Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін та доповнень до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            26.11.2003 N 499
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 грудня 2003 р.
                   за N 1158/8479
 
 
        Про затвердження Змін та доповнень
       до Положення про реєстрацію регламенту
      інститутів спільного інвестування та ведення
       Єдиного державного реєстру інститутів
           спільного інвестування
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),  "Про  цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну депозитарну систему
та особливості електронного обігу цінних паперів в  Україні"
( 710/97-ВР ),  "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного
державного  реєстру  інститутів  спільного   інвестування,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 06.07.2002 N 197 ( z0657-02 ), зареєстрованого
в  Міністерстві  юстиції  України  14.08.2002 за N 657/6945
(додаються).
 
   2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
   опублікування цього  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   3. Рішення  набирає  чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
Виконавчого секретаря М.Каскевича.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії з
                   цінних паперів та фондового
                   ринку
                   26.11.2003 N 499
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 грудня 2003 р.
                   за N 1158/8479
 
 
               ЗМІНИ
          та доповнення до Положення
        про реєстрацію регламенту інститутів
        спільного інвестування та ведення
       Єдиного державного реєстру інститутів
           спільного інвестування
              ( z0657-02 )
 
 
   1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти у такій редакції:
   "1.3. Дія цього  Положення  поширюється  на  пайові  та
корпоративні інвестиційні фонди, які створюються та здійснюють
свою діяльність відповідно до Закону України "Про інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 )".
 
   2. Абзац дев'ятий розділу 2 викласти у такій редакції:
   "витяг - довідковий документ, підписаний уповноваженою особою
держателя реєстру та засвідчений печаткою, який надається на запит
фізичної або юридичної особи і містить відповідну інформацію щодо
інституту (інститутів) спільного інвестування".
 
   3. Абзац десятий розділу 2 вилучити.
   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий-тринадцятий розділу 2
вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим.
 
   4. Друге речення преамбули розділу 3 вилучити.
 
   5. Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 викласти у такій
редакції: "завірений підписом уповноваженої особи та печаткою
юридичної особи оригінал протоколу (витягу з протоколу) установчих
(загальних) зборів засновників (акціонерів), який містить рішення
щодо затвердження тексту регламенту".
 
   6. В  абзаці  п'ятому  пункту  3.1  розділу  3  слово
"прошнурований" замінити словом "прошитий".
 
   7. Пункт 3.1 розділу 3 після абзацу восьмого доповнити
абзацами дев'ятим - десятим такого змісту:
   "оригінал чи  нотаріально  засвідчену  копію  договору з
компанією з управління активами;
   завірену підписом уповноваженої особи компанії з управління
активами копію ліцензії компанії з управління  активами  на
здійснення діяльності з управління активами."
   У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять другий пункту 3.1
розділу 3 вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять
четвертим.
 
   8. Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу 3 викласти у такій
редакції: "оригінал чи нотаріально засвідчену копію договору з
реєстратором або з депозитарієм,  затвердженого  спостережною
(наглядовою) радою".
 
   9. В абзаці двадцять другому пункту 3.1 розділу 3 слово
"щокварталу" вилучити.
 
   10. Абзац двадцять четвертий пункту 3.1 розділу 3 після слова
"реєстратора" доповнити словом "(депозитарію)", після слів "до
Комісії подаються" доповнити словами "оригінал або".
 
   11. В абзаці третьому пункту 3.2 розділу 3 слова "вищого
органу  компанії"  замінити  словами  "уповноваженого  органу
управління компанії".
 
   12. В абзаці четвертому пункту  3.2  розділу  3  слово
"прошнурований" замінити словом "прошитий".
 
   13. Абзац  восьмий  пункту  3.2  розділу 3 після слова
"засвідчену" доповнити словами "підписом уповноваженої особи та
печаткою компанії з управління активами".
 
   14. В абзаці двадцять другому пункту 3.2 розділу 3 слово
"щокварталу" вилучити.
 
   15. Абзац восьмий розділу 4  доповнити  словами  "форма
випуску".
 
   16. Абзац шістнадцятий розділу 4 викласти у такій редакції:
"інвестиційна декларація, (напрями інвестицій),  що  містить:
рішення про створення, мету створення, запланований прибуток,
структуру активів, обмеження та ризики інвестиційної діяльності;".
 
   17. Абзац дев'ятнадцятий розділу 4 виключити.
   У зв'язку з цим абзаци двадцятий-двадцять четвертий уважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим-двадцять третім.
 
   18. В абзаці двадцять другому розділу 4 слово "прошнурований"
замінити словом "прошитий".
 
   19. Абзац  двадцять  третій  розділу  4  після  слова:
"реєстратором" доповнити словом "(депозитарієм)".
 
   20. Розділ 4 після абзацу двадцять  третього  доповнити
абзацами двадцять четвертим - двадцять п'ятим такого змісту:
   "У разі внесення змін до регламенту, які пов'язані із змінами
до  установчих  документів, до Комісії надаються нотаріально
засвідчені копії установчих документів.
   Термін реєстрації змін до регламенту не повинен перевищувати
30 календарних днів із дати надання документів до Комісії".
   У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять шостий
розділу 4 уважати відповідно абзацами двадцять шостим - двадцять
сьомим.
 
   21. Абзац  двадцять  сьомий розділу 4 викласти у такій
редакції: "Протягом п'ятнадцяти днів з дати реєстрації тексту змін
компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду
(крім венчурного фонду) публікує  в  порядку,  установленому
реєструвальним органом, у повному обсязі текст змін в одному з
офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету  Міністрів
України або в офіційному виданні фондової біржі чи Комісії".
 
   22. В абзаці шістнадцятому розділу 5 слово "прошнурований"
замінити словом "прошитий".
 
   23. Після абзацу вісімнадцятого розділ 5 доповнити абзацом
дев'ятнадцятим такого змісту:
   "Термін реєстрації змін до регламенту не повинен перевищувати
30 календарних днів із дати надання документів до Комісії".
   У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий розділу 5 уважати
абзацом двадцятим.
 
   24. Абзац дванадцятий розділу 6 доповнити словами "у разі
випуску цінних паперів у документарній формі".
 
   25. Після абзацу дванадцятого розділ 6 доповнити абзацом
тринадцятим такого змісту:
   "відомості про депозитарій (повне найменування,  код  за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі
ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, у разі наявності
E-mail - адреса електронної пошти) у разі здійснення випуску
цінних паперів у бездокументарній формі".
   У зв'язку  з  цим абзаци тринадцятий - двадцять другий
розділу 6 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять
третім.
 
   26. Абзац п'ятнадцятий розділу 6 після слів "про засновників"
доповнити словами "корпоративного інвестиційного фонду".
 
   27. Після абзацу восьмого розділ 7 доповнити абзацом дев'ятим
такого змісту:
   "відомості про  депозитарій  (повне найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, номер та дата видачі
ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, у разі наявності
E-mail - адреса електронної пошти) у разі здійснення випуску
цінних паперів у бездокументарній формі".
   У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий розділу 7
уважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.
 
   28. Абзац тринадцятий розділу 7 викласти у такій редакції:
"номінальна вартість та кількість інвестиційних сертифікатів".
 
   29. В  абзаці п'ятнадцятому розділу 7 слова "номінальна
вартість" вилучити.
 
   30. Пункт 10.1 розділу 10 викласти у такій редакції:
   "10.1. Для отримання витягу з Державного реєстру фізичні та
юридичні особи подають запит держателю Державного реєстру.
   У запиті за підписом заявника зазначається: місцезнаходження
(місце проживання) заявника, інформація, яку бажає  отримати
заявник, повне  найменування  інституту спільного інвестування
та/або код за ЄДРПОУ для корпоративних інвестиційних фондів або
компанії з управління активами для пайових інвестиційних фондів.
   До запиту додається документ про внесення плати за одержання
витягу з державного реєстру відповідно до чинного законодавства".
 
   31. У пункті 10.4 розділу 10 після слів "Витяг з" доповнити
словом "Державного",  слово  "пунктами"  замінити  на  слово
"розділами".
 
   32. Розділ 10 доповнити пунктом 10.5 такого змісту: "10.5.
Витяг із Державного реєстру або відмова у наданні витягу надається
протягом 30 календарних днів із дати отримання запиту".
 
 Начальник управління
 інвестиційної діяльності                 Є.Іванов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка