Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 липня 1985 р. N 276
                Київ
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                  Кабінету Міністрів УРСР
     N 102 ( 102а-91-п ) від 20.07.91 )
 
      Про затвердження Положення про управління
       виконавчого комітету обласної, міської
      (міста республіканського підпорядкування)
       Ради народних депутатів по заготівлях
    і постачанню палива населенню, комунально-побутовим
          підприємствам і установам
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про управління виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 22 лютого 1974 р. N 95 "Про затвердження
Положення про управління виконавчого комітету обласної, Київської
і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих по заготівлях і
постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і
установам" (ЗП УРСР, 1974 р., N 3, ст. 16).
 
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 21
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                    від 17 липня 1985 р. N 276
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про управління виконавчого комітету обласної,
    міської (міста республіканського підпорядкування)
       Ради народних депутатів по заготівлях
         і постачанню палива населенню,
     комунально-побутовим підприємствам і установам
 
 
   1. Управління виконавчого комітету обласної, міської (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по
заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим
підприємствам і установам відповідно до законодавства Української
РСР утворюється  обласною,  міською  (міста  республіканського
підпорядкування) Радою і підпорядковується у своїй діяльності як
Раді та її виконавчому комітетові, так і Головному управлінню по
заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим
підприємствам і установам (Укрголовпаливу) при Держпостачі УРСР.
 
   Управління виконавчого  комітету обласної, міської (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по
заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим
підприємствам і установам здійснює постачання твердого палива
міському та сільському населенню (включаючи працівників, які
одержують  паливо  за  колективними  договорами),  а  також
комунально-побутовим підприємствам і установам, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, відповідно до  встановлених  норм
продажу й виділених фондів.
 
   2. Основними завданнями управління по заготівлях і постачанню
палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам
є:
 
   забезпечення дальшого розвитку і вдосконалення постачання
палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам з
метою найбільш повного задоволення їх потреб у паливі;
 
   виконання планів  і  завдань,  встановлених  відповідними
органами, забезпечення суворого дотримання державної дисципліни;
 
   зміцнення матеріально-технічної  бази  паливопостачальних
організацій та дальший розвиток механізації транспортно-складських
процесів, підвищення ефективності використання основних фондів,
капітальних вкладень, трудових і фінансових ресурсів;
 
   впровадження наукової  організації  праці,  забезпечення
підвідомчих підприємств і організацій кваліфікованими кадрами,
створення  умов для найкращого використання знань і досвіду
працівників та закріплення кадрів.
 
   3. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам вирішує покладені
на нього завдання з урахуванням пропозицій постійних комісій
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів, профспілкових органів  і  органів  інших
громадських організацій та у взаємодії з ними.
 
   4. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам у своїй діяльності
керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та
її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР
та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР,
постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого
комітету, постановами, розпорядженнями, наказами, інструкціями та
вказівками  Держпостачу  СРСР,  Держпостачу  УРСР,  наказами,
інструкціями та вказівками Укрголовпалива при Держпостачі УРСР,
іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
 
   5. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим  підприємствам і установам відповідно до
покладених на нього завдань:
 
   а) бере участь у визначенні разом з плановою  комісією
виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів потреб у твердому паливі
кожного населеного пункту і споживачів та розробляє баланси його
споживання; розробляє проекти поточних і перспективних планів
реалізації палива та подає їх на затвердження в установленому
порядку;
 
   б) затверджує поточні й перспективні  плани  підвідомчим
підприємствам та організаціям і забезпечує їх виконання;
 
   в) складає  щоквартальну рознарядку на поставку твердого
палива в межах виділених виконавчому комітетові обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів
квартальних фондів і в установлені строки подає її постачальникам
для прикріплення; подає виконавчому комітетові пропозиції про
внесення часткових змін до річних і квартальних фондів на паливо і
про розподіл додатково виділених ресурсів його;
 
   г) узагальнює дані підвідомчих організацій про виконання
завдань по реалізації палива побутовим споживачам і населенню, а
також про кількість палива, виданого трудящим за колективними
договорами, та подає їх у встановленому порядку виконавчому
комітетові   обласної,  міської  (міста  республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів і Укрголовпаливу при
Держпостачі УРСР;
 
   д) розглядає проекти поточних і перспективних планів розвитку
паливопостачальних  організацій  області (міста)  за  своєю
номенклатурою та подає їх на затвердження в установленому порядку;
 
   є) здійснює  облік,  контроль  та оперативне регулювання
рівномірності поставок і реалізації всіх видів палива по ринкових
фондах для продажу населенню та по фондах виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів на комунально-побутові потреби;
 
   ж) організує децентралізовані заготівлі місцевих видів палива
і паливних відходів відповідно до встановлених йому завдань;
 
   з) здійснює контроль за своєчасною вибіркою  споживачами
фондів на паливо та створює необхідні запаси його на паливних
складах;
 
   і) розробляє і подає виконавчому комітетові обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів
і Укрголовпаливу при Держпостачі УРСР пропозиції про вдосконалення
структури паливопостачальних організацій, дальший розвиток мережі
паливних складів;
 
   к) подає при необхідності виконавчому комітетові обласної,
міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних
депутатів пропозиції про перегляд затверджених норм відпуску
палива населенню та іншим споживачам залежно від виділених фондів,
стану поставок та запасів його на паливних складах;
 
   л) організує  укладання  договорів   з   відповідними
підприємствами,  організаціями  і  установами  по своєчасному
забезпеченню паливом їх комунально-побутових потреб та потреб
працівників, які одержують його за колективними договорами;
 
   м) здійснює заходи щодо поліпшення централізованої доставки
палива населенню та комунально-побутовим підприємствам і установам
власними  транспортними  засобами,  транспортом  загального
користування, сільгосптехніки, а також транспортом організацій, що
залучаються  для цієї мети за рішенням виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів;
 
   н) організує первинний облік на підвідомчих підприємствах і в
організаціях, одержує в установленому порядку статистичну та
бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти і
баланси, забезпечує своєчасне подання їх відповідним органам;
 
   о) забезпечує  виконання  підвідомчими  підприємствами  і
організаціями завдань по впровадженню досягнень науки і техніки,
механізації і автоматизації виробничих  процесів,  економному
використанню  матеріалів  і  сировини та паливно-енергетичних
ресурсів;
 
   п) здійснює науково-технічну і економічну інформацію, керує
справою розвитку винахідництва і раціоналізації на підвідомчих
підприємствах і в організаціях, забезпечує впровадження винаходів
і раціоналізаторських пропозицій, обмін передовим досвідом з цих
питань;
 
   р) здійснює будівництво, реконструкцію і ремонт паливних
складів, під'їзних колій до них, а також механізацію робіт на цих
складах.
 
   Вносить пропозиції про використання  на  зазначені  цілі
державних капітальних вкладень, передбачених планом економічного і
соціального розвитку, а також коштів нецентралізованих джерел
фінансування,  що  утворюються  в  установленому порядку, та
матеріальних і фінансових ресурсів виконкомів обласних, міських
(міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів
понад обсяги централізованих капітальних вкладень;
 
   с) організує матеріально-технічне  постачання  підвідомчих
підприємств і організацій, визначає їх потребу в матеріалах,
механізмах та  інших  матеріальних  ресурсах,  подає  заявки
виконавчому комітетові обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів і Укрголовпаливу при
Держпостачі  УРСР  за  встановленою номенклатурою, розподіляє
виділені управлінню фонди на матеріальні ресурси між підвідомчими
підприємствами і організаціями;
 
   т) вживає заходів до зміцнення господарського розрахунку,
підвищення рентабельності і максимального збільшення нагромаджень,
ефективного використання основних фондів, оборотних коштів і
банківських кредитів.
 
   Фінансує в установленому порядку підвідомчі підприємства і
організації,  керує  їх  фінансовою  діяльністю,  контролює
використання ними фінансових ресурсів;
 
   забезпечує виконання  підвідомчими   підприємствами   і
організаціями фінансових планів, збереження власних оборотних
коштів, своєчасні розрахунки з робітниками, службовцями, бюджетом,
постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування
підприємствами й організаціями власних коштів, призначених для
фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на
інші цілі, передбачені фінансовим планом, та централізує їх;
 
   утворює в установленому порядку централізовані фонди, для
чого відкриває в установах банків відповідні рахунки, організує
разом з установами банків впровадження найбільш економічних і
прогресивних форм розрахунків, які сприяють прискоренню платежів,
обігу оборотних коштів і зміцненню платіжної дисципліни;
 
   у) організує регулярне проведення  ревізій  і  перевірок
фінансово-господарської  діяльності  підвідомчих підприємств і
організацій, забезпечує підвищення ролі та поліпшення роботи
внутрівідомчої ревізійної служби, здійснює заходи по збереженню
соціалістичної власності;
 
   ф) забезпечує  підвідомчі  підприємства  і  організації
кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів
та підвищення їх кваліфікації, проводить роботу по вихованню
кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці та по додержанню
трудової дисципліни. Здійснює заходи по дальшому поліпшенню й
оздоровленню умов праці, суворому додержанню правил з техніки
безпеки та вимог виробничої санітарії;
 
   х) забезпечує на підвідомчих підприємствах і в організаціях
впровадження  прогресивних  форм організації праці, правильне
застосування діючих умов оплати праці і преміювання, здійснює
контроль за витрачанням фондів заробітної плати та заохочувальних
фондів;
 
   ц) разом з обласним,  міським  (міста  республіканського
підпорядкування) комітетом профспілки:
 
   керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за
їх виконанням;
 
   організує соціалістичне змагання, підбиває підсумки змагання,
нагороджує передових працівників паливопостачальних підприємств і
організацій грамотами та застосовує  інші  види  заохочення.
Організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів
праці та передового досвіду.
 
   Забезпечує з  участю   обласного,   міського   (міста
республіканського підпорядкування) комітету профспілки поліпшення
житлових і культурно-побутових умов для працівників підвідомчих
підприємств і організацій, а також проведення оздоровчих заходів;
 
   ч) організує своєчасний і правильний розгляд та вирішення
пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення
причин, що викликають скарги.
 
   6. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам має право:
 
   а) перевіряти на комунально-побутових підприємствах і  в
установах,  незалежно  від  їх  відомчої  підпорядкованості,
правильність зберігання і використання палива, обгрунтованість
розрахунків потреб у паливі, додержання затверджених норм запасів
і витрати палива та давати обов'язкові для виконання вказівки про
усунення допущених недоліків;
 
   б) одержувати в установленому порядку від відповідних органів
державної статистики та комунально-побутових підприємств і установ
дані,  необхідні  для розробки і перевірки виконання планів
реалізації палива по споживачах.
 
   7. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам звітує про свою
роботу перед Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом і
Укрголовпаливом при Держпостачі УРСР, а також на зборах трудових
колективів і за місцем проживання громадян.
 
   8. Діяльність управління по заготівлях і постачанню палива
населенню,  комунально-побутовим  підприємствам  і  установам
здійснюється  на  основі  поєднання  єдиноначальності  і
колегіальності.
 
   9. Управління виконавчого комітету обласної, міської (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по
заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим
підприємствам і установам очолює начальник, який відповідно до
законодавства Української РСР затверджується обласною, міською
(міста республіканського підпорядкування) Радою.
 
   Начальник управління  має  заступника,  якого  призначає
виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради.
 
   10. Начальник управління по заготівлях і постачанню палива
населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам:
 
   керує діяльністю   управління   і   несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
 
   відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і
звільняє з роботи працівників управління, а також керівників
підвідомчих управлінню підприємств і організацій;
 
   видає у межах компетенції управління накази на основі і на
виконання  рішень  обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради, рішень і розпоряджень її  виконавчого
комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і
управління, організує та перевіряє їх виконання; у необхідних
випадках  видає  з  керівниками інших управлінь та відділів
виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради спільні накази;
 
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат.
 
   11. В управлінні по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам і установам може бути утворена
колегія  в складі начальника (голови), заступника начальника
управління, головного інженера, а також інших керівних працівників
управління. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів.
 
   Колегія управління на своїх засіданнях, які  проводяться
регулярно,  розглядає  основні питання розвитку і поліпшення
постачання палива  споживачам,  обговорює  питання  перевірки
виконання  прийнятих  рішень,  добору і використання кадрів,
зміцнення виконавської дисципліни, проекти найважливіших наказів,
а  також  інші  важливі питання, що входять до компетенції
управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління. У разі розбіжностей між начальником і
колегією начальник проводить у життя своє рішення, доповідаючи про
розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів,
а члени колегії, у свою чергу, можуть повідомити про свою думку
виконавчому комітетові.
 
   12. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим  підприємствам  і установам перебуває на
господарському  розрахунку.  Структура  і  штати  управління
затверджуються в установленому порядку.
 
   13. Управління по заготівлях і постачанню палива населенню,
комунально-побутовим підприємствам  і  установам  користується
правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного
герба Української РСР і з своїм найменуванням.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка