
   13. Якщо особа, відповідальна за введення електрообладнання в
обіг (постачальник), не є виробником або уповноваженою ним особою,
оцінювання відповідності має здійснюватись з використанням модуля
Аа згідно з Регламентом про модулі ( 1585-2003-п ) (внутрішній
контроль виробництва за пунктом 9 цього Регламенту) і такими
додатковими вимогами:
   постачальник  проводить  під  наглядом  обраного  ним
уповноваженого органу випробування одного зразка з кожної партії
електрообладнання, що постачається або вводиться в обіг, згідно з
відповідними стандартами з переліку національних стандартів або
проводить рівноцінні випробування для перевірки відповідності
зразка  вимогам  цього  Регламенту.  Відбір зразка з партії
електрообладнання  виконує представник обраного уповноваженого
органу;
   здійснення функцій та відповідальність за декларування та
нанесення  національного  знака відповідності, за позитивними
результатами випробувань, покладається на постачальника;
   під  національним  знаком  відповідності  проставляється
ідентифікаційний номер обраного органу згідно з державним реєстром
уповноважених органів.
 
            Кінцеві положення
 
   14. Регламент не обмежує виробника щодо застосування більш
складних модулів оцінки відповідності продукції.
 
   15. Виконання функцій уповноваженого органу за пунктами 12 та
13 здійснюється на договірній основі між ним та виробником або
постачальником.
 
 В.о. директора департаменту
 стандартизації і міжнародного
 співробітництва
 Держспоживстандарту України            В.В.Онопрієнко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2 Технічного
                   регламенту з підтвердження
                   відповідності безпеки
                   низьконапружного обладнання
 
 
               ПЕРЕЛІК
    електричного обладнання та явищ, які не підпадають
     під дію Технічного регламенту з підтвердження
    відповідності безпеки низьконапружного обладнання
 
 
   Електричне обладнання,  призначене  для  експлуатації  у
вибухонебезпечній атмосфері.
   Електричне обладнання  рентгенологічного  та  медичного
призначення.
   Електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів.
   Електричні лічильники.
   Контролери електричних огорож.
   Радіо- та електричні завади.
   Спеціалізоване електричне обладнання, призначене для суден,
літаків та залізниць.
 
 В.о. директора департаменту
 стандартизації і міжнародного
 співробітництва
 Держспоживстандарту України            В.В.Онопрієнко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 9 Технічного
                   регламенту з підтвердження
                   відповідності безпеки
                   низьконапружного обладнання
 
 
          ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
 
__________________________________________________________________
    (повна назва виробника або його уповноваженої особи,
__________________________________________________________________
   які є резидентами України, або постачальника, їх адреса,
           ідентифікаційний номер)
 
в особі __________________________________________________________
    (посада, прізвище ім'я та по батькові уповноваженої особи)
 
підтверджує, що електричне обладнання ____________________________
                  (повна назва електрообладнання,
_________________________________________________________________,
            тип, марка, модель)
яке випускається за ______________________________________________
             (назва та позначення документації)
_________________________________________________________________,
 
відповідає Технічному регламенту з підтвердження відповідності
безпеки низьконапружного обладнання згідно з
__________________________________________________________________
         (назва та позначення нормативних
__________________________________________________________________
          документів (за наявності)
 
   Технічна документація на електричне обладнання, відповідно до
вимог Технічного регламенту, в наявності є *.
   Протокол випробувань електричного обладнання, проведених під
наглядом уповноваженого органу із сертифікації (за наявності)
__________________________________________________________________
    (назва уповноваженого органу сертифікації продукції)
N _________ від __________ 20 ___ р. **
 
   Декларацію складено  під   цілковиту   відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 
 ______________       __________________________
  (підпис)          (ініціали та прізвище)
               __________________________
   МП              (дата)
 
_______________
   * Наведений  абзац  застосовують  за  умов  оцінювання
відповідності за пунктом 9 та 10 або 12 Технічного регламенту.
   ** Наведений  абзац  застосовують  за  умов  оцінювання
відповідності за пунктом 13 Технічного регламенту.
 
 В.о. директора департаменту
 стандартизації і міжнародного
 співробітництва
 Держспоживстандарту України            В.В.Онопрієнко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка