Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми професійної підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2003 N 764
            17.11.2003 N 55
 
 
     Про затвердження Програми професійної підготовки
   інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах
           I-IV рівнів акредитації
 
 
   На виконання пункту 2 розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 15 травня 2003 р. N 279-р ( 279-2003-р ) "Про
додаткові заходи щодо розв'язання проблем реабілітації інвалідів
по слуху  і  зору  та  забезпечення їх соціального захисту"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Програму професійної підготовки інвалідів по
слуху і зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації,
що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра освіти і науки Степка М.Ф. і віце-президента Академії
педагогічних наук Савченко О.Я.
 
 Міністр освіти і науки
 України                        В.Г.Кремень
 
 Перший Віце-президент Академії
 педагогічних наук України              В.М.Мадзігон
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   спільним наказом
                   Міністерства освіти і науки,
                   АПН України
                   17.11.2003 N 764
                   17.11.2003 N 55
 
 
               ПРОГРАМА
     професійної підготовки інвалідів по слуху і зору
    у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації
 
 
             Загальна частина
 
   Державна політика  щодо  професійної підготовки молоді з
обмеженими фізичними можливостями визначена Конституцією України
( 254к/96-ВР  ),  Всесвітньою  Декларацією  про  забезпечення
виживання, захисту і розвитку дітей ( 995_075 ) (1990 рік),
законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), "Про внесення змін до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 232-15 ) (1991 рік),
"Про  сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ) (1993 рік), Указами Президента України "Про
додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню
України" ( 963/2000 ) (2000 рік), "Про Національну програму
професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2001-2003 роки" ( 519/2001  ),  Комплексною
програмою розв'язання проблем інвалідності ( 31-92-п ) (1992 рік),
Національними програмами "Планування сім'ї" ( 736-95-п ) (1995
рік), "Діти України" ( 63/96 ), постановою Кабінету Міністрів
України "Про стан Державної молодіжної політики" ( 1059-99-п )
(1999 рік). Концепцією спеціальної освіти осіб з фізичними вадами
в Україні на найближчі роки та перспективу (1996 рік).
   Зазначена нормативно-правова база передбачає  забезпечення
особам  з  обмеженими  фізичними можливостями доступності та
безоплатності здобуття вищої освіти в державних і комунальних
навчальних закладах на конкурсній основі.
   Проте, в сучасних умовах соціально-економічних, духовних і
культурних реформ в суспільстві нормативно-правова база потребує
подальшого вдосконалення та конкретизації щодо освіти осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
   На сьогодні в загальноосвітніх закладах навчається понад 110
тис. учнів з особливими потребами. Згідно з Резолюцією 48/96
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів" ( 995_306 )
державам слід визнавати принцип рівних можливостей в галузі...
вищої освіти в інтегрованих структурах для молоді та дорослих, які
мають інвалідність. Слід забезпечувати, щоб освіта інвалідів була
невід'ємною складовою системи загальної освіти.
   Разом з тим, у вищій освіті на сьогодні ще не створено
системи фахової підготовки осіб з вадами слуху і зору у вищих
навчальних закладах I-IV рівнів  акредитації,  не  вироблено
конкретного механізму їх навчання, виховання та працевлаштування.
   Невизначено порядок відбору таких осіб до вищих навчальних
закладів  та напрями і спеціальності, за якими вони можуть
навчатися.
   Не вирішені питання, пов'язані з професійною орієнтацією
молоді зазначеної категорії, їх обов'язкової підготовки до вступу
у вищі навчальні заклади.
   Невідкладними залишаються  також  питання   організації
навчального процесу, впровадження сучасних технологій та технічних
засобів навчання, підтримки та індивідуалізації фахової підготовки
студентів з вадами слуху і зору (індивідуалізовані навчальні
програми, навчальні плани, навчальні  посібники,  підручники,
електронні підручники тощо).
   Питання працевлаштування інвалідів залишаються законодавчо
неврегульованими.
   Недостатньо ще наукових  досліджень  з  питань  розробки
ефективної системи супроводу навчання, студентів з вадами слуху і
зору, ще мало вивчається та впроваджується в навчальний процес
зарубіжний досвід роботи із зазначеною категорією студентів.
   Потребує вдосконалення організація підготовки, перепідготовки
педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів. Насамперед з питань здобуття необхідного  мінімуму
методичних, дидактичних та практичних знань, умінь та навичок для
роботи в інклюзивних та в академічних групах студентів з вадами
слуху і зору.
 
           Мета та основні завдання
 
   Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних
заходів щодо адаптації в суспільстві інвалідів по слуху і зору,
забезпечення реалізації їхніх конституційних прав на здобуття
неповної, базової та вищої освіти відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
   Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення  таких
завдань:
   - формування мережі вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації для професійної підготовки осіб з вадами слуху і зору;
   - визначення напрямів і спеціальностей  для  професійної
підготовки осіб з вадами слуху і зору;
   - створення умов для фахової підготовки інвалідів по слуху і
зору з метою адаптації їх до трудової діяльності, самозабезпечення
і сімейного життя;
   - методичне  забезпечення  навчального  процесу  у вищих
навчальних закладах, в яких здійснюється професійна підготовка
інвалідів по слуху і зору;
   - створення системи матеріально-технічної  та  фінансової
підтримки  вищих  навчальних  закладів,  в яких здійснюється
професійна підготовка інвалідів по слуху і зору;
   - підготовка  та  підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-IV
рівнів акредитації для роботи з інвалідами по слуху і зору;
   Програму розроблено на період до 2010 року.
 
        Основні принципи реалізації Програми
 
   - гуманізм, захист конституційних прав і свобод інвалідів;
   - особистісно зорієнтований процес освіти інвалідів;
   - пріоритетність інтеграції інвалідів у соціальне середовище;
попередження  їхньої  особистісно-соціальної  дезінтеграції та
ізоляції;
   - забезпечення конкурентоспроможності осіб з вадами слуху і
зору на ринку праці шляхом здобуття якісної освіти;
   - створення умов для активної та плідної участі інвалідів по
слуху і зору у різних сферах суспільної та професійної діяльності
відповідно до їх здібностей та інтересів.
 
       Очікувані результати виконання Програми
 
   Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
   - реалізацію конституційних прав інвалідів по слуху і зору на
вищу  освіту,  професійну  підготовку  та соціальний захист,
інтеграцію зазначеної категорії осіб у суспільство;
   - фахову підготовку інвалідів по слуху і зору та адаптацію їх
до трудової діяльності, самозабезпечення і сімейного життя;
   - створення мережі вищих навчальних закладів всіх рівнів
акредитації та визначення напрямів і спеціальностей для навчання
інвалідів по слуху і зору;
   - створення   відповідної   навчально-методичної   та
матеріально-технічної бази, вдосконалення навчального процесу у
вищих навчальних закладах, в яких здійснюється фахова підготовка
інвалідів по слуху і зору;
   - підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів для роботи їх в інклюзивних студентських
групах та в академічних групах студентів-інвалідів по слуху і
зору;
   - врегулювання  фінансової  підтримки  системи  фахової
підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах
всіх рівнів акредитації.
 
     Управління Програмою та організація її виконання
 
   Організація виконання програми покладається на Міністерство
освіти і науки України та Академію педагогічних наук України.
 
       Основні заходи щодо виконання Програми
 
   1. Внесення пропозицій Міністерству охорони здоров'я, щодо
розроблення переліку медичних протипоказань при прийомі до вищих
навчальних закладів, у тому числі для інвалідів по слуху і зору
   МОН
   2004
 
   2.Визначення напрямів  і спеціальностей, за якими можуть
навчатися особи з вадами слуху і зору у вищих навчальних закладах
I-IV рівнів акредитації
   МОН, АПН України
   2004
 
   3. Формування мережі вищих навчальних закладів різних рівнів
акредитації для навчання інвалідів по слуху і зору. Визначення
базових  вищих  навчальних  закладів  та наукових установ з
розроблення методик і технологій фахової підготовки інвалідів по
слуху і зору
   МОН, АПН України
   Постійно
 
   4. Створення закладів довузівської підготовки інтернатного
типу при базових вищих навчальних закладах з метою надання
інвалідам по слуху і зору освітніх послуг, корекції їх знань та
соціальної адаптації
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
   управління освіти і науки обласних, Київської та
   Севастопольської міських державних адміністрацій
   2004-2010
 
   5. Підготовка пропозицій до Умов прийому щодо особливостей
організації вступних випробувань у вищих навчальних закладах I-IV
рівнів акредитації для інвалідів по слуху і зору
   МОН
   2004
 
   6. Розроблення та впровадження системи супроводу навчання
студентів з вадами слуху і зору в інтегрованому освітньому
середовищі АПН України
   МОН
   2005
 
   7. Створення в Інституті спеціальної педагогіки АПН України
лабораторії з питань лінгвістичного вивчення української жестової
мови
   АПН України
   2005
 
   8. Створення в Науково-методичному центрі вищої освіти МОН
підрозділу  з  питань  наукового  і методичного забезпечення
професійної підготовки осіб з обмеженими фізичними можливостями
   МОН
   2005
 
   9. Внесення пропозицій Кабінету Міністрів  України  щодо
випуску  навчальних  посібників,  журналів, газет, бюлетенів,
титрованих, інформаційних відео матеріалів на  магнітних  та
цифрових носіях
   МОН
   2004-2010
 
   10. Вивчення  питання щодо створення на базі Відкритого
міжнародного університету розвитку  людини  "Україна"  Центру
розвитку кар'єри та підприємництва студентів з інвалідністю
   МОН, Університет "Україна" ( за згодою)
   2006
 
   11. Забезпечення  першочергового  пільгового  державного
кредитування для інвалідів, зокрема по слуху і зору
   МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що мають у
   підпорядкування вищі навчальні заклади
   2004-2010
 
   12.Впровадження системи дистанційного навчання студентів з
вадами слуху і зору
   МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що мають у
   підпорядкування вищі навчальні заклади, Міністерство
   освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
   і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
   державних адміністрацій
   Постійно
 
   13. Сприяння працевлаштуванню інвалідам по слуху і зору із
числа  випускників  вищих  навчальних  закладів  I-IV рівнів
акредитації, які навчалися за державним замовленням
   МОН, УТОГ, УТОС, інші центральні органи виконавчої влади, що
   мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади
   2004-2010
 
   14. Забезпечення  підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-IV
рівнів акредитації, в яких здійснюється навчання інвалідів по
слуху і зору
   МОН
   Постійно
 
   15. Підготовка пропозиції  щодо  запровадження  механізму
цільового фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, в
яких здійснюється підготовка фахівців із числа інвалідів по слуху
і зору
   МОН
   2004
 
   16. Введення  у  вищих  навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації, в яких навчаються інваліди по слуху і зору, посад
сурдоперекладачів. Розроблення нормативів чисельності для даної
категорії працівників
   МОН
   2005
 
   17. Вивчення та впровадження в навчальний процес зарубіжного
досвіду роботи із студентами з вадами слуху і зору
   МОН, АПН України,
   2004-2010

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка