Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу виконкомів Рад народних депутатів Чернівецької області по зміцненню державної, трудової і виконавської дисципліни відповідно до вимог XXVI з"їзду КПРС, Пленумів ЦК КПРС та XXVI з"їзду Компартії України, Пленумів ЦК Компартії України


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 червня 1985 р. N 227
                Київ
 
      Про роботу виконкомів Рад народних депутатів
      Чернівецької області по зміцненню державної,
     трудової і виконавської дисципліни відповідно
      до вимог XXVI з'їзду КПРС, Пленумів ЦК КПРС
        та XXVI з'їзду Компартії України,
         Пленумів ЦК Компартії України
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що виконкоми Рад
народних депутатів  Чернівецької  області, керуючись рішеннями
XXVI з'їзду КПРС і наступних Пленумів ЦК КПРС, XXVI з'їзду
Компартії України і Пленумів ЦК Компартії України, останнім часом
активізували  роботу  по  зміцненню  державної,  трудової  і
виконавської дисципліни, мобілізують трудові колективи на успішне
завершення планів і соціалістичних зобов'язань 1985 року, завдань
одинадцятої п'ятирічки.
 
   Проте рівень роботи облвиконкому, виконкомів Рад народних
депутатів області не повною мірою відповідає вимогам Партії і
Уряду. Облвиконком (т. Ленчинський) некритично підходить до оцінки
результатів своєї діяльності. В стилі і методах роботи апарату
облвиконкому, його   відділів   та   управлінь,   окремих
рай/міськ/виконкомів до    кінця     не     викоренені
канцелярсько-бюрократичні форми та паперотворчість. Не зроблено
належних висновків з критики, висловленої на засіданнях Ради
Міністрів УРСР, повільно перебудовуються робота в світлі сучасних
вимог.
 
   Облвиконком не приділяє належної уваги поліпшенню контролю за
виконанням  рішень  Партії і Уряду як найважливішій ділянці
організаторської роботи. Низьким залишається рівень виконавської
дисципліни. Лише третина рішень облвиконкому на виконання постанов
вищестоящих органів приймається в установлений строк. Мають місце
непоодинокі факти безвідповідального ставлення до організації
виконання постанов Партії і Уряду тяганини при доведенні завдань
до безпосередніх виконавців, а облвиконком не дає принципової
оцінки цим недолікам.
 
   Протягом 1981-1984 років жодного разу не заслухано звіти
керівників відділів і управлінь, голів рай/міськ/виконкомів про
стан контролю й перевірки виконання, дотримання державної та
виконавської дисципліни, поліпшення стилю і методів роботи.
 
   Деякі працівники радянських органів поставились до виконання
рішень по зміцненню дисципліни як до короткочасної кампанії,
виявилися не підготовленими до здійснення принципово нових вимог
по поліпшенню рівня господарювання й управління. Окремі ділянки у
виконкомах місцевих Рад продовжують очолювати керівники, які слабо
володіють методами економічного аналізу, працюють без ініціативи і
необхідної відповідальності за доручену справу, не виявляють
наполегливості у вирішенні назрілих, якісно нових завдань.
 
   Недостатньою є  організаторська  робота  по  зміцненню
соціалістичної  дисципліни  праці  в  трудових  колективах.
Допускаються значні втрати робочого часу через прогули, простої,
відпустки з дозволу адміністрації. Слабо ведеться боротьба з
безгосподарністю, марнотратством і непродуктивними  витратами,
особливо  в  системі  споживчої  кооперації  та  побутового
обслуговування населення.
 
   Ослаблено контроль    за    роботою    підприємств
житлово-комунального  господарства,  торгівлі,  побуту.  Не
забезпечено виконання рішень Уряду щодо поліпшення режиму роботи
підприємств, установ і організацій, які обслуговують населення.
Внаслідок послаблення контролю, недостатньої вимогливості деякі з
них, зокрема адміністративні органи, працюють у незручний для
трудящих час.
 
   Недоліки в діяльності виконкомів місцевих Рад по зміцненню
дисципліни  є  однією  з основних причин допущеного областю
відставання у здійсненні планів економічного  і  соціального
розвитку,  зокрема  по темпах зростання обсягів промислового
виробництва і продуктивності праці.
 
   Не забезпечується виконання завдань Продовольчої програми та
планів по виробництву валової продукції сільського господарства,
продажу  державі  деяких  видів  продуктів  землеробства  і
тваринництва. По окремих показниках, насамперед по виробництву і
продажу державі цукрових буряків, область втратила досягнуті раніш
результати.  Неефективно використовується виробничий потенціал
колгоспів і радгоспів.
 
   Не повністю освоюються капітальні вкладення на спорудження
житла, лікарень і поліклінік, не виконуються завдання по введенню
в експлуатацію шкіл, дитячих дошкільних закладів, за що область
справедливо піддана  критиці на травневому (1985 р.) Пленумі
ЦК Компартії  України.  Недостатньо  здійснюються  заходи  по
проведенню реформи загальноосвітньої та професійної школи.
 
   Облвиконком не  приділяє належної уваги виконанню рішень
Партії і Уряду з питань охорони  природи  і  навколишнього
середовища.  В області систематично не освоюються капітальні
вкладення на природоохоронні заходи.
 
   Істотні недоліки мають місце в роботі по запобіганню пияцтву
і алкоголізму, боротьбі з хабарництвом, спекуляцією, розкраданням
соціалістичної власності, а також порушенням громадського порядку.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Чернівецький облвиконком (т. Ленчинського),
керуючись рішеннями квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, а також
травневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії України, критично
проаналізувати стан державної, трудової і виконавської дисципліни,
докорінно перебудувати стиль і методи роботи виконкомів Рад
народних депутатів, їх відділів та управлінь, організацію контролю
і перевірки виконання, підвищити рівень керівництва економікою
області, повніше використовувати наявні резерви й можливості для
прискорення інтенсифікації виробництва, з тим щоб у найкоротші
строки  надолужити  допущене  відставання  в  ряді  галузей
господарства, забезпечити безумовне виконання планових завдань
1985 року і гідно зустріти XXVII з'їзд КПРС.
 
   З цією метою, зокрема:
 
   посилити вимогливість і особисту відповідальність заступників
голови, секретаря облвиконкому, керівників відділів і управлінь,
голів рай/міськ/виконкомів за зміцнення дисципліни, підвищення
організованості й порядку, забезпечення своєчасного і повного
виконання постанов Партії і Уряду та власних рішень;
 
   створити на всіх ділянках радянської і господарської роботи
обстановку діловитості, принциповості, високої відповідальності,
підвищити  вимогливість до керівних кадрів, оцінювати їх за
конкретними практичними справами, вмінням організувати виконання
планів. Заміняти тих працівників, хто неспроможний забезпечити
виконання нових завдань, звик до недоліків, втратив гостроту,
некритично оцінює результати роботи на дорученій ділянці;
 
   значно посилити боротьбу з прогулами, втратами робочого часу,
пияцтвом і алкоголізмом, безгосподарністю, розбазарюванням та
розкраданням соціалістичної власності. Добитися, щоб радянські
органи і господарські керівники повніше використовували надані
законом права, можливості трудових колективів для впливу на
порушників.
 
   2. Чернівецькому облвиконкому, рай/міськ/виконкомам:
 
   забезпечити прискорення  темпів  зростання  ефективності
промислового  і  сільськогосподарського виробництва на основі
досягнень науково-технічного прогресу, раціонального використання
створеного   економічного   потенціалу,  піднесення  рівня
господарювання в усіх ланках для успішного  виконання  плану
1985 року  і п'ятирічки в цілому; добитися виконання кожним
підприємством договірних зобов'язань по поставках  продукції,
завдань по економії всіх видів ресурсів та поліпшенню якості
виробів;
 
   повніше використовувати наявні можливості дальшого розвитку
сільського господарства, виконання кожним колгоспом та радгоспом
планів і соціалістичних зобов'язань по виробництву й продажу
державі сільськогосподарської продукції для повного виконання
завдань Продовольчої програми;
 
   вжити заходів до здійснення реформи загальноосвітньої  і
професійної школи, значного поліпшення будівництва шкіл, дитячих
дошкільних закладів і лікарень;
 
   звернути особливу увагу на збільшення випуску і підвищення
якості товарів народного споживання, поліпшення роботи служби
побуту, усунути недоліки в режимі роботи підприємств, установ і
організацій, зайнятих обслуговуванням населення.
 
   3. Міністерству  житлово-комунального  господарства  УРСР,
Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству побутового
обслуговування  населення  УРСР,  Міністерству  промислового
будівництва  УРСР,  Міністерству  промисловості  будівельних
матеріалів УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству харчової
промисловості  УРСР,  Міністерству  внутрішніх  справ  УРСР,
Міністерству  юстиції  УРСР,  Укоопспілці  розглянути  роботу
підпорядкованих підприємств і організацій в області,  подати
необхідну допомогу у виконанні встановлених завдань.
 
   4. Організаційно-інструкторському відділу Управління Справами
Ради Міністрів УРСР подати Чернівецькому облвиконкому практичну
допомогу в організації виконання цієї постанови, перевірити в
листопаді ц. р. разом з Комітетом народного контролю УРСР хід її
виконання і про наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 20
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка