Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про забезпечення протезно-ортопедичними виробами інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання


 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 31 від 15.08.2001
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
        соціального страхування від нещасних випадків 
          на виробництві та професійних захворювань
   N 29 ( v0029583-03 ) від 27.03.2003 )
 
      Про затвердження Положення про забезпечення
    протезно-ортопедичними виробами інвалідів внаслідок
    нещасного випадку на виробництві або професійного
              захворювання
 
 
 
   Відповідно до  статті  17   Закону   України   "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити    Положення    про    забезпечення
протезно-ортопедичними виробами інвалідів внаслідок  нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (додається).
 
   2. Директору  виконавчої  дирекції  Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до
робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на постійну
комісію правління Фонду з питань страхових виплат, соціальних
послуг потерпілим та їх реабілітації.
 
 Голова правління                    С.Сторчак
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                постановою правління Фонду
                соціального страхування від
                нещасних випадків на виробництві
                та професійних захворювань України
                від 15 серпня 2001 р. N 31
 
              Положення
     про забезпечення протезно-ортопедичними виробами
    інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві
         або професійного захворювання
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 21 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили  втрату  працездатності" ( 1105-14 ) з метою
забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання та інвалідів з дитинства віком до 16
років, а у разі навчання віком до 23 років, якщо було заподіяно
шкоду  зародку  внаслідок  травмування  на  виробництві  або
професійного захворювання жінки під час її вагітності (далі -
інваліди) протезно-ортопедичними виробами.
 
   1.2. Положення    визначає    порядок   забезпечення
протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами
пересування,  індивідуальними  пристроями  та іншими засобами
реабілітації (далі - протезно-ортопедичні вироби) інвалідів з
ушкодженнями  і  захворюваннями  опорно-рухового  апарату, що
викликають потребу в ортопедичній допомозі.
 
   1.3. Інваліди забезпечуються протезно-ортопедичними виробами
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -
Фонд) через Промислове об'єднання "Укрпротез" (далі - об'єднання
"Укрпротез").
 
   1.4. Види протезно-ортопедичних виробів, якими забезпечують
підприємства об'єднання "Укрпротез":
   протези верхніх і нижніх кінцівок та пристосування до них;
   чохли на кукси;
   шкіряні рукавички на протези верхніх кінцівок;
   ортопедичні апарати;
   корсети;
   тутори;
   бандажні вироби;
   обтуратори;
   реклінатори;
   протези молочних залоз із ліфом для них;
   відвідні пристосування при вроджених вивихах стегна;
   ортопедичні штани;
   ортопедичне взуття;
   взуття на протези;
   коляски для пересування;
   палиці;
   милиці й інші  індивідуальні  пристрої  для  компенсації
втрачених  функцій опорно-рухового апарату або користування з
лікувально-профілактичною метою.
   Протезами очей,   зубів,   щелеп,   слуховими   і
голосоутворювальними апаратами, ендопротезами, сечоприймачами та
калоприймачами, а також іншими засобами медичної реабілітації
інвалідів забезпечують спеціалізовані заклади Міністерства охорони
здоров'я України за рахунок коштів Фонду, з якими Фондом укладені
договори.
 
   1.5. Потребу інвалідів в протезуванні та засобах пересування
визначають  медикосоціальні  експертні  комісії  (МСЕК)  або
лікувально-профілактичні установи Міністерства охорони здоров'я
України.
 
   1.6. Підприємства (цехи, дільниці) об'єднання "Укрпротез"
приймають замовлення від інвалідів (незалежно від місця одержання
страхових  виплат),  здійснюють загальну реєстрацію та облік
інвалідів.
 
   1.7. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду:
   1.7.1. Ведуть реєстр інвалідів за місцем їх проживання, у
разі потреби надають їм допомогу в оформленні замовлень на
виготовлення протезно-ортопедичних виробів та щомісячно отримують
зворотну інформацію від підприємств про надані послуги.
   1.7.2. Надсилають   протезно-ортопедичним   підприємствам
об'єднанням  "Укрпротез"  повідомлення  про  інвалідів,  які
перебувають на обліку для одержання протезно-ортопедичних виробів,
і вибули з обліку з різних причин (переїзд на нове місце
проживання, смерть).
 
   1.8. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи визначають
разом з об'єднанням "Укрпротез", підприємствами, майстернями всіх
форм власності щорічну потребу в протезно-ортопедичних виробах, що
видаються інвалідам, а також у коштах для їх оплати.
 
   1.9. Виконавча дирекція Фонду укладає договір з об'єднанням
"Укрпротез"  щодо  одержання  інвалідами протезно-ортопедичних
виробів, який затверджується правлінням Фонду.
 
   1.10. Особи,  які  згідно  з  висновком  МСЕК  або
лікувально-профілактичної      установи      потребують
протезно-ортопедичних виробів, для оформлення замовлення на їх
виготовлення  мають звернутися до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду за місцем проживання.
   Приймання замовлень  у  інвалідів  за  місцем проживання
здійснюється   спеціалістами   медико-технічних    бригад
протезно-ортопедичних підприємств (цехів, дільниць) за графіком,
узгодженим із відповідними робочими органами виконавчої дирекції
Фонду.
   При оформленні    замовлення    на    виготовлення
протезно-ортопедичних виробів та його оплаті необхідно подати такі
документи:
   паспорт або  документ,  що  його замінює, свідоцтво про
народження (для дітей віком до 16 років);
   довідку медико-соціальної експертної комісії або направлення
лікувально-профілактичної установи на протезування;
   посвідчення інваліда чи інший документ, який посвідчує право
на пільги.
   Інваліди, які  перебувають  у  лікувально-профілактичних
закладах і потребують первинного протезування, замість довідки
МСЕК  подають довідку про потребу в протезуванні, підписану
керівником цього закладу та завірену печаткою.
 
   1.11. Протезно-ортопедичні підприємства на кожного замовника,
якому вони виготовляють протезно-ортопедичні вироби, оформляють
замовлення і карту протезування (форми затверджує об'єднання
"Укрпротез"), в якій зазначається:
   тип протезно-ортопедичного виробу;
   потрібні антропометричні дані замовника;
   результати примірок;
   дата видачі та вартість виробу.
   Усі потрібні дані вводяться в комп'ютерний банк даних.
 
   1.12. Карти протезування і замовлення є документами, які
містять дані, що підтверджують право інвалідів на забезпечення
протезно-ортопедичними виробами та відображають необхідні дані для
виготовлення й видачі виробів замовникам. Ці документи, підписані
лікарем та інспектором з обліку замовлень, зберігаються  як
документи  суворої звітності: карта протезування - постійно,
замовлення - 3 роки.
 
   1.13. Тип протезно-ортопедичного  виробу  визначає  лікар
медичного  відділу  підприємства (цеху, дільниці). Зміни або
виправлення в карті протезування й замовленні, що стосуються
діагнозу, шифру виробу, розмірів та ін., може зробити лише лікар,
який призначив даний виріб.
 
   1.14. Готовий протезно-ортопедичний виріб видається особисто
замовнику  з  обов'язковою  приміркою;  в  окремих  випадках
допускається видача виробу, що не потребує примірки, іншій особі
за наявності доручення на його одержання.
   Протезно-ортопедичні вироби, що не потребують примірки та
підгонки, можуть надсилатись замовнику поштою з відшкодуванням
витрат за рахунок коштів Фонду. До кожного виданого замовнику
протезно-ортопедичного виробу підприємство видає керівництво з
експлуатації з талоном на гарантійний ремонт.
   Підпис інваліда  в  карті протезування й замовленні про
одержання виробу обов'язковий. При надсиланні виробів поштою у
бланку замовлення зазначаються дата й номер поштової квитанції.
 
   1.15. Первинне та складне протезування інвалідів виробництва,
як правило, проводиться в стаціонарі первинного та складного
протезування  підприємства  або  в клініці Науково-дослідного
інституту з проблем соціального захисту населення.
   Направлення інвалідів до стаціонару протезно-ортопедичного
підприємства здійснює заступник директора з медичної роботи після
готовності  виробу  до  першої  примірки,  а  в  клініку
Науково-дослідного інституту з  проблем  соціального  захисту
населення - керівники управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   1.16. При первинному протезуванні інваліди в разі потреби
забезпечуються  лікувально-тренувальними  протезами на строки,
потрібні для формування  кукси.  Час  перебування  інвалідів
виробництва у стаціонарі первинного та складного протезування або
клініці Науково-дослідного інституту з проблем соціального захисту
населення визначають відповідно заступник директора підприємства з
медичної роботи або головний лікар клініки Науково-дослідного
інституту з проблем соціального захисту населення в залежності від
складності протезування.
 
   1.17. Інваліди, які не використали своїх пільг протягом
терміну, встановленого для їх використання, за бажанням можуть
замовити та виготовити потрібні протезно-ортопедичні вироби на
підприємствах, майстернях недержавної форми власності, попередньо
узгодивши питання їх оплати з робочими органи виконавчої дирекції
Фонду при наявності довідки з протезно-ортопедичного підприємства
об'єднання  "Укрпротез"  про  останню   дату   отримання
протезно-ортопедичного виробу та його вид.
 
          2. Забезпечення інвалідів
         протезно-ортопедичними виробами
 
   2.1. Інваліди забезпечуються протезно-ортопедичними виробами
у такій кількості і на такі строки:
   2.1.1. Протези та апарати нижніх і верхніх кінцівок, тутори,
корсети, спиноутримувачі - по 1 шт. на 2,5 року (з проведенням у
разі потреби необхідного ремонту або відновлення косметики), дітям
до 16 років - у міру зростання.
   Протези та апарати нижніх і верхніх  кінцівок,  тутори,
корсети, спиноутримувачі, виготовлені за сучасними технологіями та
з використанням імпортних напівфабрикатів та комплектуючих, - по 1
шт. на 3 роки.
   В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна
туторів та корсетів раніше встановленого строку.
   Працюючим інвалідам      виробництва      зазначені
протезно-ортопедичні вироби видаються по 1 шт. на 2 роки при
поданні довідки про роботу або навчання. (Дозволяється видавати
одночасно 2 протези на 4 роки.)
   До робочого  протеза  руки  можуть  видаватися  насадки
(пристрої), потрібні для виробничої діяльності й побуту.
   Чохли для упакування протезів рук і ніг, апаратів, корсетів і
туторів видаються одночасно з виробами - 1 чохол на 1 виріб.
   Запис про видачу чохлів, рукавичок та пристроїв робиться в
карті протезування у встановленому порядку.
   2.1.2. Протези рук із біоелектричною або міотонічною системою
управління - 1 шт. на 3 роки; працюючим інвалідам виробництва - 1
шт. на 2 роки.
   2.1.3. Парні протези й апарати кінцівок при двосторонній
ампутації кінцівок або ураженні опорно-рухового апарату - 1
комплект на 1 рік.
   2.1.4. Ортопедичні  штани  при  двобічній  екзертикуляції
тазостегнових суглобів, двобічних куксах стегна довжиною до 10 см
або при наявності протипоказань  до  користування  протезами
(незалежно від довжини кукси) - 1 шт. на 1 рік.
   За наявності  протипоказань  на  користування  протезами
ортопедичні штани видаються незалежно від довжини кукси.
   2.1.5. Протези ніг для купання - 1 шт. на 3 роки.
   2.1.6. Бандажі грижові та лікувальні, текстильні корсети,
реклінатори, вкладні черевички - 1 шт. на 1 рік.
   2.1.7. Шкіряні рукавички на протези рук при користуванні
активними протезами - 1 пара на 1 рік,  при  користуванні
косметичними протезами - 1 пара на 2 роки.
   Шкіряні рукавички на деформовані верхні кінцівки інвалідів -
1 пара на 2 роки.
   2.1.8. Чохли на кукси ніг особам, які користуються протезами
ніг, - 2 шт. вовняних і 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.
   2.1.9. Чохли на кукси рук особам, які користуються протезами
рук, - 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.
   2.1.10. Милиці й палиці - у комплектності, що визначає лікар
медичного відділу підприємства: милиці - на 3 роки, палиці - на 2
роки. інвалідам без однієї ноги, які не користуються протезами,
милиці - на 1 рік.
   2.1.11. Косметичні оболонки (запасні) на активні протези рук
і ніг - по 1 шт. на протез.
   2.1.12. Елемент опорний вологовбиральний - 1 шт. або опорні
подушки - 2 шт. до протеза.
   2.1.13. Вкладні пристрої (ортопедичні устілки): інвалідам з
однобічною ампутацією ніг - 2 півпари на 1,5 року, дітям до 16
років за висновком лікувального закладу або лікаря медичного
відділу підприємства - 2 пари на 1,5 року.
   2.1.14. Протези молочних залоз: при односторонній ампутації -
1 шт. на 1 рік, при двосторонній - 2 шт. на 1 рік вітчизняного
виробництва або 1 шт. на 1,5 року при однобічній ампутації, при
двобічній - 2 шт. на 1,5 року імпортного виробництва.
   2.1.15. Ліф для кріплення протеза молочної залози - 1 шт. на
1 рік вітчизняного виробництва або 1 шт. на 1,5 року імпортного
виробництва.
   2.1.16. Абдукційні  пристрої  (апарати  Гневковського  і
Шнейдерова, шинки Віленського, стремена Павлика, профілактичні
штанці та ін.) - в міру зростання.
 
   2.2. При  потребі  забезпечення  інвалідів  виробами, не
зазначеними в пункті 2 цього Положення, виготовлення й видача їх
може  здійснюватися  за  розпорядженням  заступника директора
підприємства з  медичної  роботи,  виходячи  із  можливостей
підприємства, а також за замовленням робочого органу виконавчої
дирекції Фонду.
 
   2.3. Заміна протезно-ортопедичних виробів на нові раніше
встановленого строку проводиться, якщо виріб став непридатним для
користування внаслідок атрофії чи хвороби кукси, при призначенні
інваліду нової прогресивної конструкції протеза або неможливості
відремонтувати протез.
   Висновок про потребу заміни або ремонту виробу дають лікар і
технік-протезист медичного відділу підприємства (цеху, дільниці),
про що в карті протезування робиться відповідний запис.
   Остаточне рішення  про  продовження  строку  експлуатації
протезно-ортопедичного виробу чи заміну його на новий приймає
виконавча дирекція Фонду.
 
   2.4. Швейно-бандажні й інші  дрібні  протезно-ортопедичні
вироби ремонту не підлягають.
 
     3. Забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям
 
   3.1. Забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям, взуттям на
протези та апарати ніг, а також  при  таких  захворюваннях
опорно-рухового апарату:
   при деформаціях стопи, що потребує виготовлення взуття за
гіпсовим зліпком або на спеціальних копилах;
   при падучій стопі;
   при укороченні ноги більше 3 см (дітям віком до 16 років -
більше 2 см);
   при ампутації стопи за Лісфранком, Шопаром, Гаранжо;
   при різко вираженій деформації стопи - варусній, вальгусній з
відхиленням першого пальця III ступеня;
   при облітеруючому ендартеріїті (атеросклерозі) однієї або
двох ніг III ступеня при наявності трофічних виразок;
   при слоновості однієї або двох ніг;
   при збільшенні головок перших плюсневих кісток;
   при різних розмірах стоп (різниця в 2 см і більше);
   при вродженій клишоногості і плоско-вальгусній установці стоп
у  дітей  провадиться  на  підставі   висновку   МСЕК,
лікувально-профілактичного   закладу,   медичного   відділу
протезно-ортопедичного підприємства (на протези й апарати ніг).
 
   3.2. Ортопедичне взуття, взуття на протези, апарати (ортези)
і взуття на гумках видається за рахунок коштів Фонду.
 
   3.3. Взуття  на гумках видається за призначенням лікаря
медичного відділу підприємства інвалідам із ампутацією або тяжким
ушкодженням однієї чи обох рук, захворюванням або ушкодженням
хребта з порушенням руху в ньому, із стійкими розгинальними
контрактурами або анкілозами у тазостегнових і колінних суглобах,
які обмежують згинання тулуба, а також інвалідам І групи із зору -
1 пара на 1 рік.
 
   3.4. Замовлення  на  ортопедичне взуття оформляється, як
правило, на 1 пару на півріччя - літнє чи зимове. При потребі
замовлення можуть прийматися на 2 пари взуття одночасно.
   Виготовлення утепленого взуття, зокрема чобіт, провадиться за
призначенням лікаря медичного відділу підприємства та за медичними
висновками МСЕК або ЛКК.
   На протези  видається  взуття  серійного виробництва. За
індивідуальним замовленням взуття на протези виготовляється за
призначенням лікаря медичного відділу підприємства при деформації
стопи збереженої ноги.
 
   3.5. Фасон і модель ортопедичного взуття призначається за
каталогом. Колір шкіри для верху взуття та вид підкладки (вовна,
сукно, хутро штучне, байка і т.ін.) вибираються замовником за
зразками матеріалів, що є в медичному відділі підприємства на день
замовлення.
   Висоту каблука і халяв, вид застібки визначає лікар медичного
відділу підприємства за медичними показаннями.
 
   3.6. Чохли або коробки для упакування взуття  видаються
одночасно з його одержанням - 1 шт. на 1 пару взуття.
 
     4. Забезпечення інвалідів спеціальними засобами
      пересування, індивідуальними пристроями та
          іншими засобами реабілітації
 
   4.1. Коляски для пересування (з ручним приводом) надаються
незалежно від наявності у  інвалідів  моторизованих  засобів
пересування.
 
   4.2. Для користування може видаватися 1 кімнатна і 1 дорожня
коляски.
   Коляски і пристрої опорно-рухові (для дорослих і дітей)
видаються на такі строки експлуатації:
   коляска важільна (дорожня) - на 3 роки;
   коляска-крісло (кімнатна) - на 4 роки;
   коляска-ліжко - на 4 роки;
   коляска малогабаритна - на 1 рік;
   пристрої опорно-рухові:
   для дітей-інвалідів - на 3 роки;
   для дорослих - на 4 роки.
   інвалідам з ампутаційними куксами обох стегон при стійких
контрактурах у тазостегнових суглобах за призначенням лікаря
одночасно з кімнатною та дорожньою колясками може видаватися
коляска малогабаритна.
 
   4.3. Висновки МСЕК або лікувально-профілактичних закладів про
потребу в забезпеченні інвалідів відповідними видами колясок
передаються робочим органам виконавчої дирекції Фонду за місцем
проживання.
 
   4.4. Виконавча дирекція Фонду на підставі заявок робочих
органів виконавчої дирекції Фонду подає до об'єднання "Укрпротез"
дані про забезпечення колясками для видачі їх інвалідам.
 
   4.5. Спеціальні  коляски  (кімнатні  й  дорожні)  за
індивідуальними замовленнями робочих органів виконавчої дирекції
Фонду виготовляються, за погодженням з об'єднанням "Укрпротез",
якщо інвалід за висновками МСЕК або лікувально-профілактичного
закладу не може користуватися коляскою серійного виробництва.
 
   4.6. Дострокова заміна засобів пересування провадиться при
зміні  медичних  показань  або на підставі акта, складеного
представником робочого органу виконавчої дирекції  Фонду  та
представником  підприємства  про  непридатність даного засобу
пересування для подальшої експлуатації.
 
   5. Строки виготовлення й ремонту протезно-ортопедичних
   виробів і ортопедичного взуття та порядок оформлення їх
     замовлень підприємствами об'єднання "Укрпротез"
 
   5.1. Строки виготовлення протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття:
   протезів і апаратів рук і ніг, корсетів (крім текстильних без
шин, виготовлених без гіпсових зліпків) - 45 робочих днів;
   ортопедичного взуття - 30 робочих днів;
   дрібних протезно-ортопедичних   виробів   (обтураторів,
спиноутримувачів, корсетів текстильних, реклінаторів, лікувальних
бандажів, кистеутримувачів, супінаторів, пронаторів та ін.) - 10
робочих днів.
   Строки виготовлення  протезно-ортопедичних  виробів  та
ортопедичного взуття збільшуються:
   при виготовленні гіпсовової моделі - на 5 робочих днів;
   при кожній додатковій примірці - на 5 робочих днів;
   при виготовленні спеціального напівфабрикату - на 5 робочих
днів;
   при двосторонніх ампутаціях або ушкодженнях кінцівок - на 10
робочих днів.
 
   5.2. Строки виготовлення на нетипові й особливо складні
вироби або вироби, що виготовляються в лабораторіях складного
протезування,  у  кожному  окремому  випадку  встановлюються
адміністрацією підприємства.
 
   5.3. Строки  виготовлення  протезно-ортопедичних  виробів
зменшуються на 10 робочих днів дітям до 16 років та інвалідам, які
перебувають у лікувально-профілактичних закладах.
 
   5.4. Строки ремонту протезно-ортопедичних виробів:
   а) великого ремонту (заміна одного із основних елементів
протеза:  куксоприймача,  колінного і гомілкостопного вузлів,
косметичної оболонки та ін.) - 10 робочих днів;
   б) середнього ремонту (заміна вузлів протеза із частковим
розбиранням його) - 5 робочих днів;
   в) дрібного ремонту (заміна напівкілець, гортів, а також
часткове розбирання для регулювання і мащення) - протягом дня.
   Гарантійний ремонт провадиться за рахунок підприємства -
виробника виробу.
   Ремонт протезно-ортопедичних  виробів  після  закінчення
гарантійного терміну експлуатації  провадиться  підприємствами
незалежно від місця проживання інвалідів.
   Особам, які придбали протезно-ортопедичні вироби за готівку,
ремонт  (після  закінчення гарантійного терміну експлуатації)
здійснюється за їх рахунок.
 
   5.5. Строк виконання замовлення обчислюється з дня запуску
його у виробництво, але не пізніше 10 календарних днів з дня
приймання замовлення медичним відділом  підприємства  (цехом,
дільницею) або медико-технічною бригадою. У строк виготовлення не
враховується час, протягом якого замовник не прибув на примірку
або для одержання готового виробу.
 
   5.6. Оформлення  чергових  замовлень  на  всі  види
протезно-ортопедичних  виробів  і  взуття  після  закінчення
встановленого строку користування ними здійснюється на підставі
даних карти протезування і комп'ютера.
   Для чергової  заміни  протезно-ортопедичних  виробів  і
ортопедичного взуття інваліди звертаються особисто в медичний
відділ підприємства (або воно само запрошує їх листом чи поштовою
карткою).
   Якщо в день надходить замовлень більше денної потужності
цеху, дозволяється строк запуску  у  виробництво  замовлень,
прийнятих  понад  денну  потужність,  переносити  в  порядку
послідовного надходження замовлень на наступні дні, але не більше
ніж на 1 місяць.
 
   5.7. Строк  користування  протезно-ортопедичним  виробом
обчислюється з дня його отримання.
 
   5.8. У разі тривалої неявки (понад 1 рік) інвалідів та інших
громадян,   які   підлягають   безплатному   забезпеченню
протезно-ортопедичними  виробами  відповідно  до   чинного
законодавства, без поважних причин для проведення примірок та
одержання   готових   виробів,   казенні   та   державні
протезно-ортопедичні підприємства за пропущений період вироби не
видають.
 
   5.9. При неявці інваліда на примірку або для одержання
протезно-ортопедичного  виробу протягом 4 місяців із моменту
направлення йому повідомлення,  державне  протезно-ортопедичне
підприємство  надсилає  повторне  повідомлення  рекомендованою
кореспонденцією з оповіщенням про вручення.
   Якщо протягом  15  днів  після  направлення  повторного
повідомлення громадянин не з'являється за одержанням виробу,
протезно-ортопедичні підприємства у письмовій формі запрошують
представника об'єднання "Укрпротез" та представника  робочого
органу  виконавчої  дирекції  Фонду  (за  місцем знаходження
підприємства об'єднання "Укрпротез") для складання  акта  на
незатребуваний протезно-ортопедичний виріб. У разі неявки вказаних
представників протягом 15 днів після вручення їм повідомлення із
запрошенням на складання акта, протезно-ортопедичні підприємства
мають право  скласти  односторонній  акт  на  незатребуваний
протезно-ортопедичний виріб, який після цього демонтується з
максимальним  використанням  матеріалів  і  комплектуючих  на
виробництві.
   Акт надсилається  об'єднанню  "Укрпротез"  та  виконавчій
дирекції Фонду разом з рахунком, який включає в себе вартість
виробу, його демонтажу, за винятком вартості комплектуючих і
матеріалів, що підлягають повторному використанню. При цьому до
рахунку додається копія калькуляції та поштового оповіщення про
вручення їм повідомлення.
 
   5.10. При оформленні замовлення на виріб замовнику видається
талон установленого зразка, де зазначаються його прізвище з
ініціалами, номер замовлення і дати його приймання, примірок та
одержання готового виробу.
 
       6. Гарантійні зобов'язання підприємства
           об'єднання "Укрпротез"
 
   6.1. Обов'язковою умовою при укладанні договорів від імені
Фонду на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами
повинні бути гарантійні зобов'язання підприємств-виготівників.
 
   6.2. На  всі  вироби,  що виготовляються підприємствами,
встановлюються гарантійні терміни експлуатації згідно з чинною
технічною документацією.
 
   6.3. Підприємство повинно гарантувати:
   відповідність якості протезно-ортопедичних виробів вимогам
чинних нормативних документів та технічній документації;
   технічне обслуговування та гарантійний ремонт.
 
   6.4. Гарантійний термін експлуатації встановлюється від дня
видачі (придбання) готового виробу в експлуатацію.
 
   6.5. У випадках виявлення браку або поломки виробів не з вини
інваліда протягом гарантійного терміну експлуатації підприємство
зобов'язане за свій рахунок у 14-денний строк або за згодою сторін
в інший термін усунути несправність і оплатити проїзд замовнику.
   Замовник має  право  пред'явити  підприємству вимогу про
усунення браку після закінчення гарантійного терміну експлуатації
виробу (протягом установленого терміну експлуатації виробу), якщо
у  виробі  був  виявлений  брак,  допущений  з  вини
підприємства-виробника.
 
   6.6. При  виявленні  непоправного  браку, який неможливо
ліквідувати, підприємство зобов'язане запропонувати (за наявності
обмінного фонду) аналогічний виріб належної якості або ж відновити
поза чергою замовлення і виготовити виріб у найкоротший термін,
але не довше 30 днів.
 
   6.7. Претензії до якості виробів розглядаються адміністрацією
підприємства в день подання заяви в присутності замовника. При
незгоді замовника з рішенням адміністрації підприємства претензія
розглядається разом з представником робочого органу виконавчої
дирекції Фонду (за місцем знаходження підприємства об'єднання
"Укрпротез"), а у разі цієї незгоди - вищестоящими організаціями
(об'єднанням "Укрпротез", виконавчою дирекцією Фонду) або іншими
органами згідно з чинним законодавством.
 
   7. Оплата протезно-ортопедичних виробів та їх ремонту
 
   7.1. Об'єднання "Укрпротез" згідно з укладеним договором
оплачує протезно-ортопедичним підприємствам, майстерням усіх форм
власності:
   вартість усіх видів протезно-ортопедичних виробів;
   транспортні витрати в разі доставки (в тому числі поштою)
інвалідам протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття;
   вартість виготовлених і  поставлених  крісел-колясок  для
пересування  інвалідів, витрати на їх ремонт, зберігання та
доставку інвалідам;
   проїзд інвалідів на підприємство за його запрошенням для
оформлення  замовлень  на  виготовлення  протезно-ортопедичних
виробів, примірок та одержання готових виробів;
   витрати на відрядження спеціалістів виїзних медико-технічних
бригад, які надають інвалідам протезно-ортопедичну допомогу за
місцем проживання;
   витрати на   відрядження  інженерів-конструкторів,  які
виїжджають до інвалідів для оформлення замовлень на виготовлення
індивідуальних інвалідних колясок для пересування та інших засобів
реабілітації.
 
   7.2. Відшкодування вартості протезно-ортопедичних виробів,
виготовлених інвалідам підприємствами, майстернями недержавної
форми власності, якщо їх вартість перевищує вартість аналогічних
виробів,    виготовлених   казенними   та   державними
протезно-ортопедичними підприємствами може здійснюватись у межах
півтори вартості аналогічного виробу, виготовленого за розцінками
казенних і державних підприємств.
   В окремих  випадках, при потребі протезування підвищеної
складності, вартість протезно-ортопедичного виробу сплачується в
розмірі 100% його вартості.
 
   7.3. Відшкодування  вартості протезно-ортопедичних виробів
інвалідам, придбаних за кордоном, вирішується правлінням Фонду.
 
   7.4. Робочі органи виконавчої дирекції  Фонду  оплачують
інвалідам вартість проїзду на протезування в обидва кінці (від
місця проживання до пункту протезування і назад) при пред'явленні
квитка в один кінець у таких розмірах:
   залізницею - за фактичними витратами, але не вище тарифу
плацкартного вагона;
   автобусом - за фактичними витратами;
   водним транспортом - за тарифом III класу.
 
   7.5. Якщо інваліди I групи або діти-інваліди віком до 16
років потребують супровідника при виїзді на протезно-ортопедичне
підприємство для замовлення, примірки або одержання готового
виробу, то витрати на проїзд в обидва кінці відшкодовуються й
особі, яка його супроводжує.
   Гроші за проїзд інвалід та  супровідник  одержують  при
пред'явленні бухгалтеру медичного відділу паспорта і квитків.
   Виплата грошей проводиться за відомостями, до яких додаються
всі потрібні документи.
 
   7.6. Для відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг
інвалідам, підприємства, майстерні всіх форм власності в міру
видачі готових виробів заповнюють реєстри, в яких на кожну особу
відображаються дані щодо отриманих нею виробів, їх вартості, і на
підставі цих реєстрів виставляють рахунки об'єднанню "Укрпротез".
   Реєстри складаються в чотирьох примірниках,  підписуються
директором,  головним бухгалтером підприємства і скріплюються
печаткою.
 
   7.7. Перший примірник реєстру  і  рахунку  направляється
об'єднанню "Укрпротез" для оплати, другий - разом із бланками
виконаних замовлень залишається у бухгалтерії підприємства і є
підставою для списання готових виробів зі складу, третій примірник
передається працівнику, який видає готові вироби, четвертий -
направляється робочим органам виконавчої дирекції Фонду.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка