Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про особливості видачі приватизаційних паперів громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 527 від 27.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 жовтня 1995 р.
 vd950727 vn527            за N 383/919
 
 
    Про затвердження Інструкції про особливості видачі
    приватизаційних паперів громадянам, які відбувають
        покарання у вигляді позбавлення волі
 
 
   З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 1995 року  N 308 ( 308-95-п ) "Про
затвердження Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім
громадянам, громадянам,  визнаним  у  встановленому  порядку
недієздатними  чи  обмежено  дієздатними,  і громадянам, які
відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх
використання" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Інструкцію   про  особливості  видачі
приватизаційних паперів громадянам, які відбувають покарання у
вигляді позбавлення волі, та порядок  їх  використання,  що
додається.
   2. Затвердити форму журналу обліку приватизаційних паперів
громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, що
додається.
 
   3. Начальникам головних управлінь МВС України в  Криму,
м.Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях
забезпечити:
   3.1. Виконання постанови Кабінету Міністрів України  від
26 квітня 1995 року N 308 та зазначеної Інструкції адміністрацією
виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів  і  підрозділами
паспортної служби органів внутрішніх справ.
   3.2. Виготовлення необхідних журналів обліку та довідок.
   3.3. Проведення роз'яснювальної роботи серед засуджених і
сприяння реалізації ними права на участь у приватизації згідно з
чинним законодавством України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ГУВП
(І.В.Штанька) і ГУАСМ (М.В.Корнієнка) МВС України.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант міліції              Ю.Ф.Кравченко
 
                         Затверджено
                     наказом МВС України від
                     27 липня 1995 року N 527
 
              Інструкція
     про особливості видачі приватизаційних паперів
     громадянам, які відбувають покарання у вигляді
      позбавлення волі, та порядок їх використання
 
   1. Ця  Інструкція   передбачає   особливості   видачі
приватизаційних паперів громадянам, які відбувають покарання у
вигляді позбавлення волі, та порядок їх використання.
   2. Видача приватизаційних паперів громадянам України, які
відбувають покарання в місцях позбавлення волі і до засудження не
використали своє право на їх отримання, проводиться відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 року N 308
( 308-95-п ) "Про затвердження Порядку видачі приватизаційних
паперів неповнолітнім  громадянам,  громадянам,  визнаним  у
встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і
громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі,
та порядку їх використання".
   3. Особи, засуджені після 15 березня 1992 року, тобто після
введення в дію Закону України "Про  приватизаційні  папери"
( 2173-12 ), і засуджені, які не мають паспортів, до заяви про
одержання приватизаційних  паперів  повинні  додати довідку з
установи Ощадного банку України за місцем проживання до засудження
про те, що ними не використано право на їх отримання. За довідками
засуджені звертаються листами до установ Ощадного банку або через
своїх родичів.
   На підставі отриманих документів  адміністрація  установи
виконання покарань  вносить  зміни  і  доповнення до списків
засуджених, які мають право на одержання приватизаційних паперів,
відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 1992 року N 656 ( 656-92-п ).
   4. За  видачу  приватизаційних  паперів  громадянам, які
відбувають покарання в місцях позбавлення волі, справляються
державне мито і плата за здійснення операції по видачі майнового
сертифіката на загальних підставах за рахунок їх коштів  у
безготівковій формі.
   5. У  зв'язку  з  тим,  що  згідно з виправно-трудовим
законодавством майнові сертифікати не  входять  до  переліку
предметів і речей, які засуджені можуть мати при собі, одержані в
установах Ощадного банку України приватизаційні папери на руки їм
не видаються. Після реєстрації у спеціальному журналі передаються
до каси установи, де обліковуються відповідно до наказу МВС
України від 10 лютого 1992 року N 57.
   6. Засуджений має  право  самостійно,  на  свій  розсуд
розпорядитися приватизаційним папером, для чого подає заяву до
адміністрації установи, при цьому поштові і комісійні витрати
здійснюються за рахунок коштів, які зберігаються на його особовому
рахунку. За рахунок кошторису установи відносити ці витрати
заборонено.
   Засуджений може передати своє право розпорядитися майновим
сертифікатом родичам або іншим особам у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
   7. При переведенні засудженого з однієї установи до іншої в
журналі обліку робиться відповідний запис, а до його особової
справи додається засвідчена печаткою установи довідка про те, що
засуджений отримав приватизаційний папір (додаток). Невикористаний
приватизаційний папір переправляється разом з особовою справою
засудженого.
   8. У разі смерті засудженого невикористаний приватизаційний
папір переходить у спадкування в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
   9. При звільненні засудженого з місця позбавлення  волі
довідка про видачу приватизаційного паперу йому на руки не
видається, а надсилається до паспортної служби органу внутрішніх
справ за обраним місцем проживання. У довідці про звільнення
громадянина, який відбував покарання у вигляді позбавлення волі,
робиться відповідний запис про видачу йому приватизаційного паперу
(номер і дата). При цьому невикористаний приватизаційний папір
видається звільненому на руки.
   У разі  неотримання  приватизаційного  паперу  в  місцях
позбавлення волі  видача  його  здійснюється за новим місцем
проживання громадянина на загальних підставах.
   10. Після  одержання  паспорта  та  прописки особи, яка
звільнилася з місць позбавлення  волі,  довідка  про  видачу
приватизаційного паперу надсилається паспортною службою органів
внутрішніх справ до комісії для складання та уточнення списків
громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, за
місцем прописки.
   11. Отримані в установах Ощадного банку України та одержані з
інших установ при етапуванні майнові  сертифікати  засуджених
реєструються у спеціальному журналі обліку (додається), форма
якого затверджена наказом МВС України від 27 липня 1995 року
N 527.
   Журнал обліку приватизаційних сертифікатів постійного терміну
зберігання має бути пронумерований, прошнурований та завірений
підписом начальника установи і печаткою.
   При зміні відповідальних осіб журнал передається за актом з
проведенням одночасно інвентаризації сертифікації у касира.
   12. Інструкція погоджена з Фондом державного майна України та
Міністерством юстиції України.
 
                         Затверджено
                     наказом МВС України від
                     27 липня 1995 року N 527
 
 Термін зберігання: постійно
 
               Журнал
   обліку приватизаційних майнових сертифікатів засуджених,
   які відбувають покарання в установі ____________________
------------------------------------------------------------------
|NN|Прізвище,|Число, мі-|Номер та серія|Номер сер-|Номер відділен|
|пп|ім'я та |сяць та  |паспорту (сві-|тифікату, |ня ощадбанку, |
| |по бать- |рік народ-|доцтва про на-|дата вида-|яке видало сер|
| |кові   |ження   |родження) або |чі    |тифікат, номер|
| |     |     |документа, що|     |установи, з  |
| |     |     |його замінює, |     |якої надійшов |
| |     |     |ким і коли ви-|     |сертифікат  |
| |     |     |даний     |     |       |
|--+---------+----------+--------------+----------+--------------|
|1 |  2   |  3   |   4    |  5   |   6    |
------------------------------------------------------------------
                            Продовження
------------------------------------------------------------------
|Номіналь-|Номер та |Підпис ка-|Номер та |Підпис праців|Номер, да|
|на вар- |дата акта|сира, який|дата до- |ника спецвід-|та заяви |
|тість  |про опри-|отримв сер|відки про|ділу, який от|засуджено|
|сертифі- |буткуван-|тифікат  |отримання|римав довідку|го про ви|
|кату   |ня серти-|     |сертифі- |для приєднан-|користан-|
|     |фікату  |     |кату   |ня до особо- |ня серти-|
|     |     |     |     |вої справи  |фікату  |
|     |     |     |     |       |     |
|---------+---------+----------+---------+-------------+---------|
|  7  |  8  |  9   |  10  |   11   |  12  |
------------------------------------------------------------------
             Продовження
------------------------------------
|Куди, кому |Номер реєст- |Примітка|
|відправлено|ру, дата від-|    |
|(видано)  |правки    |    |
|сертифікат |       |    |
|      |       |    |
|      |       |    |
|      |       |    |
|      |       |    |
|-----------+-------------+--------|
|   13  |   14   |  15  |
------------------------------------
 
                        Додаток
                 до Інструкції про особливості
                 видачі приватизаційних паперів
                 громадянам,  які  відбувають
                 покарання у вигляді позбавлення
                 волі, та порядок їх використання
    Штамп установи
 "____" _____________ 19__ р.
 N _________
 
               Довідка
 
   Дана гр._________________________________ про те, що в період
відбування покарання у вигляді позбавлення волі в установі _______
___________________ він(вона) отримав(ла) приватизаційний майновий
сертифікат N ___________, виданий "____" ________________ 19___ р.
відділенням Ощадбанку України ________________________________.
 
   Начальник установи                ____________
   М.П.                        (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка